Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Hz ?sa Sözleri

Dü?manlar?n?z? sevin, size zulmedenler için dua edin.

E?er yaln?z sizi sevenleri severseniz fazladan ne yapm?? olursunuz?

Sen neden karde?inin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki merte?i farketmezsin?

Hiç kimsede, insan?n, dostlar? u?runa can?n? vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur.

Dar kap?dan girin. Çünkü ki?iyi y?k?ma götüren kap? geni? ve yol enlidir. Bu kap?dan girenler çoktur.

Dileyin, size verilecek; aray?n, bulacaks?n?z; kap?y? çal?n, size aç?lacakt?r. Çünkü her dileyen al?r, arayan bulur, kap?y? çalana kap? aç?l?r.

Benim verece?im sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim verece?im su, içende sonsuz ya?am için f??k?ran bir su kayna?? olacak.

A??zdan ç?kan, yürekten kaynaklan?r. ?nsan? kirleten de budur. Çünkü kötü dü?ünceler, cinayet, zina, cinsel ahlaks?zl?k, h?rs?zl?k, yalan tan?kl?k ve iftira hep yürekten kaynaklan?r.

?nsanlar?n size nas?l davranmas?n? istiyorsan?z, siz de onlara öyle davran?n. Kutsal Yasa'n?n ve peygamberlerin söyledi?i budur.

Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onlar? yiyip bitirir, h?rs?zlar da girip çalarlar. Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onlar? yiyip bitirir, ne de h?rs?zlar girip çalar.

Bedenin ????? gözdür. Gözünüz sa?lamsa, tüm bedeniniz ayd?nl?k olur.

Bir kimse sudan ve Ruh'tan do?mad?kça Tanr?'n?n Egemenli?ine giremez.

Tanr? ruhtur, O'na tap?nanlar da ruhta ve gerçekte tap?nmal?d?rlar.

Göksel Baban?z yetkin oldu?u gibi, siz de yetkin olun.

Bin aras?nda birinizi on bin aras?nda ikinizi seçece?im ve onlar ayakta, Bir olacaklar.

Dünyaya ???k geldi, ama insanlar ?????n yerine karanl??? sevdiler. Çünkü yapt?klar? i?ler kötüydü. Kötülük yapan herkes ???ktan nefret eder ve i?leri aç??a ç?kmas?n diye ????a gelmez.

Ne mutlu yasl? olanlara! Onlar teselli edilecekler. Ne mutlu yumu?ak huylu olanlara! Onlar yeryüzünü miras alacaklar. Ne mutlu do?rulu?a ac?k?p susayanlara! Onlar doyurulacaklar. Ne mutlu merhametli olanlara! Onlar merhamet bulacaklar. Ne mutlu yüre?i temiz olanlara! Onlar Tanr?'y? görecekler. Ne mutlu do?ruluk u?runa zulüm görenlere! Göklerin Egemenli?i onlar?nd?r.

Gökten inen öyle bir ekmek var ki, ondan yiyen ölmeyecek. Gökten inmi? olan diri ekmek ben'im. Bu ekmekten yiyen sonsuza dek ya?ayacak. Dünyan?n ya?am? u?runa verece?im ekmek de benim bedenimdir. Bedenim gerçek yiyecek, kan?m gerçek içecektir. Bedenimi yiyip kan?m? içen bende ya?ar, ben de onda. Ya?ayan Baba beni gönderdi?i ve ben Baba'n?n arac?l???yla ya?ad???m gibi, bedenimi yiyen de benim arac?l???mla ya?ayacak. ??te gökten inmi? olan ekmek budur. Atalar?n?z?n yedikleri man gibi de?ildir. Atalar?n?z öldüler. Oysa bu ekme?i yiyen sonsuza dek ya?ar.

#541

 
© 2015
AŞK