Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

??neleyici Sözler

Ben huzur arad?m sen kusur. ?imdi bensiz kudur!

Kendini özel hissettirdiysem özür dilerim, yapar?m böyle hatalar!

Sayg?da kusur ettiysem, vard?r bir bildi?im!

Senin için gemi alaca??m can?m. Dümende on numaras?n!

Benim olmaman sorun de?il, önemli olan umurumda de?ilsin!

Yeterli insan sükut eder, yetersiz olan ispata çal???r.

A. F. Y

Zekan?n pe?inde ko?may?n aptall??? yakalars?n?z.

Montesquieu

Bir kimseyi inada kap?lm?? çeki?meci ve kendi görü?ünü be?enmi? görürsen bil ki, onun ziyan? tamamd?r.

Hz. Muhammed

Yollar? ayr? olanlar, birbirine dan??mazlar.

Conficius

Kad?nlar, sevmedikleri adama hiç ac?mazlar.

Alexandre Dumas Fils

Kullanmay? dü?ünen, kullan?laca??n? unutmas?n.

A. F. Y

Ey birader, sen ancak bir dü?ünceden ve fikirden ibaretsin. Üst taraf?n kemik ve A'sab sinir ve adalât (kas) ve elyaftan (insan ve hayvanda adaleleri meydana getiren ince lifler) ibarettir.

Mevlâna

Kim oldu?un öyle bir hayk?r?yor ki; ne dedi?ini duyam?yorum.

Ralph Waldo Emerson

Sak?n kendisine verdi?in k?ymeti sana vermeyenle arkada? olma.

Hz. Muhammed

Oyun bitince, ?ah da piyon da ayn? kutuya konur

?talyan Atasözü

Ö?renmek, zaten bildi?ini fark etmektir. Yapmak, onu bildi?ini göstermektir.

Richard Bach

Kim bir karde?ini, bir günah sebebi ile ay?plarsa, o günah? i?lemedikçe o kimse ölmez.

Hz. Muhammed

Dünyada en iyi kad?n, anas?ndan do?mayand?r.

Firdevsi

Sahibinin a?z?ndan lanet ç?kt??? zaman bakar, e?er yöneltildi?i kimsede kendisine yol bulursa ona gider, aksi halde kendisinden ç?kt??? kimseye döner.

Hz. Muhammed

Bir ?eyin nedenini ö?renmeyi kral olmaya ye?lerim.

Demokrit

Ancak durgun su y?ld?zlar? yans?t?r.

Çin Özdeyi?i

Bizle dünya, bizle ba?kalar?, hatta bizle biz aras?nda ne kadar da çok hayal var.

Michel Buton

Ey han?mlar! ?eytan feryad?ndan sak?n?n?z. Gözden gelen ya?, Allah'tan ve merhamettendir. Elle olan ve dil ile olan ?eytandad?r.

Hz. Muhammed

Bu dünyaya anla??lmak için de?il; anlamak için geldik.

J. Ernest Renan

Benim Duam hayat?md?r.

Conficius

Dü?ünmek görmektir.

Balzac

Durumlar de?i?mez, biz de?i?iriz.

Henry David Thoreau

Al??kanl?klar?n zinciri, önce hissedimeyecek kadar hafif, sonra k?r?lmayacak kadar güçlü olur. !

Benjamin Disraeli

Adaletsizli?i i?leyen, çekenden daha sefildir.

Eflâtun

#713

 
© 2015
AŞK