Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Hz. Paygamberimizin Sözleri

Hz. Paygamberimizin Sözleri - Alemlere Rahmet olarak gönderilen, Allah?n en sevdi?i Paygamberi Hz. Muhammed(s.a.v) efendimizin Sözleri için Buyrun;
55 Bir i? yapmak istedi?in zaman iyice dü?ün. E?er sonu iyi ve fâideli ise yap. E?er sonu zararl? ve günah ise terk et.
56 Ezan ile kâmet aras?nda duâ reddolunmaz.
57 Yaz?klar olsun o kimseye ki halk? güldürmek için yalan söyler. Veyl (azâb?) ona, veyl (azâb?) ona, veyl (azâb?) ona.
58 Sabah (namaz? vakti) uykusu, r?zka mâni olur.
59 Hikmetin ba??, Allah korkusudur.
60 Mü'min bir mîde ile; kâfir ise yedi mîde ile yer.
81 Dilini tutmak hikmettir; ne var ki, yapanlar? pek azd?r
.
82 Kim bir mü'min karde?inin ticâretindeki ikâlesini kabul ederse, Cenâb-? Hakk da âhirette onun hatalar?n? ba???lar (dü?tü?ü yerden kald?r?r) mü'min karde?ine gösterdi?i kolayl?ktan dolay? onu ma?firet eder.
83 Yalan yere yemîn etmek, evleri ?ss?z b?rak?r.
84 Kim, aza ?ükretmezse, ço?a ?ükretmez.
85 Duâ ibâdetin ta kendisidir.
86 Her ki mAllah'a itâat etmemeye yemin ederse, Allah'a itâat etsin (ve yemin keffâretini versin) ve her kim âsî olmaya yemin ederse Allah'a âsî olmas?n (ve yeminin keffâretini versin.)
87 Kim bir ?ey üzerine yemin eder de ba?ka bir ?eyi yemin etti?i ?eyden daha hay?rl? görürse, hay?rl? olan ?eyi yaps?n, yemininden dolay? keffâret versin.
88 Kim, iki çenesi (dil) ile iki bacak aras? (?rz?)na sâhip olursa, cennete girer.
89 Günahtan tövbe ederek dönen, hiç günah i?lememi? gibidir.
90 ?lme mâni olmak helâl olmaz.
91 Kim k?rk sabah ihlâs (üzerine ibâdete devam) ederse kalbindeki hikmet menba? lisân?nda zuhûr eder.
92 Dünyâda, gârîb gibi veya yolcu gibi ol ve kendini ashâb-? kubur (kabirdekiler)den say!
93 Musîbetleri, hastal?klar? ve sadakay? gizlemek salihlik hazînelerindendir.
94 Bir âlim, ?eytana kar??, (ibâdete devâm eden) bin âbidden çetindir.
95 Ki?inin iyili?i kendini sevindirir, kötülü?ü de üzerse, i?te o mü'mindir.
96 Do?ru bir tacir, (k?yamet günü) peygamberler, s?d??klar ve ?ihitlerle beraber (ha?r) olacakt?r.
97 Ashâb?mdan birisi bir yerde ölürse, k?yâmet günü onlar?n nûru ve önderi olarak dirilir.
98 Nebî (s.a.v.) üzerine salavât okumak köle âzât etmekten efdaldir.
99 Kim bir ay?b? (bulunan mal?), o (kusuru)nu aç?klamadan satarsa, Allah'?n dâimî gazab? içinde kal?r ve melekler durmadan ona lânet eder.
100 Ya âlim ol, ya talebe ol, ya da onlar? seven ol, dördüncüsü olma, helâk olursun.
121 Kendisine yumu?akl?k verilen kimseye, dünya ve âhiret iyilikleri verilmi?tir.
122 Allahü teâlân?n kula en yak?n oldu?u zaman gecenin ikinci yar?s?d?r. O saatte Allahü teâlây? zikredenlerden olabiliyorsan ol!
123 Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh"? çok söyle. Çünkü o, Cennet hazinesidir.
124 Ekme?e sayg? duyun! Kim sofradaki ekmek k?r?nt?lar?n? yerse günahlar? ba???lan?r.
125 Ekini hasat etti?iniz zaman, fakirlerin haklar?n? verin ve israf etmeyin! Allahü teâlâ israf edenleri elbette sevmez.
126 Hasta ziyâretine gitti?inizde ona, ömrü ve hastal??? konusunda güzel sözler söyleyip, ümit veriniz!
127 Bir mümin namaz k?lmaya ba?lay?nca, Cennet kap?lar? onun için aç?l?r. Rabbi ile aras?nda bulunan perdeler kalkar. Bu hâl namaz bitinceye kadar devam eder.
128 Allahü teâlâ, bana farzlar? yerine getirmemi emretti?i gibi, insanlarla güzel geçinmemi de emretti.
129 G?ybet, insan?n sevab?n? ve iyi amellerini, ate?in kuru odunu yakt??? gibi yakar.
130 ?nsanlar içinde, kad?n üzerinde en fazla hak sahibi kocas?, erke?in üzerinde de anas?d?r.
131 Allahü teâlâ her Cumâ günü 600 000 ki?iyi Cehennemden azat eder. Bunlar?n hepsi Cehenneme lây?k olup Cumâ gününün bereketi ile Cehennemden ç?kar?l?r.
132 Kad?nlar?n?za eziyet etmeyin! Onlar, Allahü teâlân?n sizlere emânetidir. Onlara yumu?ak olunuz ve iyilik ediniz!
133 ?nsanlar?n dünyada endi?esi en büyük olan? mümin kimsedir. Çünkü hem dünyas?, hem de âh?reti için endi?elidir.
134 Her nemâzdan sonra, üç kerre Estagfirullahel'azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etübü ileyh okuyan?n bütün günâhlar? afv olur.
135 ?stigfâra devâm edeni, çok okuyan?, Allahü teâlâ, derdlerden, s?k?nt?lardan kurtar?r. Onu, hiç ummad??? yerden r?zkland?r?r.
136 Yâ Ebâ Hüreyre! Ku?luk namaz?n? terk etme! Cennetin bir kap?s? vard?r ki, ona "Duhâ kap?s?" derler. Bu kap?dan yaln?z ku?luk namaz? k?lanlar girer.
137 Her kim sabahleyin üç defa "Eûzü billâhissemî'il'alîmi mine?-?etânirracîm" dedikten sonra Ha?r sûresinin son üç âyeti (Hüvallâhüllezî..) okursa, Allah, ona ak?ama kadar ba???lamas?n? dileyerek yetmi?bin melek görevlendirir. O kimse o gün ölürse ?ehid olarak ölür. Ak?amleyin ölürse yine böyledir.
138 Gece uyan?nca, ?u duây? okuyan, her istedi?ine nâil olur: "Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ ?erîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli ?ey'in kadîr sübhanellahi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm.
139 Her kim Ramazân-? ?erîf gecesi seher vaktinde kalk?p namaz k?lmakla me?gul olsa ve ibâdet etme?e niyyet eylese, kirâmen kâtibîn melekleri derler ki, Hak teâlâ hazretleri sana rahmet eylesin, ömrünü bereketli k?ls?n! Dö?e?i dahî der ki, Hak teâlâ hazretleri senin aya??n? s?rat üzerinde muhkem eylesin ve selâmet ihsân buyursun. Abdest al?nca, su dahî der ki, Hak teâlâ hazretleri, senin kalbini temiz eylesin! Nihâyet bu kul namaz k?lma?a ba?lay?nca, Hak teâlâ hazretleri azamet-i ?ân?yla buyurur ki: "Ey benim kulum, ne istersen iste! Dile?ini yerine getirece?im.
140 Zikrin en hay?rl?s? gizli olan?, r?zk?n en hay?rl?s? da yetecek kadar olan?d?r. [Ahmed b. Hanbel]
141 Bir edepsizli?in cezas? bir hayr? i?leyememektir.
142 Çok kayg? çekme, mukadder olan olur, takdir olunan r?zk?n da sana gelir.
143 Her paslanman?n cilas? vard?r. Kalbin cilas? da este?firullah demektir.
144 Bir kimse riyaya, yapt?rd?klar?n? i?ittirmeye ba?larsa bundan vazgeçinceye kadar Allah'?n
gazab?ndad?r.
145 Hicretin efdali Allah'?n ho?lanmad???n? terketmektir.
146 Müslümanla alakay? kesmek onun kan?n? dökmek gibidir.
147 Bir kimse bir mazlumla onun hakk?n? al?ncaya kadar yürüse ayaklar?n?n kayd??? günde Hak Teala onun iki aya??n? sabit k?lar.
148 Erteleyenler helak olmu?tur.
149 Bir zaman sonra benim ümmetim de 73 f?rkaya ayr?l?r, bunlardan ancak bir tanesi kurtulur.
150 Cehennemden kurtulan f?rka; benim ve ashab?m?n gitdi?i yolda olanlar?n f?rkas?d?r.
151 Kim ki kurban kesmeye malî kudreti yerinde olur da kesmezse, o kimse namazgâh?m?za sak?n yakla?mas?n.
1 Ak?lca en mükemmeliniz, Allah'tan en çok korkan?n?zd?r.
2 Sabah namaz?na çok dikkat ederek geçirmemengerekir. Çünkü sabah namaz?nda çok büyük faziletler vard?r.
3 Kalplerinizi az gülmek ve az yemekle ihyâ ediniz, açl?kla temizleyiniz ki yumu?as?n ve parlas?n.
4 Çok gülmeyin, çünkü çok gülmek kalbi öldürür.
5 K?yâmet günü Cennete ilk ça??r?lacak, varl?kta da darl?kta da Allah'a çok hamdedenlerdir.
6 K?yâmet gününde ilk hesapla?acak kimseler, kom?ulard?r.
7 K?yâmet gününde Âdemo?lu, ?u be? ?eyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayr?lmaz;
a.Ömrünü nerede ve ne sûretle harcad???ndan,
b.Yapt??? i?leri ne maksatla yapt???ndan,
c.Mal?n? nereden kazand???ndan ve nerelere sarfetti?inden,
d.Vücudunu, s?hhatini nerede ve ne sûretle y?pratt???ndan.
8 Bütün insanlar günah i?ler, fakat günah i?leyenlerin en hay?rl?s?, tövbe edenlerdir.
9 Her kim Ramazan'? tutar, sonra da ona ?evval'den alt? gün ilâve ederse, bütün seneyi oruç tutmu? gibi olur.
10 Müslümanlar?n derdini dert edinmeyen onlardan de?ildir.
11 Ki?i haks?z olarak bir ?eye lânet ederse, o lânet kendine döner.
12 Dünyân?n belâ ve fitneden ba?ka hiçbir ?eyi kalmad?.
13 Kurban kesiniz. Onunla nefsi temizleyiniz. Bir kimse, gününde kurban?n? al?r, k?bleye yat?r?rsa, onun boynuzu, tersi, kan?, k?l? ve her zerresi K?yâmet Günü o kimse için haz?r olur. Yere dü?en kan, Alah'?n muhâfazas?na dü?mü? olur. Az infak edin, çok ecir al?n.
14 Sana her ne iyilik eri?irse Allah'tand?r. Sana her ne kötülük gelirse, o da kendi kusurun sebebiyledir.
15 Hiçbir farz namaz? kasten terk etme. Kim namaz? kasten terk ederse, ?lâh? koruma ve teminattan mahrum kal?r.
16 Kim, insanlar?n dînî i?lerinde Allah'?n faydal? k?ld??? bir ilmi gizlerse, Allah, K?yâmet günü onu ate?ten bir gem ile gemler.
17 Kim, insanlar?n kalbini çekmek için kelam?n kullan?l???n? ö?renirse, Allah K?yâmet günü, ondan ne farz ne nâfile hiçbir ibâdetini kabul etmez!
18 Severken itidalden(ölçüden, sab?rdan) ayr?lma. Olur ki bir gün dar?l?rs?n, dost iken yapt???n a??r? hareketlerden mahcub olursun. Darg?n oldu?un zamanlarda da itidalden ayr?lma. Olur ki bir gün dost olursun. Darg?nken yapt???n hareketlerden mahcubiyet hissedersin.
19 Dostunu zaman zaman ziyaret et ki sevgin arts?n.
20 Nimetleriyle sizi besledi?i için Allah'? sevin. Beni de Allah sevgisi için sevin. Ehl-i Beytimi de benim sevgim için sevin.
21 Fitneden kaç?n?n! Çünkü o esnada dil, (tesir bak?m?ndan) k?l?ç darbesi gibidir.
22 Edepsizlik ve çirkin söz girdi?i ?eyi çirkinle?tirir. Hayâ ise girdi?in ?eyi güzelle?tirir.
23 Kim her gün farzlar d???nda on iki rekat (nâfile) k?larsa Allah onun için cennette mutlakâ bir ev in?a eder.
24 Sen bir cemaate ak?llar?n?n almayaca?? bir ?ey söylersen mutlakâ bu, bir k?sm?na fitne olur.
25 Allah'a ve âhiret gününe îmân eden kimse Ensâr'a bu?zetmesin.
26 ?iir vard?r ki, hikmettir. Beyân vard?r ki, büyüdür.
27 Kulun dili do?ru olmad?kça kalbi do?ru olmaz. Kalbi do?ru olmad?kça da îmân? do?ru olmaz.
28 Cehennemi ku?atan surun dört (ayr?) duvar? vard?r. Her duvar?n kal?nl??? k?rk y?ll?k yürüme mesâfesi kadard?r.
29 Duâ rahmetin, abdest namaz?n, namaz Cennetin anahtar?d?r.
30 Mü'minin niyeti, amelinden hay?rl?d?r.
31 Ümmetimden bir grup insan Kur'an'? muhakkak sûrette okuyacak. Ancak bunlar, okun av? süratle delip geçti?i gibi dinden ç?kacaklar.
32 Veyl, cehennemde bir vadidir. Kâfir orada, k?rk y?l batar da dibine ula?amaz.
33 ?eytan tek ba??na olanla, iki ki?i beraber olana s?k?nt? verir. E?er üç ki?i olurlarsa onlara s?k?nt? veremez.
34 ?nsanlar yaln?zl?ktaki (mahzuru) benim kadar bilselerdi, hiçbir atl? tek ba??na bir gececik olsun yol yapmazd?.
35 Allah yolunda öldürülmem; bana bütün evlerde ve çad?rda ya?ayanlar?n benim olmas?ndan daha sevgilidir.
36 Mü'min haz?rl???, (mal?) avucu içine ald???d?r.
37 Ümmetim ya?mur gibidir, evveli mi, âhiri mi daha hay?rl?d?r bilinmez.
38 Satt??? zaman, sat?n ald??? vakit ve (alaca??n?) istedi?i s?rada kolayl?k gösterene Allah merhametle muamele etsin.
39 Ne kadar ya?arsan ya?a, sonunda öleceksin; ne kadar seversen sev, sonunda ayr?lacaks?n; Diledi?ini i?le muhakkak kar??l???n? görürsün!
40 Allah gönderdi?i her derdin, ?ifâs?n? da göndermi?tir.
41 Her namaz?n arkas?nda Âyetü'l Kürsî 'yi okuyan?n cennete girmesine ölümden ba?kas? mâni olamaz (ölünce cennete girer).
42 Kanâat, tükenmez bir hazinedir.
43 Îmân'?n efdali; nerede olursan Allah'?n seninle beraber oldu?unu bilmendir.
44 Ticârete devam edin. Çünkü r?zk?n onda dokuzu ticârettedir.
45 Ya hay?r konu?, ya da sus.
46 Müslümanlar?n gizli hallerini ara?t?rmay?n?z. Kim Müslümanlar?n gizli hallerini ara?t?r?rsa Cenâb-? Hakk onun gizli hallerini aç??a vurur. Evinin içinde bile olsa onu rezil eder.
47 Kazanc?n en hay?rl?s?, insan?n kendi eli ile olan ameli (sanat?, mesle?i) ve her bir mebur (hîleden uzak, iyi) ticâret muâmelesidir.
48 Pi?manl?k, tövbedir.
49 Kim bir serçeyi gereksizce öldürürse, o serçe k?yâmet günü ar??n alt?ndan ?öyle seslenerek gelir : Sor ?una Yâ Rab! Beni niçin menfaatsiz yere öldürdü.
50 Kim, bir zümreye benzemeye çal???rsa, o, onlardand?r.
51 Dinde namaz?n yeri, vücûtta ba??n yeri gibidir.
52 Sirkenin bal? bozdu?u gibi, kötü ahlâk ameli ifsâd eder.
53 Ahlâk güzelli?i, ki?inin saâdetindendir.
54 Kim, dâvet edilmedi?i bir yeme?e giderse, h?rs?z olarak girmi? ve ya?mac? olarak ç?km?? olur.
Bu sözlerde yanl??l?k oldu?unu dü?ünenler ve sözlerin yanl?? oldu?unu söyleyen arkada?lar varsa a?a??daki yorum bölümünden lütfen payla??n düzeltelim.

#2874

 
© 2015
AŞK