Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

??neleyici Sözler

En Güzel sevgiliye i?neleyici sözler k?sa 2014 Sayfas? -
Herzaman Fizik Dersinde Fizi?ini hayal Ediyorum fizik Dersini çok Seviyorum :=)
insanlar?n Seni Ezmesine izin Verme; Ehliyet Al, Sen Onlar? Ez. i?neleyici sözler facebook
Sen hayallerimin Alt?nda Ezilcek kadar Ufaks?n benim için.. i?neleyici a?k sözleri
Ruhunuzu Satmay?n! Kiralay?n Daha Ekonomik. i?neleyici sevgi sözleri
Saçma Saçma Konu?ma hepsini Topla Birden Konu?. i?neleyici laflar
ölüm Korkusu Sürekli De?il Mezarda Biten Geçici Bir Duygu
K?l Oldum Sana A?dac?ya Gitmem Laz?m Bu Aralar.
Benim için Hayatta 8 önemli insan Vard?r. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler
ben Seni Sevmedimki Seni Bana Getiren hayat? Sevdim Bu hayatta Senden çok var çOooOk
Her Türlü iyi Niyet itina ile Suistimal Edilir
Fazla Kasma kendini Kramp girecek bir yerlerine.
Dünya Yuvarlak, Ozon Delik.Abi Ne Sap?k Bir Gezegende Ya??yoruz
Senin yan?nda Okadar Mutluyumki her eve Senden 1 Tane Laz?m
Yaz?l?dan S?f?r Ald?m Ama Önemli Olan Kat?lmakt?
Yüzmeyi Bilmiyorsan Bal?k taklidi yapm?yacaks?n, Aynal? Sazan..
üniversite Ö?rencisinden Profosyonel Okey, Bilardo Dersleri Verilir
Kiraz Dudakl?m Elma yanakl?m Manavc?m? Baban Senin A?k?m
Boks Spor'sa Sava? Olimpiyatt?r
Seni Dü?ünürken Kendimide Dü?ünüyorum Sonumuz Ne olucak Acaba..
?nsanlar?n seni ezmesine izin verme;
Ehliyet al, sen onlar? ez...
Bir erkek en çok sevgilisini, en iyi kar?s?n?, en uzun annesini severmi?
Ruhunuzu satmay?n! Kiralay?n
Ölüm korkusu sürekli de?il mezarda biten geçici bir duygu
Benim için hayatta 8 önemli sey vard?r: Pamuk prenses ve yedi cüceler
Hii??t sen... Hey oradaki... Arkana bakmasana lan... Sana diyom...
Dünya delikanl? olsayd?, yuvarlak olmazd?
Kurtlardan teklif geldi. Sürüden ayr?l?yorum
Papa?an?m? konu?mas? için terörle mücadeleye verdim.
Sonuçtan memnunum.
Sigara içen birini öpmek küllük yalamaktan farks?zd?r
Gençler deneme-yamulma yöntemi ile yeti?iyor
Her türlü iyi niyet itina ile suistimal edilir
"Bütün kad?nlar güzeldir." laf? sürümden kazanmak isteyen erkeklerin uydurmas?d?r
Ayr?l?k içimde bir kor, her gün sobay? tutu?turuyorum.
?nsan icat oldu. Ekoloji bozuldu
Atalar?m?z zaman?nda Orta Asya'dan ç?k?p da ters yöne gitselerdi, ?imdi Japon olurduk
Allah seni mutluluk ya?muru alt?nda ?emsiyesiz b?raks?n
Bakarsan ba? olur, bakmazsan göremezsin
?iddete kar?? sava? aç?n! ?iddet yanl?lar?n? kur?unlay?n
Dünya yuvarlak, ozon delik. Abi ne sap?k bir gezegende ya??yoruz be
Süperman de uçuyor ama kimse ona ku?beyinli muamelesi yapm?yor.
Yaz?l?dan s?f?r ald?m ama önemli olan kat?lmakt?
Herkes iyili?imizi istiyor ama vermiyece?iz i?te
Bilmemek ay?p de?il yeterki çakt?rma.
Dünya delikanl? olsayd? yuvarlak olmazd?.
Üniversite ö?rencisinden okey, bilardo dersleri.
San?k! Aya?a kalk! ve çocuklu kad?nlara yer ver.
Bizi çekemediler halat koptu.
Nefes alam?yorum. Atmosferi aç?n.
Bedavaya sadece güne? do?ar.
Sana her ?eyimi veririm diyemem. Çünkü her ?eyim sensin.
Gerçekler ac?d?r, baklava tatl?d?r. O zaman baklava gerçek degildir..
Sigara içme torununu gör. Sigara iç dedeni gör.
?nsanlar? tan?d?kça hayvanlar? daha çok seviyorum.
Boks spor ise sava? olimpiyatt?r.
H?zl? ya?a genç öl. Cesedin yak???kl? olsun.
Ey yükselen nesil ! A?a?? in lan.
Ölürsem kabrime gelme... s?k???r?z.
Haydi, keselim ?u a?ac? ya??na bakal?m.
Tam düne al???rken bugün oldu.
Ask ÖLdurur EvLiLik Surundurur..
Baz? parazitler ba??rsakta ya?ar, ba??rmasak da
Kendimi öldürüp intihar süsü verecem.
Merak etme, k?s?rl?k kal?tsal de?ildir: o?luna geçmez...
Eskiden kibirliydim; art?k kusursuzum...
Fakirlik kader de?ildir, sadece kal?tsald?r
Bilmemek ay?p de?il, Yeter ki çakt?rma...
DEL? G?B? SEVD?M, MANYAK G?B? EVLEND?M.
Bunu yazan sinus, Okuyana kosinus...
Ne kadar sallarsan salla, Dört yanl?? bir do?ruyu götürür..
Dereceye girmek için çok çal??t?,
Ama hasta oldu derece ona girdi...
Size yap?lmas?n? istemedi?iniz bir ?eyi ba?kas?na yap?n.
Çok zevkli oluyor...
D?? görünü?e önem vermem, röntgen filmi çektirip gelin
Kafan? çevirip durma, akl?ndan geçenleri okuyam?yorum.
Ben ettim sen etme ! B?rak tuvalet temiz kals?n
Trabzon'da sat?lan su ?i?elerinin alt?nda ne yazar ?
Cevap : Buradan aç?lmaz
Bu tüp bebek hatal?; hep gaz kaç?r?yor...
K?zda bir fizik var abi! Einstein yan?nda halt etmi?...
Korkunun ecele faydas? yoktur, sadece iç çama??rlar? kirletir...
iSyanim Kalbine De?il Kalbi Olupta Sevemeyenlere!
Senin Gibi Olmak Vard? Ama ALLAH ?m Beni insan oLarak yaratt?!
Yaln?zl?k benim Saltanat?md?r, Ac?lar?n içinde Tek Kral?m!
Asalet Boyda De?il Soydad?r, incelik Belde De?il Dildedir, Do?ruluk Sözde De?il Özdedir, Namus 2 Bacak Aras?nda De?il Yürektedir
Ne Sevdim Nede Sevildim Bu Dünyaya Tek Geldim tek Giderim..
insanlar?n Birbirini Tan?mas? için En iyi Zaman, Ayr?lmalar?na En Yak?n Zamand?r
Kimseye Ait olmam herkeze Sahip Olurum!
istanbullu De?iliz Alt?m?zda Ferrari Olsun, Antalyal? De?iliz Kolumuzda Yabanc? Manitam?z Olsun, B?rakta Bizim Kafam?z Güzel Olsun
benim Gözümde Adam Gibi Adma OLanlar Yazs?n Di?erlerini Vaktimi Çalmas?n.
Her Geçen Gün Biraz Daha Ac?yor Can?m, Her Geçen Gün Biraz Daha Kan Kaybediyor Hayellerim
Beni unutmay? kabulleneni ben hayat?mdan silerim..
Oruçluyken ölen insan, K?yamete Kadar Oruç Tutmu? Gibi Sevap Yaz?l?r
Geri gelme Bana Can?n Sa?olsun Sevme Beni Belki yenisini Bulursun ben Ba?ka Kalplerdeyim Buda Sana imza Olsun..
inzivaya Çekilen ?u Deli Yüre?imin Hüzün Dolu Teti?ini Çoktan Çektim
ezebere sevgi sözleri söyleme bana orjinal duygular?mla geldim sana..
Bilekler Kan içinde, Di?ler Kenetli, Ayaklar Ç?plak. ipek Hal?ya Benzeyen Bu Toprak Bu Cehennem Bu Cennet Bizim
Git Gidebildi?in kadar uzaklara Ad?m Kulaklar?nda Ç?nl?cak Beni Hiç Bir ?ekilde KaLbin Unutam?cak!
Yatalakl?k Kadar Kötü Olan Bi?e Varsa O da Sensin
Sevgiyi Çekinerek Ya?ayaca??ma Sevgiyi Dert Olarak çekerim öyle Ya?ar?m!
Gül Nedir Ki.? Solar Gider, Ate? Nedir Ki.? Söner Gider, Ama Sana Sevgim Sonsuzdur Ancak Mezarda Biter
Ben insan?n güzelli?ine de?il hayat?na öNem veririm..
Mitolojide y?llard?r dilden dile dola?an kad?n tan?m?d?r bu. Akabinde bir erkek tan?m? da vard?r; fakat mevz-u bahsimiz kad?nlar üzerine olunca, bilahare di?er tan?m?n?n rezervasyonunu ba?ka yaz?lara yap?yoruz.
-"Bir tüyden daha hafif ne vard?r? Toz
-Tozdan daha hafif? Rüzgar.
-Rüzgardan daha hafif? Kad?n
-Kad?ndan daha hafif? Hiçbir ?ey!"
Alfred de Musset bir ?iirde bu ?ekilde seslendiriyor görü?lerini. Feminist bir kad?ndan darbe yemi? olman?n, kuyruk ac?s? yüzünden de?ildir can?m. Tarafs?z olarak; güç üzerine de?erlendirmeler yapan bir adam?n hezeyanlar?d?r sadece.
"Kad?nlar herzaman kendilerinin açmad?klar? yaralara ac?rlar."
Jean Anouilh
"Kad?nlar ilginç yarat?klard?r: Ya ak?llar?nda hiçbir ?ey yoktur, ya da ak?llar? ba?ka yerdedir."
Alexandre Dumas
"Kad?nlar ola?anüstüdürler. En ufak kozlar?n? bile kullanmas?n? bilirler. Kimi yürüyü? biçimini, bir di?eri yakas? aç?k elbisesini, bir üçüncüsü ise; bacaklar?n?. Hatta akl?n? bile kullananlar? vard?r."
Tristan Bernard
"Çirkinlik, do?an?n bir hesap hatas?d?r, ancak bu kusuru ta??yan kad?n; onun fark?na varan herkesi bundan sorumlu tutar."
M. Chatelet
"Güzel kad?nlardan ak?ll? olmalar?n? bekleyemeyiz; ancak ak?ll? kad?nlar?n çirkin olmalar?n? asla affetmeyiz."
Jean Mistler
"Çirkinlik; bir kad?n? mutsuz ederken, di?er tüm kad?nlar? sevindiren bir kusurdur."
Pierre Veron
"Kad?n kocas?n? daha az sevmeli, fakat daha çok anlamal?; erkek kar?s?n? daha çok sevmeli, fakat anlamaya çal??mamal?d?r."
Oscar Wilde
Ak?am yeme?ine geç ya da erken gelmemle içten ilgilenen bir kad?n u?runa, bütün deham? ve tüm eserlerimi, feda etmeye haz?r?m....
Ivan Sergeyeviç Turganyev
Bir genç k?z 24 ya??na kadar hayat?n?n erke?ine rastlamad?ysa, dünyada ondan talihli insan yoktur...
Deborah Kerr
A?k? s?radan kad?nlar ya?ar. Güzel olanlar, kendilerini sergilemek için çal??maktan, a?ka zaman bulamazlar...
Katherine Hepburn
?statistiklere göre, 80 ya??ndaki her erke?e, ayn? ya?taki 5 kad?n dü?üyor. Bir erkek için bu orana, o ya?ta sahip olmak ne ac?...
Douglas Fairbanks
Kar?n?z size, Karn?n? içeri çek demeye ba?lad???nda, siz zaten çekiyor iseniz, orta ya?a gelmi?siniz demektir...
George C. Scott
Bir zamanlar erke?in üstün oldu?una inan?yordum. Sonra evlendim. Kar?m bu inanc?m? tamamen y?kt?...
Jack Lemmon
Bir k?z?n, daha ak?ll? görünmek yerine daha güzel görünmeyi tercih etmesi do?ald?r. Çünkü, erkekler de her zaman, olduklar?ndan daha kibar görünürler...
Farah Fawcett
?li?kilerde önemli olan arkada?l?kt?r... Çünkü sadece seks için seks yapman?n, yüz y?kamaktan hiçbir fark? yoktur...
Sophia Loren
Zafer; sava?ta kovalayan, a?kta ise kaçan erke?indir...
Napolyon Bonapart
Sevgilim do?ruyu söyledi?ine yemin ederse, ona inan?r?m. Yalan söyledi?ini bildi?im halde...
William Shakespeare
Saat 7'de randevu verip, 9'da gidin. Yollara dü?memi?se, art?k sizi sevmiyor demektir...
Marlene Dietrich
Kocam ille de bir k?z?l saçl? ile sevi?mek istiyordu. Ben de saç?m? k?z?la boyad?m...
Jane Fonda
Kad?n, yar?? at? gibidir. Erkekler en h?zl? olan?na bahis yat?rmaktan ho?lan?r...
Kate Jackson
ABD'nin First Lady'si maa? almayan tek devlet memurudur ve bir tek ki?i taraf?ndan seçilir: Kocas?...
Nancy Reagan
Hiçbir kad?n ayn? erkekle 50 y?l evli kalamaz. 25 y?l sonra, o art?k ayn? erkek de?ildir....
Bob Hope'un e?i Dolores Hope
Kad?n fil gibidir. Herkes bakmay? sever. Ama kimse evinde beslemek istemez...
Warren Beatty
Kad?nlar, peruk, takma kirpik kullan?rlar, özel sutyenlerle gö?üslerini büyük gösterirler. Sonra da Art?k gerçek erkek kalmad? diye ?ikayet ederler....
Robert Redford
Modaya uygun giyinmek çok kolay. Kad?nlar için çok, erkekler için az giyineceksiniz o kadar...
Angie Dickinson
Kar?m? asla aldatmam. Evde biftek beni beklerken, sokakta niye köfte pe?inde ko?ay?m...
Paul Newmann
Genç k?z, ideal erke?i bulma çabas?ndan vazgeçip, bir koca aramaya ba?lad? m?, kad?n olmu? demektir...
Raquel Welch
Ç?plak gö?üs modas?ndan nefret ediyorum. Bir hediye alman?n en güzel an?, paketi açmakt?r...
James Caan
Bir erke?in sevip, sonra b?rakmas?nda hiç sorun yoktur. Tabii iyi ?eyler b?rakm??sa...
Ava Gardner
Kad?n? asla küçük görmeyin. Tabii ya?? ve kilosu d???nda...
Shelley Winters
Geni? ailelerin gücüne inan?r?m. Bu nedenle bir kad?n?n en az üç kocas? olmal?...
Ali MacGraw
Bir erkek her kad?nla mutlu olabilir. Yeter ki ona a??k olmas?n...
Oscar Wilde
Sen Benim Hayat?mda Piyon'sun Kaybedersem 2 Paun'?m Gider, Ben Senin Hayat?nda ?ah'?m Beni Kaybedersen Oyun Biter
Sen Ba?kas? Olma Kendin Olki Seni Sana Sorsunlar.
Bu Vatan'?n Ekme?ini Yedi?imiz Gibi, U?runa Kur?un Yemesinide Biliriz
hastay? ALLAH iyi eder paray? doktor al?r
Yirmi Ya??nda istek, Otuz Ya??nda Zeka, K?rk Ya??nda Ak?l Önemlidir
paray? aydan uzak tutun gitmedi?i bitek oras? kald?
Silahla Ya?ayan Silahla Ölür ,
Kopya Çekmek Asl?nda Bir Sanatt?r Ama Nedense ö?retmenle Bu Sanattan Anlam?yor
Bir Sevda Eyleyece?im Asla Beni Terketmeyen Bir Gün S?rt?mdan Vurarak B?rak?p Beni Gitmeyen
ben Seni Seven Budala Sen iSe Sevgime Lay?k Olmayan Bir ukalas?n!
2 ?ey Ak?l Hafifli?ini Gösterir. Söylenecek Yerde Susmak, Susacak Yerde Söylemek!
Tüm Güzel Umutlar?m Suya Dü?tü Ama Bo?ulmad?lar Sahil Güvenlikte 3 Sene E?itim Ald?lar
Bunu Yazan Sinus, Okuyana Kosinus
Not Verecek Hocadan Yalakal?k Esirgenmez
Dereceye Girmek için Çok Çal??t?, Ama Hasta Oldu Derece Ona Girdi
A?k Hissederek ya?a Sonunda A?lama..
D?? Görünü?e Önem Vermem, Röntgen Filmi Çektirip Gelin
A?k Ac?s? Çekeceime Hayat?n Çilesini Çekerim Daha iyi.
K?zda Bir Fizik Var Abi! Onea'L Yan?nda Halt Etmi?

#2529

 
© 2015
AŞK