Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?darecilik ?le ?lgili Özlü Sözler

AM?RLER?N TENK?TLER? KADAR ?NSANLARIN ?HT?RASLARINI ÖLDÜREN B?R ?EY YOKTUR.

Ba?kalar?na kendilerinden bahsetme f?rsat? veriniz.

Ba?kalar?n?n kusurunu bulmaktan nefret et. Bir ?eyi be?endin mi takdirini söylemekten zevk al.

Ba?kalar?n?n sana nas?l davranmas?n? istiyorsan sende öyle davran.

Ba?kalar?yla ilgilenmek surertiyle iki ay içinde dostlar kazan?rs?n?z. Ba?kalar?n?n sizinle ilgilenmesini beklerseniz iki y?l içinde bir dost kazanamazs?n?z.

BA?KALARININ HATALARINI TENK?T ETMEDEN EVVEL KEND? HATALARINDAN BAHSET.

Baz? insanlar ak?llar? ba?lar?nda oldu?u müddetçe mühim olma f?rsat?n? elde edemeyince bu f?rsat? elde etmek için deli olurlar.

B?rak muhatab?n içini bo?alt?p döksün. Çünkü kar??ndaki kendi i?ini, meselesini senden çok daha iyi bilir ve anlat?r. Bu konuda ona sualler sor o da cevap versin.

Bir insan?n yüzünde ta??d??? ifade s?rt?nda ta??d??? elbiseden mühimdir.

Bir insan?n ismini hat?rlay?p ona kolayca söylediniz mi ona en büyük iltifat? yapm??s?n?z demektir.

DO?RUDAN DO?RUYA EM?R VERECE??N?ZE SUALLER SORUN

Dü?manlar?ndan yapmak isteyecekleri bir lütuf iste ki gururlar? tatmin olsun.

F?K?R TELK?N?NDEN VAZGEÇ. Muhatab?n?n kendi fikrini söylemesine imkan ver. Sözün ço?u da onda kals?n.

Hatalar?n? müdafa etmek kadar kolay bir i? yoktur. Fakat bu ak?ll? adam i?i de?ildir. Gel sen hatalar?n? kabul et ba?kalar?n?n üstüne ç?k, asaletin arts?n.

Her de?ersiz adam tenkit ve ?ikayet eder. De?ersizlerin ço?u da böyle yapmaktad?r.

?nsanlar? te?vik edin. Yapt?rmak istedi?in i?i kolayca yap?labilecek gibi gösterin.

Kalbin iltifat açl???n? ve susuzlu?unu tatmin etmeyi bilen nadir insanlar ba?kalar?n? avuçlar? içersinde tutar.

Kar??la?t???n?z her insan bir bak?mdan kendini size üstün tan?r, onun kalbine girmenin en emin yolu kendi benli?inde duydu?u büyüklük hissini sizinde tan?d???n?z? ona samimiyetle hissettirmektir.

Kar??n?zdaki insanda geli?tirmek istedi?iniz meziyeti onda varm?? gibi gösteriniz. Bunu ona inand?r?n?z. Bu suretle ona k?ymet veriniz. Yan?ld???n?z? göstermemek için bütün gayretiyle çal???r.

Kendini ba?ka bir adam?m mevkine koyabilen ve kafas?n?n nas?l i?ledi?ini kavrayan bir kimse, istikbalin kendisi için ne saklad???n? merak etmekten kurtulur

KEND? DÜ?ÜNCEN? BULU?UNU BA?KALARINA MAL ETMEKTEN ÇEK?NME

KORKUTARAK HER ?EY? YAPTIRAB?L?RS?N?Z. Fakat son derece keskin tepkileri vard?r.

Olabilirsen ba?kalar?ndan daha ak?ll? ol. Ama daha ak?ll?y?m deme.

#1397

 
© 2015
AŞK