Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?bretlik Mesajlar

En Güzel yeni ibretlik mesajlar 2014 Sayfas? -
Bir ?nsan olursa sa??r sen ona istedi?in kadar ba??r. (Mahmut USTAOSMANO?LU)
Bilgisine göre davranmayan kimse, üzerine kitap yüklenmi? hayvanlardan ba?ka bir?ey de?ildir. (Sâdi ??RAZ?) k?sa ibretlik mesajlar
Küçük ?ahsiyetler; ki?ilerle ugra??r. Vasat ?ahsiyetler; olaylarla u?ra??r. Büyük ?ahsiyetler; Fikirlerle u?ra??r. (Kelam-? Kibar) ibretlik mesajlar facebook
Allah, kimine bal verir parmak vermez; kimine de parmak verir bal vermez. (Kelam-? Kibar)
Gençli?e güvenip vakit çok erken derken/Belki elveda bile diyemezsin giderken (Necip Faz?l K?sakürek)
Yalan öyle zehirli bir oktur ki, hedefini de?il atan? yaralar. (Arap atasözü)
Akrebin dü?manl??? beterdir ejderhadan/ejderha â?ikar vurur, akrep gizli her zaman. (Nizami)
Körler memleketinde görmek suçtur. (Hikmetli sözler)
Körler memleketinde ?a?? padi?ah olur. (Hikmetli sözle)
K?rk çürük yumurta bir sa?lam yumurta etmez. (N.Erbakan)
Sab?r; Bir i?i bir dakika önce alma acelecili?inden, bir dakika sonraya b?rakma tembelli?inden kaç?nma ve korunma iradesi demektir.
Sak?n kendini E?kiyalarla (günahkâr) mukayese etme, kendini evliya san?rs?n
?yilerle mukayese et ki, hatalar?n? bulas?n..
Fare huylulara, kedi bey olur. (Mevlâna)
Güzel olan sevgili de?ildir. Sevgili olan güzeldir. (Tolstoy)
Ar? su içer, bal ak?t?r; Y?lan su içer, zehir ak?t?r. (Bediuzzaman)
Gözler ya?armad?kça, gönülde gökku?a?? olu?maz. (?mam-? Gazali)
Do?ru ile e?ri aras?nda bir taraf olan, bertaraf olur. (La erdi)
Allah sevdi?i kuluna; bir kad?n?n çocu?una ?ifa bulmas? için ac? ilac? yudumlatmas? gibi, dünyan?n ac?l???n? tatt?r?r. (El Müzeni)
Bâki hakikatler fani ?ahsiyetlere bina edilemez, edilirse hakikate zulümdür.
(Said Nursi)
Silah korkakta, yönetim ak?ls?zda olursa i?ler bozulur.
(Hazreti Ebubekir)
Ne etraf?m?z? k?racak kadar sert, ne de kar??n?zdakilere cesaret verecek kadar yumu?ak olunuz.
(Sadi)
Maddi hayata tapanlar, deniz suyu içenlere benzerler, içtikçe, susuzluklar? artar.
(Muhyiddin-i Arabi)
Tilkilere kümes bekçili?i yapt?r?lmaz. (la edri)
Anlad?m i?i, sanat Allah'? aramakm??....
Marifet bu gerisi yaln?z çelik-çomakm??....
Necip Faz?l KISAKÜREK
Kim demi? arkada? u?runda ölmek zor. As?l u?runda ölünecek arkada? bulmak zor.
(Kelam-? Kebir)
1. ?ikâyetçi olup a?lad???m nice günler oldu. Zaman geldi ki, a?lad???m günlere a?lad?m.Hazreti Ebû Bekir Rad?yallahu anh
2. ?nand???n?z gibi ya?amazsan?z ya?ad???n?z gibi inanmaya ba?lars?n?z. Hazreti Ömer Rad?yallahu anh
3. Ki?iye imandan sonra verilen ?eylerin en hay?rl?s? saliha kad?nd?r. Hazreti Ömer Rad?yallahu anh
4. Gözü haramdan korumak ne güzel ?ehvet perdesidir. Hazreti Osman Rad?yallahü anh
5. Lüzûmsuz ?eylerin pe?inden ko?an, lüzûmlu ?eyleri kaç?r?r. Hazreti Ali Rad?yallahu anh
6. Cevap çok uzun oldu?u zaman do?ru gizli kal?r. Hazret-i Ali Rad?yallahü anh
7. Kuran tilaveti ile kalbine ruhani feyiz sirayet eden kimse, dostlar?n?n ayr?l??? ile vah?et halini hissetmez. Hazreti Ali Rad?yallahu anh
8. Edep akl?n suretidir. Hazreti Ali Rad?yallahu anh
9. ?nsanlarla öyle iyi geçininiz ki dü?man?n?z bile ölümünüze a?las?n. Hazreti Ali Rad?yallahu anh
10. Ak?l tamam olunca, söz azal?r. Hazreti Ali Rad?yallahu anh
11. Derin fikre sahip olan?n nazar? da güzel olur. Hazreti Ali Rad?yallahu anh
?limsiz ibadette, tefekkürsüz Kur'an tilavetinde hay?r yoktur. Hazreti Ali Rad?yallahu anh
Dinî hükümleri kendi akl?yla anlamak ve akl? ona rehber etmek isteyen, peygamberli?e inanmam?? olur. Onunla konu?mak ak?l i?i de?ildir. ?mâm Rabbânî Rahmetullahi aleyh
14. Sohbet Ayet-i Kerimeye k?r?k mana vermek de?il, Ayet-i Kerimeyi kalbine indirip, Kalbinden ç?kar?p vermektir. Mahmut Ustaosmano?lu Kuddise Sirruhû
15. Müslüman bir kad?n, çocu?unu emzirdi?i sürece, Allah yolunda cihat edenler gibidir. Saîd bin Cübeyr Rahmetullahi aleyh
16. Dü?manlar?n?zla oturup kalkan, sizin dostunuz olamaz. Sa'dî ?irâzî Rahmetullahi aleyh
17. ?nsanlar aras?nda bulun, fakat kimseye yük olma! Hüsameddin Mankpûrî Rahmetullahi aleyh
18. ?lim g?da gibidir. Ona her zaman ihtiyaç vard?r. Faydas? da herkesedir. Abdülvehhâb Müttekî Rahmetullahi aleyh
19. Kâfir bile olsa, hiç kimsenin kalbini k?rma! Kalb k?rmak, Allahü teâlây? incitmek demektir. Ahmed Yesevî Rahmetullahi aleyh
20. ?slamiyet'in içinde hiç bir kötülük, ?slamiyet'in d???nda da hiç bir iyilik yoktur. Ebu-l Vefâ Rahmetullahi aleyh
21. Üç ?ey kalbi öldürür: Çok konu?mak, çok uyumak ve çok yemek. Fudayl bin ?yad Rahmetullahi aleyh
22. Dünya üç gündür; dün, bugün ve yar?n. Dün geçti. Yar?n?n gelece?i belli de?il. Öyle ise; bugünün k?ymetini bil! Hasan-? Basrî Rahmetullahi aleyh
23. Dertsiz Adam derssiz adamd?r. Recep Hoca Rahmetullahi aleyh
24. Çocuktaki utanma hali ondaki ak?l nurunun alametidir. ?mam Gazali Rahmetullahi aleyh
25. Gençli?in k?ymetini ihtiyarlar, huzûrun k?ymetini huzûrsuzlar, s?hhatin k?ymetini hastalar, hayât?n k?ymetini ölüler bilir. Hâtim Esam Rahmetullahi aleyh
26. Define ile Y?lan, gülle diken, sevinçle gam bir aradad?r. ?eyh Sâdi ?irazi Rahmetullahi aleyh
Kendini hak ile me?gul etmezsen, bat?l seni i?gal eder. ?mâm ?âfî
Dua Ubudiyetin ruhudur ve halis bir îmân?n neticesidir. Said Nursi Mektubat / Yirmi Dördüncü Mektup - s.489
Pâdi?âh-? âlem olmak bir kuru kavga imi?;
Bir velîye bende olmak Cümleden âlâ imi?!... Yavuz Sultan Selim
?nsan ölmez, Dünyas?n? de?i?tirir.
Ölen hayvan olur, ?nsanlar ölmez!
Ölür ise ten ölür, canlar ölesi de?il! YunusEmre
Ölümü gerçekten tan?m?? bir kimseye, dünya belâ ve musîbetleri, dert ve s?k?nt?lar? çok hafif gelir. Ka'b-ül-Ahbâr Rahmetullahi teâlâ aleyh
Dünya cennete göre zindan, cehenneme göre ise cennet gibidir. Abdulkadir Geylani Rahmetüllahi Aleyh
?ki tur insan daima açt?r. Biri bilimi arayan, di?eri de paray?. Cat stevens
34. Sözü dost, özü dü?mandan usand?m.
Dili Mümin, kalbi ?eytandan usand?m.
Herkesin kahr? çekilir ama;
Ben davas?z Müslüman'dan usand?m.
35. Kaynaklara benzeriz, ç?kar topraktan
Ça?lar, köpürür, zevk al?r?z ko?maktan
Düzlüklere indikçe, ak?p sessizce
Tekrar döneriz topra?a, bir çatlaktan
36. Bir milletin kültürünü kontrol etmek, o milletin dilini kontrol etmekle; bir milleti imha ise nesilleri mazisinden, tarihinden ve bilhassa milli ve manevi de?erlerinden koparmakla mümkündür. Bernard Lewis
37. Cesaret gerektiren ya?amakt?r, ölmek de?il! M. Antionette
38. Çal??mak bizi ?u üç ?eyden kurtar?r: Can s?k?nt?s?, kötü al??kanl?klar, Yoksulluk. VOLTAIRE
39. Bir pîre demi?ler ki, evlen! Demi? :
Ben daha bulû?a ermedim!
insan velili?e erince bali? olur;
Velilik olmay?nca çocukluk olur. ?eyh ?irazî «Gül?en-i Raz»
40. Gezdim halep ile ?am?
Eyledim ilmi talep
Me?er ilim bir hiç imi?
?llâ edep illâ edep.
41. Bize bir nazar oldu
Cumam?z Pazar oldu
Ne olduysa azar azar oldu!
42. ?nsanlara emri bil mâruf yaparken onlara sanki ba?lar?n?n üzerinde güvercin varm?? gibi yakla??r?z. O ku? imanlar?d?r
43. AMELDE YÜSR ?T?KADDA YAK?N
44. Tolstoy: Zindana at?lan biçarelere muhaf?zlar?n? seçme hakk? verilse bu onlar?n hürriyetini temin eder mi?!
45. Tarih bilmeyen diplomat pusuladan anlamayan kaptana benzer. Cevdet Pa?a
46. Dahi bir fesad koptu cihanda
Hevai nefse dü?tü nâs bu anda
E?er alim e?er abid bu ?anda
Hadis tefsir f?k?h kald? nihanda
Bu nâsdan ayr?lup hakka gidelim
Cemali ba kemaleh seyr idelim ?smet Garibullah Rahmetullahi Aleyh
47. Dost istersen ALLAH yeter
Yaren istersen KUR'AN yeter
Mal istersen KANAAT yeter
Dü?man istersen NEF?S yeter
Nasihat istersen ÖLÜM yeter
48. Bu gününü dü?ünme
Dün geçti, Yar?n var m??
Gençli?ine Güvenme!
Ölen hep ihtiyar mi?
Ya ?slam`da erirsin
Ya inkarda çürürsün
Yol Mezarda bitmiyor
Girdi?inde görürsün Ebû Tûrab Rahmetullahi Aleyh
49. Hani nerede?
Gönüllerden kubbelere,
Kubbelerden gönüllere
Gürül gürül akan Kur'an sesleri?...
Kur'an sesleri dindirilmi?,
Müslümanlar sindirilmi?!...
Allah-Muhammed-Hülafa-i ra?idinin
?simleri kubbelerden yerlere indirilmi?!...
Mabedimin gö?süne uzanan namahrem eli,
Kimin elidir?!...
Söyle Ayasofya, söyle.
Seni puthane yapan hangi delidir?!...OSMAN YÜKSEL SERDENGEÇT?
50. "Sadece ba?kalar? için ya?anan bir hayat, ya?amaya de?er bir hayatt?r." - Albert Einstein
51. "E?er bir ya?am, tümüyle ki?isel arzular? tatmine yönelmi?se er yada geç, ac? bir dü? k?r?kl???na yol açar." - Albert Einstein
52. "Milliyetçilik bir çocukluk hastal???d?r. ?nsanl???n k?zam???d?r." - Albert Einstein
53. ?nsan inan?r ve inand??? gibi ya?arsa insand?r yoksa bir hiçtir! KEMTER
54. A?lay?m ki göz ya?lar?m kalbimi yumu?ats?n.KEMTER
55. Baz? insanlar köpekten beterdir baz?lar?n?n ise köpe?i olmaya de?er. KEMTER
Tek dostum kitaplar?m, tek dü?man?m cahil dostlar?m. Diderot
?nsanlar ba?aklara benzerler, içleri bo?ken ba?lar? havadad?r, doldukça e?ilirler. Montaigne
Akl? sadece beyin fonksiyonu olarak y?llarca aç?klamaya çal??t?ktan sonra bir ki?inin, varl???m?z?n iki önemli unusurdan meydana geldi?ini savunan fikri benimsemesinin daha mant?kl? oldu?u sonucuna vard?m. Akl?, beynin içindeki sinirsel i?lemler baz?nda aç?klaman?n imkans?z olaca?? kesin gözüktü?ü için, varl???m?z?n iki önemli unsuru (madde ve ruh) aç?s?ndan aç?klanmas? gerekti?ini anlad?m. Wilder Penfield
?yili?e iyilik her ki?inin kâr?, kötülü?e iyilik ER ki?inin kâr?.

#2535

 
© 2015
AŞK