Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?mam Ali R?za Sözleri

Akl?n en üstün mertebesi, insan?n kendi nefsini tan?mas?d?r.

Herkesin dostu onun akl?d?r; dü?man? ise cehaletidir.

Dosta kar?? alçak gönüllü, dü?mana kar?? tedbirli, halka kar?? da güler yüzlü ol.

Cimrinin rahatl???, k?skanc?n lezzeti, çabuk usanan?n vefas? ve yalanc?n?n da yi?itli?i olmaz.

Mal?n en iyisi, haysiyeti korumak için harcanand?r.

Günahtan tevbe eden, günah i?lemeyen kimse gibidir.

?arap içenle oturup kalkma; ona selam da verme.

Allah, bo?una cedelle?meyi, israf? ve a??z açmay? sevmez.

?nsanlara muhabbet beslemek akl?n yar?s?d?r.

Peygamberlerin s?fatlar?ndan biri de temizliktir.

?badet, çok namaz k?lmak ve çok oruç tutmak de?il; ibadet, Allah'?n i?leri hakk?nda çok dü?ünmektir.

Cömert, yeme?ini yesinler diye halk?n yeme?ini yer. Ama cimri, yeme?ini yemesinler diye halk?n yeme?ini yemez.

Ailesini geçindirmek için r?z?k pe?inde olan kimsenin mükafat?, Allah yolunda cihad eden kimsenin mükafat?ndan daha fazlad?r.

Adi insan kimdir? diye sorduklar?nda ?mam: Sahip oldu?u ?ey, kendisini Allah'tan al?koyan (gafil eden) kimsedir. buyurdular.

Tevekkülün haddi nedir? diye sorduklar?nda: Allah'tan ba?ka hiçbir kimseden korkmamakt?r. buyurdular.

Susmak bir nevi hikmettir. Bo? yere konu?mamak muhabbeti art?rd??? gibi, her hayr?n da rehberidir.

H?rs ve hasetten kaç?n?n, çünkü geçmi? ümmetleri bu iki s?fat helak etmi?tir; cimrilikten sak?n?n; o mü'min ve hür insanda bulunmayan bir afettir ve imana ayk?r?d?r.

Kur'an Allah'?n kelam?d?r, ondan ileriye geçmeyin ve ondan ba?ka bir ?eyde hidayeti aramay?n yoksa dalalete (sap?kl??a) dü?ersiniz.

?man, farzlar? yerine getirmek, haramlardan kaç?nmak, kalple Allah'? tan?mak, dille ikrar etmek ve azalarla amel etmektir.

?man?n dört rüknü vard?r: Allah'a tevekkül etmek, Allah'?n kazas?na r?za göstermek, Allah'?n emrine teslim olmak ve her?eyi Allah'a havale etmek.

ilim olgunluk ve ilim, derin anlay???n ni?anelerindendir. Susmak, hikmet kap?lar?ndan bir kap?d?r. Susmak (bo? yere konu?mamak) muhabbbet kazand?rd??? gibi her hayr?n da k?lavuzudur.

Öyle bir gün gelir ki, afiyet(rahatl?k) on cüz' olur. Dokuz cüz'ü insanlardan uzakla?makla ve bir cüz'ü de susmakla sa?lan?r.

Biz t?pk? Resulullah (sav) gibi verdi?i sözü yerine getirmeyi kendisi için borç bilen bir Ehl-i Beytiz.

Kullar?n en seçkini kimlerdir? diye sorduklar?nda: "Kullar?n en iyisi, iyi i? yapt???nda ho?nut olan, kötü i? yapt???nda ma?firet dileyen, kendisine bir nimet verildi?inde ?ükreden, s?k?nt?ya dü?tü?ünde sabreden ve sinirlendi?inde de affeden kimsedir. buyurdular.

Susmak, hikmet kap?lar?ndan bir kap?d?r. Susmak, bo? yere konu?mamak, muhabbet kazand?rd??? gibi her hayr?n da k?lavuzudur.

Mü'min, kendisinde üç haslet olmad?kça mü'min olmaz; Rabbinden bir sünnet, Peygamber'inden bir sünnet ve ?mam?ndan bir sünnet. Rabbinden olan sünnet, s?rr? gizlemektir. Peygamber'inden olan sünnet, halkla iyi geçinmektir. ?mam?ndan olan sünnet de s?k?nt? ve zorluklarda sab?rl? olmakt?r.

?mamet dinin yular?d?r, müslümanlar?n düzeni, dünyan?n ?slah? ve mü'minlerin izzetidir. ?mamet, ?slam'?n geli?en kökü, yücelen buda??d?r. ?mam ile namaz, zekat, oruç, hac tamamlan?r; ?mam ile fey'i ve sadakat ço?al?r, ?mam ile hadlar ve hükümler uygulan?r ve s?n?rlar korunur.

Peygamberlerin silah?na sar?l?n. Nedir Peygamberlerin silah?? diye soruldu?unda: Dua'd?r. " diye cevap verdi.

Bo? i?ler, bo? sözleri gerektirir.

Büyük karde? baba yerindedir.

#535

 
© 2015
AŞK