Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Hz. Ali (r.a) Sözleri Hz. Alinin Sözleri

Hz. Ali sözleri sayfam?z - Bu sayfam?zda Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in damad? 4. halife Hz. Alinin sözleri yay?nlamaya çal??aca??z. Tabi kaynak ve yazaca??m?z k?s?m az oldu?u için tamamen hepsiniz yay?nlayam?yoruz. ?lerde ar?iv k?sm?m?zda bunlar? daha detayl? ?ekilde bilgilerinize sunaca??z. Burada yaz?lanlar? facebook twitter payla? yapabilirsiniz. Buyrun Hz. Ali (r.a) sevgi sözleri :
Adâlet, halk?n dirli?i ve düzeni, idârecilerin süsü ve güzelli?idir.
Adâlet; îmân?n ba??d?r, ihsân?n birle?ti?i noktad?r ve îmân?n en yüksek mertebesidir.
Affetmek fazîlettir. Kararl? olmak metâ'd?r, sahip olunan mald?r. Karars?z olmak ise zâyi olmakt?r. Do?ruluk emânet, yalanc?l?k h?yânettir. ?nsâf rahatl?k, ?er küstahl?kt?r. Emânete h?yânet etmemek, îmândand?r, güler yüzlülük ihsândand?r. Do?ruluk kurtar?r, yalan felâkete sürükler. Kanâat insan? zengin yapar, yerinde kullan?lmayan zenginlik azd?r?r. Dünya aldat?r, ?ehvet kand?r?r. Lezzet oyalar, nefsin arzular? alçalt?r. Hased y?prat?r, nefret çökertir.
Ahmakl?k, dermân? bulunmayan bir dert, ?ifâs? olmayan bir hastal?kt?r.
Ahmakl?k; her?eyi fuzûliymi? gibi hiçe saymak ve câhil insanlarla arkada?l?k kurmakt?r.
Ak?l ve ilim, birbirinden ayr?lmayan ve z?t olmayan iki karde? gibidir.
Ak?l, mü'minin dostu; ilim, vezîri, sab?r, askerlerinin komutan? ve amel ise silâh?d?r.
Ak?ll? kimse, günâhlar?n? tövbe ile örtendir. Cömert, kötülük yapana iyilikle kar??l?k verendir.
Ak?ll? kimse, ibâdetle, nefsin arzusuna kar?? gelendir. Câhil kimse, günâh i?leyerek nefsin arzusuna uyand?r.
Ak?ll? kimse; dilini kötü söz ve g?ybetten koruyan, mü'min; kalbini ?ek ve ?üpheden temizleyendir.
Ak?ll?, iyiliklerini canland?ran, kötülüklerini öldürendir.
Ak?ll?, sustu?u vakit tefekkür, konu?tu?u vakit zikir eder, bakt??? vakit de ibret al?r.
Ak?ll?; alçak dünyadan el çeken, Cennet-i a'lâya göz dikendir.
Ak?ll?; ?ehvetten uzakla?an, âh?reti dünya ile de?i?meyendir. Ak?ll?, yaln?z ihtiyâc? kadar ve delille konu?ur, sâdece âh?retinin ?slâh? için çal???r. Ak?ll?, günâhlardan sak?n?r, ay?plardan uzak durur. Cömertlik günâhlar? siler, kalblere sevgi eker.
Âlim, câhili hemen tan?r, çünkü daha önce o da câhildi. Câhil âlimi tan?maz, çünkü daha önce âlim de?ildi.
Âlim; sözü, i?ine uygun oland?r. Âlim ilme doymaz.
Allah için dost olan, ki?iye do?ru yolu gösteren, fesattan uzakla?t?ran ve ibâdetlerinde yard?mc? oland?r.
Allah için karde? olanlar?n sevgisi, sebebi dâim oldu?u için devam eder. Dünya için karde? olanlar?n sevgisi, sebebi devam etmedi?i için, k?sa sürer, bir an gelir son bulur.
Allah için seven bir karde?, en yak?ndan daha yak?n, anne ve babalardan daha merhametlidir.
Allah korkusundan dolay? göz ya?? dökmek, kalbi nûrland?r?r. Tekrar günâh i?lemekten insan? korur.
Allaha kavu?mak, kötü insanlardan uzak durmakla olur.
Allaha tâatle u?ra?mak en kârl? i?, do?ru konu?an dil ise, en güzelidir.
Allah?n azâb?ndan korkmak, müttekîlerin, takvâ sahiplerinin ni?ân?d?r.
Allahü teâlâdan hayâ etmek, insan? Cehennem azâb?ndan korur.
Amel eden câhil ki?i, yoldan ba?ka yerde yürüyen gibidir. Bu yürüyü?ü ona, ihtiyâc?ndan uzakla?maktan ba?ka bir?ey kazand?rmaz.
Ârifin, yüzü nûr ve tebessüm, kalbi korku ve hüzün doludur.
Ba?a kakan, nefret ate?ini körükler.
Bir memlekette ayaklar ba? olursa, ba?lar ayaklar alt?nda kahrolur.
Câhil; dayakla uslanmaz, nasîhatlerden pay?n? almaz.
Cimri, dünyada kendi nefsine cömert davranmaz, bütün mal?n? mîrâsç?lara vermeye râz? olur.
Cömertlik ve cesâret, ?erefli maksatlar olup, Allahü teâlâ bunlar? sevdi?i ve denedi?i ki?ilere ihsân eder.
Dînin esâs?, emâneti yerine vermek, sözünde durmakt?r.
Do?ruluk, ?slâm?n dire?i, îmân?n deste?idir.
Dünya bir cifedir. Ondan bir ?ey isteyen, köpeklerle dala?maya haz?rl?kl? olmal?.
Dünya kâfirin Cenneti, ölüm korkulu rü'yâs?, Cehennem de varaca?? son durakt?r.
Dünya mü'minin hapishânesi, ölüm hediyesi, Cennet de varaca?? yerdir.
Dünya; güzel, aldat?c? ve geçici bir serâb, çabuk y?k?lan bir dayanakt?r.
E?er ilim, ümit ile olsayd?, dünyadaki bütün insanlar alim olurdu.
Fakîh öyle biridir ki, insanlar? Allah?n rahmetinden ümitsizli?e dü?ürmez ve onlar? Allah?n rahmetinden yüz çevirtmez.
Fazîlet, en iyi mald?r. Cömertlik, en güzel mücevherdir. Ak?l, en güzel zînettir. ?lim, en ?erefli meziyettir.
Fazîlet, gücü yetti?inde affetmektir.
Fazîlet; çok mal ve büyük i?lerle de?il, güzel kemâliyet ve hay?rl? i?lerle olur.
Gaddarl?k, herkes için kötü bir ?eydir. ?an, ?eref sâhibi ve büyük zâtlar için daha çirkindir.
Gaflet, insana gurûr getirir, helâke yakla?t?r?r.
Gerçek dost, ay?b?n? görüp nasîhat eden, g?yâb?nda seni koruyan ve seni kendisine tercîh edendir.
Gerçek mü'minin sevgisi, k?zmas?, bir?eyi almas?, yapmas? ve terki, hep Allah için olur.
Günâhlar birer dert olup, devâs? istigfârd?r.
Harâmlardan çekinmek, ak?ll?lar?n ?ân?, ?ereflilerin tabiat?ndand?r.
Hased eden dâimâ hastad?r, cimri insan, dâimâ fakîrdir.
Hased edenin sevgisi sözlerinde görülür. Kinini i?lerinde gizler. Ad? dost, fiili dü?mancad?r.
Hased, bir dert ve hastal?k olup, hased eden veya olunan helâk olmad?kça çâresi bulunmaz.
Hasedcilerin en ehveni, hased etti?i ki?inin elindeki ni'metlerin yok olmas?n? ister.
Hayâ ve cömertlik, ahlâklar?n en efdalidir.
Hikmet; ak?ll?lar?n bahçesi, ermi?lerin mesîresidir, gezinti yeridir.
?ffet; nefsin koruyucusu ve kinlerden paklay?c?d?r.
?htiras, gâfillerin kalbinde ?eytanlar?n sultân?d?r.
?htiras, r?zk? art?rmaz.
?htirasl? kimse, bütünüyle dünyaya mâlik olsa bile yine fakîrdir.
?lim, insan? Allah?n emretti?i ?eylere götürür, zühd ise o ?eylere eri?ilmesini kolayla?t?r?r.
?lim, maldan daha hay?rl?d?r. ?lim seni, sen de mal? korursun.
?lim; güzel bir mîrâs, genel bir ni'mettir. ?nsaf, ihtilâf? giderir, ülfeti getirir.
?lim; insan? akla götürür, kim ilim ö?renirse ak?llan?r. ?lim; rûhu ihyâ eder, diriltir. Akl? ayd?nlat?r, cehâleti öldürür.
Îmân ile amel, ikiz karde? olup, birbirinden ayr?lmazlar.
Îmân ve hayâ, birbirinden kopmayan bir bütündür.
Îmân ve ilim, ikiz karde? ve birbirinden ayr?lmayan arkada? gibidir.
?nsan, sözü ile tart?l?r veya i?i ile de?erlendirilir. Seni zînet yönünden a??r getirecek ?eyi söyle ve k?ymetini art?racak ?eyi yap.
?slâmiyet, teslimiyettir. Teslimiyet, yakîndir. Yakîn, tasdîktir. Tasdîk, ikrârd?r. ?krâr, edâd?r, yerine getirmektir. Edâ ise ameldir.
?sti?âre, dan??ma sana rahatl?k, ba?kas?na yorgunluktur.
?yili?i tamamlamak, yeniden ba?lamaktan daha hay?rl?d?r.
?yilikle emretmek, insanlar?n en fazîletli amelleridir.
Kalblerin gafletine, gözlerin uyan?k olmas? fayda vermez.
Kâmil mü'min gizli ?ükür eder, belâya kar?? sab?r eder, ümîd hâlinde iken bile korkar.
Kâmil olan kimse, akl?, arzu ve isteklerine galip gelendir.
Kanâatkâr olmak, boyun e?me zilletinden daha hay?rl?d?r.
Kârl? olan, dünyay? âh?retle de?i?tirendir.
Kendi nefsinden râz? olan, aldanm??t?r. Ona güvenen, ma?rûr ve yolunu ?a??rm??t?r.
Kendisi amel etmeksizin Allah yoluna ça??ran ki?i, oksuz yaya benzer.
Korkakl?k, ihtiras ve cimrilik, Allaha kar?? kötü zann?n bir araya getirdi?i kötü arkada?lard?r.
Korku kaderi de?i?tirmez, yaln?z sevâb?n yok olmas?na sebep olur.
Kötü insan, hiç kimseye iyi zan beslemez. Çünkü o, herkesi kendisi gibi görür.
Mal ve çocuklar, dünya hayât?n?n zînetidirler. Sâlih amel de, dünyadan âh?rete götürülen mahsûldür.
Mal, harcand??? kadar sâhibine ikrâmda bulunur. Ki?inin yapt??? cimrilik kadar ona ihânet eder.
Mal, sâhibini dünyada yükseltir, âh?rette alçalt?r.
Mü'min, bakt???nda ibret al?r. Bir ?ey verilirse, ?ükür eder. Musîbet ve belâya u?rayacak olursa, sab?r eder. Konu?acak olursa, Allahü teâlây? hat?rlat?r.
Mü'min, dünyaya ibret gözü ile bakar. ?htiyâc? için karn?n? doyurur. Dünyadan konu?uldu?u vakit, nefret ve tenkid kula?? ile dinler.
Mürüvvet; insan?n, kendisini lekeleyecek ?eylerden kaç?nmas? ve güzellik kazand?racak ?eylere yakla?mas?d?r.
Olgunluk üç ?eyde gereklidir: Musîbetlere sab?r, isteklerde a??r?ya kaçmamak ve istiyene vermektir.
Öfke, tutu?turulmu? bir ate? gibidir. Her kim ki öfkesine hâkim olursa, onu söndürür ve her kim onu sal?verirse, ilk yanan kendisi olur.
Sab?r en güzel huy, ilim en ?erefli süs e?yas?d?r.
Sab?r iki k?s?md?r: Sevmedi?in ?eye sabretmek ve sevdi?in ?eye sabretmek.
Sab?r iki k?s?md?r; belâya sab?r iyi ve güzeldir. Bundan daha güzeli, harâmlara kar?? sab?rd?r.
Sab?r, en güzel îmân kisvesi ve insanlar?n en ?erefli ahlâk?d?r.
Sab?r, insan?n ba??na gelene katlanmas? demektir. Onu k?zd?rana kar?? da kendisine hâkim olmakt?r.
Sevgi, kalblerin birbirine yak?nla?mas? ve rûhlar?n ünsiyetidir.
S?k?nt?ya dü?meden önce emniyet tedbirini alan kimse, aya??n? sa?lam yere basm?? olur.
S?k?nt?ya kar?? sab?r etmek, bolluk ân?ndaki âfiyetten daha efdaldir.
Söz ilâç gibidir. Az? faydal?, ço?u zararl?d?r.
Sükût, sana vakar kazand?r?r ve seni özür dileme zahmetinden kurtar?r.
Süse ve ziynete heves eden erkekler, vak?a erkektir; amma, mert de?illerdir.
?ahs?n?za kötülük eden bir dü?man? affediniz. Lakin vatan?n?za ve milletinize kötülük eden bir kimseyi, asla affetmeyiniz.
?ek , ?üphe, yakîni bozar, îmân? yok eder.
Takvâ, dîni ?slâh, nefsi muhâfaza eder ve mürüvveti süsler.
Tatl? dili olanlar?n dostlar? her gün biraz daha artar.
Tûl-i emel, fazla ya?ama arzusu, serâb gibidir, bunu gören su san?p aldan?r.
Yalanc?, sözünde suçludur, isterse delîli kuvvetli ve a?z? lâf yapan biri olsun.
Yapt??? günâh bir i?le ö?ünmek, o günâh? yapmaktan daha kötüdür.
Yumu?ak ba?l? olanlar; en sab?rl?, derhal affedici ve en güzel huylu olan kimselerdir.
Yumu?akl?k, durulmay? çabuk sa?lar ve zor olan ?eyleri kolayla?t?r?r.
Yumu?akl?k, öfke ate?ini söndürür. Hiddet ise öfke ate?ini körükler.
Zulüm; ayaklar?n kaymas?na, ni'metin yok olmas?na, milletlerin helâkine sebep olur.

#2643

 
© 2015
AŞK