Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Hz. Alinin Anlaml? Sözleri

Hz. Alinin En Güzel Anlaml? Sözleri - Bu sayfam?zda sizlere çok güzel De?i?ik ve Yeni Hz. Alinin Anlaml? Sözlerini haz?rlamaya çal??t?k.. Sizde de burada olmayan farkl? K?sa Hz. Alinin Anlaml? Sözleri varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderin yay?nlayal?m.. Buyrun Hz. Alinin Anlaml? Sözleri;
Aç kalmak, alçalmaktan hay?rl?d?r.
Aç?k kalpli, mert dü?man, içinden pazarl?kl? dosttan iyidir.
Adalet için en büyük talihsizlik, devleti idare edenlerin zalimli?idir.
Adalet, halk?n dirli?i ve düzeni, idarecilerin ise süsü ve güzelli?idir.
Adalet ve e?itli?i gözetmek siyasetlerin en iyisidir.
Adil ol, kudretin sürekli olsun.
Adilane davran?? siyasetlerin (yönetimlerin) en iyisidir.
Affetmekten utanmay?n. Cezaland?rmakta acele etmeyin.
Ahmak, her laf?n ba??nda yemin eder.
Ak?l, gurbette yak?n bulmakt?r; ahmakl?k vatanda gurbete dü?mektir.
Ak?l gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras, ilim gibi ?eref olmaz.
Ak?l gibi zenginlik, cehalet gibi yoksulluk yoktur. Edebe uymak bir kazanç, dan??mak bir güçtür.
Ak?ll? bir insan fakir olabilir, fakat o hiç kimsenin sadakas?na muhtaç de?ildir.
Ak?ll? ki?i, tecrübelerden ibret alan kimsedir.
Ak?ll? olan kemal, cahil olan mal ister.
Ak?ll? dü?man?nsa bile dan??, bilgisiz dostun fikrini geç.
Ak?ll? insanlar?n en mutlusudur.
Ak?ll?n?n dili kalbindedir, ahma??n dili ise a?z?ndad?r.
Ak?ll?n?n tahmini, cahilin kesin bilmesinden daha do?rudur.
Ak?ll? insanlar az konu?ur. Çok söyleyenler, yaln?z ahmakt?rlar.
Akil ki?i, kemal talep eder.
Akraba dü?manl???, akrep sokmas?ndan beterdir.
Alçak gönüllülük, en büyük ?ereftir.
Alçak gönüllülük, ilmin meyvesidir.
Aleyhine kesin delil olmayan ki?iyi mazur tutun; o ki?i benim.
Al??kanl?k, insana musallat olur ve onu kontrolu alt?na al?r.
Al??kanl?k insan?n ikinci tabiat? gibidir.
Aptall???n en büyü?ü medh ve zemde ifrada kaçmakt?r.
Arkada??n hay?rl?s?, sana do?ru yolda iyi delil oland?r.
As?l yetimler, anadan ve babadan yoksun olanlar de?il, ak?ldan yoksun olanlard?r.
A?a??l?k insanlarla yak?nla?maktan kaç?n, onlar ki yapmac?k sevgilerini gösterip içlerinde kötülü?ü saklarlar. Onlar? ho?nut tuttu?un sürece sana sevgi duyarlar, verili olmaktan geri kal?rsan sana zehirlerini ak?t?rlar.
Ay?b?n en büyü?ü, ona benzer bir ay?p sende de varken, ba?kas?n? ay?plamand?r.
Ayn? anadan babadan do?anlar, senin miras karde?lerin; uzak yerlerden gelen, huyu suyu sana benzeyenler ise senin öz karde?lerin say?l?rlar.
Az ibadet edip çok çal??mak, çok ibadet edip az çal??maktan üstündür.
Az yemek yemek sa?l?kt?r.
Azarlamada a??r?l?k inat ate?ini alevlendirir.
Azg?nl???n sonu ya rezil veyahut yok olmakt?r.
Azim ve sebat, insanlar?n en büyük yard?mc?s?d?r.
Azla yetinen kimse zengindir.
*********************************
Babana riayet edersen, sen de o?lundan hürmet ve riayet bekleyebilirsin.
Babana sayg?l? ol ki, o?lun da sana sayg?l? olsun.
Baban?n çocu?u için b?rakt??? en iyi miras onu güzel edeple yeti?tirmesidir.
Ba???lamak, büyüklü?ün ?an?ndand?r.
Ba?a kakmak suretiyle iyili?ini bo?a giderme.
Ba?kalar?n? ?slah etmek istiyorsan önce kendini ?slah etmelisin. Kendin fasid oldu?un halde ba?kalar?n? ?slah etmeye kalk??man en büyük ay?plardand?r.
Ba?kalar?n?n felaketinden hisse kapanlar, geçmi? musibetlerden ders alanlar, cidden bahtiyar insanlard?r.
Ba?kalar?n?n iyi hareketlerini takdire çal???n?z. Derhal dostlar?n?z?n ço?ald???n? göreceksiniz.
Ba?kas?nda gördü?ün fena bir huyu hemen nefsinde ara ve ondan kaç?n.
Beceremeyece?in bir i? için söz verme.
Benim üç türlü dostum vard?r: benim dostlar?m, dostlar?m?n dostlar? ve dü?manlar?m?n dü?man?.
B?rak bu içindeki ikili?i at?l ate?e, sönmeye yüz tutsa da onu alevlendir.
Bildi?i halde susmak, bilmedi?i halde konu?mak kadar çirkindir.
Bilge insan çal??mas?na, bilgisiz de bo? hayallerine güvenir.
Bilgi gibi hazine olamaz.
Bilgi, tükenmeyen bir hazinedir; ak?l eskimeyen, y?pranmayan bir elbisedir.
Bilgin bir söz ehli olam?yorsan, hiç olmazsa dikkatli bir dinleyici ol.
Bilgin ki?inin rütbesi, rütbelerin en üstünüdür.
Bilgin ölü olsa bile diridir. Cahil ise diri olsa bile ölüdür.
Bilgin ölse de ya?ar; cahil ise ya?arken de ölüdür.
Bilginlerin toplant?s? mutluluk getirir.
Bilgisiz ki?iyi bir i?te, bir dü?üncede ya pek ileri gitmi? görürsün ya da pek geri kalm??.
Bilgiyi ehil olmayana veren o bilgiye zulmetmi?tir.
Bilgiyle dirilenler ölmez.
Bilmedi?iniz sözü söylemeyin; çünkü gerçe?in ço?u, inkar etti?iniz ?eylerdir.
Bilmedi?in ?ey hakk?nda konu?may? ve üzerine dü?medi?i halde söz söylemeyi terk et.
Bin defa mazlum olsan da bir defa zalim olma.
Bin kere mazlum olmak, bir kere zalim olmaktan iyidir.
Bin kap?dan, yüz bin kaleden içeri girebilirsin de küçücük bir gönülden içeri giremezsin.
Bir devletin ba??, sahip oldu?u iktidardan; bilgin, ilimden; iyiliksever, yapt??? iyiliklerden; ihtiyar da ya??ndan ötürü sayg? görür.
Bir devletin çökmesi ?u dört sebebe bakar: Esas prensiplerinden ayr?lma, ikinci planda olan ?eylere önem verme, a?a??l?k kimselerin ön safa geçmesi ve erdemli ki?ilerin arka plana at?lmas?.
Bir gerçe?i savunurken ona önce kendimiz inanmal?y?z; sonra da ba?kalar?n? inand?rmaya çal??mal?y?z.
Bir insana ba?kalar? yan?nda verilen ö?üt; ö?üt de?il, hakarettir.
Bir insanda güzel bir huy varsa o huya benzer ba?ka huylar?n? da bekleyin.
Bir i?i yapmadan önce tedbir almak, insan? pi?manl?ktan kurtar?r.
Bir sanat eserini y?kmak, cinayetlerin en büyü?üdür.
Bir hata i?ledi?iniz vakit, onu itiraftan çekinmeyiniz. E?er böyle yaparsan?z, o hatay? görmü? olanlar?n aleyhinize verecekleri hükmün önüne geçersiniz.
Birisini övmede a??r? gitmeyin ve abartmay?n.
Bir ki?iyi lay???ndan fazla övmek riyad?r, dalkavukluktur; lay???ndan az övmek ise ya dilsizlikten ileri gelir, ya hasetten.
Birinin aleyhinde söylenen sözü dinleyen, o sözü söyleyen gibidir.
Birisinin suçunu ba???lad?ktan sonra pi?man olma; cezaland?rd???n zaman da sevinme.
Borçlar?n çoklu?u, do?ru adam? yalanc?, ?erefli adam? da yemininden dönek yapar.
Bo? vakitlerini okumakla de?erlendiren kimse, fikir rahatl???n? kaybetmez.
Bütün insanlar Allah'?n kuludur. Lakin hiçbir kimse, di?er bir kimsenin kulu de?ildir.
Büyük günahlar?n kefareti, zulme dü?enlere yard?m etmek, acze dü?enleri ferahland?rmakt?r.
Büyüklere kar?? sayg?l? olun ki çocuklar da size kar?? sayg?l? olsunlar.
*********************************
Cahil dosttan ziyade ak?ll? dü?mana güven.
Cahil ile sak?n latife etme. Dili zehirli oldu?undan gönlünü yaralar.
Cahil, ne kendi eksi?ini görür, ne de ö?ütlere kulak asar.
Cahilden uzak kalmak, ak?ll?ya yakla?makla e?ittir.
Cahiller ço?al?nca bilginler garip olurlar.
Can gözü kör olunca, gözle görmenin bir yarar? yoktur.
Cehaleti ilimle geri çevirin.
Cehalet ve gaflet alimin kalbinde olmaz. Fakat alimler, zengin cahillerin kar??s?nda, ancak ilim sayesinde yükselirler.
Cimri zengin, cömert yoksuldan daha yoksuldur.
Cimri her zaman a?a??l?kt?r, k?skanç olan her zaman i?kencededir.
Cimrinin dostu bulunmaz.
Cömertlik al??kanl?klar?n en üstünüdür.
Cömertlik, istemeden önce vermektir; istendikten sonra vermek utançtand?r ve kötüdür.
*********************************
Çal??an kötülük dü?ünemez, çal??mayan da kötülükten kurtulamaz.
Çal??mak kadar dinlenmeyi de görev bil, ihmal etme. Sa?l???n?za eza etmeyin, sa?l???n bozulmas? kolay; elde etmek ise zordur.
Çocuk aç?s?ndan hiçbir süt, anne sütünden iyi de?ildir.
Çocuklara sevgi ve büyüklere sayg? gösteriniz.
Çocuklara söz verdi?inizde kesinlikle sözünüzde durunuz.
Çocu?un kalbi hiç ekilmemi? bir tarla gibidir. Ona ne verilirse kabul eder.
Çocu?unuzun yedi y?l oyun oynamas?na müsade ediniz ve yedi y?l ona ya?am edebini ögretiniz.
Ço?u insan medhedilip övüldü?ü için gurura kap?l?r.
Ço?u sözler hamleden daha serttir.
Çok ak?ll? insanlar ba?kalar?n?n hatalar?ndan ö?renirler ve hata yapmazlar; ak?ll? insanlar hata yapar ve ders ç?kararak bir daha yapmazlar; ahmak insanlar da sürekli hata yapar, gene de ders ç?karmazlar.
Çok kimseler varisleri kavga etsinler diye mal toplamaya çal???rlar.
Çok ?akac? insan? ciddiye almazlar.
Çok ya?ayan?n ömrü, dostlar?na a?lamakla geçecektir.
*********************************
Dert ve gam ihtiyarl???n yar???d?r.
Dil akl?n tercüman?d?r.
Dil insan?n terazisidir.
Dil y?rt?c?d?r; yular? b?rak?ld? m? salar, parçalar.
Dili tatl? olan?n arkada?? çok olur.
Dilini sövüp saymaya al??t?rma. Tatl? dilli ol. Kötü söz al??kanl??? insan? soysuz yapar.
Dilini küfre al??t?rma. Tatl? dilli ol. Yoksa önüne gelene havlayan köpeklere dönersin. Halk? zorla kendinden nefret ettirirsin.
Dilsiz ol, yalanc? olma.
Dilinizi daima iyi kullan?n?z. O sizi saadete götürdü?ü gibi, felakete de götürebilir.
Dindarl???n en üstünü, dindarl??? gizlemektir.
Dinle, ö?renirsin. Sus, esen kal?rs?n.
Do?ru, dürüst ve nazik ki?ileri seçin ve ç?kar ummadan ve korkmadan ac? gerçekleri söyleyebilenleri tercih edin.
Do?ru her zaman yüce, yalanc? her zaman a?a?? ve cücedir.
Do?ru söz söyleyenin delili kuvvetli olur.
Do?ruluk en iyi yol, bilgi en iyi k?lavuzdur.
Do?ruluk, hakk?n dilidir.
Dost, sen yokken dostluk ?art?n? yerine getiren kimsedir.
Dost, karde?ini üç halde korumad?kça tam dost olamaz: dü?künlü?ünde, kendisi bulunmad??? vakit, ölümünden sonra.
Dostun olmay???, bir çe?it gariplik ve yaln?zl?kt?r.
Dostlar? yitirmek gurbete dü?mektir.
Dostlar?ma dost olanlar? çok severim ve onlar?n k?ymetlerini de dostluklar?n dereceleriyle ölçerim.
Dostlar?n ço?als?n diye ç?rp?nma. Onlar? bir gün ihmal etmeye kalkarsan çabucak dü?man?n olurlar. Dostlar ate? gibidir. Pek ço?al?rlarsa yakarlar.
Dostlar?n?n kötüsü seni iyi gününde aray?p s?k?nt?l? zaman?nda yüz üstü b?rakand?r.
Dostluk en yak?n akrabal?kt?r.
Dostluk elde edilmi? akrabal?kt?r.
Dostlukta a??r? gitme, kimbilir belki o dostun bir gün dü?man?n olur, dü?manl?kta da a??r? gitme, kimbilir belki o dü?man?n bir gün dostun olur.
Dostunu ihtiyatla sev, olabilir ki bir gün sana dü?man olur; dü?man?nla da ihtiyata riayet ederek dü?manl?kta bulun, olabilir ki bir gün sana dost kesilir.
Dostunun dü?man?n? kendine dost seçme.
Dünya geçici gölgedir.
Dünyan?n en de?erli hazinesi ö?üttür, ama ondan ucuzu da yoktur.
Dünyay? yutsa yoksul kalacak biri vard?r: Aç gözlü.
Dü?ene sevinme, zaman?n sana ne saklad???n? bilemezsin.
Dü?man? kovalamay?n?z, onlardan yaralananlar?n yaras?n? sar?n?z, esirlerini tedavi ediniz.
Dü?manl?k, kalbi me?gul eder.
Dü?ünce ak?llar?n cilas?d?r.
Dü?ünce ve prensiplerini kendi hayatlar?nda da uygulayan kimselerin bilgi ???klar?yla ayd?nlan?n?z.
Dü?ünün, sonra konu?un; yan?lmalardan kurtulacaks?n?z.
*********************************
Edep, akl?n suretidir.
Edep, en iyi mirast?r.
Edep, had tan?makt?r.
Edep insan?n kemalidir.
Edep insan için güzel elbise menzilesindedir.
Edepsiz olan kimsenin ay?plar? çok olur.
E?er ararsak kendimize kolayca dü?man bulabiliriz, ama ne kadar ararsak dost bulmak kolay de?il.
E?er bilgiyi hak edene vermezseniz o ki?iye zulmetmi? olursunuz; hak etmeyene verirseniz bilgiye zulmetmi? olursunuz.
E?er bir seyahata ç?karsan?z, gitti?iniz yerlerin adetlerine uymaya çal???n?z.
E?er s?rlar?n?z? birbirinize açarsan?z, art?k onu gizleyemezsiniz.
E?er hay?rl? bir i? görmek istersen, bugünün i?ini yar?na koyma. Çünkü yar?na kadar ne olaca?? belli de?ildir. Fena bir i?e ba?layaca??n zaman da acele etme. Belki hay?rl? bir dü?ünce, sana o fenal?ktan gelecek olan tehlikeye mani olur.
E?er talihin aç?k ise kusurlar?n kapal? kal?r.
E?lence ve zevke kap?lan ak?ldan kaybeder.
Elbiseleriniz eski de olsa, kalpleriniz yeni ve temiz olsun.
El i?lerine yard?m edin; çünkü bu yoksullu?u azalt?r, hayat kalitesini art?r?r.
Emanetin en feyizlisi ahde vefad?r.
Emriniz alt?nda bulunanlar?n hatalar? kar??s?nda hemen öfkelenip kendinizi kaybetmeyin.
En ahmak insan, kendini herkesten ak?ll? sanand?r.
En ak?ll? insan, ö?ütleri dinlemekten vazgeçmeyen insand?r.
En büyük yard?m, en çabuk yap?lan yard?md?r.
En büyük zenginlik ak?l, en ?iddetli yoksulluk ahmakl?kt?r.
En faydal? bilgi uygulanabilendir.
En güzel ahlak tevazu, yumu?akl?k ve tatl? dilde bulunur.
En güzel edep kendinden ba?lamand?r.
En kötü dost, seni saksaklay?p eksiklerini örtendir.
En kötü ?ey, insan?n kendisini be?enmesidir.
En kuvvetli ki?i, kendi nefsine galip olan ki?idir.
En talihsiz memleket, insanlar?n?n her türlü güvenlikten yoksun ya?ad?klar? memlekettir.
En yak?n? yitiren, en uza?? yard?mc? olarak bulamaz.
En yak???kl? elbise, erdem elbisesidir.
Erdemin ba?? ilimdir.
Esnaf ve tüccara dikkat edin; onlara gereken önemi gösterin, fakat ihtikar, karaborsa ve mal y??malar?na izin vermeyin.
Evlatlar?n?z? ya?ayacaklar? zamana göre terbiye ediniz.
Ey ademo?lu, ihtiyac?ndan fazla kazand???n ?eyi, ba?kas? için biriktirmedesin.
Ey insanlar! Bilgi edindi?iniz zaman hidayete ermeniz için bilginize uyunuz. Çünkü ilminin tersine hareket eden alim, cehaletten ayr?lmaz, yolunu kay?p etmi? cahile benzer.
Ey karamsar; bilmelisin ki, bu devran?n de?i?meyen tek bir kanunu vard?r; o da de?i?mektir.
Eziyet etme, eziyete engel ol. Diline sahip ol, can feda olsun sana yard?mc? olan dost arkada?l???na.
*********************************
Fas?k ve günahkar kimselerle arkada? olmaktan kaç?n, çünkü kötülük kötülü?e kavu?ur.
Faziletlerin ba?? ilimdir.
Fazilet sahibinin k?ymetini, ancak fazilet sahibi bilir.
Fazla yemek ve yemek üstüne yemekten kaç?n?n. Zira fazla yiyen kimse fazla hasta olur.
F?rsat kar?nca yürüyü?ü ile gelir, y?ld?r?m h?z? ile gider.
F?rsat yaz bulutu gibi gelip geçer, elinize geçti?inde faydalanmas?n? bilin.
Fikir çat??malar?ndan hakikat ç?kar.
Fikir sahibi her ?eyden ibret al?r.
*********************************
Garip, dostu olmayan kimsedir.
Gazap ve öfkeden kaç?n?n?z. Çünkü onun ba?lang?c? delilik ve sonu ise pi?manl?kt?r.
Gece ile gündüz seni i?lerler. Onlar? sen i?le. Onlar her gün senden bir ?ey kopar?yor, sen de onlardan bir ?ey koparmaya bak.
Geçimini mertçe kazanmaya çal??. Nefsini alçakl?ktan koru ki, fakir olsan bile ?erefli kalas?n.
Gençlik günlerini dü?ünmek, hasrettir.
Gerçek bilgin, bildiklerinin bilmedikleri yan?nda daha az oldu?unu anlayand?r.
Gerçek dost, s?k?nt? zaman?nda imdada yeti?endir.
Gerçek dostlar çok vücutlu, tek kalpli varl?klard?r.
Gerçek kar??s?nda öfkelenmek ay?pt?r.
Gerçekle sava?an, elbette alt olur gider.
Gerçekleri söylemekten korkmay?n?z.
Gereksiz ?eylerin pe?inden ko?an gerekli ?eyleri kaç?r?r.
Gözleri kör olan birisine do?an?n ne kadar güzel oldu?unu anlatamazs?n?z.
Güleryüz göstermek, cömertlik yerine geçer.
Güleryüz, dostluk yarat?r.
Günah i?lememek, tövbe etmekten daha iyidir.
Günaha alt olarak üstünlük bulan, üstünlük elde etmemi?tir, ?erle üst olan alt olmu?tur.
Günah?n en kötüsü, hafife al?nan günaht?r.
Güzel bir siyaset, iktidar? sürekli k?lar.
Güzel huy, bir ganimettir.
*********************************
Haddini bilen kimse, hakaret görmez.
Halka kar?? daima içinizde sevgi ve nezaket besleyin. Onlara bir canavar gibi davranmay?n ve onlar? azarlamay?n.
Halk?n güvenini kazan?n ve onlar?n iyili?ini istedi?inize kendilerini inand?r?n.
Hakiki dost s?k?nt?l? zamanlarda, senin gurur ve izzet-i nefsini k?rmadan, sana yard?m edenlerdir.
Haks?z kazanç ve ahlaks?zl?klara dü?memeleri için memurlar?n?za yeterince maa? ödeyiniz.
Haks?zl?k önünde e?ilmeyiniz. Çünkü haks?zl?kla beraber ?erefinizi de kaybedersiniz.
Haks?zl?klara isyan etmeyenler, onlardan gelecek her musibete katlanmal?d?r.
Halk için en büyük felaket, dü?ünce ve bilim adamlar?n?n dü?ük ahlakl? kimseler olu?udur.
Halka hürmet edenler hürmete mazhar; halk? tahrik edenler hakarete lay?k olurlar. Halka sayg?nl?k veren ki?i, sayg?n tutulmu?tur. Halk? küçümseyenlerse sayg? görmemi?lerdir.
Halk?n önderi olmak isteyen biri önce kendisini ?slah etmeli, daha sonra ba?kalar?n? ?slah etmeye ba?lamal? ve söz ile di?erlerine edep ö?retmeden önce güzel davran??? ile onlara edep ö?retmelidir.
Hayat kötülüklerle insan aras?nda perdedir.
Hayat?n kar??na ç?kard??? mü?kül hadiselere sab?r ve tahammül et. Onlar? hiç kimseden bilme ve hiç kimseye kar?? kalbinde bir adavet besleme; hiç kimseye hiddet ve ?iddet gösterme. Bu suretle hareket edersen en büyük mü?külleri bile yenersin ve sen de "insan-? kamil" mertebesine erersin.
Hayr? yapan, hay?rdan da hay?rl?d?r; ?er isteyense ?erden de kötüdür.
Herhangi bir i?te acele etme, hataya dü?ersin.
Her huyun en iyisini kendin için seç.
Herkesin de?eri, onun himmeti kadard?r.
Her kim bana bir harf ö?retse, ben ona kul köle olurum.
Her ki?inin de?eri, yapt??? güzel i?iyle ölçülür.
Herkes için tatl? ya da ac? bir son vard?r.
Her?ey akla muhtaçt?r, ak?l da e?itime.
Her?eye ibretle bak?n ve gördüklerinizden ibret al?n.
Her?eyin bir belas? vard?r ve iyili?in belas? da kötü arkada?t?r.
Her?eyin en iyisi, en yeni olan?d?r; ama dostlar?n en iyisi, en eskileridir.
Her?eyin sonunu uzun uzun dü?ünen ve bir türlü karar veremeyenlerden,
?ecaat ve cesaret nam?na hiçbir ?ey beklenemez.
H?rs seni kul etmesin, Allah seni hür yaratt?.
H?rs ve tamah, yorgunluk ve me?akkatin anahtar?d?r.
H?zl? yükselenlere imreniliyor. Oysa en h?zl? yükselenler toz, duman, saman ve tüydür.
Hiçbir süs edep kadar güzel de?ildir.
Hiçbir zaman vaadinizden ve sözünüzden dönmeyiniz.
Hiç kimsenin hatas?n? yüzüne vurmay?n?z. O hatay? i?leyene hatas?n?, ba?ka birini misal göstererek anlat?n?z.
Hiçbir i?te lüzumundan fazla aceleci olma. Dikkatli davran?? sahibi olanlar, kendilerini bir ç?kmaza girmekten muhafaza etmi? olurlar.
Hikmet sahibi ki?ilerin sözleri do?ruysa -t?r, yanl??sa hastal?kt?r.
Ho? geçinmek akl?n yar?s?d?r.
Huzur ve bar??ç?ll??? arkada? edinmi?e yak?nla?, arkada?l???ndan mutlu olmad???n ki?iden uzak ol.

#2855

 
© 2015
AŞK