Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?ftar Mesajlar?

K?sa iftar Mesajlar? 2014 Sayfas? -
Ramazan'n?n huzur ve bizlere vermi? oldu?u bereketin tüm müslümanlara daim olmas? dile?iyle, Hay?rl? Ramazanlar..
?man?n gücü içinizden eksik olmas?n, Tuttu?unuz oruç Kabul Olsun, Bu Ramazan?n bereketi üzerinize olsun, hay?rl? iftarlar...
Bugünlerin de?eri bilinmeli, ramazanda dualar edilmeli, insano?lu ?ükretmeyi bilmeli, Ramazan deyip Geçmemeli! Hay?rl? iftarlar.
Dualar?mda A?lar?m YARADANIM, Sen ne eylersen güzel eylersin ilah?m, içime iman derdime derman ol ALLAH'?m, Hay?rl? iftarlar..
Irmak gibi sade olmal? hayat, göl suyu gibi tatl?d?r hayat?n derdi çilesi, iman gücüdür ayakata tutan bizi, Ramazand?r Bereket Saçan Dualar?m?za I??k Tutan, hay?rl? iftarlar..
Gülün kokusu sars?n bedenini, ALLAH korkusu titretsin her bir hücreni, Dualarla birle?sin Semaya aç?lan ellerin, Hay?rl? iftarlar ..
Bir lokma ekmegin tad? Hayat?n?zda olsun, içti?iniz su gibi kabriniz temiz Olsun, Tuttu?unuz Oruç günahlar?n?zdan ar?nd?rs?n, Hay?rl? iftarlar.
Ramazan Ay?nda Cennetin Huzuru evlerinizde olmas? dile?iyle, Hay?rl? iftarlar.
Güne?in s?cakl??? gibi olsun içindeki iman, yagmur taneleri kadar cok olsun sevaplar?n, hay?rl? iftarlar.
Bir'e Be? versin Yüce YARADAN bu mübarek ayda, sofran?z bereketli olsun içinizde dualar ve umutlar eksik olmas?n, Hay?rl? Ramazanlar.
Rüya gibi gelip geçer RAMAZAN bu rüya gibi ayda bütün dualar?n?z?n kabul olmas? dile?iyle..
Sofralar kuruldu, dualar okundu, YARADANA ?ükürler olsun, bizi Ramazan'la bulu?turdu, Hay?rl? iftarlar .
Ezan sesleri yank?lans?n kulaklar?m?zda, iman?m?z kuvvetlenir in?allah bu ayda, günahlar uzak olsun temiz ruhlar?m?zdan, Ho? geldin Ramazan...
Okyanuslar?n Derinligindeki sessizlik gibi huzur dolsun bedenin, Gözlerindeki her ya? dua olsun, ald???n nefes iman olsun sana, Bu Ramazanda Dualar su Olsun Hak Yolunda..
Gözlerimizdeki Nur hiç bitmesin, Ald???m?z her nefes dua ile bitsin, bu ramazanda YARADAN huzur nasip etsin, her iftar bereketini bizden esirgelemsin, Hay?rl? iftarlar.
Dualar?m?z?n Semaa'da bulu?mas? ve kabul olmas? dile?iyle Hay?rl? Ramazanlar.
Bugünlerin De?eri bilinmeli, ?badetlerimizi yerine getirelim ve hay?rl?s?n? dileyelim, hay?rl? iftarlar.
Nefesim bitene kadar dua etmeye raz?y?m, her duamda bir umut var her umudumda bitmeyen dualar var, bu Ay?n hürmetiüzerine dualar?m sizinler, hay?rl? Ramazanlar.
Bu Gününde her günün gibi huzur dolu ve bereketli olmas? dilegiyle hay?rl? ramazanlar.
Tuttu?umuz orucun, etti?imiz duan?n, k?ld???m?z namaz?n kabul olmas? ve daim olmas? dile?iyle Hay?rl? iftarlar.
Gecelerin gündüzle dost oldu?u bu mübarek ayda, gecenizinde gündüzünüzünde, huzur dolu ve bereketli olmas? dile?iyle hay?rl? ramazanlar.
iftar saatini beklerken edilen dualar?n, ezanokunurken aç?lan orucun, sofrada bulunan bereketin bollu?un Yüce YARADAN'dan daimi olmas?n? dilerim, Hay?rl? iftarlar.
Güzeldir Ramazan Ay?nda birlikte olmak, güzeldir Oruc'u Birlikte tutmak, Güzeldir Dualara Ayn? yönde El Açmak güzeldir YARADA bu ayda Yak?n Olmak, Hay?rl? RAMAZANLAR...
Ramazan Ay?nda Bütün Dualar?n?z?n, Hayattan beklentilerinizin, gerçekle?mesi ve Tuttu?unuz her Orucun Size güç vermesini Dilerim, Hay?rl? Ramazan lar.
?ftar vaktinde ?u duay? okumak sünnettir:
"Allahümme leke sumtü, ve bike âmentü, ve aleyke tevekkeltü, ve alâ r?zk?ke eftartü, ve savmel'?adi min ?ehri ramazane neveytü, fa?fir lî ma kaddemtü ve mâ ahhartü"
Anlam?: "Allah?m, senin r?zan için oruç tuttum, sana inand?m, sana güvendim, senin r?zk?nla orucumu açt?m. Ramazan ay?n?n yar?nki orucuna da niyet ettim. Art?k benim geçmi? ve gelecek günahlar?m? ba???la!"
?ftar zaman?nda oruçlunun reddedilmeyecek duas? vard?r. Abdullah b. Amr der ki:
"Allah Resulü (s.a.v) iftar etti?inde ?öyle dua ederdi:
"Allahümme inni es'elüke bi rahmetikellti vesiat külle ?ey'in en ta?firali.
Manas?: " Allah'?m! Her ?eyi ku?atan rahmetinle beni ba???laman? dilerim."
Efendimiz (s.a.v) bir kavmin yan?nda iftar etti?i zaman ?öyle dua ederdi:
"Oruç tutanlar yan?n?zda iftar etsin, melekler de sizin için isti?far getirsinler."
?FTAR SOFRASINDA DUA
"Allahümme, yâ vâsial'ma?fireti! ??firli, veli'vâlideyye ve lil'mü'minine yevme yekûmül hisab birahmetike yâ erhamer'râhimin."
Manas?:
"Ey ba???lamas? bol olan Allâh'?m. Beni, anam?-babam? ve bütün iman edenleri k?yamet günü, hesap gününde ma?firet buyur.(günahlar?m?z? ba???la)."
?ftar sofras?nda oturmu?, iftar saatini beklerken, devaml? bu duay? okuruz. En az üç kere, enço?u ise yüz kere tesbihleyip çekebiliriz.
Bu duan?n ma'nas?ndan da anla??ld??? gibi bu duay? okumak çok faydal?d?r. Bu dua isti?fard?r.
Ki?i ?u gelen duây? da çok okumal?d?r. Ma'nas?n? da akl?na almal?d?r. Yüce Rabbimizin her ?eyi ku?atan o geni? rahmet ve merhametinin sebep ve vesile k?larak istemesini bilmek, ki?iyi yüce mertebelere ermeyi nasip eder.
"Allahümme inni es'elüke birahmetikelleti vesiat külle ?ey'in enta?fira li"
Manas?: Allah'?m! Her ?eyi ku?atan her ?eyi içine alan o geni? rahmetinle beni ba???laman? diliyor ve benim günahlar?m?, hata ve kusurlar?m? affetmeni istiyorum.
Bir de iftar edince orucumuzu aç?nca Allah'a ?ükür duasi ederiz. O dua ?udur.
IFTAR EDILINCE DUA
Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü e alâ rizkike eftartü. Ve savmel'gadi min ?ehr-i Ramazane neveytü fagfirli mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.
Manasi:
Allah'?m, senin r?zan için oruç tuttum, sana inand?m, sana güvendim, senin r?zk?nla orucumu aç?yorum. Ramazân-? ?erifin yar?nki günü orucuna da niyyet ettim. benim geçmi? ve gelecek günahlar?m? yarl??a (ba???la) demektir.
Allâh, cümlemizin tuttu?u oruç ibadetlerimizi kabul buyursun. Âmin!...
Cenâb-? Hak, oruç ibadetiyle nefisleri terbiye olan kullar?ndan eylesin!
Bismillahi vel hamdü lillâhi, allâhümme leke sumtü ve alâ r?zk?ke eftartü ve aleyke tevekkeltü, Sübhâneke ve ni hamdike tekabbel minni, inneke entes semiul aliym.
Manas?: " Allah'?m! Senin için oruç tuttum, Senin için r?zk?nla orucumu açt?m. Ancak Sana tevekkül ettim. Seni hamdinle tesbih ederim. Allah'?m Benden kabul buyur. Çünkü Sen i?iten ve bilensin."
?ftar zaman?nda oruçlunun reddedilmeyecek duas? vard?r. Abdullah b. Amr der ki:
"Allah Resulü (s.a.v) iftar etti?inde ?öyle dua ederdi:
"Allahümme inni es'elüke bi rahmetikellti vesiat külle ?ey'in en ta?firali.
Manas?: " Allah'?m! Her ?eyi ku?atan rahmetinle beni ba???laman? dilerim."
Efendimiz (s.a.v) bir kavmin yan?nda iftar etti?i zaman ?öyle dua ederdi:
"Oruç tutanlar yan?n?zda iftar etsin, melekler de sizin için isti?far getirsinler."
?FTAR DUALARI(Mübarek Günve Gecelerde Yap?lacak ibadetler ve okunacak dualar-Yusuf TAVASLI)
?FTAR SOFRASINDA DUA
"Allahümme, yâ vâsial'ma?fireti! ??firli, veli'vâlideyye ve lil'mü'minine yevme yekûmül hisab birahmetike yâ erhamer'râhimin."
Manas?:
"Ey ba???lamas? bol olan Allâh'?m. Beni, anam?-babam? ve bütün iman edenleri k?yamet günü, hesap gününde ma?firet buyur.(günahlar?m?z? ba???la)."
?ftar sofras?nda oturmu?, iftar saatini beklerken, devaml? bu duay? okuruz. En az üç kere, enço?u ise yüz kere tesbihleyip çekebiliriz.
Bu duan?n ma'nas?ndan da anla??ld??? gibi bu duay? okumak çok faydal?d?r. Bu dua isti?fard?r.
Ki?i ?u gelen duây? da çok okumal?d?r. Ma'nas?n? da akl?na almal?d?r. Yüce Rabbimizin her ?eyi ku?atan o geni? rahmet ve merhametinin sebep ve vesile k?larak istemesini bilmek, ki?iyi yüce mertebelere ermeyi nasip eder.
"Allahümme inni es'elüke birahmetikelleti vesiat külle ?ey'in enta?fira li"
Manas?: Allah'?m! Her ?eyi ku?atan her ?eyi içine alan o geni? rahmetinle beni ba???laman? diliyor ve benim günahlar?m?, hata ve kusurlar?m? affetmeni istiyorum.
Bir de iftar edince orucumuzu aç?nca Allah'a ?ükür duas? ederiz. O dua ?udur.
?FTAR ED?L?NCE DUA
Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü e alâ r?zk?ke eftartü. Ve savmel'gadi min ?ehr-i Ramazane neveytü fa?firli mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.
Manas?:
Allah'?m, senin r?zan için oruç tuttum, sana inand?m, sana güvendim, senin r?zk?nla orucumu aç?yorum. Ramazân-? ?erifin yar?nki günü orucuna da niyyet ettim. benim geçmi? ve gelecek günahlar?m? yarl??a (ba???la) demektir.
Allâh, cümlemizin tuttu?u oruç ibadetlerimizi kabul buyursun. Âmin!...
Cenâb-? Hak, oruç ibadetiyle nefisleri terbiye olan kullar?ndan eylesin!
TÜRKÇE DUA
Yâ Rab! Ancak sana kulluk ederiz. Yâ Rab! Bütün ?bâdetlerimizde ancak senden yard?m isteriz. Bütün hay?rl? i?lerimizde senin lütfunu bekleriz. Lûtfeyle, bize yard?m?n? esirgeme Yâ Rabbi! Mübarek Ramazanda ma?firetine eren, kullar?n?n içine bizleri de girmek nasib eyle Yâ Rabbi!"

#2743

 
© 2015
AŞK