Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?bretlik Sözler

Dü?ündüren ibretlik sözler k?sa sayfas? -
Küçük ?ahsiyetler; ki?ilerle ugra??r. Vasat ?ahsiyetler; olaylarla u?ra??r. Büyük ?ahsiyetler; Fikirlerle u?ra??r. ibretlik sözler facebook
Kelam - ? Kibar
Adalet ve e?itli?i gözetmek siyasetlerin en iyisidir. dini ibretlik sözler
Hz. Ali
Emek ver, kulak ver, bilgi ver, ama hiç bir zaman bo? verme. ibretlik güzel sözler
Allah, kimine bal verir parmak vermez; kimine de parmak verir bal vermez.
Kelam - ? Kibar
E?ini be?en, i?ini be?en a??n? be?en, ama kendini be?enme!
Ayn? anadan babadan do?anlar, senin miras karde?lerin; uzak yerlerden gelen, huyu suyu sana benzeyenler ise senin öz karde?lerin say?l?rlar.
Hz. Ali
Gençli?e güvenip vakit çok erken derken/Belki elveda bile diyemezsin giderken
Necip Faz?l K?sakürek
Fidan büyüt, garip doyur, çocuk besle ama kin besleme!
Yalan öyle zehirli bir oktur ki, hedefini de?il atan? yaralar.
Arap atasözü
Davet et, hay?r et, affet, tövbe et ama ihanet etme!
Azla yetinen kimse zengindir.
Hz. Ali
Akrebin dü?manl??? beterdir ejderhadan/ejderha â?ikar vurur, akrep gizli her zaman.
Nizami
Okumaktan zarar gelmez, oku ama lanet okuma!
Körler memleketinde görmek suçtur.
Hikmetli sözler
Kad?na a??r? dü?künlük ahmaklar?n i?idir.
Hz. Ali
Elini aç, gözünü aç, kap?n? aç ama a?z?n? açma!
Körler memleketinde ?a?? padi?ah olur.
Hikmetli sözler
Kendi ay?b?na bakan kimse ve onu ?slaha çal??an ki?i, halk?n ay?b?na bakmaz.
Hz. Ali
Hedefe ko?, yard?ma ko? ama ortak ko?ma!
K?rk çürük yumurta bir sa?lam yumurta etmez.
N.Erbakan
Kendisini be?enen ve kendisinden raz? olan kimse birçok üzüntü ve ac? çeker.
Hz. Ali
Sat?c? ol, al?c? ol, kal?c? ol ama bölücü olma!
Fare huylulara, kedi bey olur.
Mevlana
K?skanç kimse daima hasta olur.
Hz. Ali
Ev al, araba al, abtest al ama bedava alma
Silah korkakta, yönetim ak?ls?zda olursa i?ler bozulur.
Hazreti Ebubekir
Yakla?, konu? , tan?? ama uzakla?ma!
Bâki hakikatler fani ?ahsiyetlere bina edilemez, edilirse hakikate zulümdür.
Said Nursi
K?skançl?k insan?n kalbi ve sinirleri üzerinde kötü etkiler b?rak?r ve insan? hasta eder.
Hz. Ali
Rakibini geç ama gülüp geçme!
Ne etraf?m?z? k?racak kadar sert, ne de kar??n?zdakilere cesaret verecek kadar yumu?ak olunuz.
Sadi
Do?ru, devril ama e?ilme!
Acelenin meyvesi yanl??l?kt?r.
Hz. Ali
?til at?l ama sat?lma
Aç kalmak, alçalmaktan hay?rl?d?r.
Güzel söyle, do?ru söyle ama yalan söyleme!
Aç?k kalpli, mert dü?man, içinden pazarl?kl? dosttan iyidir.
Hz. Ali
Anan? baban? sev , karde?lerini sev ama sevmeyi biliyorsan sev!
A?açlar orman?n görülmesine engel olmaktad?r.
Leibniz
Kin gütmeyi unut, haset etmeyi unut ama Allah?n? unutma!
Geçmi?ine ta? atan?n gelece?ine gülle atarlar.
Bahtiyar Vahapzade
Ev yap, okul yap, iyilik yap ama kötülük yapma!
Cihan ba??nda ey ak?l, budur makbul-i ins ü cin, Ne kimse senden incinsin, ne sen bir kimseden incin.
i. Hakk?
Do?ru ol, dürüst hareket et;do?ruluk insan? mesut eder
içimden ?u zalim ?üpheyi kald?r
Ya sen gel, ya beni oraya ald?r.
ismet Özel
Hareketi do?ru olan insan ne der, dinle do?ru insan her iki dünyay? kazan?r.
Bir idare, yaln?z bir adam?n veya bir partinin de?il, bütün bir neslin eseridir.
Said Halim Pa?a
Daima iyilik yap, kötülükten uzak dur;ister otur, ister kalk, bundan sana hep iyilik gelir.
Ey diken arayan kimse! Cennete girsen bile, orada senden ba?ka diken bulunmaz.
Hz. Mevlana
Kötü arkada?a yakla?ma sana, zarar getirir, kötülük y?land?r, dikkat et, seni sokar.
Kendi omuzuna t?rman. Ba?ka nas?l yükselebilirsin ki.
Nietzche
Dedikodu yapanlar? evine yakla?t?rma, görüp ö?rendiklerini bütün halka yayarlar.
Hayat bir bisiklete binmek gibidir. Pedali çevirmeye devam ettiginiz sürece düsmezsiniz.
Claude Peppeer
?yi hareket et, mal için kayg?lanma;iyi hareket edersen, mal kendili?inden gelir.
insana olanlar degil, o insanin içinde olanlar önemlidir.
Louis Mann
Hiçbir i?te acele etme, sab?rl? insanlar arzular?na eri?irler.
Büyük felaketler büyük insanlarin yetistigi okuldur.
Napoleon
E?er öfkelenirsen kendini tut, sab?rl? insan sonunda sevince kavu?ur..
Zühd, elleri mal ve mülkten, kalbleri mal ve mülk iste?inden uzak tutmakt?r.
Cüneyd-i Ba?dâdi
A?z?ndan yalan söz ç?karma;yalan söz ile insan itibar?n? dü?ürür.
Zikir, bir kazmad?r, onunla gönüllerdeki yabanc? duygu dikenleri temizlenir.
Ubeydullah Ahrar
Saadete kavu?ursan kibirlenme, kötülük etme, elinden geldi?i kadar iyilik yap.
Zenginlerin kar??s?nda izzet tavr? tak?nmak tevâzu say?l?r. Fakirlerin yan?nda gösterilecek zillet hali ise bir ?ereftir.
Hay?r Nisaburi
Hayat? bo?una geçirme, iyilik yap;geçip gidenlerden ibret al.
insanlar?n en iyisi ise fakirlere kar?? alçakgönüllü olan zengindir.
Muhammed ibn-i ismail Ma?ribi
Hayata bel ba?lama, rüya gibi geçer;bo? saadete güvenme, ku? gibi uçar.
Mümin, yaln?z Allah'tan ümit eder, münaf?k ise Allah'tan ba?ka herkesten ümit eder.
Hatem-i Esam
Giderini gelirine göre ayarla;ancak sana yak??acak sözleri sarf et
Cenâb-? Hakk?n kap?s?ndan kovdu?u kimse her kap?ya ko?ar; fakat O, bir kimseyi kendi kap?s?na ça??r?rsa onu kimsenin kap?s?na b?rakmaz.
?eyh Sâdî
Hiçbir kimse yoktur ki, dostu ve dü?man? olmas?n .
itaat ve ibadetle i? bitmez. Söz söylemekte, etrafa bakmakta, yemek yemekte fevkalade ihtiyatl? olmak laz?md?r.
Mevlânâ Alâuddin
Adalet için en büyük talihsizlik, devleti idare edenlerin zalimli?idir.
Hz. Ali
Bir dinle bin dü?ün.
Adalet, halk?n dirli?i ve düzeni, idarecilerin ise süsü ve güzelli?idir.
Hz. Ali
Allah?n gülü dikenli yaratt???ndan ?ikayet edece?imize, dikenler aras?nda gül yaratt???na ?ükredelim.
Bir insan olursa sa??r sen ona istedi?in kadar ba??r.
Mahmut USTAOSMANO?LU
Günlerini say, servetini say, büyüklerini say, ama yerinde sayma!
Bilgisine göre davranmayan kimse, üzerine kitap yüklenmi? hayvanlardan ba?ka bir?ey de?ildir.
Sadi ?iRAZi
Paran? ver, gönlünü ver, selam ver, can?n? ver, ama s?rr?n? verme!

#2536

 
© 2015
AŞK