Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?hanet Mesajlar?

Eyy Sevgili! ihanetinin bedeLi Kalbimdeki Cehennem OLcak Bunu Unutma!

aldatan? aldatmak bir zevktir!!!!! ama seveni aldatmak ise gerileri ?erefsislere aittir

giden gitmi?tir gittigi gün bitmi?tir ben gideni deil giden beni kaybetmi?tir

hep bo?lu?a uykusuz gecelere dayan?r ihanet çemberlerine

Aldatman?n erkeklere has bir davran?? oldu?unu dü?ünüyorsan?z yan?l?yorsunuz. Kad?nlar da art?k e?lerini aldat?yorlar ama nedenleri farkl?

zarf pulu zampara dulu ALLAH kulu sever

BEN? ALDAT AMA KEND?N? ALDATMA

ihanet bu ad? sakl? a??kLar?n Sözlerinde, Yaln?z Kal?nca Anlars?n ihanetin Saatlerini!

kendi yolumda gidiyorum art?k sevgiliden dosttan uzak yar?nlar?ma kosuyorum kendimle ihanetten aldat?Lmaktan uzak yar?nlar?ma gidiyorum kendimle!

Seni Okadar Çok Sevdimki Damarlar?mda Kand?n Seni Okadar çok benimsedimki ihanetin Tabutumda bir dua Oldu sessizce.

Yagan Ya?murlarda ismini yazd?m bu?ulu camlara göz bebeklerimde hayalini izledim sessizce ve akl?mdan gitmedi ihanetinin bedeli sensiz gecelerimde lanetim sana!

bir gülü?ün içime serilirdi bakt???nda dünyalar benim olurdu yan?nda 1 ihanetin bedeli bitirdi bendeki beni!

ihanetin bedeli bir damla gözya??m?yd?, ihanetin bedeli senelerimi bo?una harcamakm?yd?, lanet olsun sana yaz?klar olsun sana verdi?im a?k'a.

yar?nlar?m? sana yazm??ken, sen yar?nlar?m? bitirdin, hayat?m? sana adam??ken sen hayat?m? bitirdin, garip kalbimi sana feda etmi?ken sen kalbimi parçalad?n yaz?klar olsun sana!!!

umut besledim içimde belki seversin diye, bekledim seni belki benim olursun diye, ihanetini izledim sessizce gözya?lar? içinde..

Saf Temiz kalbimle geldim Sana, Hep Güldüm Yalanlar?na, Sevmi?tim Seni Delice, Bitirdin beni ?erefsizce, Lanet olsun Sana Lanet olsun yalan Sevgine..

Çekip Gitsemde Ad?n gitmez Akl?mdan, Vursanda beni unutmaz bu beden seni asla, ihanetin öldürsede beni ad?n? kalbimden silemeyecek asla..

Yaz?k Ettik Kendimize, Kand?rd?k Birbirimizi her Seferinde, Sahte Bak??larla Oynad?k Bu Oyunu Seninle, ihanetinin Ac?s? Vurdu Beni yeterince..

Ellerim tutmaz oldu, Gözlerim Görmez Oldu, Ald???m Nefes beni Bo?du Her Ad?n? And???mda ihanetin vurdu beni her defas?nda...

Gençli?imi Ald?n Benden, Umutlar?m? Kopard?n içimden, Sana Olan Güvenimi ald?n benden, ben kendimden geçtim ben ihanetinin yüzünden ölümü seçtim..

Uzaklardas?n ?imdi, seviyorsun ba?ka birini, bana a?k?m dedi?in gibi tüketiyorsun sevdi?ine a?k sözlerini, ben a?l?yorum sensizim ve ihantini çekiyorum sevgisizim..

Bitirdin beni bitirdin umutlar?m?, bitirdin sevgimi, bitirdin içimdeki ya?ama sevgisini, ve bitirdin sana olan safl???m? sen bende bittin ama ben sende bitmeyece?im ihanetini ödeyeceksin.

Ya?amak istedim seninle bir ömür boyu, severek ölmek istedim yan?nda huzur dolu, ihanetinle ölmek istemedim gerçek oldu..

Sevmeseydim Senin gibi Zalimi, Sevmeseydim Senin Gibi Serseriyi, Sevmeseydim Senin Gibi Yalan Kokan Sevgiliyi, ihaneti anlarm?yd?m ?

Zarar? kendine yapt?n, ihaneti akl?ma yazd?m, beni aldatt?n, sen sadece benim için bir yaland?n...

Ne Sözler verdik, ne yeminler ettik, ne günler geçirdik, hepsi yalanm?? hepsi ihanetinin gölgesinde saklanan yalanlarm?? yalanc? sevgili..

her ?ark?da seni hat?rlasamda, her ?iirde ad?n akl?mda olsada, her y?ld?za bakt???mda gözlerini hat?rlasamda, ihanetin y?kt? beni bitirdi içimdeki sevgini..

Seninle gezdi?imiz yerlerde gezerken aglar?m usulca, hayal ederim güzel günleri dalar?m uzaklara, ihanetin gelir akl?ma silerim seni akl?mdan her defas?nda..

Seni Deli gibi severken bu ihanet niye? Sana Gülerken Bu Sahte Sözlerinin Anlam? ne? Madem ihanet Edicektin, hayat?ndaki Do?run Ne? Sende yalans?n Anlad?m Bunu Güzelce..

Umutsuz yar?nlar?m?n Güne?siz Sabah? Oldun, Sen Ya?ama Sebebim De?il Hüzün Çüçe?i Oldun hayat?ma ihanetinin b?rakt??? Gözya?lar?yla B?rakt?n Beni Bir Ba??ma..

Sensiz unutmak Zor olasada silece?im Akl?mdan, Seni içimden Atmak Zor olsada ihanetini Hat?rlayaca??m Her Defas?nda...

Sigaram?n Duman? Delicesine bedenimin içinde Dola??rken Her çekti?im Nefeste ?hanetini Bast?rmaya Çal???yorum, Yaz?klar Olsun Sana Verdi?im A?k'a.

Butun Dileklerim Senin içindi bir zamanlar, ?imdi ise bütün beddular?m senin için yank?lan?yor bo? odamda, yaz?klar olsun sana verdi?im zamana..

Eski An?lar? Hat?rlad?kça Hafif bir tebessüm ile an?yorum ad?n? ve sonra ihanetin geliyor akl?ma gözya?lar?mla unutmaya çal???yorum bana dediklerini..

Her Mevsimi Seninle ilkbahar?m gibi ya?arken ihanetinle ya?ad???m en güzel zamanlar?m? kara k??lara çevirdin, ihanetinin rüzgar? vurdu bedenimi ürkek ya?amay? ö?retti bana..

Kokun Sinmi? Bedenime her nefesimde hat?rluyorum Mazimizi, O bak??lar?n Akl?mdan gitmiyor her akl?ma geldi?inde a?l?yorum ihanetinin ac?s?n? çekiyorum..

Sen Can?mda Canan?mken B?rakt?n Ellerimi, Sen hayat?mda Ya?ama Sevinciyken hep yolunu gözledim, Hep Sen Sen Derken, Sen Yalanlar?nla ihanetinle sahte gülü?lerinle bitirdin beni..

Bumuydu Senin sevgin ? Bumuydu Bana Verdigin Sözlerin? Hani Nerdesin Nerde? Sende Bir ihanetin içinde Kaybettin Kendini Sahte Sevgili..

Gözlerim Seni beklerken, bedenim Bak??lar?nla hayata Meydan Okurken, Sözlerinle Korkmadan Ad?m Atarken, ?hanetinin Duvar?na Çarpt?m Ans?z?n..

hep Seni Arad?m, Kaybolmu? yar?nlar?mda, hep Seni bekledim Umutsuz Yollarda, ve sen ihaneti seçtin bana ç?kan her yolda...

ihanetini yazd?m beynime, senin ad?n? akl?mdan de?il dünyamdan ç?kard?m bunu unutma! ihanetinin bedeli sana KDV olarak bir gün mutlaka geri dönecektir..

Yaramaz Anlar?mn Yaramaz insan?ym??s?n Geçde Olsa ihanetinle Fark Ettim, Sen Hayat? Yalanlar içinde ya?arken Ben Do?rular?m? Bulmu? Olaca??m...

kalbime Söz geçirsemde Gözlerime Gözya?lar?ma Söz Geçiremiyorum, Kendimi Tutsamda ihanetin Ç??l?klar?n?n içimde Yank?lanmas?n? Tutam?yorum bitirdin beni bitirdin içimdeki insan sevgisini..

ömrümden y?llar geçsede a?klar?n en güzelini ?u garip hayat?mda hissetsemde senin ihanetin kalbime kaz?nm?? bir kere sevemez bu yürek kimseyi bile bile..

A?lasanda Kar??mda Umrumda Olmaz Art?k Gözya?lar?n Güler Geçerim! bana yapt???n ihanetin Bedelini Sadece Gözya?lar?nla De?il hergün Çekeceksin Seni Nas?l Sevdi?imi Biliceksin!

Sana Güven olmazm?? Anlad?m Bunuda, Çok Severken Seni Yalanlarda Doldurdun Dünyam?, Bir ba?kas? varm?? hayat?nda ihaneti Tatt?rd?rd?n Bana Yaz?klar Olsun Sana

her ihanetin Bir Bedeli Vard?r Her Aldat?lan?n Mutlaka Güzel geçecek günleri Oldu?u Gibi üzülmüyorum beni kaybedenler üzülsün umursam?yorum

Bir Masan?n Ba??nda Çürüyüp Gidece?im, Sayende Ya?amaktan Vazgeçtim ihanetini Yaln?zl???mla Ezberledim Sen Bir Alçaks?n Böyle ihanetler Senin eserin!

Yalan Güzelliklere Aldan?p ihanet ettin bana Hadi ?imdi Git yalan Güzellikler Aras?nda Hayat?na Bir Yalan Daha Ekle Uzak Dur benden!

ihanetini nas?r tutmu? ellerime a?layarak teselli ediyorum kendimi, her aynaya bakt???mda Aldat?lan Olmaktan B?km???m gibi Bak?yorum Asl?nda Ben Art?k ya?amak istemiyorum!

kalbim Dayansada ihanetin Ayr?l?klar?na Gözya?lar?m Susmaz herzaman A?lar?m ve herzaman Aldat?lmaya yanar?m

Seni Vidan?nla Ba?ba?a B?rak?yorum ihanetlerinle mutlu Ol Sana Bol yalan Dolu Mutluluklar!!!

Bir ihanete Daha katlanmaz Bu Yürek A?lar?m Seninle geçen Zaman?ma A?lar?m Seninle Harcad???m An?lar?ma A?lar?m ihanet etti?in Saf Duygular?ma!

Gezdi?imiz yerleri Bir bir Dola?t?m ve Yine A?lad?m, ihanetin geldikçe Akl?ma Yan?yorum Zamanla Aldat?lmak Beni yoklu?a itti Senide Yalan Sevdalara gönderdi

K?yamet Kopsun istiyorum Art?k ya?amak istemiyorum ihanetlerden b?kt?m Art?k Gözlerim Kurudu Derken Bu A?lamalar Niye!

Sadece Sevmek ve Sevilmek istedim A?lamak ve Aldat?lmak istememi?tim hayat Senden özür dilerim

Uyusam ve hiç uyanmasam belki unuturum kötü günleri belki unuturum seni ve seninle geçen günleri! Ozaman ihanet olmaz Hayat?mda Aldat?lmam tatl? rüyalarda

Beni Aldatt???n?m? San?yorsun Yüzüme Bak ve Cevap ver! Sen beni De?il Asl?nda Kendini Aldat?p kendine Yalan Söylemi?sin Buzamana Kadar!

Bir ihanetin bestesi olmu?uz ve ?ark? bitti?inde dünyalar?m?zda birbirinden ayr?lm?? sadece melodilerde birbirimize gülmü?üz, bir nota kadar geçiciyiz.

gidengitmi?tir gittigi gün bitmi?tir ben gideni deil giden beni kaybetmi?tir

Seni Okadar Çok Sevdimki Damarlar?mda Kand?n Seni Okadar çok benimsedimki ihanetin Tabutumda bir dua Oldu sessizce.

Do?rular?n kaderi ihanetmi? Anlad?m Sevenlerin Derdi ihanetmi? Gördüm Kalle?li?ini Anlad?m A?k?n Yalan gerçeklerini

Seni Seçmi?ken ?imdi Hayat?mdan Eliyorum Seni, ihanetinin bedelini benden uzak biryerde çek bana ve duygular?ma dokunmadan ya?a hayat?m boyunca nefretimsin!

Yar? Yolda B?rakt?n gelece?imi bir ihanetinle Bitirdin kalbimdeki Sevgini Bitirdin bendeki Seni Hadi ?imdi Devam et hayata ihanet et!

Yagan Ya?murlarda ismini yazd?m bu?ulu camlara göz bebeklerimde hayalini izledim sessizce ve akl?mdan gitmedi ihanetinin bedeli sensiz gecelerimde lanetim sana!

Aldatman?n erkeklere has bir davran?? oldu?unu dü?ünüyorsan?z yan?l?yorsunuz. Kad?nlar da art?k e?lerini aldat?yorlar ama nedenleri farkl?

bir gülü?ün içime serilirdi bakt???nda dünyalar benim olurdu yan?nda 1 ihanetin bedeli bitirdi bendeki beni!

ömrümden y?llar geçsede a?klar?n en güzelini ?u garip hayat?mda hissetsemde senin ihanetin kalbime kaz?nm?? bir kere sevemez bu yürek kimseyi bile bile..

Eyy Sevgili! ihanetinin bedeLi Kalbimdeki Cehennem OLcak Bunu Unutma!

aldatan? aldatmak bir zevktir!!!!! ama seveni aldatmak ise gerileri ?erefsislere aittir

giden gitmi?tir gittigi gün bitmi?tir ben gideni deil giden beni kaybetmi?tir

hep bo?lu?a uykusuz gecelere dayan?r ihanet çemberlerine

aldatan? aldatmak bir zevktir!!!!! ama seveni aldatmak ise gerileri (?erefsiz)lere aittir

Aldat?ld?m hayallere Kap?l?p Aldatt?n beni yalanlar?na Yalan kat?p ihanetini Yalanlarda Gördüm Cezan?n En büyü?ünü Yükledin Bana i?reniyorum Senden

Sen Bana De?il Sadece Sana Olan Duygular?ma ihanet ettin Sen Kalbimi De?il Sadece nefretimi Seçtin!

Pembe Bulutlar üstünde Gerçekleri Saklad?n benden Aldat?lmak Buymu? Çok geç Anlad?m Zaman?m? Harcad?n lanet olsun Sana ?erefsiz!

Kar??na Ç?kacam Bir gün ihanetinin Bedelini ödeyeceksin Aldat?lmak zümedi Beni Sadece Kalbimin Duygular?yla Oynad?n Ben Hayatta Asla pi?man OLmad?m!

Süslü Sevgi Sözleiyle Boyad?n kalbimi, Tatl? Bak??larla Kör Ettin hayata Bakan Gözlerimi tam Sevdim Derken ihanetini ö?rendim bitirdin Beni!

Asl?nda üzülmüyorum Sadece Nefret Ediyorum ihanetinden! Asl?nda K?zm?yorum Sadece kalbimi teselli Ediyorum neden Sevdim Diyerek!

Dar geliyor ak?amlar dar

Ne tad?m ne tuzum var

Gitti gider yar elimden

A?lar içim kan a?lar

Bu kadar m? hakk?m var

Feda olsun bu da kar

Hat?ralar dar?ltmas?n

?çimde sen deli rüzgar

Seni benden geri al

Çaresiz dertlere sal

Emanete ihanet sen de ettin nihayet

Hayal oldun hayal

Aldat?ld?m hayallere Kap?l?p Aldatt?n beni yalanlar?na Yalan kat?p ihanetini Yalanlarda Gördüm Cezan?n En büyü?ünü Yükledin Bana i?reniyorum Senden

Sen Bana De?il Sadece Sana Olan Duygular?ma ihanet ettin Sen Kalbimi De?il Sadece nefretimi Seçtin!

Pembe Bulutlar üstünde Gerçekleri Saklad?n benden Aldat?lmak Buymu? Çok geç Anlad?m Zaman?m? Harcad?n lanet olsun Sana ?erefsiz!

Kar??na Ç?kacam Bir gün ihanetinin Bedelini ödeyeceksin Aldat?lmak zümedi Beni Sadece Kalbimin Duygular?yla Oynad?n Ben Hayatta Asla pi?man OLmad?m!

Süslü Sevgi Sözleiyle Boyad?n kalbimi, Tatl? Bak??larla Kör Ettin hayata Bakan Gözlerimi tam Sevdim Derken ihanetini ö?rendim bitirdin Beni!

Asl?nda üzülmüyorum Sadece Nefret Ediyorum ihanetinden! Asl?nda K?zm?yorum Sadece kalbimi teselli Ediyorum neden Sevdim Diyerek!

Do?rular?n kaderi ihanetmi? Anlad?m Sevenlerin Derdi ihanetmi? Gördüm Kalle?li?ini Anlad?m A?k?n Yalan gerçeklerini

Seni Seçmi?ken ?imdi Hayat?mdan Eliyorum Seni, ihanetinin bedelini benden uzak biryerde çek bana ve duygular?ma dokunmadan ya?a hayat?m boyunca nefretimsin!

Yar? Yolda B?rakt?n gelece?imi bir ihanetinle Bitirdin kalbimdeki Sevgini Bitirdin bendeki Seni Hadi ?imdi Devam et hayata ihanet et!

A?lasanda Kar??mda Umrumda Olmaz Art?k Gözya?lar?n Güler Geçerim! bana yapt???n ihanetin Bedelini Sadece Gözya?lar?nla De?il hergün Çekeceksin Seni Nas?l Sevdi?imi Biliceksin!

Sana Güven olmazm?? Anlad?m Bunuda, Çok Severken Seni Yalanlarda Doldurdun Dünyam?, Bir ba?kas? varm?? hayat?nda ihaneti Tatt?rd?rd?n Bana Yaz?klar Olsun Sana

her ihanetin Bir Bedeli Vard?r Her Aldat?lan?n Mutlaka Güzel geçecek günleri Oldu?u Gibi üzülmüyorum beni kaybedenler üzülsün umursam?yorum

Bir Masan?n Ba??nda Çürüyüp Gidece?im, Sayende Ya?amaktan Vazgeçtim ihanetini Yaln?zl???mla Ezberledim Sen Bir Alçaks?n Böyle ihanetler Senin eserin!

Yalan Güzelliklere Aldan?p ihanet ettin bana Hadi ?imdi Git yalan Güzellikler Aras?nda Hayat?na Bir Yalan Daha Ekle Uzak Dur benden!

ihanetini nas?r tutmu? ellerime a?layarak teselli ediyorum kendimi, her aynaya bakt???mda Aldat?lan Olmaktan B?km???m gibi Bak?yorum Asl?nda Ben Art?k ya?amak istemiyorum!

kalbim Dayansada ihanetin Ayr?l?klar?na Gözya?lar?m Susmaz herzaman A?lar?m ve herzaman Aldat?lmaya yanar?m

Seni Vidan?nla Ba?ba?a B?rak?yorum ihanetlerinle mutlu Ol Sana Bol yalan Dolu Mutluluklar!!!

Bir ihanete Daha katlanmaz Bu Yürek A?lar?m Seninle geçen Zaman?ma A?lar?m Seninle Harcad???m An?lar?ma A?lar?m ihanet etti?in Saf Duygular?ma!

Gezdi?imiz yerleri Bir bir Dola?t?m ve Yine A?lad?m, ihanetin geldikçe Akl?ma Yan?yorum Zamanla Aldat?lmak Beni yoklu?a itti Senide Yalan Sevdalara gönderdi

K?yamet Kopsun istiyorum Art?k ya?amak istemiyorum ihanetlerden b?kt?m Art?k Gözlerim Kurudu Derken Bu A?lamalar Niye!

Sadece Sevmek ve Sevilmek istedim A?lamak ve Aldat?lmak istememi?tim hayat Senden özür dilerim

Uyusam ve hiç uyanmasam belki unuturum kötü günleri belki unuturum seni ve seninle geçen günleri! Ozaman ihanet olmaz Hayat?mda Aldat?lmam tatl? rüyalarda

Beni Aldatt???n?m? San?yorsun Yüzüme Bak ve Cevap ver! Sen beni De?il Asl?nda Kendini Aldat?p kendine Yalan Söylemi?sin Buzamana Kadar!

Bir ihanetin bestesi olmu?uz ve ?ark? bitti?inde dünyalar?m?zda birbirinden ayr?lm?? sadece melodilerde birbirimize gülmü?üz, bir nota kadar geçiciyiz. .

#1572

 
© 2015
AŞK