Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Hz. Ömer Sözleri

?nand???n?z gibi ya?amazsan?z ya?ad???n?z gibi inanmaya ba?lars?n?z.

?u ümmet için en çok korktu?um ?ey, dili ve sözleri ile âlim; kalbi ile cahil olan kimselerdir.

Adalet mülkün temelidir.

?nsanlar? düzeltebilmemiz için önce kendimizi düzetmemiz gerekir.

Gözü haramdan korumak, en güzel ?ehvet perdesidir.

Bir insan?n ?öhretine ve görünü?üne aldanma namaz ve niyaz?na bakma akl?na ve do?rulu?una bak.

?nsanlar?n en cahili, ahiretini ba?kas?n?n dünyas? için satand?r.

?iddet göstermeden güçlü, kuvvetli; zay?fl?k belirtmeden yumu?ak ol.

Ölümü, yatt???n zaman yast???n?n alt?nda, kalkt???n zaman burnunun ucunda bil!

Tevbe edenlerle oturun, onlar?n kalbleri yumu?ak olur.

Namaz K?lan Ya?l?y? Severim Ama Namaz K?lan Gence A????m.

Borcunu azalt?rsan hür ya?ars?n, Günahlar?n? azalt?rsan rahat ölürsün.

Bir adam? adaletsizce övmek onu bo?azlamakt?r.

Kendi nefsinde görmedi?in bir ay?b?, ba?kas?nda görmen ne büyük ay?pt?r.

Adalet olmad?kça. YÖNET?M?N FAYADASI OLMAZ Edep olmad?kça. ASALET?N FAYDASI OLMAZ Cömertlik olmad?kça. ZENG?NL???N FAYDASI OLMAZ Güven olmad?kça. SEV?NC?N FAYDASI OLMAZ Kanaat olmad?kça. FAK?RL???N FAYDASI OLMAZ Alçak gönüllülük olmad?kça. YÜKSELMEN?N FAYDASI OLMAZ -ALLAH'?n ba?ar?ya ula?t?rmas? olmad?kça. ÇALI?MANIN FAYDASI OLMAZ.

Hz. Ömer H?zla Camiye Ko?an Çocu?un Kolundan Tutatarak. Daha Küçüksün Bu Acelen Ne Dedi ? Çocuk: Dün Benden Daha Ufak Birisi Öldü.

Fazla gülmeyi terk edene heybet verilir. Fazla konu?may? terk edene hikmet verili...r. Fazla yeme?i terk edene ibadetin lezzeti verilir. Mizah? terk edene zarafet verilir. Dünya sevgisini terk edene ahiret sevgisi serilir.

Ben duan?n kabul edilmemesi kayg?s? ta??mam. ?çimde dua etme iste?inin olmamas? kayg?s? ta??r?m.

Beni en çok ?a??rtan ?ey, bir kimsenin, Allah'? bilip, O'na isyan etmesi; ?eytan'? bilip ona itaat etmesi ve dünyay? bilip ona meyletmesidir.

Namaz seni yolun yar?s?na ula?t?r?r, oruç da hükümdar?n kap?s?na ula?t?r?r. Sadaka ise, hükümdar?n huzuruna ç?kar?r.

Ahiret i?lerinde zarar etmektense, dünyaya ait i?lerde zarar ediniz. Böylesi sizin için daha hay?rl?d?r.

Oburluktan sak?n?n?z, zira oburluk bu dünyada hamall?k öldükten sonra ise pis kokudur.

Hakk?mda hangisinin daha hay?rl? oldu?unu bilemedi?im için darl?k ve bolluk günlerimin hiçbirine ald?r?? etmedim.

Dicle kenar?nda bir kurt bir koyunu yese, Allah adaleti gelir onu Ömer'den benden sorar.

Bana ay?plar?m?, kusurlar?m? söyleyen kimse Allah-ü teâlânin merhametine kavu?sun.

Ki?iye imandan sonra verilen ?eylerin en hay?rl?s? saliha kad?nd?r.

?nsanl???n ?erefi akl?yla, asaleti diniyle; ?ahsiyeti ahlak?ylad?r.

Arkada? çoklu?u, zaman?n felaketlerine kar?? bir destek ve yard?md?r.

Amellerin efdali, farzlar? yap?p haramlardan kaç?nmak ve kat?nda sâd?k niyetdir.

Helâlin onda dokuzunu harama dü?mek korkusu ile terk ederdik.

Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Amellerinizi tart?lmadan önce tart?n?z.

Mescidde oturan kimse, Allahü teâlâ'nin huzurunda bulunuyor demektir.

Bir kimse her kimle ?akala??rsa, onun gözünde küçülür ve heybetsiz olur.

Allahü teâlâ baskas?na ac?mayana ac?maz, affetmeyeni affetmez, özür kabul etmeyenin özrünü kabul etmez.

Tevazunun ba??, bir müslüman ile yolda kar??la??rsan ilk önce selam? senin vermen, bir mecliste en geride oturmaya raz? olman ve ?öhretten uzak durmand?r.

Tevbe'den maksad günah? bilip yapmamakt?r. Amel-i salihte bulunmaktan maksad, kendini be?enmemektir. ?ükürden maksad, aczini itiraf edip kullu?u bilmektir.

Allah'a itaat eden büyük zatlar?n sözlerine dikkat edin. Çünkü onlar taraf?ndan gerçekler tecelli eder ve onu konu?urlar.

#1001

 
© 2015
AŞK