Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?dare ?le ?lgili Sözler

Aran?zda en zay?f olan?n?z?n yürüyü?üne göre yürüyünüz Hadis-i ?erif

Dünyay? idare edenler, dirilerden çok ölülerdir. James Howel

E?er ba?kan halk?n ay?plar?n? aramaya ve cezaland?rmaya yönelirse, pislik ara?t?r?c?s? ve s?r if?a edici olursa, halkta tembellik, korku, yalan, hile artar ve bu milletin karakteri haline gelir, milletin ahlâk? bozulur. B?kk?n halk, ba?kan?n zor durumlar?nda ba?kan?n dü?manlar?n?n yan?nda yer al?r. ?bni Haldun

Her?eyde bir noksanl?k ve darl?k ba? gösterir. Vehb bin Münebbih

Ho?lanmad??? bir kimseden kurtuluncaya kadar, güzel geçinemeyen ak?ll? say?lmaz. M. b. Hanefiyye

?nsanlar?, ?iddetten çok güzel sözle idare etmenin daha iyi oldu?unu hep hat?rda tutmal?y?z. Hadis-i ?erif

Kendi kendimizi idare etmeyi ö?reten yönetim, en iyi yönetimdir. Goethe

Kendi kendinizi yönetirken kafan?z?, ba?kalar?n? yönetirken kalbinizi kullan?n. Russy

K?yamet günü Allah kat?nda insanlar?n en kötüsü, fenal???ndan korkularak kendisine hürmet edilen kimsedir. Hadis-i ?erif

Siz nas?l iseniz, idarecileriniz de öyle olur. Hadis-i ?erif

Tevrat'ta ?öyle yaz?l?d?r: "Allah buyuru ki; hükümdarlar?n kalbleri benim elimdedir. Hangi kavim bana itaat ederse hükümdarlar? onlara rahmet vesilesi yapar?m. Hangi kavimde bana asi olursa, hükümdarlar? onlar?n üzerine bela olarak gönderirim. Siz kendinizi hükümdarlara sövmekle me?gul etmeyiniz. Bana tevbe ve isti?far ediniz ki onlar? size iyilikle müteveccih k?lay?m. " Malik bin Dinar

Topluluklar? idare edenler adaletten ayr?l?p zulüm ve haks?zl?k yapt?klar? zaman, Allah o ülkede bereketini azalt?r. Vehd bin Münebbih

#1398

 
© 2015
AŞK