Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ho? Sözler

Uyan?nca uyand???na pi?man eden, geri dönmek isteyipte dönemeyince çaresizlikten ç?ld?rtan. Hayatta sadece bir kez görülebilen harika bir rüyas?n sen.

Yoklu?una dayand?m. sensizde sabah oldu. sensizde mevsimler de?i?ti. ama dudaklar?mla gülsemde gözlerimle gülmeyi unuttum sayende.

Ben hergece sen uyurken dalga olup vuruyorum sahillere rüzgar olup esiyorum sessizce sen uyurken yüre?im geliyor üstünü örtmeye bensizken ü?ürsün diye...

A?k?m seni o kadar çok seviyorum ki bu sevgiyi ka??tlar , kalemler , bo? sayfalar , sigara dumanlar? , bo? duvarlar ve beni bu güne kadar tan?yan her kez anlad?..bir de sen anla a?k?m seni çok seviyorum.

Sen güllere özenme güller sana özensin . Üzme tatl? can?n? sen güllerden de güzelsin, sevgi kadar masum sevilecek kadar Ö Z E L S ? N

Avucun aras?na bir yürek b?rakt?m ister bir kenara kald?r?p atars?n ister kendi yüre?inin üstüne koyar her zaman seninle olaca??n? hat?rlars?n.

Baz? insanlar hayalleriyle baz?lar? sevgileriyle ya?arlar, sevgileriyle ayakta kalabilenler ise umutlar?yla hayallerine ula??r.

Sana karanfilin sadakatini, sümbülün ba?l?l???n?, çi?demin ne?esini, lalenin gururunu, menek?enin tevazusunu, gülün saadetini versem bana ne dersin..?

Bu güzellik. bu zeka. bu anlam dolu gözlerin büyüsü, Allah bütün güzellikleri bir arada toplam??. eeee benden çok bahsettik senden naber...

Bir deniz dü?ün susuz, bir insan dü?ün mutsuz, bir gece dü?ün uykusuz. bir yürek dü?ün sevgisiz, bir bahar dü?ün çiçeksiz, bir de beni dü?ün sensiz...

Seni her özledi?imde gökten bir y?ld?z eksilseydi gökyüzü kapkaranl?k olurdu.

Nas?l uzaktaki y?ld?z parlak geliyorsa insana, uzakta oldu?um için tutkunum sana, hani en güzel a?klar imkans?z gelirya insana imkans?z oldu?un için gülüm a????m sana..

Dünyada insana yard?m eden ?ey, tesadüf de?il, azim ve sebatt?r. Samuel Smiles

Güçlü olan, yenilmeyen yaln?z azimdir. Yahya Kemal Beyatl?

Güçlükler ba?ar?n?n de?erini art?ran süslerdir. Moliere

Ne ba?ar?rsan?z ba?ar?n, size yard?m eden biri mutlaka vard?r. Athea Gibson

Hiç kimse, ba?ar? merdivenlerine elleri cebinde t?rmanmam??t?r. J. Keth Moorhead

Okunu hedeften öteye atan okçu, okunu hedefe ula?t?ramayan okçudan daha ba?ar?l? de?ildir. Motnagine

Para nas?l paray? çekerse, ba?ar? da ba?ar?y? çeker. Chamfort

Ya??yorsam, bu gelecek günlerin bana seni getirece?ine inand???m içindir.

E?er bir gün gururunu yenip, bana geri dönmek istersen sak?n dönme, çünkü senin gururunun bitti?i yerde benim gururum ba?lar.

?nsan vard?r zaman? kendi hesab?na yontar, insan da vard?r bir ya?am boyu zaman onu yontar.. !

A?k bir duygu olarak göz, gönül ve kulak menfezleriyle insan?n iç alemlerine akar; vuslata dekde bir baraj gibi ?i?er, bir ç?? gibi büyür, ve bir alev gibi onun her yan?n? sarar. A?k vuslatla noktalan?nca her ?ey durgunla?maya yüz tutar; ate?, söner baraj bo?al?r, ç??da da??l?r gider.

Sevmek bir bak?ma zaman?n? vermektir, zaman aralar?n? doldurmak de?il, sabahlar? birlikte uyanmakt?r ve yelin sessizli?ini gecenin gizemini bak??a bak??a duyumsamakt?r sonra birbirinin damarlar?nda bir kavurgan kan gibi dolanmakt?r...

Allah?m beni öyle bir sonbahar ayaz? öldür ki , sevdi?im mezar?ma koyacak tek bir gül bile bulamazs?n.

Bir an buruk bir ac? saplan?rsa yüre?ine, gözlerin zamans?z tak?l?rsa, kulaklar?n zamans?z deli gibi ç?nlarsa bil ki bir yerlerde özlemi?sindir beni

Gençli?ine güvenip erken derken belki elveda bile diyemezsin giderken.

Bulutlara yükledim hasretimi, rüzgarlarla yollad?m sevgimi, ya?murlar ya?d?rd?m gözya?lar?mla küçük melekler gönderdim seni öpmeye! Geldiler mi?

Nas?l ki uzaktaki y?ld?z parlak gelirse insana, uzakta oldu?un için tutkunum sana! Sana y?ld?zlar kadar yak?n olmak isterdim, her bakt???nda beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yak?n olmak isterdim, üzüldü?ünde gözya?lar?n? ya?mur olup silebilmek iÇ?N

E?er gökyüzü bir parça ka??t, deniz bir ?i?e mürekkep olsayd? yine de sana olan duygular?m? yazmaya yetmezdi. Seni o kadar çok seviyorum ki...

Do?an her günün sabah?nda, içimde gözlerini görebilmek a?k? olmasa, inan hiçbir ?eye de?mezdi ya?amak..

Ben sevdan?n soka??nda oturuyorum? Geceler hiç bitmiyor, ben hiç uyumuyorum.

Yüre?im hafif ?slakt?r benim kuytu kö?elerde a?lamaktan ve rengi hafif uçuktur kurusun diye kaç kez güne?e asmaktan.

Seni unutmak için and içtim gözlerin geldi akl?ma vazgeçtim.

Hadi uyand?r beni söyle gördü?üm zamans?z bir dü? mü? Hadi git, uzakla?, yoklu?una inand?r beni. Gerçekten yoruldum her buldu?um yerde seni kaybetmekten.

Gözlerin nehir kirpiklerin köprü olsa, ben üzerinden geçerken ipler kopsa ve dü?tü?üm yer dudaklar?n olsa.

Ne dünden daha az Ne yar?ndan daha çok Seni bugünde, Dün oldu?u gibi Yar?n olaca?? gibi Çoooooooooooooooook seviyorum.

Meleklerin saçlar? salk?m salk?m, havada dondurmadan kaleler ve her yerde ku?tüyü vadiler. Bulutlara öyle bakt?m. Ama ?imdi yaln?ca güne?in önünü kesiyorlar, ya?mur ve karla kapl?yorlar her yeri. Çok ?ey var yapabilece?im, bulutlar ç?kmasalar yoluma...

A?k dudaklarda kahkaha de?il, gözlerdeki ya?t?r. Maksat sevgi u?runda ölmek de?il, u?runda ölecek sevgili bulmakt?r...

Seni dü?ünür , seni özlerim , sevgilerin özlemlerin derinli?inde ne olur k?r ?eytan?n baca??n? birkez beni hat?rla , bir sonbahar serinli?inde... Seni , senden uzakta , sensiz , seninle ya??yorum.

En büyük felaketler içinde dahi ümidini kaybetme , unutmaki en yumu?ak ilik en sert kemi?in içinden ç?kar. Gülmek senin için bir tutku olsun , olurda bir gün a?larsan o da mutluluktan olsun.

Kaplanla göz göze gelmi? bir ceylan gibi , ürkek bak??lar?mda sensizlik , ?skalanm?? hayallerimde gençli?im , eremedi?im vuslatlarda ümidin.

Sokakta bir k?z gördüm tak?ld? gözlerim gözlerine, A????m zannetti beni kendine, Halbuki ne bilsin, Benziyordu GÖZLERI GÖZLERINE.

Rüzgara hakim olam?yorsan yelkenlerini ona göre ayarla ve unutma ki hayat kar??la?t???n güçlüklerle de?il gemiyi limana getirip getiremedi?inle ilgilenir.

Dostlar ?rmak gibidir, kiminin suyu az, kiminin çok... Kiminde ellerin ?slan?r yaln?zca kiminde ruhun y?kan?r boydan boya.

Sevgi basittir, karma??k olan bizleriz. Sevgi güven verir, insanlar aldat?r. Sevgiye her zaman güvenilir, insanlara asla!..

Gözlerin gözlerimde, ellerin ellerimde, a?k?n içimde ve ruhun bedenimde oldu?u sürece seni çok sevmeye devam edece?im...

Ya?murlu bir günde sana ko?ar gelirsem ?slak saçlar?m? düzelt...Ba??m? omzuna yasla nemli dudaklar?m? dudaklar?na ans?z?n de?dir. Masum ve üzgün bir çocuk gibi konu?ursam. Anla sana muhtac?m ver ellerini ellerime yalanda olsa Seni seviyorum de....

Hasret kap?mda nöbetler tutuyor. Sevgilim uzak bir ?ehirde gözlerim onu ar?yor...

Bir ku? olup gitsem, a?sam ?u enginleri, varsam senin yan?na. Öpsem doyas?ya, koklasam seni...

En güzel yar?nlar senin olsun, sen buna lay?ks?n ömrün mutluluklarla dolsun. E?er gün gelir de sen beni unutursan, inan ki tatl?m can?n sa?olsun.

Bugün yeni bir meyhane ke?fettim mezarl???n kar??s?nda. Bir gün beni arar da bulamazsan ya meyhanedeyim ya da tam kar??s?nda.

Payla?t?kça ço?alan tek ?eyin sevgimiz oldu?unu hiç unutmayal?m ve sevgimizi daima ço?altal?m sevgilim.

Biliyorsun her gökku?a??n?n bitti?i yerde bir hazine saklan?rm??. Göku?a??n? takip ettim geçenlerde sende bitti... En de?erli hazinemsin benim, can?ms?n. Sana do?ru bir kelebek uçurdum, da?lar? denizleri a?t? seni buldu, yana??na ufac?k bir öpücük kondur.

Nas?l ki uzaktaki y?ld?z parlak gelirse insana, uzakta oldu?un için tutkunum sana! Hani en güzel a?klar imkans?z gelir ya insana, imkans?z oldu?un için tutkunum sana.

Seni sevdi?im kadar ya?asayd?m; ölümsüzlü?ün ad?n? a?k koyard?m...

Önce dü?tü?ümde kalkmay?, sonra aleve dokundu?umda ac?y?, sevmeyi ö?rendim, sevilmeyi her ?eyi ö?rendim de yaln?z seni unutmay? ö?renemedim!

Bir destan yazar gibi durmadan gündüz gece ben hep seni yazm???m yüre?ime gizlice

Hayat bir tiyatro dediler bana bir rol verdiler en ac?s? benimki idi önce sev sonra terket dediler

Kafam? duvara vurmadan tan?yabilmek seni beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anl?k tebessümü tüm saatleri durdurabilmek için ç?ld?ras?ya paralad?m kendimi lanet olsun art?k sigaray? üç pakete ç?kard?m olsun gözüm olsun ne olacaksa olsun.

Dü?lerini dü?leyerek ya?amak, senden nefret ediyorum derken seni sevmek, var olmayan ömrümün tamam?n? sana adamak, sonra gö?süne yaslan?p seni dü?lemek ve sevmek kalbinin sonunu bilmeden içine bakarak...

Payla?man?n asaletini hiç bir zaman bencilli?in çirkinli?ine tercih etme, ve öyle bi arkada? seçki sen onun için ölümü dü?ündü?ünde o senin için çoktan ölmü? olsun.....

Ne varsa arad???m bilki sende bulmu?um..Senden öncesi yoktu, seninle var olmu?um..Sende bütün umutlar, sende bütün duygular..Beni sende arama, ben art?k senin olmu?um.

Alaca karanl??? sevmem ben, ya gündüz olmal? ya gece. Kur?un ya aln?ndan vurmal? yada namluda kalmal?. Yar dedi?in ya senin gibi olmal? yada hiç olmamal?.

Bugün bir çiçekcinin önünden geçerken bir çiçek ben çok güzelim beni al diyordu. Onu ald?m ama güzel oldu?u için de?il seni gördü?ünde utans?n diye.

Ne içimde seni unutmak gibi bir his var..nede a?k?m? körükleyen bir rüzgar..ne seni görmeyecek kadar güçlüyüm..nede görmeye dayanacak kalbim var

Güller hep ellerinde açs?n, ama dikenleri batmas?n. Sevda hep seni bulsun, ama seni yaralamas?n. Mutluluk hep yüre?ine dolsun, ama beni unutturmas?n.

Ak?am? son bulan ufuklarda..güne? damla damla erirken..hayatta kalan duygular?mla..sana iki kelime söylüyorum..."SEN? SEV?YORUM"

Ne seni unutacak kadar zaman geçecek..ne de geçen zaman seni unutmaya yetecek..b?rak?p gittim diye unuttum sanma...zaman al??may? ö?retir unutmay? ASLA

Kahvalt? haz?rlad?m sanada gönderiyorum, umut dolu omlet ha?lanm?? sevgi bir dilim tutku , seni seviyorum reçeli ve birde yanl?zl?k demledim kaç ?ekerli olsun?

Ben seni Bir Kum Tanesine Ad?n? Yazacak Kadar De?il Sahildeki Tüm Kum Tanelerine Ad?n? Yazacak Kadar Çok Seviyorum

Biz her ne kadar sosyetenin cilal? ta?lar?nda dans etmesini bilmesekte, so?uk dolunayda ?eytanla azraille dans etmesini iyi biliriz.

Günün en tatl? esintiyle bir yudum sevgi gönderiyorum, pencereni aç, al onu içeriye, içine çek ve kalbinin en kuytu kö?esinde benim için sakla...

Kilometrelerce uzakl?klara gizlenmi? olsada dostlu?umuz ayn? gökyüzünü payla?t???m?z sürece dostuz!

Bir gün daha do?du sonsuz umutlar ta??yan e?siz duygularla..umar?m bu günde gelecek güzel günlerin habercisidir.

Sensiz yorgun ve bezgin sürüklenip gidiyorum, tatt???m zevkler bile beni avutaca?? yerde, ayr?l???n ac?s?n? daha da artt?r?yor, biz her?eyde birbirimizin yar?s? idik;?imdi ben senin pay?n? çalar gibi oluyorum..

Sana ne demeliyim? Hayat?m desem hayat k?sa, güne?im desem güne? bat?yor, çiçe?i desem o da soluyor...Sana can?m demeliyim çünkü bu can seninle ya??yor!

Birlikte olabilece?in de?il, onsuz ya?ayamayaca??n biriyle ol! Geldi?inde bo?luk dolduranlardan de?il, gitti?inde yeri dolmayanlardan olsun!!!

Seni her dü?ündü?ümde cebime bir kuru? koysam ?u an zengin bir insand?m :))

Bir soluk kadar yak?n, y?ld?zlar kadar uzak derler sevgi için...uzan?rs?n yeti?emezsin, yeti?irsin dokunamazs?n, dokunursun vazgeçemezsin, vazgeçersin ama UNUTAMAZSIN!!!

Dost, deniz kenar?nda ta? toplamaya benzer önce teker teker toplars?n sonra teket teker atars?n. Ancak baz?lar?n? atmaya k?yamazs?n. Sen de atmaya k?yamad?klar?mdans?n...

Çiçek suland???nca güzel, ku?lar ötebildi?ince sevimli, bebekse a?lad??? kadar bebek ve her?eyi ö?rendi?in kadar bilirsin. Bunu da ö?ren; sevdi?in kadar sevilirsin.

Duyuyorum sana dokunamaman?n ezikli?ini ya??yorum a?k?n rezilli?ini, inan bitanem yan?mdayken çekiyorum en çok hasretini..

Hadi gökyüzünden senin için tuttu?um, üzerine tüm duygular?m? yükledi?im, y?ld?z? al, yüre?imden yüre?ine yollar var, hadi benim için uzaklardan bir tebessüm yolla...

#148

 
© 2015
AŞK