Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Hüzün ?iirleri

Hüzün ?iirleri sayfas? - Bu sayfam?zda en güzel ve anlaml? hüzün ?iirleri yay?nlamaya çal??t?k. ?iiri yay?nlayan Admin, Kategori: ?iir.
Geride Kalan
O tren gitti
ben kald?m
bir güz yapra??yd? hüzün
döne döne
indi önüme
yerde ezik bir karanfil
gözlerimde son gülü?ün
ve belki hâlâ sallanan elin
o tren gitti
?p?ss?z kald?m
yasland???m a?aç gövdesi
nas?l anlas?n beni?
gittikçe daha uzaks?n
ses yok kulak dayad???m raylarda
kim duyacak içimde kopan ç??l???
kim görecek beni
kör karanl???nda gecenin?
gökte akan bulut
var?r m? senin gitti?in topraklara
benden sana ta??r m? bu ya?muru?
rüzgara b?rakt?m kendimi
sürüklenip gidiyorum
bir ?iir seni f?s?ld?yor
bo?lu?a dü?üyor ad?mlar?m
sigaram söndü ate?im yok
meyhaneler çoktan kapanm??
kendime çekilsem
liman?m belirsiz
pusulam kay?p
o tren gitti
ben kald?m
bir güz yapra??yd? hüzün
döne döne
indi önüme
—————-
Bitmez Tükenmez Can S?k?nt?s?
Bir b?çak sapl? durur gö?sünde,
Hangi su tas?na uzansan bo?;
Hangi pencereye ko?arsan ko?
Ayn? siyah güne? gökyüzünde.
Ayn? siyah güne?, ayn? siyah,
Ayn? susay??, ayn? ko?u, ayn?...
Of... hep ayn? ?ey, ayn? ?ey, ayn? ?ey,
Ayn?, ayn?, ayn?, ayn?, ayn?.
—————-
Kimsesizlik
Y?llard?r bir k?v?lc?m kapal? k?nda,
Kimsesizlik dört yan?mda bir duvar gibi;
Muztaribim bu duvar?n d?? taraf?nda,
?efkat?na inand???m biri var gibi.
San?yorum saçlar?m? ok?uyor bir el,
K?p?rdamak istemiyor göz kapaklar?m;
Yan odadan bir ince ses diyor gibi "gel"
Ve hakikat b?rak?yor hülyam? yar?m.
Gözlerimde par?lt?s? bak?r bir tas?n,
Kulaklar?m kom?ular?n ayak sesinde,
Vars?n yine bir yudum su veren olmas?n,
Ba? ucumda biri bana 'su yok' desin de.
—————-
Yaln?zl?k
Yaln?zl???m? büyütür kalabal?k
Gökdelen'in gölgesine siner
Karanfil Sokak kal?nla??r
yoksul kad?n çocuklar?yla
çöplerin üzerine konar
gözleri cam k?r?klar?
sevgilim gelir yaln?zl???m büyür
çocukken gökku?a??na dü?tü?üm
gökyüzü gelir kirli güvercinleriyle.
Kimin öznesiydi mevsimler
i?kence öyküleri kimindi
ayr?l???n sesi miydi ad?mnlar?m
suyu bekleyen uçurum mu
kanatland?m yaln?zl???mla son mevsime
içimde bir kedi yavrusu.
—————-
Gül, Sonbahar, Sonra
Bir alev-gül bayg?n dudaklar?nda
Dü? dü?...
Yaln?zl?k ormanlar? kuytu
Bütün masallar büyümü?...
Oltalarda mercan bal?klar
Yaln?zl?k denizleri, derin...
Dü?ünüyorum, kuytu odalarda
Bir güle uzan?yor ellerin...
Bir damla ya? gibi s?cac?k
Bak??lar?nda eylül bahçeleri...
Bir gül gibi topluyorum usulca
Uykusuz geceleri...
Bir gül yapra??s?n uzakta
Hayal gibi yok musun, var m?s?n?
Yaln?z?m, dertliyim, çaresizim
Duyar m?s?n?
—————-
Büyük Yaln?zl?k
Önce çaresizlik çald? kap?lar?
Sonra yoksulluk
Bütün â?ina çehreler silindi aynalardan
Bir anda bo?ald? dünya
Yapayaln?z kald?k
Tez tükendi umut ekme?i
Bitiverdi sular?n hayali
Çevirdik derin bir karanl??a gözlerimizi
Sen ey büyük yaln?zl?k
Bir sen terketmedin bizi
—————-
Garip Ki?i
Bu ak?am ilk olarak a?lad?m,
Bekâr odam?n penceresinde.
Hani ev bark? Hani çoluk çocuk?
Ne geçti elime bu hayat?n
Meyhanesinde, kerhanesinde?
Yata??m bu gece böyle so?uk.
Saadet bu ömrün neresinde?
—————-
SÜRGÜNÜM
Sürgünüm içinde senin olmad???n ?ehirlere,
Sürgünüm,
Senin olmad???n her an da,
Delirircesine seni anlatan sevda türkülerine..
Sürgünüm,
Benli?ine, nefesine..
En çokta imkans?zl???na sürgünüm..
Senin olmad???n her gerçe?e biraz daha sürgünüm..
Yürüdü?ün her kald?r?ma,
Yazd???n her m?sraya,
Bensiz dinledi?in her türküye sürgünüm..
Dü?lerime sürgünüm..
En çok ta içinde bir benim olamad???m o dü?lerine
Sürgünüm..
Seninle ba?lay?p, seninle biten,
Her kadehler ele al?nd???n da ilk yudum da akla gelen senin,
Hasretine sürgünüm..
Bakarken beni kendimden al?p götüren,
Hiç bilmedi?im bir diyar da son bulan dü?lerime sürgünüm..
Bana bakarken beni yakan gözlerine,
Sözlerine sürgünüm..
Ü?üdü?üm her an da yan?mda olmayan bedenine,
Ellerimi bir türlü tutmayan ellerine sürgünüm..
Sensiz gecelere, k??lara sürgünüm ben..
Kar?n ya????na,
Ya?murun ak???na,
Göz ya?lar?m?n bedenimi tek tek ?slat???na sürgünüm..
Bunca sevda içinde sevdas?zl??? seçen,
Seni seçen,
Seni seven,
Deli yüre?ime sürgünüm.
—————-
Yoksun
Anlad?m bu ?ehirde yoksun.
Gitmi?li?in var benden habersiz,
Bu ?ehir senden yoksun.
Gitti?in yerlere götürdün mü güne?ini?
Buralara sonbahar? ?smarlad?n m? bari?
Ne çok soru sorar oldum böyle.
Al?ver ?u sabahlar? da bitsin kavgam.
Kendimle konu?malar?m, ac?nacak hallerim.
Ve ümitsizce uyan?p tutars?zca ya?amam,
Bitiversin bu kayg?lar?m...
Madem bu gök mavilerinde yoksun.
B?rakta yazay?m ölümü anl?ma.
En hazin öyküler ba?lar ?imdi bende,
At?ver gitsin beni uçurumlara.
Bir ömrüm var oda senden yoksun
—————-
Hak Etti Bu Yürek
Sevgine sessiz kald?, etmedi hiçbir laf,
Umutlar?n? bir bir yok etti bu yürek.
Bilmem kabul olur mu, senden dilese af,
O saçlar?n? tel tel ak etti bu yürek.
Ne söylesen hakl?s?n, tutsan da bana kin,
K?zmaya yüzüm yok ki durmal?y?m sakin,
Bilmeyerek çok defa k?rd?msa da lakin,
Üzülme diye dua çok etti bu yürek.
Konu?tu?un cümleler arkas?na baksa,
Ölmü? beni görürler, gittiler mi yoksa,
Söyledi?in her bir söz can?m? da yaksa,
Sak?n özür dileme hak etti bu yürek.

#3005

 
© 2015
AŞK