Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?lginç Sözler

K?sa ilginç sözler 2015 sayfas? - Sayfam?zda her zaman duydu?unuz sözlerden farkl? bilinmeyen resimli ilginç sözler k?sa olanlar?n? yazd?k. Ayr?ca yine çe?itli sosyal payla??m sitelerinde ilginç sözler facebook twitter sayfalar?n?zda payla?abilirsiniz.
E?er mufakta lavabonun ba??na geçtiyseniz, bula??klar? y?kay?n; ba?ka bir ?ey dü?ünmeyin. (Julia Roberts)

F?rsatlar?n say?s?, onlar? görecek insan say?s?ndan çok daha fazlad?r. (Thomas Edison)
Tek Rakibim penti?m III .
??i olmayan giremez. -?? ve ??çi Bulma Kurumu- ilginç komik sözler
Biliyorsan konu? örnek als?nlar bilmiyorsan sus adam sans?nlar.
Hissediyorum öyleyse var?m.
Babama de?erimi sordum; dünyalar kadar dedi. dünyan?n de?erini sordum; be? para etmez dedi .
Hakk?m? arad?m me?gul ç?kt?.
Nukelene nukelene nuklemeyi ö?rendik. ilginç sözler facebook
Bu kadar cehalet ancak tahsille olur!
sevgilimle gidice?im yer morg her gece içerim k?rm?z? tuborg
adam?n biri varm?? ikinci dönem düzeltmi?...
gülü sevmeyen dikenine katlanmaz ?ans

kat kat pastay?m içindeki çikolaty?m yersen ye yemezsen yüzüne
Hayat? çok güldürdük ;Ama hayat bizi hiç .
Zincir, en zay?f halkas? kadar güçlüdür. (Çin atasözü)
Her bildi?ini söyleme, ama her söyledi?ini mutlaka bil. (A. Claudius)
Güzel : Her konuda bir ?ey bilin fakat bir konuda her ?eyi bilin. (Sak?p Sabanc?)
"Bir gün", "bir gün" diye ilerleyenler "hiçli?in" evine var?rlar. (Miguel de Cervantes)
Öngörmek yönetmek demektir. (Pascal)
Göz, mideden büyüktür. (Alman atasözü)
Aldat?lman?n en iyi yolu, kendini herkesten kurnaz sanmakt?r. (François de la Rochefoucauld)
Endi?e, ço?u kez küçük bir ?eye büyük bir gölge verir. (?sveç atasözü)
Her münaka?an?n temelinde birisinin cahilli?i yatar. (Louis D. Brandeis)
Hayat? çok güldürdük ; Ama hayat bizi hiç .

Babama de?erimi sordum; dünyalar kadar dedi. dünyan?n de?erini sordum; be? para etmez dedi .
Hakk?m? arad?m me?gul ç?kt?.
Nukelene nukelene nuklemeyi ö?rendik
Bu kadar cehalet ancak tahsille olur!
Bitkisel hayata girdim, maksat ye?illik olsun
Buraya birseyler yazacakt?m ama masa bitti !!!!
Benim bilgisayar?m 2000"²i görmeden öldü
?nsanlar konu?ur, aptallar gürültü yapar!
Bilgisayar bir tutkudur buna kapilmayan mutludur
Dünya delikanl? olsayd? yuvarlak olmazd?.
Baba miras? deil al?n teri!!!
Adam?n biri yatm??, kar?s? gemi....
Her problemin bir çözümü vard?r.Fakat as?l sorun çözmenin zaman almas?d?r...
Sabr?n sonu reset'tir.
Ne kadar az dusunursen hayatta o kadar basarili olursun
??i olmayan giremez çünkü içerde yeterince i?siz var
Sevgili gelecegim, Ben postaneye kadar gidiyorum. Gelirde evde bulamazsan, anahtar
paspasin altinda.
Acele mail'e virüs karisir
Kad?n hakk? diye bir?ey olmaz. Hakk? erkek ismi...
?lk bak??ta a??k olmamak için iki kere bakt?m.
Gelecek bizim de. Yaaaa gelecek nerede.
E?er bir sorun varsa, kesin çözümü de vard?r. Çözümü yoksa zaten sorun de?ildir!
Tek rakibim THY (Rahmetlinin son sözü)
Uzun Olan Kuyu De?il , K?sa Olan ?PT?R!!
Sen seni bil sen seni sen seni bilmezsen patlat?rlar enseni
Nazar etme ne olur, gasp et senin de olur
Dünyada hiçbir psikolog insan? bir tuvalet kadar rahatlatamaz.
Söz bilir isen söyle sözünden hisse als?nlar. Bilmezsen sukut et Webmaster sans?nlar.
Haklar?m? kaybettim. Hükümlüyüm.
Hostes aran?yor.
Rahmetlide sollard?.
Anan da binerdi.
O ?imdi havac?.
Hor görme grabi, zor atlatt? gribi
Sakla saman? inekler yesin.
Sab?r ta?? depremden de?il ac?dan çatlad?!
Garantili cinayet i?lenir, alacak tah sili yap?l?r... {TEM?Z-?? AF ÇETES?}
Birine bula?..Kaedini öldürt..Gazeteye haber ol, ölümsüzle?!
Dünya'ya 2tarkl? aç?dan bakma yetene?ine ?a??l?k derler!
?kinci hayat diye bir?ey yok..Taksitlendirilmi? hayatlar var!
Boynuzlanmak uzun e?ek oynamaya mani de?ildir!
Ecelle de yar??sak kazanaca??z!
Aftan sonra en çok i?, h?rs?zl?k masas?na dü?er
Dün bir taksi çevirdim hala dönüyor.
Kirli havaya teslim olma nefesini tut!
Bas?t fikirlerini en karma??k dille anlat ki keramet aras?nlar!
Sen sen ol kendini satma..Bugünler de piyasa durgun.
Adam?n biri topa bay?l?yomu? top görmü? bay?lm??
A?k bir sudur, ?imdi kesildi.
Hiç bir psikiatrist insan? tuvalet kadar rahatlatamaz
Güne? giremeyen eve pencere laz?m

Araban?z?n önünedki çocuklar kazaya sebep olur, arkan?zdakiler ise çocu?a
Kumar? b?rak?ca??ma bahse girerim
ÜN?VERS?TE Ö?RENC?S?NDEN OKEY, B?LARDO DERSLER?
K?zlardan intikam?n?z al?n geçek pul koleksiyonuzu gösterin
Bitkisel hayata girdik h?yar gibi ya??yoruz
Me?gul olsa bile hakk?n?z? aray?n?z.
Sak?n girme helaya ba??n girer belaya ***ürürler merkeze öptürüller herkese
Hayatta dik durmay? ö?ren maksat gölgenin imaj? düzelsin
Hakk?m? Ar?yorum "Hakk?n?n Kar?s?"!
Sana taptigim kadar allaha tapsaydim peygamber olurdum
?nsanlari tanidikça hayvanlari seviyorum
Bazen insanlar mutlulu?un pe?inden öylesine h?zla ko?uyorki, aceleden pas geçiyor.(Bu?ra)
Meteligim kalmadi, eve bir hirsiz girse de soysam...
Hakk?m? kaybettim.Bulana $1000 ödül "Hakk?'n?n annesi
Bir salatall???n en çok k?zd?p? ?ey kendisine h?yar denmesidir.
A?lama sevgilim ?slan?yorum.
Gönlünde yer yoksa bana güzelim; fark etmez ben ayakta da giderim...
Sen sen ol kap? önünde a?k yapma , a?k?n gözü kördür ama komsununki asla
Sana yaza yaza yaz geldi.mesaja zam geldi.daha yazacakt?m ama konturum bitti...
Paran?n ne önemi var önemli olan miktar?...
Erkekler limona benzer bakt?kça a?z?n sulan?r yedikçe miden bulan?r...
Kad?n hakk? diye bir ?ey yoktur, Çünkü hakk? erkek ismidir...
O?lum müjde sana i? buldum! Nas?l i? , büfede yedigün vereceksin...
Gecenin ne kadar uzun oldu?unu ancak hastalar bilir.
Hayat? çok güldürdük ;Ama hayat bizi hiç .
Tek Rakibim penti?m III .
??i olmayan giremez. -?? ve ??çi Bulma Kurumu-
Biliyorsan konu? örnek als?nlar bilmiyorsan sus adam sans?nlar.
Hissediyorum öyleyse var?m.
Babama de?erimi sordum; dünyalar kadar dedi. dünyan?n de?erini sordum; be? para etmez dedi .
Hakk?m? arad?m me?gul ç?kt?.
Nukelene nukelene nuklemeyi ö?rendik
Bu kadar cehalet ancak tahsille olur!
Bitkisel hayata girdim, maksat ye?illik olsun
Buraya birseyler yazacakt?m ama masa bitti !!!!
Benim bilgisayar?m 2000"²i görmeden öldü
?nsanlar konu?ur, aptallar gürültü yapar!
Bilgisayar bir tutkudur buna kapilmayan mutludur
Dünya delikanl? olsayd? yuvarlak olmazd?.
Baba miras? deil al?n teri!!!
Adam?n biri yatm??, kar?s? gemi....
Her problemin bir çözümü vard?r.Fakat as?l sorun çözmenin zaman almas?d?r...
Sabr?n sonu reset'tir.
Ne kadar az dusunursen hayatta o kadar basarili olursun
??i olmayan giremez çünkü içerde yeterince i?siz var
Sevgili gelecegim, Ben postaneye kadar gidiyorum. Gelirde evde bulamazsan, anahtar
paspasin altinda.
Acele mail'e virüs karisir
Kad?n hakk? diye bir?ey olmaz. Hakk? erkek ismi...
?lk bak??ta a??k olmamak için iki kere bakt?m.
Gelecek bizim de. Yaaaa gelecek nerede.
E?er bir sorun varsa, kesin çözümü de vard?r. Çözümü yoksa zaten sorun de?ildir!
Tek rakibim THY (Rahmetlinin son sözü)
Uzun Olan Kuyu De?il , K?sa Olan ?PT?R!!
Sen seni bil sen seni sen seni bilmezsen patlat?rlar enseni
Nazar etme ne olur, gasp et senin de olur
Dünyada hiçbir psikolog insan? bir tuvalet kadar rahatlatamaz.
Söz bilir isen söyle sözünden hisse als?nlar. Bilmezsen sukut et Webmaster sans?nlar.
Haklar?m? kaybettim. Hükümlüyüm.
'Bekle' dedi gitti. Ben beklemedim, o da gelmedi... Ölüm gibi bir ?ey oldu ama kimse ölmedi... "
Belki de hepimiz hiç dü?ünmeden kalbimizin en iyi k?sm?n? vermi?izdir. Hemde kar??l???nda bizi dü?ünmesi bile zor olanlara.- Bob Marley -
Hat?rlamak için bir haf?zam?z varken , unutmak için elimizde hiçbir ?eyin olmamas?; hayat?n bize att??? en büyük kaz?kt?r . -M. Mungan
"A?k, yaln?zca onunla birlikte olmak de?ildi. Herkesi ona benzetip, hiçbirini onun yerine koyamamakt?."-Can Yücel
"Bütün tutkular bize suç i?letir ama, bizi en gülünç hatalara dü?üren a?kt?r"-La Rochefoucauld
Hap??rd???mda; çok ya?a yerine benimle ya?a deseydi ke?ke..
Ben de "sen de gör" de?il de, "emrin olur"deseydim sessizce. - Naz?m Hikmet Ran
Etkileyici ?ncelik, dü?man yaratmadan sözünü söyleyebilme sanat?d?r. (Anonim)
Çok yaprak az meyva: Bu do?an?n yasas?d?r. Çok söz ve az i?, bu da insan?n hatas?d?r. (Ligi)
Zay?flar hiçbir zaman affedemez, affedebilmek güçlülere özgürdür. (M. Gandhi)
Size ba?ar?n?n de?il, ama ba?ar?s?zl???n formülünü verebilirim: Herkese ho? görünmeye çal???n. (Bill Cosby)
Önemli olan yere dü?üp dü?memen de?il, tekrar aya?a kalk?p kalkamamand?r. (Vince Lombardini)
Bak?lan manzara üzerinde bulunulan tepeye ba?l?d?r. (Frans?z atasözü)
?nsan, inançlar?n?n eseridir. Nas?l inan?yorsa öyledir. (Bhagavad Gita)
?yi bir vicdan, rahat bir yast?kt?r. (C. Brentano)
Vaktinde istemesini bilene her ?ey vaktinde gelir.
Bilgeli?in zirvesi; bugünde ya?amak, gelece?i planlamak ve geçmi?ten kar sa?lamakt?r. (Anonim)
sen ben? öldürdün, ben üldürmeden gömdüm!!!
sana bi?i söliim ama kapasiten yetmess cicim
sevgilimle gidice?im yer morg her gece içerim k?rm?z? tuborg
adam?n biri varm?? ikinci dönem düzeltmi?...
gülü sevmeyen dikenine katlanmaz ?ans
kat kat pastay?m içindeki çikolaty?m yersen ye yemezsen yüzüne
Hayat? çok güldürdük ;Ama hayat bizi hiç .
Zincir, en zay?f halkas? kadar güçlüdür. (Çin atasözü)
Her bildi?ini söyleme, ama her söyledi?ini mutlaka bil. (A. Claudius)
Her konuda bir ?ey bilin fakat bir konuda her ?eyi bilin. (Sak?p Sabanc?)
"Bir gün", "bir gün" diye ilerleyenler "hiçli?in" evine var?rlar. (Miguel de Cervantes)
Öngörmek yönetmek demektir. (Pascal)
Göz, mideden büyüktür. (Alman atasözü)
Aldat?lman?n en iyi yolu, kendini herkesten kurnaz sanmakt?r. (François de la Rochefoucauld)
Endi?e, ço?u kez küçük bir ?eye büyük bir gölge verir. (?sveç atasözü)
Her münaka?an?n temelinde birisinin cahilli?i yatar. (Louis D. Brandeis)
?ncelik, dü?man yaratmadan sözünü söyleyebilme sanat?d?r. (Anonim)
Çok yaprak az meyva: Bu do?an?n yasas?d?r. Çok söz ve az i?, bu da insan?n hatas?d?r. (Ligi)
Zay?flar hiçbir zaman affedemez, affedebilmek güçlülere özgürdür. (M. Gandhi)
Size ba?ar?n?n de?il, ama ba?ar?s?zl???n formülünü verebilirim: Herkese ho? görünmeye çal???n. (Bill Cosby)
Önemli olan yere dü?üp dü?memen de?il, tekrar aya?a kalk?p kalkamamand?r. (Vince Lombardini)
Bak?lan manzara üzerinde bulunulan tepeye ba?l?d?r. (Frans?z atasözü)
?nsan, inançlar?n?n eseridir. Nas?l inan?yorsa öyledir. (Bhagavad Gita)
?yi bir vicdan, rahat bir yast?kt?r. (C. Brentano)
Vaktinde istemesini bilene her ?ey vaktinde gelir.
Bilgeli?in zirvesi; bugünde ya?amak, gelece?i planlamak ve geçmi?ten kar sa?lamakt?r. (Anonim)
E?er mufakta lavabonun ba??na geçtiyseniz, bula??klar? y?kay?n; ba?ka bir ?ey dü?ünmeyin. (Julia Roberts)
F?rsatlar?n say?s?, onlar? görecek insan say?s?ndan çok daha fazlad?r. (Thomas Edison)
Tek Rakibim penti?m III .
??i olmayan giremez. -?? ve ??çi Bulma Kurumu-
Biliyorsan konu? örnek als?nlar bilmiyorsan sus adam sans?nlar.
Hissediyorum öyleyse var?m.
Babama de?erimi sordum; dünyalar kadar dedi. dünyan?n de?erini sordum; be? para etmez dedi .
Hakk?m? arad?m me?gul ç?kt?.
Nukelene nukelene nuklemeyi ö?rendik
Bu kadar cehalet ancak tahsille olur!

#2326

 
© 2015
AŞK