Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?brahim Tenekeci Sözleri

Dü?üyor içime dipsiz bir kova ya?amak ne zor kalbi olana.

Ya??na hürmeten senin ey dünya Demedim bir ?ey, yapt?klar?na Kald?rmad?m elimi kar?ncaya Deme sak?n, o yerde Yerdeyim ben de.

Herkes bir parçam? al?yor hat?ra diye... Çöpçü çöpümü, dünya vaktimi ve ölüm beni...

Sanki bu dünyada cebindeki tüm adresleri kaybetmi? bir yabanc? gibiyim... Yolumu ?a??rd?m...Ve bundand?r yordam da bilmeyi?im...

Herkese yeter bahardan arta kalan Raz? olursak k??a.

Dokunsalar, a?layaca??m bir ömür boyu. ve de?seler hüznüme, dökülece?im parça parça. bir anl?k de?il bo?uldu?um bilinmezlik. ac?s? ç?k?yor sustuklar?m?n; oysa ben iyiyim görünürde!

Ke?ke hayat?m?n baz? bölümleri için ?unlar? söyleyebilseydim, Bunlar montaj.

Ve terk etti bizi huzur denen sevgili Kalakald?k, ?a?k?nl???n avuçlar?nda Billur bir ku? gibi...

kendimi de koysam aya??m?n alt?na yine de yeti?emiyorum ey a?k, omzunun hizas?na.

Yüre?im! Toparlan gidiyoruz...

Ne giysem yak??m?yor uçurumlardan ba?ka Da??tam?yor hiçbir güne? ruhumdaki sisi Ve ben hala yar?n güzeldir diyorum Kalmasa da albenisi.

Dilinin ucunda ne varsa insan?n, ??te ben ona inand?m.

Allah'?m bana kald?r?mlar?n kalbinden tak; yürüsünler gitsinler sesim ç?kmas?n.

?kide bir yüzüme çarp?lan bir günah gibisin. Yine de seviyorum seni, akl?n?n eremeyece?i kadar. Kalbime s??maz oldun.

?nsan bir fabrika olsayd?, ne üretiyor olurdu? Mazeret...

Özledi?im veya heves etti?im dünya ile içinde bulundu?um dünya aras?nda, kabul etmek gerekir ki dünya kadar fark var.

Bilmezdim a?ks?z yürek A?ac?n yapraklar? döküldü?ünde Ç?plak kalan yuva kadar ürkek.

Irma??n ak?p gitmesini beklersek; gözlerimiz geçer ancak kar??ya.

Gerçi söylenmez böyle ?eyler uluorta, a?k diyor ba?ka bir ?ey demiyor kalbim.

Ba??m?za gelenlerden korkmad???m?z için, bütün korktuklar?m?z ba??m?za geldi.

Ben uzaktan severim, seni de öyle sevdim.

Çocukluk insan?n ?iir halidir; di?er dönemleri ise düzyaz?.

Nas?l sevdiysem, öyle kald?n sen.

Mesafe iyidir, ayr?l?k de?il!

Huzur denilen o mübarek kuma??n..?u s?ralar ihtiyac?m var her santimine.

Bana günaht?r, nereye gidersem oras? senin yurdun, çünkü akl?mdan ç?km?yorsun.

A?z?n tat görmesin hayat, kand?rd?n beni.

Kendine gel diyorsun, gelsem olmaz m? sana?

Su dökme ard?mdan, ayr?l?k ye?ermesin...!

Ölümden korkuyor musun diyor okurun biri neden korkay?m, ona ne yapt?m ki.

Bir sandalye çektim zor günlerin alt?na..

Anlat?yorum, hiç konu?madan ... Bu?day?n içini dökmesi gibi...

S?rad??? olmak için, illa s?ray? bozmak gerekmez. Lütfen s?raya giriniz. Ama mevsimler gibi...

Senin yan?nda ömrüm uzuyor Diyecektim, demedim...

Dünya küçük demi?lerdi..Nerdesin.. ?

Ey ne?e, ey k?z karde?i huzurun, Sesime küsüm, konu?amam seninle.

Sen diyorum, Gerisi ALLAH Kerim.

#525

 
© 2015
AŞK