Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?lahi Sözleri

En Güzel k?sa ilahi sözleri 2014 Sayfas? -
Ay Do?du Üzerimize
Ay do?du üzerimize
Veda tepesinden
?ükür gerekti bizlere
Allah'a davetinden
Sen güne?sin sen ays?n
Sen nur üstüne nursun
Sen süreyya ?????s?n
Ey sevgili Ey Rasul
Ey bizden seçilen elçi
Yüce bir davetle geldin
Sen bu ?ehre ?eref verdin
Ey sevgili ho? geldin
Ey Rasul sana söz verdik
Do?ruluktan ayr?lmay?z
Sen ey esenlik y?ld?z?
Senin sevginle doluyuz

Bizleri de Mahrum Eyleme
Ya?an Nur-i Hüdaya
Merve ile Safa'ya
Muhammed Mustafa'ya
Bizden selam götürün
Yalvar?p Rabbimize
Dualar edin bize
Muazzam Kabe'mize
Bizden Selam götürün
Her yönelen Allah'a
Ç?kar nurlu sabaha
Al-i Rasülullah'a
Bizden selam götürün

Bana Seni Gerek Seni
A?k?n ald? benden beni
Bana seni gerek seni.
Ben yanar?m dünü günü
Bana seni gerek seni.
Ne varl??a sevinirim
Ne yoklu?a yerinirim
A?k?n ile avunurum.
Bana seni gerek seni.
A?k?n a??klar öldürür
A?k denizine dald?r?r
Tecelli ile doldurur
Bana seni gerek seni.
A?k?n ?arab?ndan içem
Mecnun olup da?a dü?em
Sendin dünü gün endi?em
Bana seni gerek seni.
E?er beni öldüreler
Külüm gö?e savuralar
Topra??m anda ça??ra
Bana seni gerek seni.

ARAYU ARAYU
Arayu arayu bulsam izini
?zinin tozuna sürsem yüzüm
Hak nasip eylese görsem yüzünü
Ya Muhammed can?m arzular seni
Bir mübarek sefer olsada gitsem
Kabe yollar?nda kumlara bassam
Hak nasip eylese yüzünü görsem
Can Muhammed can?m arzular seni
MEVLANA G?B?
Mesneviden ders ald?m
Oldum Mevlana gibi
Uçsuz ummana dald?m
Yüzdüm Mevlana gibi
Sa? elimi kald?rd?m
Sol elimi dald?rd?m
Dilim kalbe indirdim
Döndüm Mevlana gibi
Yüceldim döne döne
Umudum hep o güne
Giderken o dü?üne
Gülsem Mevlan gibi
Sa? elimi kald?rd?m
Sol elimi dald?rd?m
Dilim kalbe indirdim
Döndüm Mevlana gibi
Hayran? der a?k versin
?ems gibi yolda? versin
Canlar kemale ersin
Ersem Mevlana gibi
Sa? elimi kald?rd?m
Sol elimi dald?rd?m
Dilim kalbe indirdim
Döndüm Mevlana gibi
RABB?M ALLAH D?YECE??M
?nse ba??ma bin yumruk
Rabbim Allah diyece?im.
Aksa kan?m oluk oluk
Rabbim Allah diyece?im.
Yusuf gibi dü?sem suya
Atsalar beni kuyuya
Nice ?eref duya duya
Rabbim Allah diyece?im.
Sürseler yaban eline
Atsalar zindan evine
Hayk?r?p zindan evine
Rabbim Allah diyece?im.
Elekten süzseler beni
Ta? ile ezseler beni
Hayk?r?p gönülden yine
Rabbim Allah diyece?im.
Ecelden gelip ölece?im
Ben kabre girece?im
Melekler sual sorunca
Rabbim Allah diyece?im.
Ba? koymu?um ben bu yola
Ölüm bana dü?ün ola
Hem ba??nda hem sonunda
Rabbim Allah diyece?im.
YAN YÜRE??M YAN
Yan yüre?im yan
Gör ki neler var
Bu halk içinde
Bize gülen var
Koy gülen gülsün
Hak bizi bilsin
Gafiller bilsin
Hakk? seven var
Bu yol uzundur
Menzili çoktur
Geçidi yoktur
Derin sular var
Her kim merdane
Gelsin meydane
K?yamaz cane
Kimde hüner var
Yunus sen burda
Meydan isteme
Meydanlar içinde can?m
Merdaneler var.
LA ?LAHE ?LLALLAH
Bir avuçtuk biz,
göklere s??mayan
Bir avuçtuk biz,
cennete susayan.
Dü?mez dilimizden
Sökülmez kalbimizden
En kutlu sözdür bu:
La ilahe illallah.
Yâr oldun gönlüme,
sevgi ektin içime
Tevhid binas?nda
gönlüm gönlün üstüne.
Dü?mez dilimizden
Sökülmez kalbimizden
En kutlu sözdür bu
La ilahe illallah.
Aln?m?z?n akl???,
kafire kabus olur
Mazlumun can? yansa,
ah? bize dokunur.
Dü?mez dilimizden
Sökülmez kalbimizden
En kutlu sözdür bu
La ilahe illallah.
GÖÇTÜ KERVAN
Nice bir uyursun, uyanmaz m?s?n?
Göçtü kervan, kald?k da?lar ba??nda.
Ça?r???r tellâllar, inanmaz m?s?n?
Göçtü kervan, kald?k da?lar ba??nda.
Yunus sen bu dünyaya niye geldin
Gece gündüz Hakk'? zikretsin dilin
Evliyâya u?ramaz ise yolun
Göçtü kervan, kald?k da?lar ba??nda.
B?ZLER? DE MAHRUM EYLEME ALLAH
Durmaz yanar vücudum Allah
Bizleri de mahrum eyleme Allah
Sensin benim maksudum Allah
Bizleri de mahrum eyleme Allah
Gül bülbülün orman? Allah
Ver derdime derman? Allah
?ükür erdik bugüne Allah
Bizleri de mahrum eyleme Allah
Halas eyle nar?ndan Allah
Ay?rma didar?ndan Allah
Cennette cemalinden Allah
Bizleri de mahrum eyleme Allah
Kandiller yana yana Allah
Dervi?ler döne döne Allah
Son nefeste iman?ndan Allah
Bizleri de mahrum eyleme Allah.
HAK YARAB
Can? gönülden seversen
Yalvar kul Allah'a yalvar
Maksuda ermek istersen
Yalvar kul Allah'a yalvar
Hak Yarab yalvar
Kul Allah'a yalvar
Geceler uykudan uyan
Gizli s?rlar olsun ayan
Mahrum olmaz Allah diyen
Yalvar kul Allah'a yalvar
Hak Yarab yalvar
Kul Allah'a yalvar
Tan? gafil kendini tan?
Niçin yaratt? Hak seni
Azrail'e tatl? can?
Verdi?in gün inan?rs?n
Hak Yarab yalvar
Kul Allah'a yalvar.
B?R GÜNE? DO?UYOR
Zalimler zulmüne, kafirler küfrüne
?nat edip devâm etse
Allah nurun tamamlar, çünkü bir vaadi var
Kafirler istemese bile.
Bir güne? do?uyor, bir güne? Cezayir'de
Bir güne? do?uyor, bir güne? Filistin'de
Bir güne? do?uyor, bir güne? Türkiye'de
Bir güne? do?uyor, bir güne? ülkemde.
Mekkede ba?lad? bu dirili? mu?tusu
Bugün de devam eder
Allah erleri canlar?n? seve seve
Rahman'a teslim eder
Bir güne? do?uyor, bir güne? Cezayir'de
Bir güne? do?uyor, bir güne? Filistin'de
Bir güne? do?uyor, bir güne? Türkiye'de
Bir güne? do?uyor, bir güne? ülkemde.
Onun için ya?amak güç veriyor bize
Ve yolunda ?ehit vermek
Meleklerle konu?up semaya yükselmek
Ne güzel Resul'ü görmek.
Bir güne? do?uyor, bir güne? Cezayir'de
Bir güne? do?uyor, bir güne? Filistin'de
Bir güne? do?uyor, bir güne? Türkiye'de
Bir güne? do?uyor, bir güne? ülkemde.
EBEDA
Yarab haberin nereden alal?m
Bir kamil mür?ide varal?m
Hakk?n yoluna kurban olal?m
Bir anda sabah olmaz ebeda
Gözüme uyku girmez ebeda
Gönlüm teselli bulmaz ebeda
Gönül ku?unu eyleyemedim
Dünyaya mesken ba?layamad?m
Yand? yüre?im a?layamad?m
Bir anda sabah olmaz ebeda
Gözüme uyku girmez ebeda
Gönlüm teselli bulmaz ebeda
Tazedir solmaz Hakk?n gülleri
Mestane gezer saadet kullar?
Gayet incedir Hakk?n yollar?
Bir anda sabah olmaz ebeda
Gözüme uyku girmez ebeda
Gönlüm teselli bulmaz ebeda
Yarabberrahim Ey lütfü Kerim
Yoluna kurban can?m var benim
Yarab sen varken kime gideyim
Bir anda sabah olmaz ebeda
Gözüme uyku girmez ebeda
Gönlüm teselli bulmaz ebeda
A?KIN ?LE A?IKLAR
A?k?n ile a??klar
Yans?n yâ Resullallah.
?çip a?k?n ?arâb?n
Kans?n yâ Resullallah.
?ol seni seven ki?i
Verir yoluna ba??
?ki cihan güne?i
Sensin yâ Resullallah.
A??k Yunus'un can?
Hilm-ü ?efaat kan?
Alemlerin sultan?
Sensin yâ Resullallah.
SEHER VAKT? BÜLBÜLLER
Seher vakti bülbüller
Nede güzel öterler
Aç?nca tüm çiçekler
Birlikte zikrederler
Aman Allah illallah
Dertlere derman Allah
Gönüle ?ifa veren
Lailahe illallah
Ak?am olur giderler
Boyun büker çiçekler
Kim bilir ne söylerler
Feryad eder bülbüller
Aman Allah illallah
Dertlere derman Allah
Gönüle ?ifa veren
Lailahe illallah
Onlarda bütün dertler
Yine de ?ükrederler
Salat selam söylerler
Beytullaha giderler
Aman Allah illallah
Dertlere derman Allah
Gönüle ?ifa veren
Lailahe illallah
KABE YOLLARINDA
Ba??m aç?k yal?n ayak
Dü?tüm Kabe yollar?na.
Günah?ma a?layarak
Dü?tüm Kabe yollar?na.
Dost ahbapla vedala??p
Nice sarp da?lar? a??p
Halilullaha ula??p
Dü?tüm Kabe yollar?na.
Musul, Ba?dat ve Kerbela
Nurlar ya?ar her gün hâlâ
Ho?tur deyip kaza bela
Dü?tüm Kabe yollar?na.
Bazen aç?k bazen susuz
Bazen yorgun, hem susuz
Sab?r isteyerek sonsuz
Dü?tüm Kabe yollar?na.
Beytullah? görem diye
Ta??na yüz sürem diye
Yoluna can verem diye
Dü?tüm Kabe yollar?na.
HAK YOL ?SLAM
Kör dünyan?n göz bebe?ine
Hak yol islam yazaca??z
Ku?lar?n göz bebe?ine
Hak yol islam yazaca??z
Yola, a?aca, p?nara
Esen yele, ya?an kara
Ya?mur yüklü bulutlara
Hak yol islam yazaca??z
Koç burcuna, yay burcuna
Bebeklerin avucuna
Minarelerin ucuna
Hak yol islam yazaca??z
Her kap?n?n e?i?ine
Her sofran?n ka????na
Y?ld?za, aya, güne?e
Hak yol islam yazaca??z
Her kap?n?n e?i?ine
Her sofran?n ka????na
Ma?ralar?n e?i?ine
Hak yol islam yazaca??z
Herkes duyacak bilecek
Saklanmaz art?k bu gerçek
Yaprak yaprak, çiçek çiçek
Hak yol islam yazaca??z
?EH?T TAHTINDA
?ehit taht?nda Rabbe gülümser
Ah binler ce can?m olsayd? der
?ehit taht?nda Rabbe gülümser
Can?m bedeli bir sofradan yer
Ümitsiz olmaz ümitsiz olmaz
Sevdas?z olmaz sevdas?z olmaz
Da?lar? oyup zindan etseler
Allah nurunu söndüremezler
Da?lar? oyup zindan etseler
Davam?n önüne geçemezler
Yaras?z olmaz Çilesiz olmaz
?ehitsiz olmaz Kurbans?z olmaz
?ehit taht?nda Rabbe gülümser
Ah binler ce can?m olsayd? der
?ehit taht?nda Rabbe gülümser
Can?m bedeli bir sofradan yer
Karanl?k ölür zülümat ölür
Gözler önünde ve Ölüm ölür
Anlad?m art?k Uhud ve Bedir
Ve Ümit sevda ?ehadet nedir
Soludum Kanri Mah?er an?n?
Ümidi ?ehidi ve Sevday?
?ehit taht?nda Rabbe gülümser
Ah binler ce can?m olsayd? der
?ehit taht?nda Rabbe gülümser
Can?m bedeli bir sofradan ye
Bilmem nideyim, Allah Allah
A?k?n elinden, hay hay
Kande gideyim, a?k?n elinden.
Sallallahu alâ Muhammed
Sallallahu aleyke Ahmed
Meskenim da?lar, Allah Allah
Gözya?? ça?lar, hay hay
Durmaz kan a?lar, a?k?n-elinden.
Sallallahu alâ Muhammed
Sallallahu aleyke Ahmed
Var?m vereyim, Allah Allah
Kadre ereyim, hay hay
Üryan olay?m, a?k?n elinden.
Sallallahu alâ Muhammed
Sallallahu aleyke Ahmed.
Yunus'un sözü, Allah Allah
Kül olmu? özü, hay hay
Kan a?lar gözü, a?k?n elinden.
Sallallahu alâ Muhammed
Sallallahu aleyke Ahmed.
......AMAN ÇE?ME......
Aman çe?me can?m çe?me
Sen Ahmedi görmedin mi?
Biraz önce abdest ald?
?u kar?iki camiye sor
Aman cami can?m cami
Can Ahmadi görmedin mi?
Biraz namaz k?ld?
?u kar?iki çar??ya sor
Aman çar?? can?m çar??
Nur Ahmedi görmedin mi?
Biraz önce kefen ald?
?u kar?iki kabire sor
Aman kabir can?m kabir
Muhammedi görmedin mi?
?imdiye dek sizin idi,
?imdi ise bizim oldu
Allah-u Allah (Hicaz)
Ömrün bitirmi? viranemiyem
Akl?n yitirmi? divanemiyem
Allahu Allah Allahu Allah
Allahu Allah Allahu Allah
Kanat vururum, döner dururum
Yanar kurururm, pervanemiyem
Allahu Allah Allahu Allah
Allahu Allah Allahu Allah
Ya?l? gözlerim, tutmaz dizlerim
Yolun izlerim, mestanemiyem
Allahu Allah Allahu Allah
Allahu Allah Allahu Allah
A?kî can feda, olsa ne fayda
A?k oku yayda, kemanemiyem
Allahu Allah Allahu Allah
Allahu Allah Allahu Allah
Biz Bu Gülistan?n Bülbülleriyiz (Hüseyni)
Biz Bu Gülistan?n Bülbülleriyiz
Bahçe-i Rindan?n sünbülleriyiz
Biz secde ederiz Cemal-i yare
Vuslata olamaz ba?ka bir çare
Biz gayret ile maksuda ereriz
F?rsat bulup gülistana gireriz
Biz münkiri müminlerden seçeriz
Mal-u can? terkeyleyip geçeriz
Biz el elel verip Hakka gidelim
Gelin gönülleri tavaf edelim
CÜRMÜM ?LE GELD?M SANA
Ey rahmeti bol padi?ah
Cürmüm ile geldim sana
Ben eyledim hadsiz günah
Cürmüm ile geldim sana
Süphanallah sultanallah
Tüm dertlere derman allah
Beneyledim hadsiz günah
Cürmüm ile geldim sana
Kalpten tecavüz eyledin
Derya yüzem mi boylad?n
Malum sana benneyledim
Cürmüm ile geldim sana
Hiç sana kulluk etmedim
?az?z?ra la gitmedim
Hem buyru?unu tutmad?m
cürmüm ile geldim sana
Süphanallah sultanallah
Tüm dertlere derman allah
Beneyledim hadsiz günah
Cürmüm ile geldim sana
Zemmim ile doldu cihan
Sana ayar zahir nihan
Ey lutfum ol kahr? güzel
Cürmüm ile geldim sana
Ça??ray?m Mevlam Seni (Hicaz)
Da?lar ile ta?lar ile
Ça??ray?m Mevlam seni
Seherlerde Ku?lar ile
Ça??ray?m Mevlam seni
Gökyüzünde ?sa ile
Tur da??nda Musa ile
Elindeki asa ile
Ça??ray?m Mevlam seni
Derdi a?k?n Eyyub ile
Gözü ya?l? Yakub ile
Ol Muhammed Mahbub ile
Ça??ray?m Mevlam seni
Yunus okur diller ile
Hakk? seven kullar ile
Ol Fahri bilenler ile
Ça??ray?m Mevlam seni
Güllere Vurgunum
Güllere vurgunum güllere sevdal?,
Bana güller derin k?rm?z? güller verin
Kan rengi hüzünlü ?ehit edal?,
Bana güller derin k?rm?z? güller verin
Güller a?lar bana bu derdi güller anlar
Bana güllerimi güllerimi verin
Gül yüzlü ?ehadet gülleri derin,
Gül kokulu yâre, yâre gönderin
Ölsem ölsem yine dirilsem derim,
Bana güller derin k?rm?z? güller verin
Güller a?lar bana bu derdi güller anlar
Bana güllerimi güllerimi verin
Gün olur yapra?? dü?er güllerin,
Bu can ten evinden ç?kar giderim
Sevdam güle döner ben de gülerim,
Bana güller derin k?rm?z? güller verin
Güller a?lar bana bu derdi güller anlar
Bana güllerimi güllerimi verin
Seher Vakti Bülbüller
Seher vakti bülbüller
Nede güzel öterler
Aç?nca tüm çiçekler
Birlikte zikrederler
AmanAllah illallah
Dertlere derman Allah
Gönüle ?ifa veren
Lailahe illallah
Ak?am olur giderler
Boyun büker çiçekler
Kimbilir ne söylerler
Feryat eder bülbüller
Onlar da bütün dertler
Yine de ?ükrederler
Selat selam söylerler
Beytullaha giderler
Sen Allah'? seversen
Allah seni sevmez mi
Emrince hizmet etsen
Hakk ecrini vermez mi?
Sen r?za kap?s?nda
Aman Allah'?m dersen
O alemler sultan?
Lebbeyk kulum demez mi?
A??k Dervi? ne söyler
Söyler de kimler dinler
Bu yollar Hakk'a gider
Gidenler rahat eder.
Aman Allah illallah
Dertlere derman Allah
Gönüle ?ifa veren
Lailahe illallah.
Sevdim Seni
Sevdim seni mabuduma canan diye sevdim
Bir ben de?il alem sana hayran diye sevdim
Evlad-? iyalden geçerek ben ravzana geldim
ahlak?n? meth etmede Kur'an diye sevdim
Kurban?n olam ?a-? Rusül kovma kap?ndan
Didar?na mü?tak olan yezdan diye sevdim.
Mah?erde nebiler bile senden medet ister
Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim.
?ol Cennetin Irmaklar? (Segah)
?ol cennetin ?rmaklar?
Akar Allah deyu deyu
Ç?km?? ?slam bülbülleri
Öter Allah deyu deyu
Sal?n?r tuba dallar?
Kur'an okur hem dilleri
Cennet ba??n?n gülleri
Kokar Allah deyu deyu
Ol Allah'?n melekleri
Daim tesbihte dilleri
Cennet ba?? çiçekleri
Kokar Allah deyu deyu
Aydan ayd?nd?r yüzleri
?ekerden tatl? sözleri
Cennette huri k?zlar?
Gezer Allah deyu deyu
Kimler yeyip kimler içer
Hep melekler rahmet saçar
?dris nebi hulle biçer
Subhan Allah deyu deyu
Yunus Emre var yar?na
Koma bu günü yar?na
Yar?n Allah divan?na
Varam Allah deyu deyu
Veysel Karani (U??ak)
Hakk?n Habibinin sevgili dostu
Yemen illerinde Veysel Karani
Söylemez yalan?, yemez haram?
Yemen ilerinde Veysel Karani
Seherde kalkuben yola giderdi
Hakk?n binbir ismin zikir ederdi
Allah Allah deyu deve güderdi
Yemen ilerinde Veysel Karani
Elinde asas? hurma dal?ndan
E?ninde h?rkas? deve yününden
Asla hata gelmez onun dilinden
Yemen ilerinde Veysel Karani
A??k Yunus ey dür ben de varayd?m
Ol mübarek hub cemalin göreydim
Aya??n tozuna yüzler süreydim
Yemen ilerinde Veysel Karani
Abdest Ald???n Zaman
Dökülür bedede cümle günahlar
Namaz i?in abdest ald???n zaman
?ki melek iki yan?nda durur
Sabah namaz?m k?ld???n zaman
Dahi namaz?m terketme sak?n
?sterisen ola iman?n bütün
Hak kulum der sana Rasül ümetim
Ö?le namaz?m kald???n zaman
Gökten yere iner bütün melekler
Meleklere mü?tak olur felekler
Kabul olur anda bütün dilekler
?kindi namaz?n k?ld???n zaman
Cennet bahçesin! Hak kendi bezer
?ad olur müminler içinde gezer
Kiramen Katibin sevab?n yazar
Ak?am namaz?m k?ld???n zaman
Bu namazd?r müminlerin bura??
Hak teala yak?n eder ?ra??
Cenneti ala olur an?n dura??
Yats? namaz?m k?ld???n zaman
Ecel yast???na koyunca ba??n
Dökülür gözünden kan ile ya??n
?man Kur'an olur senin yolda??n
Azraile can?n verdi?in zaman
Aman Afveyle Allahim
G?zl? GÜnahlarim Çoktur, huzurunda YÜzÜm Yoktur
?lah? Rahmet?n Çoktur Aman Afveyle Allahim
Rahmet?ne Üm?t Varim Aman Afveyle Allahim
Rahmet?ne Üm?d?m Var Aman Afveyle Allahim
GÜnahim Çok YÜzÜm Kara Aman Afveyle Allahim
Onun ?Ç?n YÜre??m Yare Aman Afveyle Allahim
GÜnahimi B?len Sens?n Feryadimi Duyan Sens?n
Üm?d?m Var Afv Eders?n Aman Afveyle Allahim
SEN YOKTUN
Sen yoktun...
Hz Âdem'deydi nurun
Önce cenneti,
Sonra yeryüzünü ?ereflendirdin.
Âdem nuruna affedildi
Arafat bu affa ?âhitti
Sen yoktun
Nuh'un gemisindeydi Nurun...
Dalgalar yeryüzünü bo?arken
Tapra??n ba?r?ndaki su
Gökyüzüyle bulu?urken
Ve bu bir ilahi azap derken,
Allah nurunu ta??d? binbir sebeple
Tûfan, nurunu selamlad? edeple...
Sen yoktun...
Hz.?smail'in aln?ndayd? Nurun
?brahimî bir dua yükseldi kimsesiz çöllerden
"Rabbimiz" dedi,
"Onlara kendi içlerinden
Senin ayetlerini okuyacak
Kitap ve hikmeti ö?retecek onlara,
Onlar? temizleyecek bir elçi gönder,
Amin dedi on sekiz bin âlem
Nurunla ayd?nlanan minicik ellerini semaya kald?rarak
Amin dedi ?smail.
Hira Nur da?? amin diyerek aya?a kalkt?
Medine'den ad? Uhud olan bir amin yank?land? sevr da??nda.
Sen yoktun...
Hz.?sa "Ahmed" diye mu?tulad? seni
Alemlerin efendisi diye sana seslendi.
Art?k ben sizinle çok söyle?mem, dedi havarilerine..
Çünkü bu âlemin reisi geliyor...
Bekleyin Ahmed geliyor.
Kainata rahmet geliyor.
Havarilerin yüzünü ok?ayan,
Ölüleri dirilten bir nefes oldun
Ama sen yoktun...
Sen yoktun Sultân?m,
Hz. Abdullah'?n aln?ndayd? Nurun
Ba?? e?ik gezerdi mazlum
Kuteyle göklerden seni sorard?
Varaka seni arard? semada
Anneler k?z çocuklar?n? hep a?layarak sevdiler.
A?layarak süslediler ölüme...
A?layarak hadi day?na gidiyorsun dediler.
Sen yokken,
Canl? canl? topra?a gömülmenin ad?yd? day?ya gitmek.
Anne yüre?inin ç?ld?rtan ç****izli?iydi.
Ve yavrusunun ölüme gidi?ini seyretmesiydi...
En son çocuk at?l?rken çukura
Annesinin suretinde bir melek tuttu onu
Ve tebessüm ederek hira nur da??n? gösterdi.
Melekler süslüyordu hirây?.
Efendisine haz?rlan?yordu cebel-i nur,
Efendisine haz?rlan?yordu mekke.
Âlem Efendisine haz?rlan?yordu
Kainat?n gözü Hz. Aminedeydi.
Toprak yalvar?yordu rabbine,
Allah?m gönder art?k diyordu.
Gel diye a?l?yordu mazlumlar, gözleri semada
Ve bir geli?in vard? ya rasulallah,
Bir ini?in vard? yer yüzüne...
Önünde cebrail!
Ard?nda yal?n k?l?ç melekler!
Bir ini?in vard? yer yüzüne...
Yetimler en huzurlu geceyi geçirdi belki de
Öksüzler annelerine sar?ld? doya doya.
Sonra bir sessizlik kaplad? seher vaktini.
Her?ey sus pus olmu?tu.
Hadi diyordu y?ld?zlar, Hadi diyordu ay!
Kainat bir isim duymak istiyordu.
Ve bir ses yükseldi Âmine'nin evinden;
Muhammed!
Karanl?klar ayd?nl??a b?rakt? yerini.
Muhammed!
Melekler öptü o nurdan ellerini.
Muhammed!
Seni yaratan Allah'a kurbân?z ey dürri yekta!
Sana o ad? veren rahmana kurban?z
Art?k sen vard?n
Susuz topraklara rahmet indi seninle
Annenden sonra anne halime sevindi seninle
Ya?mura m? ihtiyaç var?
Kald?r ?ehadet parma??n?,
Ya?murlar? sals?n Allah.
Sonra tut a?ac?n yapra??n?,
Köklerini ç?kartt?r?p yan?nda yürütsün Allah.
Yeterki sen iste,
Sen iste yarasulallah
Deki ben kimim?
Da?lar, ta?lar dile gelsin,
Dilsiz çocuklar ellerinden tutup,
Ente Rasulullah desin.
Sen vard?n
Bedir kârd?,
Uhut dard?
Hendek yârd?.
Yi?itlerin vard?.
Ölmek için yar??an yi?itler...
Hele bir enesin vard? senin.
Enes bin malik...
Uhut'ta öldü?ünü duyunca arkada?lar?na,
Niye burada oturuyorsunuz diye sormu?tu.
Onlar da
"Allah'?n Rasulü öldürülmü? deyince
Enes kükremi?:
" Peki o öldükten sonra ya?ay?p da ne yapacaks?n?z?
Kalk?n ve O'nun gibi ölün! Demi?ti.
Ve sava??n en yo?un oldu?u yerde ?ehit dü?mü?tü.
Hem de ne ?ehit ey nebi!
Vücudu yaralardan tan?nmaz haldeydi.
K?zkarde?i ancak parmaklar?ndan tan?d? onu...
Musab Bin Umeyr'in vard? senin.
Uhut'ta sanca??n? ta??yan.
Öyle bir a?kla sana ba?l?yd? ki
Allah o gün melekleri Musab'?n suretinde indirdi.
Ebu hureyren vard?...
Ac?k?nca mescidin önünde durur sana bakard?.
Sen anlard?n,
Ya Ebâhir gel! Derdin.
Ve sen gittin...
Bir gidi?le gittin
Ard?nda hüznün kald?.
Hasretin kald? göklerde.
Bilal ezan okuyamaz oldu
Ne zaman te?ebbüs etse
Muhammed rasulullah demeye
Dizleri üstüne çöker, kendinden geçerdi.
Sonra günler ay,
Aylar y?l oldu.
Ve as?rlar oldu
Sensizli?e açt?k gözlerimizi.
Ama sen b?rakmazs?n bizi.
Sen vars?n ey ?ehitlerin sultan?
Sen vars?n!
Bir ?ehit bile ölmezken
Sana nas?l yok deriz.
Ebutalip ?ama giderken devesinin önüne geçip
Beni burda kime b?rak?p gidiyorsun demi?tin.
Ne anam var ne babam...
Ebutalip b?rakmam??t? bu yüzden .
Sensizli?in ?zd?rab?yla inleyen ümmetini kime b?rak?p gidiyorsun Ya Rasûlallah!
B?rakma bizi ki; Allah;
Sen onlar?n içindeyken onlara azab edecek de?iliz buyuruyor.
B?rakma bizi!
Hayat? seninle ö?retti Rahman.
Kullu?u seninle tan?d?k.
Duay? senden ö?rendik sevgili!
Hz Ömer umre için senden izin isteyince,
"Karde?cik" dedin ona,
Karde?cik, duanda bana da yer ay?r?r m?s?n?
Bizler Ömer de?iliz ama
Bütün dualar?m?z senin için
Ey Rabbimiz!
Rasulünü an???m?zdan haberdar et!
O'na binler salat, binler selam!
Habibine Makam-? Mahmut'u ver
O'na vesileyi lutfet.
O'nu refik-i Âlâya yükselt
Bizi de affet
O'nun hatr?na affet
Zat?n?n hatr?na Affet.
M?RAÇ
Kapat?n gözlerinizi
Ve karanl??? seyredin.
??te böyle bir gece.
Mekke'de bir gece
Yorgunluk havada
Gariplik suda
Simsiyah bir sessizlik
Uyku bile uykuda.
Kâbe'nin hatîm k?sm?nda
Yan? üzre yatan biri var
Y?l hüzün y?l?
Ebu Talib yok
Y?l hüzün y?l?
Vefakâr e?
Haticetül kübrâ yok.
Kâbe'nin hatîm k?sm?nda
Yan? üzre yatan biri var
Teselli arayan kalp
Hüzünle çarpan kalp
O'nun kalbi.
Ve ayak sesleri
Y?ld?zlar ???ld?yor.
Bu ayak sesleri göklerden
Yol veriyor y?ld?zlar.
Semâdan inenler var.
?zin verseydi Allah
Kâinat inerdi yere
Çünkü kâbe'nin hatîm k?sm?nda yatan
Sultân-? levlâk't?r.
Habîb-i zî?ând?r o
Nur-u hüda'd?r.
Merhamet ufkunun nazl? güne?i
Kainat?n biricik çiçe?idir o.
?zin verseydi allah
Âlemler inerdi yere
Oysa emir yaln?z cebrail'e
Ve yaln?z cebrail iner yere
Kalk ya rasulallah
Semada melekler seni bekler
Taif'te ta?lanan yüzüne hasret
Alaya al?nan sözüne hasret
Seni bekler melekler.
Yer yüzünde vefa yok mu?
Seni teselli edecek birini mi ar?yor kalbin.
Sevdiklerin bir bir uçuyor mu elinden?
Davetini hafife m? ald?lar?
Üzülme ve aç gözlerini
Öteler bekliyor seni
Bu gece kainat ad?n? anacak,
Aç gözlerini ki alemler nazar?na kanacak.
Burak, senin için uçacak.
Aç gözlerini ya habiballah
Bu gecenin ad?na isra diyecek allah.
Ey yedi kat sema aç kap?lar?n?,
Ve haber ver hasretle bekleyen peygamberlere
Deki hazreti Adem'e;
Cennetin kap?s?na ad? yaz?lan
?sminin hatr?na af istedi?in
Salih o?ul geliyor.
Söyle ?sa'ya:
Kuytu kö?elerde
Havarilerinle Allah'a s???n?rken,
Bir ad?m ötedeymi? gibi kokusunu ald???n
Ve insanl??a geli?ini müjdeledi?in
Ahmet geliyor.
Yusuf'a, ?dris'e, Harun'a söyle
Musa'ya deki:
Vas?flar?na hayran olup da
Ümmetinden olmak istedi?in
Salih karde? geliyor.
Müjde ver ?brahim Peygamber'e:
Dua dua yalvar?p
Gelmesini istedi?in o?ul geliyor
Aç kap?lar?n? ey yedi kat sema
Bu gelen Muhammed Mustafa
Cebrail yol gösterir
Ve yürür sultanlar sultan?
Bu nas?l bir yürüyü?tür.
Bu nas?l bir eda?
?nci inci ter mübarek al?nlar?nda
Ba?tan aya?a edep var
Att??? her ad?mda.
Sultan?m,
Cennetler gösterilirken o gece
Ümmetini hayal ettin mi cennette?
Cehennemin alevleri selamlarken seni,
Gözya?lar?n? gördü mü Cebrail?
Ümmetim dedin mi?
Sen unutmazs?n bizi bunda ku?ku yok
Tahiyyat duas? haber verdi bize
Sen bizi hiçbir yerde
Hiçbir zaman unutmad?n
?n?allah biz de seni unutanlardan olmay?z.
Allah seni unutturmas?n bize.
Bir söz sultan?n?n dedi?i gibi
E?er günahlar?m?zdan dolay? girersek cehenneme
Ve Allah biran olsun açarsa ufkumuzu
Talaal bedru aleyna diyece?iz.
Miraç gecesi
Yürüdü rasulullah
Cebrail önde
Bir gece yürüyü?üyle
Yürüdüler... Yükseldiler.
Yükseldikçe yükseldiler.
Cebrail durdu birden,
Ya rasulallah, benimle buraya kadar.
Efendimiz niçin diye sordu
Buras? sidre-i münteha'd?r
Bir ad?m daha atarsam, yanar?m, kavrulurum.
Allah rasulu, sordular:
Nas?l gidilir sidre-i münteha'da?
Cibril-i emin cevap verdi:
A?kla!
A?kla gidilir ya rasulallah
A?kla gidilir ya habiballah
A?kla gidilir ya nebiyyallah
Yürü sultan?m yol senindir!
A?k vadisinde mühür senin.
Söz senindir hal senindir.
Muhabbetin ad? sensin.
Varl?klar?n tad? sensin
Yürü ve selam?n? ilet
Gözü ya?l? ümmetinin
Sensiz bunca yetimin
?let selam?n?
Ahir zaman?n ah?n?
Yüceler yücesine ilet
Sultan?m
Sen dönerken miraçtan
?lahi hediyelerle
Bizim için miraç olan
Be? vakit namazla,
Bakara suresinin son iki ayetiyle
Ve ?irke dü?meyenin affedilebilece?i müjdesiyle
Dönerken sen miraçtan
Biz ahir zamandan
Ebu Bekir edas?yla bak?yoruz sana
"O söylediyse do?rudur"
Rasulullah söylediyse do?rudur.
Ve bir ayetin s?cakl?? sar?yor
Kainatin kalbini:
Her türlü noksanl?ktan münezzeh olan allah
Kulunu geceleyin mescid-i haram'dan al?p,
Kendisine bir tak?m ayetler gösterelim diye
Etraf?n? mübarek k?ld???m?z
Mescid-i aksa'ya götürdü.
Çünkü, i?iten ve bilen odur.
?imdi aç?n gözlerinizi
Ve mîrâc'a haz?rlan?n
:: Uhud::..
Günlerden cuma...
Uhut'a gelenler var.
Medine yolu toz duman...
Uhut'a gelenler var.
Bir da??lsa da ?u hava,
Görsek Medine-i Münevvere'den Uhut'a gelenleri.
Bir görsek Allah Rasulü'nü
Ve ero?lu erleri...
Bak?n göründüler i?te;
At?n?n üzerinde evrenin efendisi!
Cihan?n gözbebe?i!
Uhut'un sevgilisi!
Sa??nda ve solunda ashab-? güzin
Önündeyse iki üveyk yürüyor;
Biri Sad bin Muaz,
Di?eri Sad bin Übade.
Allah'?m bu ne edep
Atlar?n?n bile ba?? yerde...
Bak?n ?u iki gence!
?kisi de onbe?inde...
?u k?sa boylu olan? Rafi' bin Hadic!
Parmaklar?n?n ucuna bas?yor ki
Boyu uzun görünsün!
?yi ok att??? söylenince
?zin veriyor efendimiz.
Di?er gençse Semüre bin Cündüp...
A?layarak peygamberinin yan?na gidiyor.
Ya rasulallah! diyor,
Rafi'ye izin verdiniz. Bana niye izin yok?
Ben rafi'yi güre?te yeniyorum.
Efendimiz tebessüm buyuruyorlar.
Ve bu iki ana kuzusuna güre? tutturuyorlar.
Semüre Rafi'yi yenince güre?te,
Fahr-i kainat ona da izin veriyor.
Günlerden cumartesi...
Uhud'a gelenler var.
??te Ayneyn Tepesi-Okçular Tepesi-
Ba?lar?nda Abdullah bin Cübeyr
Sultan? dinliyorlar.
Dü?man? yendi?imzi görsenizde
Size haber vermedikçe, adam göndermedikçe
Yerlerinizden ASLA ayr?lmay?n!
Ku?lar?n cesetlerimizi kap??t?klar?n? görseniz dahi
Ben size adam göndermedikçe
Yerlerinizden asla ayr?lmay?n!
?ki ordu da haz?r...
?ki ordu da harp nizam?nda...
Ve Uhud'un kalp at??lar? d???nda yeryüzü nefes bile alm?yor!
Sessizli?i bozan Kurey?'in Sancaktar?'d?r.
Söyledi?i her söz küfür kokulu...
Benimle çarp??maya er meydan?na kim ç?kar!
Bu bir meydan okumad?r.
Cevapsa bir çift ayak sesi...
Gözler Uhud topra??nda yürüyen bu ayaklarda...
Kime ait bu ad?mlar ki bast??? toprak 'ALLAH' diyor!
Ve Esedullah nam?yla Hz. Ali(R.A.) yürüyor.
Birkaç saniye, bir tek hamle...
ALLAH'?n(C.C.) Arslan? dimdik ayakta
Kurey?'in sanca?? ise yerde...
Ard?ndan bir ba?kas? yükseltiyor sanca??
Ama bilmiyor ki bu defa kim var Uhud meydan?nda
Gökyüzünde y?ld?r?mlar
Yeryüzünde Hamza var.
As?l ?imdi ba?lad? Uhud'un türküsü.
Tam üç kat? dü?manla Peygamber(A.S.M) ordusu
Göz göze ve di? di?e.
Uhud'da yi?itler var.
??te: Ebu Lücane...
K?l?c?n üzerinde bir yaz?
Korkakl?kta ar
?lerlemekte ?eref var!
??te: Musab bin Umeyr...
Z?rh?n? giyinince
Nas?lda Peygamber'e(A.S.M.) benziyor.
Ve döne döne sava?an Hz. Hamza...
Ben Allah'?n(C.C.) Arslan?'y?m diyor!
Ebu Katade'ye bak?n.
Bak?n bir ok f?rl?yor mü?rik yay?ndan
Bir havay? yara yara geliyor.
Hedefte Rasulullah(A.S.M.) var.
??te: Ebu Katade...
Okun Fahr-i Kainat'a(A.S.M) do?ru gitti?ini görünce
ALLAH'?(C.C.) and? önce
Ve uzatt? ba??n?!
Ok Katade'nin gözüne sapland?.
Uhud'da yi?itler var...
?irk ordusunu bozguna u?ratan...
Ömer bin Hattab'a bak?n
Gözleri çakmak çakmak...
Ama tela? var yüzünde Hz. Ömer'in(R.A.)
Bu ne hal ey Ömer...
Dü?man hüsran ya?arken
Zafer kazn?lm??ken
Bu ne hal ey koca Ömer!
Niçin okçular tepesine bak?yorsun?
Neler oluyor orda?
Niye iniyor okçular Ayneyn Tepesi'nden?
Allah Rasulü(A.S.M) haber vermeden niye iniyorlar?
Ey Abdullah bin Cübeyr!
Durdursana okçular?!
Durun, Allah(C.C.) a?k?na durun!
Arkan?zdan dü?man geliyor, inmeyin yerinizden.
Sahabe sendeliyor inmeyin yerinizden.
Kainat yalvar?yor inmeyin!
Sultanlar Sultan?'n?(A.S.M) incitecekler, inmeyin!
Peygamber(A.S.M) ordusu iki ate? aras?nda...
Efendimizin(A.S.M) etraf?nda on be? sahabe...
Bak?n, mübarek elleri Rasulullah'?n(A.S.M.)
Yüzüne kapan?yor!
Kainat?n aff? için semaya kalkan eller
?imdi kan içinde!
Yeti? Ey Ebu Ubeyde!
Nur saçan yüz kan içinde!
Zaman donuyor sanki,
Ve dudaklar?n?n aras?ndan bir?ey dü?üyor.
K?pk?rm?z? bir yakut gibi
Peygamberin(A.S.M.) mübarek di?i!
Uhud Da??'n? bir titreme al?yor.
Zaman donuyor sanki,
Ve gökler y?rt?l?yor!
Uhud Da??'n? bir titreme al?yor!
Kimse Uhud'a ili?mesin.
Çünkü bir ses geliyor alt? yerden!
Muhammed'in(A.S.M.) di?i yere dü?mesin!
Ve Cibril-i Emin yarat?ld??? günden beri,
En h?zl? ini?iyle iniyor!
Çünkü alt? yönden bir ses geliyor!
Yere dü?mesin Muhammed'in(A.S.M.) di?i!
Kara bulutlar çöktü Uhud'a!
Bir ses ortal??? velveleye verdi:
Muhammed(A.S.M.) öldürüldü!
Muhammed(A.S.M.) öldürüldü!
'E?er O(A.S.M.) öldürüldüyse ben niye ya??yorum! '
Diyen Enes bin Nad at?d? küfrün alevleri aras?na!
Art?k ya?l? gözler Sevgili'yi(A.S.M.) ar?yor.
Kab bin Malik Hz. sesi duyuldu:
'Rasuluh(A.S.M) ya??yor,
Allah(C.C.) '?n Rasulü(A.S.M.) ya??yor,
Onu(A.S.M.) mi?ferinin aras?ndan ???l ???l parlayan gözlerinden tan?d?m.
Habibullah(A.S.M.) ya??yor.
Onu(A.S.M.) ?efkat dolu gözlerinden tan?d?m.'
Ashab-? Güzin'in sevincine bir bak?n!
Uhud'un sevincine bir bak?n!
Hz.Hamza duydu ya bu yeter!
Rasulullah(A.S.M.) ya??yor ya bu yeter!
Yine dald? Hamza Kurey?'in dalgalar?na!
Ama sava??rken bir ara sendeledi Hamza.
Ve bo?lukta bir m?zrak belirdi.
Ey Hamza! Uhud'u her an???m?zda kaç mü'min girmek ister m?zrakla senin arana?
Kaç mü'min ke?ke ben öleydim, ke?ke m?zrak benim sineme saplansayd? der?
Ama ?ehidlerin Seyyidi sensin!
?ehidlerin Efendisi sensin!
Uhud'da ?ehidler var...
?ehidlerin Seyyidi Hamza var Uhud'da!
Rasul-i Zi?an'?n(A.S.M.) gözlerinden bo?alan ya?,
Hamza'y? y?kar gibiydi!
Fahr-i Kainat(A.S.M.) hiç bu kadar elem duymam??t?!
Hiç bu kadar üzülmemi?ti!
Ve amcas?na hiç böyle seslenmemi?ti:
'Ey Rasulullah'?n(A.S.M) amcas? Hamza;
Ey Allah(C.C.) '?n ve Rasulü'nün(A.S.M) Arslan? Hamza;
Ey hay?rlar i?leyen Hamza;
Ey Rasulullah'a(A.S.M) koruyucu olan Hamza;
Allah(C.C.) sana rahmet etsin!
E?er senden sonra yas tutmak gerekseydi;
Sevinmeyi b?rak?p sana yas tutard?m! '
Ve bir ayet yank?lan?yor Ahzab da??nda:
(Bismillahirrahmanirrahim-Rahman ve Rahim olan Allah'?n ad?yla!)
'Mü'minlerden öyle yi?itler vard?r ki,
Onlar Allah(C.C.) 'a verdikleri sözde sadakat gösterdiler.
Onlardan baz?lar? ?ehid oluncaya kadar
çarp??aca??na dair yapt??? ada??n? yerine getirdi.
Kimisi de ?ehid olmay? bekliyor.
Onlar verdikleri sözü asla de?i?tirmediler.'

#2520

 
© 2015
AŞK