Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Hüseyin Nihal Ats?z Sözleri

Türk'e kefen biçenin ölümü korkunç olur.

Bir Kürt kendini safkan Türk say?p, Türklük için çal??sa dahi yine ona Kürt muamelesi yapmak gerekir.

Türk bünyesini mikroptan temizleyecek en güzel tedavi usulü: Katliâm.

Yufka yüreklilerle çetin yollar a??lmaz.

Yüzde yüz Türk oldu?un gün cihan senindir.

Türk topraklar?nda ya?amak hakk? yaln?z Türk'ün olmal?d?r.

Yüksel ki yerin bu yer de?ildir. Dünyaya gelmek hüner de?ildir.

Bana göre Ticanilik, Nurculuk, yobazl?k, komünizm ve partizanl?k gibi hastal?klar?n sebepleri, milli ülküden yoksunluktur.

Ya?ay?p yükselmek, ahlakl? ve iradesi sa?lam milletlerin hakk?d?r.

Türkçülük, yükselmek için de?il, yükseltmek içindir.

Türk bir vazife için yarat?lm??t?r. O vazife kainat güzelle?ti?i zaman biter.

Topluluklar, fedakar fertlerinin çoklu?u nispetinde yükselir.

Milletler fedakar fertlerin çoklu?u nisbetinde yükselir.

Yaln?z kazanc?m?z?, midemizi, maddemizi dü?ünmeyelim. Bunu hayvanlar da yapar. Daha çok manaya, dü?ünceye, ülküye dönelim. ?nsanl?k budur.

Ümit, en sonra terk olunan ?eydir. Ümitlerimiz k?r?k de?ildir. U?runda çal??anlar, ?zd?rap çekenler, ölenler bulundukça Türkçülük mutlaka zafer olacakt?r.

Ülküsüz millet, ?uursuz insan gibidir.

Sadece hayvanlar?n milliyeti yoktur.

Kalem, f?rça, mermer nedir? birer oyuncak!?aheserler süngülerle yaz?l?r ancak!

Milletleri millet yapan, u?runda ölecekleri yüksek ülkülere ba?lanm?? olmalar?d?r.

Ahlak, millet yap?s?n?n temelidir. O olmadan hiç bir ?ey olmaz.

Ahlak?n meydana gelmesinde en önemli sebep soydur. Bir toplumun ahlak?, soyunun kar??mas? ile de?i?ebilir.

Bana insanlardanm? bahsediyorsun? ?nsanlar mazide ve tarihin yapraklar? aras?nda kald?lar. Bu gördüklerin birer karikatürden ba?ka bir ?ey de?ildir.

Haritalarda ?rk?m?z?n ya?ad??? yerlere bakt?k, milletimize fenal?k edenleri tarihte okuduk ve milli kini ate?ten damgalar gibi kalbimize yazd?k.

Bize bir gençlik laz?md?r. Temelinde cehalet, duvarlar?nda riya, tavanlar?nda dalkavukluk bulunmas?n.

Bir millet için, büyümekten korkmak kadar ölümcül dü?ünce olamaz.

Bir millet, büyümek ve i? yapabilmek için kendisinin büyük bir millet oldu?u inanc?n? duymal?d?r.

Bir millet ba??ms?zl???n?, hürriyetini ve s?n?rlar?n? kaybedebilir, hatta y?llar boyunca ba?ka bir milletin esareti alt?nda ya?amak zorunda kalabilir ama bütün bu unsurlar o milletin yok olmas?na etken olamaz. Ancak kendi dilini kaybetmi? bir millet yok olmaya mahkumdur.

Asl?nda beynelmilelci olan sosyalizmin, Türkiye'deki mümessilleri de milliyetçi olduklar?n? söylerler. Hatta Orta Asya'daki atalar?m?zla ilgimizi inkar edip bu topraklar üzerinde Hititler'den ba?layarak üstüste y???lm?? olan etnik döküntülerin karmas? oldu?umuzu ileri sürenler de milliyetçilik davas?ndad?r.

Maddile?mi? bir insan vatan için ölür mü? Bencil bir insan muhtaçlara yard?m eder mi? Milletine inanmayan bir adam yabanc? ile i?birli?i yapmaz m?? Erdemi gülünç bulan birisi çal?p ç?rpmaz m??

Kendimize dönelim. Ahlak, edebiyat, musiki, giyim, zevk, yemek, e?lence, hukuk, aile, adet, anane ve her ?eyde milli olal?m.

?nsanlar? insan yapan, büyük bir dü?üncenin ard?ndan ko?malar?d?r. ?nsan, ?eref için ve muhte?em sayd??? bir gaye için ölmesini bilen yarat?kt?r.

Irkî asaletimiz, enerjimiz ve insanl?k meziyetlerimize dünya milletleri ve büyükleri hayran kal?rken, bizim kendi milletimizi hiçe saymam?z ve kendi kabiliyetlerimizden ümit kesmemiz e?er fena bir kasda makrunsa alçakl?k, böyle bir niyete matuf olmadan inan?lm?? ise kör gözlü bir budalal?kt?r.

Herkes bar??tan söz etti?i halde herkes sava??yor. Çünkü herkes kendi yar?n?n?, öbür gününü, daha uzak gelece?ini emniyete almak istiyor. Çünkü kimse kimseye güvenmiyor. Çünkü herkes birbirinden korkuyor.

Tehlikeler nereden gelirse gelsin ve ne kadar büyük olursa olsun, tek çare ve tek ilac? Türk Ülküsü'dür.

Tarihi dü?manlar, ancak d??i?leri bakanlar?n?n dostudur. Milletin asla.

?erefliler taviz vermezler. ?erefin tavizi yoktur.

Ortak dü?üncesi olmayan toplulukta, herkes, yaln?z kendi ç?kar ve zevkini dü?ünür. Böyle bir toplulukta fedakarl?k, sayg?, nezaket kalmaz. Bencillik, kabal?k, rü?vet, iltimas ve namussuzlu?un türküsü al?r yürür.

Milliyetçili?in zaman? geçmez, dünyada milletler ve diller kald?kça, milliyetçilik de kalacakt?r.

Milli ahlak; bizim için cephelerde kan döken, tarlalarda al?nteri ak?tan ve nihayet bütçemizi doldurmak için kesesini bo?altan halk?m?z?n, mal?na ve can?na göz dikmemektir. Onun için çal??may?, kendimiz için çal??maktan üstün tutmakt?r.

Türkçülük, büyük Türk ilinde Türk uru?unun kay?ts?z-?arts?z hakimiyeti ve istklali ile Türklü?ün her yönden bütün milletlerden ileri ve üstün olmas? ülküsüdür.

Türkçülük bir ülkü, siyaset ise iktidara geçme takti?idir. Bu sebeple bir ana inanç ve ana dü?ünce olan ülkü asla de?i?medi?i halde siyaset yani taktik her zaman de?i?ir.

Türkçülük, bir fikir oldu?u kadar da inançt?r. ?nanç oldu?u için de tart??mas?z, tenkitsiz kabul olunur. Onun tart???lacak ve tenkit olunacak taraf? temeli, esas? de?il, ayr?nt?lar?d?r.

Türkler, Türk soyundan gelenlerle Türk soyundan gelmi?ler kadar Türkle?ip kendini o soya ba?layan ve beyninde hiçbir yabanc? ?rk dü?üncesi bulunmayan fertlerin toplulu?udur.

Çünkü biz art?k insaniyet ve bar?? de?il, milliyetçilik ve sava? istiyoruz. ?nsaniyetperverlik köpekliktir. ?nsaniyet milliyetçilikle asla uyu?amaz. ?nsaniperverlik yüksek gurur ve haysiyet duygular?na z?tt?r. ?nsaniyetperverlik domuz katolik papaz?n?n ve sinsi protestan misyonerinin kendi alçakça maksatlar?na âlet edindikleri bir tuzakt?r. Hay?r! Biz bar??ta da de?iliz. Biz sava?ç?y?z.

Din arab?n, hukuk sizin(?talyan), harp Türklü?ündür.

Ülkü; ilk önce, insanlar?n gönüllerinde, gönüllerin derinliklerinde do?ar ve kendini önce destanlarda gösterir. Sonra ?uura geçer, büyük k?lavuzlar taraf?ndan aç?klan?r. Daha sonra da büyük kahramanlar, onu gerçekle?tirmek için büyük hamleler yapar. Bu hamleler s?ras?nda da ülkülü millet, kahramanlar?n ard?ndan gönül iste?i ile ko?ar. Bütün bu u?ra?malar aras?nda da millet yürür, önce manen sonra maddetten ilerler, olgunla??r, erginle?ir.

Türk olmak, için mutlaka müslüman olmaya lüzum yoktur. Çünkü bugünkü Türkler aras?nda birkaç yüz bin ?aman, birkaç yüz bin H?ristiyan ve hatta birkaç bin Musevi Türk (Karay?mlar) de vard?r. Din ayr?l??? yüzünden bunlar? Türklük'den ç?karmaya hakk?m?z yoktur.

Yahudiler tam bir Arap ülkesi haline gelen Filistin'den nas?l Araplar? sürerek orada bir Yahudi ço?unlu?u yapt?larsa, biz de ayn? ?eyi yaparak bize ait olan topraklar? mutlaka Türkle?tirmek zorunday?z.

Türkler için milliyet her ?eyden önce bir kan meselesidir... Türklük yaln?z manevi-ahlaki de?il, ayn? zamanda maddi (yani fizik, fizyolojik, fizyonomik ve antropolojik) bir ?eydir... Türk olmak için Türk ?rk?n?n maddi ve manevi hasletlerini tevarüs etmek icap eder...Baz?lar?n?n söyledi?i gibi milliyet yaln?z anla?ma vas?tas? olan dil'in birli?i ile izah edilseydi bir ?stanbul Yahudisinin bize bir K?rg?zdan daha yak?n olmas? laz?m gelirdi. Halbuki bütün kanunlara, siyasi ve içtimai hadiselere, propagandalara ra?men biz K?rg?z? karde?, Yahudiyi de köpek ç?f?t olarak tan?yoruz. Çünkü K?rg?z?n damar?ndaki kan?n kendi damar?m?zdaki kan oldu?unu, Yahudinin ise bize dü?manl?kla yu?uruldu?unu biliyor, seziyoruz...

Türkçüler için ?zmir'i kurtarmak için yap?lan sava?la K?br?s'? kurtarmak için yap?lacak sava? aras?nda hiç bir fark yoktur. Çünkü Türk Milleti bir bütün oldu?u için Türkçülük ancak ve yaln?z bütün Türkleri içine alan bir milliyetçilik davas?n? ülkü edinir.

Türkçüler bugünlük ancak Türkçü karakteri olan partileri tutarlar. Türkçülükden sapan veya taviz veren hiç bir parti Türkçüler'ce tutulmaz, tutulamaz. Türkçülü?ün ne oldu?u aç?k, seçik ortada bulundu?u için bugünkü tutumlar? ile hiç bir parti Türkçü de?ildir.

Türkçü; hiç ?üphesiz Türkden olur. Fakat her "Türkçüyüm" diyen Türk, Türkçü de?ildir. Samimi olmas? ve Türkçülü?ün ?artlar?na uymas? laz?md?r.

Türkçü; eyyamc? ve dalkavuk olamaz. Sert ya?amaktan ho?lan?rve en büyük sertli?i de nefsine kar?? gösterir.

Eski topraklar?m?z? kurtarmak iste?imiz emperyalizm ise emperyalistiz. Türkistan'?, ?dil-Ural'?, Azerbaycan'?, Kafkasya'y?, K?r?m'? ve Türklerin ya?ad??? ba?ka yerleri is!temek emperyalizm ise kutlu bir dü?üncedir.

Dünyadaki bütün milletler, yabanc? devlet hakimiyetinde kalan soyda?lar?n? kendileriyle birle?tirmek için silahl? ve silahs?z sava?lar yaparlar. Bunun ad? emperyalizm de?ildir, irredantelizmdir ki makbul bir davran??t?r.

Biz Türküz. Tarihimize ve en yak?n mazimize dayanarak Türküz der ve bundan hakl? bir iftihar duyar?z.

Bize yaln?z dans etmesini, iyi giyinmesini, kur yapmas?n? ve a??k olmas?n? bilen gencin lüzumu yoktur. Bize bugün mesle?inde usanmadan çal??acak, yar?n hudutta göz k?rpmadan ölebilecek genç laz?md?r.

Bir gün ülkede milliyetçi geçinen politikac?lar, yöneticiler, sanatç?lar, ayd?nlar hiç bir ç?kar kayg?s?na dü?meden, yi?itçe, korkusuzca Türkçü söylemlerde, Türkçü tav?rlarla milletin kar??s?na ç?karlarsa o gün Türkçülük büyük bir utkuya yakla??r.

Ben, yabanc? kaynakl? hiçbir fikri benimseme?e tenezzül etmeyecek kadar millî ?uur ve gurura malik bir Türküm. Siyasi, içtimai mezhebim Türkçülükdür.

Bar??, sava??n ba?ka metotlarla devam? ve silahl? sava?a haz?rl???n ayr? bir ?eklidir.

#464

 
© 2015
AŞK