Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Hz Hasan Sözleri

Ak?ll? adam, kendisine nasihat etmesini isteyen kimseye hile yapmaz.

En keskin göz, hay?r? gören; en güzel i?iten kulak, nasihatlar? dinleyip ondan yararlanan; ve en sa?lam kalp de ?üphelerden ar?nand?r.

Rabbiyle kendisi aras?nda olan ?eyler hakk?nda, ak?ll? davranan bir kimse görmedim.

?badet etmek isteyen, onun için temizlenmelidir.

Nimete ?ükretmemek alçakl?kt?r.

Müstehap ameller, farzlar? engellerse onlar? b?rak?n?z.

Yakin, kurtulu?un s???na??d?r.

Yolculu?un uzakl???n? hat?rlayan ona haz?rlan?r.

Mü?avere eden bir kavim, mutlaka kemale eri?ir.

Ö?üdün size ula?mas?n? engelleyen, gurur perdesidir. Gurur ve bencillik kalkmad?kça ö?üt etkili olmaz.

?lim, ö?renenin mazeretini ortadan kald?r?r. Zira insan cahil oldu?u müddetçe mazeret gösterebilir; elbette her cahil de?il.

Her vakti biten ?ah?s, muhlet talep ederken f?rsat? olan ki?i, bunun de?erini bilmeyerek i?lerini sonraya ertelemekle kendini oyalar.

Dünyada ay?planmaya katlanmak, cehennemin ate?ine tahammül etmekten daha kolayd?r.

Nimet içerisinde bulundu?unda (Allah'a) ?ükretmek, bir musibet gelip çatt???nda sab?rl? olmak, ?erri olmayan bir hay?rd?r.

Ey Allah'?n kullar?! ?bretlerden ö?üt al?n ve geçmi?lerin geriye b?rakt?klar? eserleri ibret kayna?? edinin. Bunca nimetlerin ?ükrü için günahlardan uzak durun ve nasihatlardan yararlan?n. Allah'?n yard?mc? ve s???nak, Kur'an'?n da delil ve davac?, cennetin sevap, cehennemin de ceza ve i?kence olmas? insana ö?üt olarak yeter.

Ey Allah'?n kullar?! Allah'tan korkun. Kurtulu? ve saadet talep edin ve ihtiyarl?k ça?? ula?madan ciddiyet gösterin. Azap parçalar? inmeden ve lezzetleri yok edici ölüm ula?madan önce amel yapmaya ko?un. Zira dünya, nimetlerinin devam? bulunmayan, musibetlerinden emin olunmayan, kötülüklerinden kaç?n?lamayan aldat?c? bir engel ve e?ik güvensiz bir dayanakt?r.

#481

 
© 2015
AŞK