Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Hz Hüseyin Sözleri

?nsanlar?n en cömerti istemeden veren, en asili de intikama gücü yeterken ba???layand?r.

Heyhat! Zillet boyun e?mek bizden uzakt?r.

Allah, gücünü ald??? kimseden itaat istemedi?i gibi, teklif yükünü de ondan kald?r?r.

Gerçek cimri, selam vermekte cimrilik yapan kimsedir.

K?yamet günü, yaln?z dünyada Allah'tan korkan kimse emniyette olabilir .

Ak?l, ancak hakka uymakla kâmil olur.

Allah korkusundan a?lamak, cehennem ate?inden kurtulmaya sebep olur.

Cömertlik eden yücelir, cimrilik yapan ise alçal?r.

?yiliklerde yar???n ve manevi ganimetleri elde etmeye ko?un.

Seni seven, kötü i?lerden seni sak?nd?r?r; senden nefret eden ise seni bu i?lere te?vik eder.

Allah'a isyan ederek bir ?eye ula?mak isteyen kimse umdu?undan uzakla?arak, korktu?u ?eye yakla?maktad?r.

Alimin ni?anelerinden biri de kendi sözünü ele?tirmesi ve muhtelif görü?lerin hakikatinden haberdar olmas?d?r.

Özür dilenecek hareketten sak?n. Zira mü'min ne suç i?ler ve ne de özür diler, ama münaf?k her gün suç i?leyip özür diler.

Selam?n yetmi? hasenesi sevab? vard?r; altm?? dokuzu selam verene, biri ise selam?n cevab?n? alan kimseyedir.

Yan?nda ba?kas?n?n g?ybetini eden bir adama ?öyle buyurdu: Ey adam! G?ybet etmekten sak?n. Çünkü g?ybet, cehennem köpeklerinin kat???d?r.

Hayat, inanmak ve mücadele etmektir.

?nsanlar dünya kullar?d?r; din ise onar?n dillerine bir yalakt?r; dinin sayesinde geçimlerini sa?lad?klar? müddetçe onu koruyup gözetirler; (ama) zorluklarla imtihan edildiklerinde dindarlar azal?r.

Hakka amel edilmedi?ini ve bat?ldan da kaç?n?lmad???n? görmüyor musunuz? Böyle bir durumda mü'minin ölümü arzulamas? hakt?r. Ben ölümü saadet, zalimlerle ya?amay? ise alçakl?k biliyorum.

En büyük cihad, zalimin kar??s?na ç?k?p; sen 'Haks?zs?n' demektir.

Kerbela'ya do?ru hareket ettiklerinde ?öyle buyurdular: Do?rusu bu dünya de?i?ip tan?nmaz olmu? ve bütün iyiliklerine s?rt çevirmi?; kab?n dibindeki az?c?k kal?nt? sudan ve havas? a??r olan otlaktaki gibi alçak ya?ant?dan ba?ka bir ?ey kalmam??t?r.

Baz?lar? Allah'tan bir ?ey umarak ibadet ederler; bu tacirlerin ibadetidir. Baz?lar? da korkarak ibadet ederler; bu da kölelerin ibadetidir. Baz?lar? ise Allah'a ?ükür olarak ibadet ederler; bu da hür insanlar?n ibadetidir; i?te en faziletli ibadet budur.

Bir adam ?mam(as)'a selam vermeden Nas?ls?n?z? Allah afiyet versin. dedi?inde ?öyle buyurdu: Evvel selam, sonra kelam. Allah sana da afiyet versin. Daha sonra buyurdular ki: Selam vermedikçe hiçbir kimseye konu?ma müsaadesi vermeyin.

Allah'?n, kendi kulunu istidrac? gafil avlamas?, ona bol nimet verip ?ükretmek (hususunda) ba?ar?s?z k?lmas?d?r. F?rsat? elinden kaç?ncaya kadar nimetle me?gul olup velinimetini hat?rlamamas?d?r.

Bir adam gelip ?mam(as)'dan yard?m istedi?inde ?mam ?öyle buyurdu: A??r bir borcu, gücü a?an yüklü bir tazminat? ödemek ve a?a??lay?c? fakirlik d???nda a??z açmak do?ru de?ildir. O adam: Bunlardan biri için gelmi?tim" dedi?inde, ?mam(as) kendisine yüz dinar verilmesini emretti.

?mam(as) o?lu Seccad(as)'a ?öyle buyurdu: "Ey o?lum! Allah'tan ba?ka yard?mc?s? olmayan kimseye zulmetmekten sak?n.

Bu üç kimsenin d???nda hiç kimseye a??z açma: Dindar, yi?it ve soylu. Çünkü dindar kendi dinini korumas? için ihtiyac?n? kar??lar. Yi?it de (seni ümitsiz etmeyi) kendi yi?itli?ine s??d?rmaz, utan?r. Soylu ise ihtiyac?n için yüzünün suyunu dökmeye mecbur kald???n? bildi?inden, haysiyetini korumak için seni eli bo? geri çevirmez.

Karde?ler dört k?s?md?r: 1-Sana ve kendine yarar? olan. 2-Sana yarara olan 3-Senin zarar?na olan. 4-Ne sana ve ne de kendine yarar? olan.

Hz. Hüseyin için yaz?lan ?iirler, sözler,

Kerbela çölleri matemde bugün

A?l?yor gözlerim gülmüyor yüzüm

Hüseyinim benim gülümdü gülüm

Muhammed torunu ona yanar?m

Alinin can?yd? ondan a?lar?m

Sard? etraf?n? yezit ordusu

Hiç birinden yoktu asla korkusu

Hüseyinim benim Can?m susuzdu

Muhammed torunu ona yanar?m

Alinin can?yd? ondan a?lar?m

Bu nas?l ac?d?r de?er içimi

Sellere çevirdim gözüm ya??n?

Hüseyinim verdi güzel ba??n?

Muhammed torunu ona yanar?m

Alinin Can?yd? ondan a?lar?m

?ehitler ?ehidi imam hüseyin

12 imam?n gülü hüseyin

Oy tanerin can? piri hüseyin

Muhammed torunu ona yanar?m

Alinin can?yd? ondan a?lar?m

#482

 
© 2015
AŞK