Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Hz. Muhammed Sözleri

En üstün ibadet, s?k?nt? an?nda sab?rla kurtulmay? beklemektir.

Haks?zl???n kar??s?nda susan dilsiz ?eytand?r.

?ki günü bir olan bizden de?ildir.

Nas?l bir hayat ya??yorsan?z, öyle ölürsünüz. Nas?l öldüyseniz, öyle de dirilirsiniz.

Bir saat sonra k?yamet kopacak olsa, elinize bir fidan alm??san?z yine de onu dikiniz.

Bir müslüman?n dikti?i a?açtan veya ekti?i ekinden insan, hayvan ve ku?lar?n yedikleri ?eyler, o müslüman için birer sadakad?r .

Haks?zl?kla bir makama ula?an kimse, haddini a?m?? say?l?r.

??çiye ücretini, (aln?n?n) teri kurumadan veriniz.

Kim bir kavme benzemeye çal???rsa, o onlardand?r.

En mükemmel insan, ba?kalar?na en çok yarar? dokunan insand?r.

?nsanlar?n en hay?rl?s?, ahlak? en güzel olan?d?r.

Bilginlere itaat ediniz, çünkü onlar dünya ve ahiretin kandilleridir.

Ya ö?renen, ya ö?reten, ya dinleyen, ya da seven ol! Bunlar?n d???nda bir be?incisi olma; helak olursun. Be?incisi i?e, ilme ve ilim ehline bu?zetmendir.

Ö?renmekten ve bilgiden daha üstün bir meziyet yoktur.

Allah?m! Önceden i?ledi?im, geride b?rakt???m, gizliden i?ledi?im, alenen i?ledi?im, ölçüyü a?t???m ve senin benden daha iyi bildi?in kusurlar?m? ba???la. ?leri götüren sensin, geride b?rakan da sensin. Senden ba?ka hiçbir hak mabut yoktur.

Eller üç k?s?md?r: Alan el, veren el ve tutan el. Bunlar?n en iyisi ise veren eldir.

En hay?rl?n?z Kur'an '? ö?renen ve ö?reteninizdir.

Her insan hata eder. Hata i?leyenlerin en hay?rl?lar? tevbe edenlerdir.

Her ?eyin bir yolu vard?r. Cennetin yolu da ilimdir .

Hiç unutulmayacak yüz anne yüzüdür.

?nsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.

?nsanlara lay?k olduklar? de?eri verin.

Üç ?ey ?mandand?r: Darl?kta sadaka vermek, herkese selam? yaymak, insaf? gözetmek.

?nsanlara ak?llar? ölçüsünde söz söyleyiniz.

?nsanlar babalar?ndan çok zamanlar?na benzerler.

?nsanlar? ?iddetten ziyade ikna ile idarenin mümkün oldu?unu daima hat?rda tutmal?y?z.

Hiçbir baba, çocu?una, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez.

En hay?rl? evli erkek, e?ine en iyi davranand?r.

Her duydu?unu söylemesi, ki?iye günah olarak yeter.

Gülerek günah i?leyen a?layarak Cehenneme girer.

En büyük h?yanet, seni do?ru kabul eden Müslüman karde?ine yalan söylemendir.

En büyük dü?man?n, iki kaburga kemi?inin aras?nda olan dü?mand?r.

Alimlere sorun; hekimlerle konu?un ve fakirlerle oturun.

Bana yak?n olanlar , Soyumdan gelenler de?il ; Yolumdan gidenlerdir..!

Alimlere uyunuz. Çünkü onlar, dünyan?n kandilleri, ahiretin de lambalar?d?r.

Bir insan?n gerçek zenginli?i , onun bu dünyada yapt??? iyilikleridir .

Bilgisizler içinde bir bilgili, ölüler içinde bir diridir.

Bir gün birisiyle dost oldu?unuzda, yar?n onun bir dü?man olabilece?ini unutmay?n.

Bir baba, çocu?una güzel terbiyeden daha iyi miras b?rakamaz.

Ali bedenimde ba? gibidir.

Allah hüzünlü kalbi sever.

Haset , ate? nas?l odunu yer yutarsa iyilikleri yer yutar, mahveder.

Hayra vesile olan, hayr? yapan gibidir.

A??z tad?n? bozan ölümü çok hat?rlay?n?z.

Abdest üzerine abdest, nur üzerine nurdur.

Veren el alan elden yücedir.

Dostlukta da dü?manl?kta da a??r?ya kaçmay?n.

Allah, Kitab?, Resulü, mü'minlerin yöneticileri ve tüm müslümanlar için nasihattir.

Yemek pi?irmek , Çama??r y?kamak, Ev süpürmek , Çocu?a bakmak kad?n?n vazifesi de?ildir. Bunlar? yap?yorsa sana ikram?d?r!

Sevmediklerinize sabretmedikçe, Sevdiklerinize kavu?amazs?n?z.

Allah'tan faydal? ilim isteyin ve fayda vermeyen ilimden Allah'a s???n?n.

Ana babalar?n?za iyilik ediniz ki, çocuklar?n?z da size iyilikte bulunsun.

Biriniz yeme?e davet: edilince, oruçlu ise: Ben oruçluyum desin.

Susmak, huylar?n efendisidir.

Talihli insan, ba?kas?n?n ba??na gelenlerden ibret aland?r.

Bizim orucumuzla Ehl-i Kitab'?n orucunu ay?ran fark sahur yeme?idir.

Bizi aldatan bizden de?ildir.

Bir anl?k tefekkür bin y?l nafile ibadetten hay?rl?d?r.

Bildi?i ile amel eden ki?iye Allah bilmedi?i ilimlerin bilgisine varis k?lar.

Affetmek, zaferin payla??lmas?d?r.

Baba sevgisini koru. O sevgiyi kesip atarsan, Allah da senin mutluluk ?????n? söndürür.

Cihad, k?yamet gününe kadar geçerli bir emirdir.

Cihad?n en faziletlisi zalim sultan kat?nda hakk? söylemektir.

Cennet annelerin ayaklar? alt?ndad?r.

Cennet sermayesi La ilahe illallah, nimetin sermayesi ise Elhamdülillah't?r.

Dua da bir ibadettir.

Din karde?lerine gelen belaya sevinme. Sonra Allah ona afiyet, sana bela verir.

Evlerinizin hay?rl?s?, içinde ikrama mazhar olan yetimin bulundu?u evdir.

Evlat kokusu cennet kokusudur.

Fitne döneminde ibadete sar?lmak, bana hicret etmek gibidir.

Güzel söz sadakad?r.

Güzel ahlak , dostlu?u sa?lamla?t?r?r.

Güler yüzlülük kini giderir.

Hacamat ettiren de, hacamat eden de orucunu açm??t?r.

?ki bayram ay? eksilmezler: Bunlar Ramazan ve Zü'l-Hicce aylar?d?r.

??ler ehil olmayana verildi?inde k?yameti bekleyin.

?slam'?n d???nda bir millet üzerine yemin eden, söyledi?i gibidir. (Onlardand?r)

Gerçek oruç sadece yiyip içmeyi de?il, bo? ve hayâs?z sözleri de terk ederek tutulan oruçtur.

ALLAH-u Teala buyuruyor: "?nsano?lunun oruç hariç bütün iyi amelleri kendisi içindir; ama oruç benim içindir ve ben mükafat?n? verece?im.

Cömertli?in afeti ba?a kakmad?r.

?nsanlara verilenlerin en hay?rl?s? güzel ahlakt?r.

?nsanlar inand?k demekle, imtihandan geçirilmeden b?rak?lacaklar?n? m? sand?lar?

?nsan o?lu ihtiyarlad?kça ondaki iki haslet gençle?ir: ?htiras tamah ve arzu.

?man? en üstün olan?n?z, en güzel ahlakl? olan?n?zd?r.

?man ikiye ayr?l?r; yar?s? sab?r ve yar?s? da ?ükürdür.

?man, yetmi? küsur ?ubedir ve utanma imandan bir ?ubedir buyurmu?tur.

?lim ö?renmek için yola ç?kan kimse dönünceye kadar Allah yolundad?r.

?lim ö?renmek erkek kad?n tüm Müslümanlara farzd?r.

Çal???rken en çirkin insan bile güzeldir.

Hz. Muhammed Sözleri

?ki müslüman birbirine k?l?ç çekti?i zaman, öldüren de, ölen de cehennemdedir.

Siz Cehennemi ??ne Deli?i Kadar Yerden Görseydiniz, Ba??n?z? Secde'den Kald?rmazd?n?z...

Ey gerçek hayat sahibi ve her ?eyi ayakta tutan Allah?m, rahmetinden medet umar?m.

Kim, üzerinde Ramazan ay?n?n orucu oldu?u halde ölecek olursa, (ölünün velisi) her bir gün yerine, bir fakire yiyecek versin.

Deveni ba?la, ondan sonra tevekkül et.

Bir insan?n gerçek zenginli?i , onun bu dünyada yapt??? iyilikleridir.

Kim bir kavme misafir olursa, onlar müsaade etmedikçe nafile oruç tutmas?n.

Kim orucu fecirden önce niyetle (kesin k?lmazsa) onun orucu yoktur.

Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize sayg? göstermeyen bizden de?ildir.

Kur'an'?n haram k?ld???n?, helal sayan bir kimse, Kur'an'a inanmam??t?r.

Kötü ahlakl?l?k , u?ursuzluktur.

Ko?arak yürümek mü'min'in de?erini yok eder.

Kolayla?t?r?n?z, güçle?tirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.

Kendisini fakir gösteren kimse, fakirle?ir.

Ki?i mal?, han?m? ve çocu?uyla imtihan edilir.

Ki?i din karde?ine kâfirlik isnad ederse, bu isnad ikisinden birine döner.

Kim bir mü'mini kasten öldürürse, cezas?, içinde ebediyyen kalaca?? cehennemdir.

Kim bir hay?rl? i?i yapmaya yönelirse, onu yapan kadar mükâfat al?r.

K?yamet gününde bilginlerin mürekkebi ?ehitlerin kan?yla tart?l?r.

Kavimler lay?k olduklar? ?ekilde yönetilirler.

Karde?ini bir günah?ndan dolay? ay?playan ki?i, günah? i?lemedikçe ölmez.

Kadere iman, Allah'?n birli?i (tevhid) inanc? ile irtibatl?d?r.

Mazlumun bedduas?ndan sak?n?n?z. o dua ile Allah aras?nda perde yoktur.

Merhamet etmeyene merhamet edilmez.

Mülk küfr ile ya?ar, zulm ile ya?amaz. (Adalet mülkün temelidir. )

Mümin, bir delikten iki defa sokulmaz. (Mümin, iki defa ayn? yan?lg?ya dü?mez)

Mü'min, elinden dilinden ba?ka Müslümanlar?n güvende oldu?u ki?idir.

Mü'minlerden iki grup birbiriyle çarp???rlarsa, aralar?n? düzeltin.

Müslüman, insanlar?n elinden ve dilinden emin oldu?u kimsedir.

Müslüman, karde?inin pazarl??? üzerine pazarl?k yapmas?n buyurmu?tur.

Hediyele?iniz. Çünkü hediye kalpteki kini giderir.

Ne yaparsan, onun kar??l???n? göreceksin.

Okumak, kad?n ve erkek her müslümana farzd?r.

Ölmeden önce ölünüz. (Ölmünden önce Allah'a ula??n?z. )

Övmek ve övülmekten uzak durun. Çünkü o, ki?iyi manen bo?azlamakt?r.

Rü?vet veren de alan da cehennemdedir.

Sab?rl? ve temkinli davranmak Allah'tan; acele etmek ise ?eytandand?r.

Sizden bir kimse mescide girdi?inde oturmadan önce iki rekât namaz k?ls?n.

Sizin en hay?rl?lar?n?z, han?mlar?na kar?? en iyi davrananlar?n?zd?r.

Sizin en hay?rl?n?z, ailesine hay?rl? oland?r.

Sizin hay?rl? olan?n?z aile efrad?na hay?rl? olan?n?zd?r.

Sizler Türklerle sava?mad?kça k?yamet kopmaz.

Sonradan özür dilemeyi gerektiren ?eyleri yapmaktan kaç?n?n?z.

Söz ta??yanlar (cezalar?n? çekmeden ya da affedilmedikçe) cennete giremezler.

Sahur yeme?i yiyin, zira sahurda bereket var.

?eref, edep iledir. Soy ile de?ildir.

Temizlik iman?n yar?s?d?r.

Türk olan benim ordular?md?r.

Utanmak güzeldir ama kad?nlarda olursa daha da güzel olur.

Vatan sevgisi imandand?r.

Yeryüzündeki alimler, gökteki y?ld?zlar gibidir.

Yiyip ?ükreden kimse, oruç tutup susan kimseden daha üstündür.

Zarar vermek ve zarara zararla kar??l?k vermek yoktur.

Zenginlik , servetin çoklu?uyla de?ildir. Gerçek zenginlik ruhun zenginli?idir.

Zenginlik mal çoklu?uyla de?ildir. Bilakis zenginlik göz toklu?uylad?r.

Zenginlerin davet edilip de fakirlerin ça?r?lmad??? dü?ün yeme?i, ne kötü bir yemektir!

Yap?lan i?ler niyetlere göre de?erlenir. Herkes yapt??? i?in kar??l???n? niyetine göre al?r.

Ümmetim 73 f?rkaya ayr?l?r, bid'at ehli olan 72'si Cehenneme gider. Yaln?z bir f?rka kurtulur. Cehennemden kurtulan f?rka, benim ve Eshab?m?n gitti?i yolda gidenlerdir.

Üç dua vard?r ki, bunlar ?üphesiz kabul edilir: Mazlumun duas?, yolcunun duas? ve baban?n evlad?na duas?.

Ümmetim dinar ve derhemi (paray?, maddi varl?klar?) yüceltti?i zaman onlardan ?slam'?n heybeti kald?r?l?r. ?yilikle emretmeyi terk ettikleri zaman da vahy?n bereketinden mahrum k?l?n?rlar.

Üç ?ey vard?r orucu bozmaz: Hacamat olmak (kan ald?rmak), kusmak, ihtilam olmak.

Ümmetimden bir tak?m kimseler, ismini de?i?tirerek ?arab?(alkollü içecekleri) içecekler. Bu esnada ba?kalar? ucunda (yanlar?nda) çalg?lar çal?nacak ve ?ark?c? kad?nlar olacak. ??te önün için Allah onlar? yere bat?racak ve aralar?ndan baz?lar?n?n ?ekli maymun'a ve domuz'a çevrilecek.

Üç ?eyden dolay? ümmetim için korkuyorum: ?htirasl? olmak, heva-hevese uymak ve sap?k önder.

Ümmetinin cemaatinin kimler oldu?u hakk?nda Resulullah(sav)'a soru soran bir ki?iye ?öyle buyurdu: :Ümmetimin cemaati, az olsalar da hak ehli olanlard?r.

Türkler size dokunmad?kça, siz onlara sak?n dokunmay?n?z! Gün gelecek ümmetimin idaresi Türkler 'in eline geçecektir..

?uras? muhakkak ki, oruçlunun iftar?n? açt??? zaman reddedilmeyen makbul bir duas? vard?r.

Sizden her kim, bir hurman?n yar?s? ile de olsa kendini ate?ten korumaya gücü yeterse bunu yaps?n.

Sizden biriniz mal ve halk (evlat) hususlar?nda kendisinden üstün olan kimselere bakt???nda bir de kendisinin üstün oldu?u daha a?a?? kimselere baks?n.

Sizden biriniz, (din) karde?inin aynas?d?r. Öyle ise onun üzerinde rahats?z edici bir ?ey gördü?ünde gidersin.

Sana emanet edilen ?eyi iyi sakla, birinin h?yanetine u?rad???n zaman ho? gör ve h?yanete h?yanetlikle kar??l?k verme.

Sak?n kendisine verdi?in k?ymeti sana vermeyenle arkada? olma.

Siz iffetli (namuslu) olunuz ki, han?mlar?n?z da iffetli olsunlar. Anne baban?za iyilik ediniz ki, çocuklar?n?z da size iyilik etsinler.

Sizden birinizin, arzusu benim getirdi?im (Kur'an'a ?eriat)e uymad?kça kâmil imanla iman etmi? olamaz.

Sizden kim (?eriata uymayan) bir kötü i? görürse onu eliyle düzeltsin, buna gücü yetmezse diliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle bügzetsin. Bu sonuncusu ise iman?n en zay?f mertebesidir.

Rabb olarak Allah'a, din olarak ?slam'a, peygamber olarak Muhammed (s. a. v) erazi olan ki?i iman?n tad?n? tatm?? demektir.

Rabb?n? gazabland?racak bir meselede sultan? ho?nud eden(etmeye çal??an) Allah'?n dininden ç?km?? olur.

Rabbinize kar?? gelmekten sak?n?n, be? vakit namaz?n?z? k?l?n, Ramazan orucunuzu tutun, mallar?n?z?n zekat?n? verin, yöneticilerinize itaat edin. (Böylelikle) Rabbinizin cennetine girersiniz.

Ramazan ay? girdi?i zaman cennetin kap?lar? aç?l?r, cehennemin kap?lar? kapan?r ve ?eytanlar da zincire vurulur.

Pehlivan, herkesi yenen kimse de?ildir. Pehlivan, ancak öfke zaman?nda kendini tutan kimsedir.

Putlara tapman?n d???nda, halkla cedelle?mekten men edildi?im kadar hiçbir ?eyden men edilmedim.

Pi?manl?k duymak, bir çe?it tövbedir.

Peygambere itaat eden Allah'a itaat etmi? olur.

Pek çok günahlar? olan bir kimse dahi olsa, zulme u?rayan?n bedduas? kabul görür. Fas?kl??? kendine.

Peygamberimiz i?aret parma?? ve orta parma??yla i?aret ederek: Gerek kendisine ve gerekse ba?kas?na ait herhangi bir yetimi görüp gözetmeyi üzerine alan kimse ile ben, cennette i?te böyle yanyanay?z buyurmu?tur.

Oruçlunun yan?nda oruçsuzlar yemek yiyecek olursa, melekler oruçluya rahmet okurlar.

Oruç perdedir. Biriniz birgün oruç tutacak olursa kötü söz sarfetmesin, ba??r?p ça??rmas?n. Birisi kendisine yak???ks?z laf edecek veya kavga edecek olursa "ben oruçluyum! desin (ve ona bula?mas?n)

Oruçlu için iki sevinç vard?r: Biri, orucu açt??? zamanki sevincidir; di?eri de Rabbine kavu?tu?u zamanki sevincidir. Oruçlunun a?z?ndan ç?kan koku (halüf), Allah indinde misk kokusundan daha ho?tur.

Nefsim kudretinin elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Ben kendisine babas?ndan ve çocu?undan daha sevgili oluncaya kadar sizden biriniz kamil imanla iman etmi? olmaz.

Nerede olursan ol Allah'a kar?? gelmekten sak?n; yapt???n kötülü?ün arkas?ndan bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. ?nsanlara kar?? güzel ahlak?n gere?ine göre davran.

Müslüman karde?ine sahtekârl?k yapan, ona zarar veren ve ona hile yapan bizden de?ildir.

Mü'minin sayg?nl?k ve onuru; Allah'?n kendisine verdi?ine kanaat edip, insanlardan bir ?ey beklememesidir.

Münaf?kl???n alameti üçtür : konu?tu?u zaman yalan söyler, vaat etti?i zaman sözünde durmaz, emanete h?yanet eder.

Müslüman dilinden ve elinden müslümanlar?n güvende oldu?u ki?idir. Mü'min de insanlar?n mallar? ve canlar? hususunda kendisine güvendi?i ki?idir.

Mümin) karde?inle münaka?a etme, onun ho?una gitmeyecek ?akalar yapma ve ona yerine getirmeyece?in bir söz verme.

Mümin) karde?ine tebessüm etmen sadakad?r. ?yili?i emredip kötülükten sak?nd?rman sadakad?r. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakad?r. Yoldan ta?, diken, kemik gibi ?eyleri kald?r?p atman da senin için sadakad?r.

Kalbinden tam bir sadakatle Allah'tan ba?ka ilah olmad???na ve Muhammed'in de Allah'?n resûlü oldu?una ?ehadet eden bir kimseyi Allah, cehennem ate?ine haram k?lar.

K?yamet gününde Allah, kullar?ndan birini ça??r?r, huzurunda durdurarak mal?n?n hesab?n? sordu?u gibi, makam?n?n da hesab?n? sorar.

K?yamete yak?n Müslümanlar içinde en az bulunacak ?ey; helal para ile kendisine güvenilecek arkada?t?r.

Kim benim sünnetimi diriltirse (ihya eder ve ya?am?nda tatbik ederse) beni sevmi? olur. Beni seven de benimle beraber cennettedir.

Kim Allah ile kendisinin aras?n? düzeltir, güzel yaparsa; Allah da onun, insanlarla aras?n? düzeltir, güzel yapar. Kim iç dünyas?n? (kalbini, niyetini) düzeltirse, Allah da onun d???n? (davran??lar?n?) düzeltir.

Kim, (din) karde?inin ?rz ve namusunu onu g?ybet edene kar?? savunursa, Allah da k?yamet günü o kimseyi cehennemden korur.

Kim gaza yapmadan ve içinde gaza yapma iste?ini konu?turmadan ölürse, münaf?kl?ktan bir çe?it üzere olur.

Kim itaatten bir el kadar ayr?l?rsa, k?yamet gününde Allah'?n huzuruna lehinde hiç bir delili olmad??? halde kavu?ur. Kim de boynunda (halifeye) beyat olmad??? halde ölürse cahiliye ölümüyle olmu? olur.

Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmi? günahlar? ba???lan?r.

Kim kötü ve çirkin bir i? görürse onu eliyle düzeltsin; e?er buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben kar?? koysun. Bu da iman?n en zay?f derecesidir.

Ki?i arkada??n?n dini üzeredir. O halde sizden birisi kiminle arkada?l?k yapt???na dikkat etsin. Ki?i sevdi?i ile beraber(ha?rolunacakt?r)dir.

Ki?inin dünya ve ahiretine faydas? olmayan ?eyleri terk etmesi, ?slâm'?n?n güzelli?inden ileri gelir.

Kim mahlûkun r?zas?n?, Hal?k?n gazab?yla kazanmaya çal???rsa, Allah-u Teala o mahluku ona musallat eder.

Kim Allah'? gazapland?rmakla bir güç sahibini(hükümdar? vb) ho?nut ederse, Allah'?n dininden ç?km?? olur.

Konstantiniyye ( ?stanbul ) bir gün elbet fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan ve onun askeri ne güzel askerdir.

Kim Allah Teala yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ate? aras?na, geni?li?i sema ile arz aras?n? tutan bir hendek k?lar.

Kim yalan? ve onunla ameli terketmezse (bilsin ki) onun yiyip içmesini b?rakmas?na Allah'?n ihtiyac? yoktur.

Kim oruçlu oldu?u halde unutur ve yerse veya içerse orucunu tamamlas?n. Çünkü ona Allah yedirip içirmi?tir.

Kim kendili?inden kusacak olursa, üzerine kaza gerekmez. Kim de isteyerek kusarsa orucunu kaza etsin.

Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevab? kadar sevap yaz?l?r. Üstelik bu sebeple oruçlunun seyab?ndan hiçbir eksilme olmaz.

?çinizde ehli beytimin durumu, Nuh peygamberin gemisine benzer. O gemiye binen kurtulur, binmeyen helak olur.

?ki göz vard?r ki, cehennem ate?i onlara dokunmaz: Allah korkusundan a?layan göz, bir de gecesini Allah yolunda, nöbet tutarak geçiren göz.

?ki sesi Allah sevmez: Musibete u?rad???nda feryat etmeyi ve nimete kavu?tu?unda saz çalmay?.

?lim bir hazinedir; anahtar? sormakt?r. Allah size rahmet etsin, sorun; çünkü sormakla dört kimse mükâfat al?r: Soran, cevap veren, dinleyen ve onlar? seven.

?nsanda bir organ vard?r. E?er o sa?l?kl? ise bütün vücut sa?l?kl? olur; e?er o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.

?nsano?lu Allah'a kar?? kurban gününde kurban kesmekten daha sevimli bir i? yapmam??t?r.

?nsanlar aras?nda ara bozma niyeti ile laf götürüp getirmek, insanlara hakaret etmek ve sövmek, kendi ?rk?n? üstün görüp ba?ka milletleri a?a?? görmek... ??te bu 3 davran??, cehennemdedir. Bunlar, bir mü'minin ahlak?nda yer alamaz.

?nsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, onlar aras?nda dini konusunda yap?lan sald?r?lara sab?rla kar?? koyan, kor parças?n? avuçlayan gibi olacak.

?nsanlar?n Peygamberlerden ö?renegeldikleri sözlerden biri de: Utanmad?ktan sonra diledi?ini yap! sözüdür.

?slam cemaatinden bir kar?? da olsa ayr?lan, boynundan ?slam ba??n? çözmü? demektir.

?yilik yap ehli olana da, olmayana da, ehline isabet ederse yerini bulur. etmez ise ehli sen olursun.

Irkç?l??a ça??ran bizden de?ildir. Irkç?l?k için sava?an bizden de?ildir. Irkç?l?k üzere ölen de bizden (Müslümanlardan) de?ildir.

Hilâli görünceye kadar oruç tutmay?n, yine (müteakip) hilâli görünceye kadar da yemeyin. Bulut araya girerse ay? takdir edin.

Hiçbir mümin di?er bir mümine, onun hidayetni art?ran ve onu helak olmaktan koruyan faydal? sözden daha de?erli bir hediye vermemi?tir.

Hiçbiriniz kendisi için istedi?ini (mü'min) karde?i için istemedikçe (gerçek) iman etmi? olamaz.

Hiçbir farz namaz? kasten terk etme. Kim namaz? kasten terk ederse, ?lahi koruma ve teminattan mahrum kal?r.

Herhangi biriniz rüya görmezse üzülmesin. Çünkü ilmin derinliklerine dalan kimse, rüya görme özelli?ini kaybeder.

Her sarho?luk veren ?ey dinde yasaklanan içki olan hamr grubundand?r ve sarho?luk veren her ?ey haramd?r.

Her kim mescide cemaatle namaz k?lmak için gelirse, her geli?i için Allah ona cennette özel bir mükafat haz?rlar.

Hasedden kaç?n?n. Çünkü o, ate?in odunu yak?p tüketti?i gibi bütün hay?rlar? yer tüketir.

Gerçek Müslüman, odur ki Müslümanlar kendisinin elinden ve dilinden emindir. Gerçek muhacir ise Allah'?n yasaklar?n? terk eden kimsedir.

Görmedi?i halde, vaat edilen cennet için, pe?in olan ?ehveti terk eden kimseye ne mutlu.

Gece ?u taraftan do?udan gelince, gündüz de ?u taraftan bat?dan gidince, güne? de bat?nca oruçlu orucunu açm??t?r.

Ekme?e sayg? gösterin. Çünkü Allah onu de?erli k?lm??t?r. Kim ekme?e de?er verirse, Allah da ona de?er verir.

Daha vakti var, ilerde yapar?m demek, ?eytan?n mü'minlerin kalplerine b?rakt??? bir vesvesedir.

Dört ?ey peygamberin sünnetlerindendir: haya, güzel koku sürünmek, misvak kullanmak ve evlenmek.

Dul ve fakirlere yard?m eden kimse, Allah yolunda cihad eden veya gündüzleri nafile oruç tutup, gecelerini nafile ibadetle geçiren kimse gibidir.

Cennette Reyyân denilen bir kap? vard?r. Oradan sadece oruçlular girer. Oruçlular girdiler mi art?k kapan?r, kimse oradan giremez.

Cennet (nefse a??r geldi?i için) ho?lan?lmayan ?eylerle, cehennem de ?ehvete hitap eden ?eylerle ku?at?lm??t?r.

Cebrâil bana kom?u hakk?nda o kadar çok tavsiyede bulundu ki; ben (Allah Teâlâ) kom?uyu kom?uya mirasç? k?lacak zannettim.

Bana benzemekten en çok uzak olan?n?z, cimri, a?z? bozuk ve çirkin söz söyleyen kimsedir.

Ba?kalar?n?n kusurlar?ndan bahsetmek istedi?in vakit, kendi kusurlar?n? hat?rla. o zaman ba?kalar?n?n kusurlar?yla alakadar olmaya hakk?n olmad???n? hat?rlars?n.

Bilin ki, ümmetimin en kötüleri, kötülüklerinin korkusundan dolay? sayg? gösterilen kimselerdir. ?errinden korkularak sayg? gösterilen kimse benden de?ildir.

Bir ?ey satt???nda, sat?n ald???nda ve alaca??n? istedi?nde kolayl?k gösteren kula Allah merhamet etsin.

Birbirinize bu?uz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; ey Allah'?n kullar?, karde? olun. Bir müslümana, üç günden fazla (din) karde?i ile darg?n durmas? helal olmaz.

Birinizin yamal? bir elbise giymesi, kendisine güven duyulan bir görünüm vererek bedelini ödeyemeyece?i bir elbise al?p giymesinden daha iyidir.

At yâ Sa'd! Anam babam sana feda olsun. ( Uhud Sava?? s?ras?nda, Müslümanlar?n en büyük okçular?ndan Sa'd bin Ebi Vakkas 'a. )

Ana ve baba, cennet kap?lar?n?n tam ortas?d?r. ?nsan? cennete ula?t?racak en iyi ?ey, ana ve babaya iyilik etmektir.

Amellerin en hay?rl?s? sevdi?ini Allah için sevmek bu?zetti?ine de Allah için bu?zetmektir.

Allah'tan ba?ka yard?mc?s? bulunmayan çaresiz birine zulmedene Allah, ?iddetle azap eder.

Allah'?n r?zas?, anne ve baban?n r?zas?ndad?r. Allah'?n öfkesi de anne baban?n öfkesindedir.

Allah'?n kullar?ndan ho?nutlu?unun ni?anesi, fiyatlar?n dü?ük, hükümdar?n ise adaletli olmas?d?r. Allah'?n, onlara gazap etmesinin ni?anesi ise, hükümdar?n adaletsiz, fiyatlar?n ise yüksek olmas?d?r.

Allah'a ve ahiret gününe imân eden kimse, kom?usuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe imân eden misafirine ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe imân eden kimse, ya hay?r söylesin veya sussun.

Allah'a isyan olan bir hususta kimseye hiç bir itaat yoktur. ?taat ancak marufta ser'i ölçüler içerisindedir.

Allah (cc)'a iman ettikten sonra en üstün ak?l, bir hakk? terk etmeden, halkla geçinebilmektir.

Allah, ümmetimin kalplerindeki kötü arzu ve meyilleri, söz ve fiil haline ç?karmad?klar? müddetçe affeder.

Allah sizin ne d?? görünü?ünüze ne de mallar?n?za bakar. Ama o sizin kalplerinize ve i?lerinize bakar.

Allah, sizden birinizin yapt??? i?i, ameli ve görevi sa?lam ve iyi yapmas?ndan ho?nut olur.

Ahir zamanda pek az bulunan ?ey, güvenilecek karde? ve helal yoldan kazan?lan parad?r.

Ak?ll? ki?i nefsine hâkim olup ölümden sonras? için i? yapand?r. Aç?z ak?ls?z ki?i ise nefsini arzular?na tabi k?l?p sonrada Allah'a kar?? Temennide bulunand?r.

Arzusu ve hedefi Allah'tan ba?ka ?ey olarak sabahlayan Allah(?n kullar?n)dan de?ildir. Müslümanlar?n dertleriyle dertlenmeyen de onlardan de?ildir.

Benim Ehl-i Beyt'imi kendi aran?zda, vücuttaki ba? ve ba?taki iki göz gibi kabul edin. Tabiat?yla Ba?, gözler olmadan yolunu bulamaz.

Bela insan?n diline ba?l?d?r. bir kimse bir ?eyi yapmam" dedi mi, ?eytan her i?ini b?rak?p onu yapt?rana kadar u?ra??r.

Erkek han?m?na, han?m da beyine sevgiyle bakt?klar?nda, Cenab-? Hak ta onlara rahmetle bakar. ?ayet erkek, han?m?n?n ellerini ellerine al?rsa, her ikisinin de, günahlar? parmaklar?n?n aras?ndan dökülür gider.

Erdemin en büyü?ü, seninle ili?kilerini kesene iyilik etmen, senden esirgeyene vermen, sana kötülük edeni ba???lay?p, dost elini uzatmand?r.

Emirleriniz hay?rl?lar?n?z, zenginleriniz ho?görülüleriniz, i?leriniz aran?zda dan??mayla oldu?unda yerin üstü sizin için yerin alt?ndan daha hay?rl?d?r. Ama emirleriniz serlileriniz, zenginleriniz cimrileriniz, i?leriniz kad?nlar?n?z?n elinde oldu?unda yerin alt? sizin için yerin üstünden daha hay?rl?d?r.

Fuhu? yeryüzünde yayg?nla??nca yer sars?nt?lar? (depremler) olur. ?dareciler halka zulüm ve haks?zl?k yapt?klar?nda ya?murlar kesilir (Kurakl?k ve k?tl?k ba?lar). ?slam toplumunda ya?ayan gayr-? müslimlere verilen sözler (taahhütler) yerine getirilmedi?inde de dü?man, Müslümanlara galip gelir.

Hangi arkada? daha üstündür? Diye Resulullah(sav)'a sorulunca ?öyle buyurdu: Allah'? hat?rlad???nda sana yard?m eden, Allah'? unuttu?unda ise sana hat?rlatan kimsedir. Halk?n en kötüsü kimlerdir? Diye sorduklar?nda Resulullah(sav) Fesada bula?an âlimlerdir. buyurdu.

Hiç ?üphe yok ki do?ruluk iyili?e götürür. ?yilik de cennete götürür. Ki?i do?ru söyleye söyleye Allah kat?nda s?ddîk (do?ru sözlü) diye yaz?l?r. Yalanc?l?k kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Ki?i yalan söyleye söyleye Allah kat?nda kezzâb (çok yalanc?) diye yaz?l?r.

Hiçbir Müslüman yoktur ki, Allah'a dua etsin de, Allah duas?na ?u 3 halden biri ile cevap vermesin: Ki?i dua etti?inde, Allah, onun kar??l???n? dünyada acilen (pe?in) verir. Duan?n kar??l???n? ahirete erteler. Yapt??? dua kadar, o kuldan bir dert ve s?k?nt?y? giderir. Bu sözü i?itince sahabeler sevinç içinde: Öyleyse, bizler çok dua ederiz, dediler. Allah Resulü de ?u aç?klamay? yapt?: Allah'?n kabul etmesi, sizin duan?zdan daha çoktur.

Hz. Ai?e (r. ah. ) ?öyle anlatt?: Allah Resulü (a. s. ) temizlenece?i zaman temizlenmeye, taranaca?? zaman taranmaya, ayakkab? giyece?i zaman giymeye muhakkak sa?dan ba?lamay? severdi.

?slam'?n dü?meleri dü?me dü?me çözülecek (?eriat?n emirleri tek tek terk edilecek). Her dü?me çözüldükçe insanlar onu takip eden dü?meyi çözmeye te?ebbüs edecekler. Bu çözülen dü?melerin ilki idari konular, sonuncusu da namazd?r.

?nsan? helâk eden ?u yedi ?eyden kaç?n?n. Onlar nelerdir ya Resulullah dediler. Bunun üzerine: Allah'a ?irk ko?mak, sihir, Allah'?n haram k?ld??? cana k?ymak, faiz yemek, yetim mal? yemek, sava?tan kaçmak, suçsuz ve namuslu mümin kad?nlara iftirada bulunmak buyurdu.

?man, yetmi? küsur derecedir. En üstünü Lâ ilâhe illallah Allah'tan ba?ka ilah yoktur sözüdür, en dü?ük derecesi de rahats?z edici bir ?eyi yoldan kald?rmakt?r. Haya da imandand?r.

?man etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmi? olamazs?n?z.

?bn Ömer'in (r. ahm. ) rivayet etti?ine göre: Hz. Peygamber (a. s. ), karde?ine utanma nasihati vermekte olan bir adam? duyunca utanmak imandand?r buyurdu.

Kur'an-? Kerîm'i müslüman nesillere ö?retmek, Kur'an'?n korunmas? konusunda onlara mes'uliyetlerini hissettirmek, ona dil uzatanlara kar?? müdafaa görevini yerine getirmek, her müslüman?n vazifesidir.

Mü'minin ba?ka hiç kimsede bulunmayan ilginç bir hali vard?r; O'nun her i?i hay?rd?r. E?er bir geni?li?e (nimete) kavu?ursa ?ükreder ve bu onun için bir hay?r olur. E?er bir darl??a (musibete) u?rarsa sabreder ve bu da onun için bir hay?r olur.

Müslüman müslüman?n karde?idir. Ona zulmetmez, onu (dü?man?na) teslim etmez. Kim, (mümin) karde?inin bir ihtiyac?n? giderirse Allah da onun bir ihtiyac?n? giderir. Kim müslüman? bir s?k?nt?dan kurtar?rsa, bu sebeple Allah da onu k?yamet günü s?k?nt?lar?n?n birinden kurtar?r. Kim bir müslüman?(n kusurunu) örterse, Allah da K?yamet günü onu(n kusurunu) örter.

Sözlerin en do?rusu Allah'?n kitab?d?r. Hayat tarzlar?n?n en güzeli Muhammed(s. a. v) in hayat tarz?d?r. ??lerin en ?erlileri sonradan uyduranlard?r. Her sonradan uydurulan ?ey bid'att?r. Her bid'at sap?kl?kt?r ve her sap?kl?k da Cehennem'dedir.

?üphesiz ki benden sonra ümmetimden Kur'an-? Kerim 'i okuyan bir k?s?m insanlar olacak. Fakat onlar?n okudu?u bo?azlar?n? geçmeyecek. Onlar t?pk? okun yaydan ç?kt??? gibi dinden ç?kacaklar, sonra da tekrar ona dönmeyecekler. O kimseler, insanlar?n ve hayvanlar?n en ?erlileri kötüleridir.

?u dört ?ey kime verilirse, dört nimetten mahrum kalmaz: Kendisine ma?firet dilemek (hasleti) verilen, ba???lanmaktan mahrum kalmaz. ?ükretmek (hasleti) verilen, nimetin ço?almas?ndan mahrum olmaz. Tövbe etmek (hasleti) verilen, tövbesinin kabul olunmas?ndan mahrum olmaz . Dua etmek (hali) verilen de icabet edilmekten mahrum olmaz.

?u 6 ?eyi devaml? yapaca??n?za dair bana söz verin; ben de cennete girece?inize kefil olay?m: Konu?tu?unda hep do?ru söyleyin, Söz verdi?inizde hep sözünüzde durun, Size güvenildi?inde bu güveni sak?n istismar etmeyin, Namusunuzu titizlikle koruyun, Gözlerinizi haramdan sak?n?n. Haram?n her türlüsünden çekinin.

Y?ld?zlar (denizlerde yolunu kaybedenlerin) bo?ulmaktan emanda kalmalar?na (kurtulmalar?na) vesiledir; benim Ehl-i Beyt'im ise ümmetimin ihtilaftan emanda kalmalar?na vesiledir. Bu yüzden Arap'tan bir kabile onlarla muhalefet ederse ihtilafa dü?er ve ?eytan?n hizbinde yer al?r.

#914

 
© 2015
AŞK