Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Hz Muhammed (s.a.v) Sözleri

Hz. Muhammed (s.a.v) sözleri sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere sevgili Peygamber efendimizin söylemi? oldu?u mübarek sözlerini yay?nlamaya çal??aca??z. Tabiki bizim yay?nlad???m?z bir k?sm? sizlere daha çok ve daha geni? ar?iv yak?nda haz?rlayaca??z. Buradakileri twitter ve facebook sayfalar?n?zda kullanabilirsiniz. Buyrun Hz. Muhammed'in (s.a.v) sözleri :
Resulullah (sav) "Allah'tan hakk?yla haya edin!" buyurdular. Biz: "Ey Allah'?n Resulü, elhamdülillah, biz Allah'tan haya ediyoruz" dedik. Ancak O, ?u aç?klamay? yapt?: "Söylemek istedi?im bu (sizin anlad???n?z haya) de?il. Allah'tan hakk?yla haya etmek, ba?? ve onun ta??d?klar?n?, batni ve onun ihtiva ettiklerini muhafaza etmen, ölümü ve toprakta çürümeyi hat?rlamand?r. Kim ahireti dilerse dünya hayat?n?n zinetini terketmeli, ahireti bu hayata tercih etmelidir. Kim bu söylenenleri yerine getirirse, Allah'tan hakk?yla haya etmi? olur."
(Tirmizi, K?yamet 25)
Haset, ate? nas?l odunu yer yutarsa iyilikleri yer yutar, mahveder.
Hz. Muhammed
Biri di?erine ihanet etmedi?i müddetçe iki orta??n üçüncüsü ben olurum. Biri arkada??na ihanet etti mi ben aralar?ndan çekilirim.
(Ebu Davud, Büyu 27)
Mazlumun bedduas?ndan sak?n?n?z. O dua ile Allah aras?nda perde yoktur.
Hz. Muhammed
Bir erkek, yan?nda mahremi bulunmayan (yabanc?) bir kad?nla yaln?z kalmas?n!
Bunun üzerine bir adam kalkarak: "Ey Allah'?n Resülü, kad?n?m hacc için yola ç?kt?, ben ise falan falan gazvelere yaz?ld?m!" dedi. Aleyhissalatu vesselam: "Öyleyse git han?m?na yeti?, onunla hacc yap!" diye emretti."
(Buhari, Nikah 111)
Dostlukta da dü?manl?kta da a??r?ya kaçmay?n.
Hz. Muhammed
"Ne sirayet (bulu?ma), ne de u?ursuzluk vard?r. Benim fe'l ho?uma gider." Yan?ndakiler sordu: "Fe'l nedir?"
"Güzel bir sözdür!" buyurdu."
Buhari'nin rivayetinde ?u ziyade mevcuttur: "Benim, dedi, fe'l-i salih, güzel bir kelime ho?uma gider."
(Buhari, T?bb 44)
Bir gün birisiyle dost oldu?unuzda, yar?n onun bir dü?man olabilece?ini unutmay?n.
Hz. Muhammed
Nafaka için harcanan?n hepsi Allah yolunda harcanm?? gibidir, bina için harcanan müstesna, bunda hay?r yoktur.
(Tirmizi, K?yamet 41)
?nsanlara ak?llar? ölçüsünde söz söyleyiniz.
Hz. Muhammed
Kim korkarsa ak?am karanl???nda yol al?r. Kim ak?am karanl???nda yol al?rsa hedefine var?r. Haberiniz olsun Allah ?n mal? pahal?d?r, haberiniz olsun Allah'?n mal? cennettir.
(Tirmizi, K?yamet 19)
?nsanlar?n en hay?rl?s?, ahlak? en güzel olan?d?r.
Hz. Muhammed
Kim Allah Teala hazretlerinin r?zas? için bir derece tevazu izhar eder (alçak gönüllü) olursa, Allah, onu bu sebeple, bir derece yükseltir. Kim de Allah'a bir derece kibirde bulunursa, Allah da onu bu sebeple bir derece alçalt?r, böylece onu esfel-i safiline (a?a??lar?n a?a??s?na) atar.
(Kütüb-i Sitte, 7235)
?nsan dilinin alt?nda gizlidir.
Hz. Muhammed
Ki?inin malayani (bo?) ?eyleri terki ?slam'?n?n güzelli?inden ileri gelir.
(Tirmizi, Zühd 11)
Ba?kalar?n?n kusurlar?ndan bahsetmek istedi?in vakit, kendi kusurlar?n? hat?rla. O zaman ba?kalar?n?n kusurlar?yla alakadar olmaya hakk?n olmad???n? hat?rlars?n.
Hz. Muhammed
Ba????n? geri alan kimsenin durumu ?u köpe?in durumu gibidir: Yal?n? yer, iyice doyunca kusar. Sonra kusmu?una tekrar dönüp onu yer.
(Kütüb-i Sitte, 6690)
Kabrimi ziyareti bayrama çevirmeyin.
Hz. Muhammed
Cennete giren hiçbir kimse, yeryüzündeki bütün ?eyler kendisinin olsa bile dünyaya geri dönmek istemez. Sadece ?ehit, gördü?ü itibar ve ikram sebebiyle tekrar dünyaya dönmeyi ve defalarca ?ehit olmay? ister.
(Buhari, Cihad 21)
Münaf?kl???n alameti üçtür : Konu?tu?u zaman yalan söyler, vaat etti?i zaman sözünde durmaz, emanete h?yanet eder.
Hz. Muhammed
Müminlerin iman bak?m?ndan en olgunu, ahlâkça en güzel olan?d?r.
(?bn-i Mâce, Nikah 50)
Bir insan?n gerçek zenginli?i, onun bu dünyada yapt??? iyilikleridir.
Hz. Muhammed
Allah?m sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet
(Tirmizi, Da'avat 84)
Kim bir karde?ini, bir günah sebebi ile ay?plarsa, o günah? i?lemedikçe o kimse ölmez.
Hz. Muhammed
Güne?in üzerine do?du?u en hay?rl? gün Cuma günüdür. Adem (as) o gün yarat?lm??, o gün cennete konulmu?, o gün cennetten ç?kar?lm??t?r. K?yamet de ancak Cuma gününde kopacakt?r.
(Müslim, Cum'a 5)
Evlat kokusu cennet kokusudur.
Hz. Muhammed
Her iyilik bir sadakad?r.
(Buhari, Edeb 33)
Utanmak güzeldir ama kad?nlarda olursa daha da güzel olur.
Hz. Muhammed
Ümmetimin sonunda yalanc? Deccaller olacak. Onlar, ne sizin ne de atalar?n?z?n hiç i?itmedi?i ?eyleri anlatacaklar. Onlardan sak?n?n!
(Müslim, Mukaddime 6)
Bilgisizler içinde bir bilgili, ölüler içinde bir diridir.
Hz. Muhammed
Müslüman, dilinden ve elinden di?er müslümanlar?n güvende oldu?u, mü?min de insanlar?n mallar? ve canlar? hususunda kendisine güvendi?i ki?idir.
(Tirmizi, ?man 12)
Sak?n kendisine verdi?in k?ymeti sana vermeyenle arkada? olma.
Hz. Muhammed
?slam garib olarak ba?lad?, tekrar ba?lad??? gibi garib hale dönecektir. Gariblere ne mutlu!
(Tirmizi, 2631)
Babalar?n?za iyilik edin ki, o?ullar?n?z da size iyilik etsin.
Hz. Muhammed
Ki?inin mal? sadaka sebebiyle eksilmez. Bir kula haks?z zulüm yap?l?r o da sabrederse, Allah onun izzetini (dünya ve ahirette) mutlaka art?r?r
(Tirmizi, 2326)
Siz kendiniz namuslu olun ki, kad?nlar?n?z da namuslu olsunlar.
Hz. Muhammed
Cuma gününde öyle bir saat vard?r ki, ?ayet bir müslüman kul o saate rastlar da Allah?tan bir hay?r isterse, Allah onu kendisine mutlaka verir
(Müslim, Cum'a 4)
Bela insan?n diline ba?l?d?r. Bir kimse bir ?eyi "yapmam" dedi mi, ?eytan her i?ini b?rak?p onu yapt?rana kadar u?ra??r.
Hz. Muhammed
"Allah'?n en çok sevdi?i amel hangisidir" diye soruldu?unda "Vaktinde k?l?nan namaz" cevab?n? verdi.
"Sonra hangisidir?" diye soruldu. "Anneye babaya iyi davranmak" buyurdu.
"Daha sonra hangisidir?" diye soruldu. "Allah yolunda cihad" kar??l???n? verdi.
(Müslim, ?man 139)
Zengin, çok mala sahip olana denmez, zengin kalbi olana denir.
Hz. Muhammed
Alim, ilim ve amel Cennettedir. E?er alim bildikleriyle amel etmezse ilim ve amel Cennette alim ise cehennemde olur.
(Kenzü-l Ummal, 4.28)
Bir baba, çocu?una güzel terbiyeden daha iyi miras b?rakamaz.
Hz. Muhammed
?lim ?slam'?n hayat?d?r, iman?n dire?idir. ?lim ö?renen kimsenin mükafat?n?, Allah tam tam?na verir. Bir kimse ö?renir ve ö?rendikleri ile amel ederse, Allah bilmediklerini de ö?retir.
(Muhtarü'l-Ehadis, 1.100: 786)
Cahiller cesur olurlar.
Hz. Muhammed
Her kimin üç k?z çocu?u veya üç k?z karde?i yahut iki k?z? veya k?z karde?i bulunur ;
onlara iyi muamele eder ve onlar?n haklar?n? yerine getirme hususunda Allah'tan korkarsa o Cennetliktir.
(Tirmizi, Birr 13)
?yilik yap ehli olana da, olmayana da, ehline isabet ederse yerini bulur. Etmez ise ehli sen olursun. Hz. Muhammed
Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve mükafat?n? da Cenab-? Haktan bekleyerek, ihya ederse, o kimsenin geçmi? günahlar? ba???lan?r.
(Tecrid-i sarih c.1, s. 45.)
Sana emanet edilen ?eyi iyi sakla, birinin h?yanetine u?rad???n zaman ho? gör ve h?yanete h?yanetlikle kar??l?k verme.
Hz. Muhammed
?üphesiz bu Kur'an tesirli olarak nazil olmu?tur. Öyle ise onu okudu?unuz zaman a?lay?n?z.
A?lamasan?z da a?lamakl? okuyunuz.
Kur'an okurken makamla okumaya çal???n?z.
Kim Kur'an'? makamla ve güzel sesle okumaya çal??mazsa bizden de?ildir.
(?bni Mace, ?kame 176)
En büyük dü?man?n, iki kaburga kemi?inin aras?nda olan dü?mand?r.
Hz. Muhammed
Bayram sabah? Müslümanlar, namaz için camilerde toplan?nca, Allahü Teâlâ, meleklere, ???ini yap?p ikmal edenin kar??l??? nedir?? diye sorar. Melekler de, ?Ücretini almakt?r? derler. Allahü Teâlâ da, ?Siz ?ahit olun ki, Ramazandaki oruçlar?n ve namazlar?n kar??l??? olarak kullar?ma kendi r?zam? ve ma?firetimi verdim. Ey kullar?m, bugün benden isteyin, izzet ve celâlim hakk? için istediklerinizi veririm? buyurur
(?mam Beyheki)
Erdemin en büyü?ü, seninle ili?kilerini kesene iyilik etmen, senden esirgeyene vermen, sana kötülük edeni ba???lay?p, dost elini uzatmand?r.
Hz. Muhammed
Salla'llâhu aleyhi ve sellem (iyd-i) f?t?r günü bir kaç (dâne) hurma yemeden (bayram) namaz (?n)a ç?kmazd?. Yine (Enes radiya'llâhu anh'den) di?er rivâyette bunlar? tek (adedli) olarak yerdi, diyor.
(Enes b. Mâlik)
Bir anl?k tefekkür, bin y?l ibadetten hay?rl?d?r.
Hz. Muhammed
Allah bir idarecinin iyili?ini murad etti?i zaman, ona dürüst bir yard?mc? verir. O, onun unuttu?u ?eyleri hat?rlat?r ve hat?rlatt??? i?lerde de yard?m eder.
(Ebu Davud, ?mare 4)
?eref, edep iledir. Soy ile de?ildir.
Hz. Muhammed
Dünya, mü'minin zindan?, kafirin de Cennetidir.
(Müslim, Zühd 1)
En Büyük 6 Günah için Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz ?öyle buyurmu?lard?r:
Alt? kimse vard?r ki; hem benim, hem Allâh?n hem de bütün nebîlerin lâneti üzerlerine olmu?tur. Bunlar;
1- Allâh?n kitâb?na bir ?eyi ziyâde k?lan,
2- Allâh?n kaderini inkâr eden,
3- Allâh?n, ümmetimden aziz k?ld???n? zelil, zelil k?ld???n? aziz k?lmak için ümmetime zorbal?kla musallat olan kimse; sultanlar, güç kuvvet sahibi, ilim ve fikir sahipleri...
4- Allâh?n haram k?ld??? ?eyleri helâl sayanlar,
5- Sünnetimde haram k?l?nanlar? da helâl addedenler,
6- Sünnetimi terkedenler. (Taberânî, ?bn-i Hibban, Hâkim)
?man iki e?it parçad?r. Yar?s? sab?r, yar?s? ?ükürdür.
Hz. Muhammed
Ademo?lu sabaha erdi mi, bütün azalar?, dile temenna edip: "Bizim hakk?m?zda Allah'tan kork. Zira biz sana tabiyiz. Sen istikamette olursan biz de istikamette oluruz, sen sap?t?rsan biz de sap?t?r?z" derler.
(Tirmizi, Zühd 61)
Kuran yedi nüans üzerine indirildi. Onun hiçbir harfi yoktur ki, bir hiç zahir, bir de bat?n mana ta??mas?n. Ebu Talip'in o?lu Ali'de bu zahir ve bat?na ait ilim mevcuttur.
Hz. Muhammed
Allah bir kulu sevdi mi, onu dünyadan korur. T?pk? sizden birinin hastas?na suyu yasaklamas? gibi.
(Tirmizi, T?bb 1)
Sonradan özür dilemeyi gerektiren ?eyleri yapmaktan kaç?n?n?z.
Hz. Muhammed

#2644

 
© 2015
AŞK