Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?hanet ?iirleri

ihanet ?iirleri sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere en güzel ve anlaml? ihanet ?iirleri yay?nlamaya çal??t?k. Buyrun ihanet ?iirleri:
YIKILMADIM BURDAYIM
Günler geçti çok zalimler tan?d?m
Hainlerin yanl???na al??t?m
Pes etmedim hep sava?t?msava?t?m
Hiç y?lmad?m! y?k?lmad?m! burday?m! ..
Nice maskeli yüzleri çözmü?üm
Nice dostu dü?man?mla görmü?üm
Örmü?üm; hayat? zorla örmü?üm
Hiç y?lmad?m! y?k?lmad?m! burday?m! ..
Yalan yanl?? diz boyuydu üzüldüm
Kar boran yerlerde gezdim ü?üdüm
Kahraman' ken hain gibi göründüm
Hiç y?lmad?m! y?k?lmad?m! burday?m! ..
?hanet: hain içindir... ö?rendim
Zorluk: direnmek içindir...direndim
Körelmedim... iman?mla bilendim
Ezilmedim! ezemezler! burday?m!
————
YILMI?IM HEYHAT
Yüze gülen dostlardan
Çekip giden sevdadan
Özlem kokan ak?amdan
Y?lm???m - y?lm???m heyhat! ..
Hüzün kokan odamdan
Senli bakan duvardan
Seni soran ku?lardan
Y?lm???m - y?lm???m heyhat! ..
Seni çalan saz?mdan
Sensiz gelen yaz?mdan
Hasretin bu naz?ndan
Y?lm???m - y?lm???m heyhat! ..
Hasret ya?an ya?murdan
Kuma vuran dalgadan
Melül bakan mart?dan
Y?lm???m - y?lm???m heyhat!
————
Bana Bunu Yapmayacakt?n
Bana bunu yapmayacakt?n
Öyle s?rt?mdan vurmayacakt?n beni
Geli?in gibi onurlu olmal?yd? gidi?in
Ve öylesine gururlu biti?in.
Gel gör ki kötü oynad?n bu oyunu
Erken dü?tü masken yüzünden
Demek sen içimde büyüttü?üm bir dev de?il
Bir hiçtin
Görüyorsun i?te
Gittin
Ve de bittin...
Bana bunu yapmayacakt?n
Böyle bir hançerle y?kmayacakt?n beni
Bir ihanetin adresi olmamal?yd? ayak izlerin
Yoksa ben mi yanl?? tan?d?m seni?
Yoksa hep böyle kirli miydi senin denizlerin?
??te ellerimde
Suç orta??n bir sinema bileti
Bir pastane kö?esi
Bir tiyatro gi?esi.
Bu kadar ucuza gitmeyecektin
Sigara dumanlar?nda harcamayacakt?n bu a?k?
Ve a?k cellatlar?na meze yapmayacakt?n beni
?imdi bo? bir mezar bulsam
Seni böylesine sevdi?i için
Oraya b?rak?rd?m kalbimi...
Bana bunu yapmayacakt?n
Böyle küstürmeyecektin ?iirlerimi
Kan k?rm?z?s? ya?murlar
Ya?d?rmayacakt?n gecelerime
Kanatlar?n? k?rmayacakt?n umutlar?m?n
Beni böyle ç?ld?rtmayacakt?n!
Art?k
Ad?n ihaneti ça?r??t?r?yor bana
Ve tad?n bir y?lan?n en öldürücü zehrini
Söyle
?imdi hangi yüre?e sapl?yorsun
O ac?mas?z hançerini? ..
Bil ki
Bundan böyle
Yasaklanm?? kitaplar?m gibisin bana
Yakla?mam yasak
Dokunmam yasak
Ve ömrümce
Sar?lmam yasak sana!
Atilla ilhan
————
E?er
O kadar da önemli de?ildir b?rak?p gitmeler,
arkalar?nda doldurulmas?
mümkün olmayan bo?luklar b?rak?lmasayd? e?er.
Dayan?lmas? o kadar da zor de?ildir, büyük ayr?l?klar bile,
en güzel yerde ba?lat?lsayd? e?er.
Utan?lacak bir ?ey de?ildir a?lamak,
yürekten süzülüp geliyorsa gözya?? e?er
Yüz k?zart?c? bir suç de?ildir h?rs?zl?k,
çal?nan birinin kalbiyse e?er.
Korkulacak bir yan? yoktur a?klar?n,
insan bütün derilerden soyunabilseydi e?er.
O kadar da yürek burkmazd? al???lm?? bir ses,
hiçbir zaman duyulmasayd? e?er.
Daha çabuk unuturdu belki su s?zd?rmayan sar?lmalar,
kara sevdayla sar?p sarmalanmasalard? e?er.
Belirsizli?e yelken açard? iri ela gözler zamanla,
öylesine delice bakmasalard? e?er.
Çabuk unutulurdu ?slak bir öpücü?ün yak?c? tad? belki de
kalp, gö?üs kafesine o kadar yüklenmeseydi e?er.
Yerini ba?ka ?eyler alabilirdi uzun gece sohbetlerinin,
son sigara yudum yudum payla??lmasayd? e?er.
Dü?lere bile kar ya?mazd? hiçbir zaman,
meydan sava?lar?nda korkular, a?k? a??r yaralamasayd? e?er.
Su gibi ak?p geçerdi hiç geçmeyecekmi? gibi duran zaman,
beklemeye de?ecek olan gelecekse sonunda e?er.
Rengi bile solard? dü?lerdeki saçlar?n zamanla,
tan?ms?z kokular? yast?klara yap???p kalmasayd? e?er.
O büyük, o görkemli son, ölüm bile anlam?n? yitirirdi,
ya?an?las? her ?ey ya?anm?? olsayd? e?er.
O kadar da çekilmez olmazd? yaln?zl?klar,
son umut ????? da sönmemi? olsayd? e?er.
Bu kadar da ?s?tmazd? belki de bahar güne?leri,
her kaybedi?in ard?ndan hayat yeniden ba?lamasayd? e?er.
Kahvalt?dan da önce sigaraya sar?lmak ?art olmazd? belki de,
dev bir özlem dalgas? meydan okumasayd? e?er.
An?larda kal?rd? belki de zamanla ince bel,
namussuz çay bile ince belli bardaktan verilmeseydi e?er.
Uykusuzluklar y?k?p geçmezdi, k?sac?k kestirmelerin ard?ndan,
dokunulas? ipek ten bir o kadar uzakta olmasayd? e?er.
Iss?z bir yuva bile cennete dönü?ebilirdi belki de,
s?cak bir gülü?le ?s?t?lsayd? e?er.
Yoksul dü?mezdi y?llanm?? ?arap tad?ndaki ?iirler böylesine,
kula??na okunacak biri olsayd? e?er.
?nanmak mümkün olmazd? her a?k?n ba?r?nda bir ayr?l?k gizlendi?ine belki de,
kartvizitinde ´onca ayr?l???n birinci dereceden failidir´ denmeseydi e?er.
Gerçekten boynunu bükmezdi papatyalar,
ihanetinden onlar da pay?n? almasayd? e?er.
Iss?zl??a teslim olmazd? sahiller,
Kendi belirsiz sahillerinde amaçs?z gezintilerle avunmaya kalkmam?? olsayd?n e?er.
Sen gittikten sonra yaln?z kalaca??m.
Yaln?z kalmaktan korkmuyorum da,
ya can?m ellerini tutmak isterse...
Evet Sevgili,
Kim özlerdi avuç içlerinin ter kokusunu,
kim uzanmak isterdi ince parmaklar?na,
mazilerinde görkemli bir ya?anm??l??a tan?kl?k etmi? olmasalard? e?er!
Can Yücel
————
Seni Aldatt?m Bu gece
Beni affet sevgilim
Seni aldatt?m bu gece
Yabanc? kollarda yabanc? dudaklarda
Seni aldatt?m bu gece
Ürkek ellerle sar?ld?m ona
Çekingen bir tav?r vard? bende
Sanki beni görecekmi?sin gibi
Saklamak istedim yapt?klar?m?
Usulca ????? kapatt?m sonra
Ve uzand?k yata?a boylu boyunca
??te kollar?mdayd? art?k
Beni affet sevgilim
Seni aldatt?m bu gece
Sanki sen vard?n kollar?mda
Sanki senin kokundu bu
Senin s?cakl???n vard? onda
Senin çekingenli?in
Hani hep kaç?r?rd?n Ya dudaklar?n?
Beni ç?ld?rtmak istercesine
??te kaç?rmad?n sonunda
Öptüm dudaklar?n? saatlerce
Beni affet sevgilim
Seni aldatt?m bu gece
Beni affet sevgilim
Seni unuttum bu gece
————
Zalim
Dünya YALAN, sen YALAN!
Hersey büyük bir OYUN!
Bosa gecmis Bütün Yillar!
Bosuna üzülmüs bu Deli Gönlüm!
Senin Yüzünden ZALIM!
Hersey senin Yüzünden!
Hakketmedin Büyük Sevgimi!
Yeter Artik Zalim icim aciyor!
Unutt beni!
Bende seni unuttugum gibi!
————
Sahte Sevgi
Ans?z?n kap?dan girdin içeri
Asl?nda buna beynim dur dedi
Dilim sana diyemedi
Kalbim al dedi
Beynimi hiç dinlemedi
Nas?l bir durumdayd?m ki
Neydi arad???m
Korkuyordu beynim
Ama çok istiyordu kalbim
Ne yap?labilirdi ki
Uzunca bir zaman
Sava?t? kalbim beynimle
Uykusuz geçen gecelerce
Uyand?m yeni bir güne?le
Nihayet aylar ko?tu
Bir mevsim daha son buldu
Kalbimle beynim
Art?k konusmuyordu
Ortada kald?m
Derler kalp uyar?r
Hep inan?rd?m
Beyin bazan yan?l?r
Olmad?
Beynim yan?lmad?
Allah?m olamaz dedim
Bir türlü
Bu ihaneti
Kabul edemedim
Nerde kald? sevmek
Varm?yd? gerçekten ölmek
Denedim arkamdan akt? gözlerim
Denedim olmad?
Arkamdaki dostlar?m, ailem
Nas?l onlar? b?rak?r da giderim
Bilsemki onlar olmasa
Kalmazd?m tek dakika bu dünyada
Görmesem aglayan gözleri
Durmazd?m asla
Bazan güzel bir kazak
Ho? bir parfüm
Gösterir bizi harika
Haya olmad?kça
Neye yarar harika
?imdi sava??yorum
Beynimle kalbimi bar??t?rmaya
Hayata tutunmaya
Yap?lar?nlar? unutmaya
K?saca huzuru ar?yorum
?nan a?ka degil
Kalbime agl?yorum
Söylediklerine degil
Seni dü?ünen bu beynime
Sendeki o beyne, ailene
Utanmadan bakt?g?n di?er kalbe
A?l?yorum.

#3004

 
© 2015
AŞK