Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?mam El Gazali Sözleri

Ne kadar kibirli dursa da barda??n önünde e?ilir çaydanl?k. Öyleyse bu büyüklenme niye? Bu kibir, bu gurur niçin?

Bedenine de?il kendine de?er ver, ve gönlünü olgunla?t?r ! Çünkü ki?i; bedeni kadar de?il, ruhu kadar insand?r.

?üphe duymayan hakikati bulamaz.

Cevizin kabu?unu k?r?p özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder.

Bir sözü söyleyece?in zaman dü?ün! E?er o sözü söylemedi?in zaman mesul olacaksan söyle. Yoksa sus.

Çocuktaki utanma hali ondaki ak?l nurunun alametidir.

Her hâdisin hudûsu (sonradan var olan?n var olmas?) için bir sebebe ihtiyaç vard?r.

Ölüm Allah'?n sevgili kullar?na, bir bardak tatl? so?uk suyu içmek kadar kolay gelir.

O hâlde evrenin de var olmas? için bir sebebe ihtiyaç vard?r. O sebep de Tanr?'d?r.

?lmi ile amel etmeyen alim; ba?kalar?n? giydirdi?i halde kendisi ç?plak olan i?ne gibidir.

Belaya ?ükretmek laz?md?r. Çünkü küfür ve günahlardan ba?ka bela yoktur ki, içinde senin bilmedi?in bir iyilik olmas?n! Allah, senin iyili?ini senden iyi bilir.

Uzun mesafelere ula?mak, yak?n mesafeleri a?makla mümkündür.

Cuma günü günah i?lemeden geçerse, di?er günler de selametle geçer.

Tevbe ederim, ameli salih i?lerim dersen, ölüm daha evvel gelebilir. Pi?man olur, kal?rs?n. Yar?n tevbe etmeyi bugün tevbe etmekten kolay zannediyorsun, yan?l?yorsun.

Bil ki, kalble g?ybet etmek, dille etmek gibi haramd?r. Bir kimsenin noksan?n?, kusurunu ba?kas?na söylemek do?ru olmad??? gibi, kendi kendine söylemek de caiz de?ildir.

Sab?r insana mahsustur. Hayvanlarda sab?r yoktur. Meleklerin ise sabra ihtiyac? yoktur.

Tamahkar, aç gözlü olma, kalbin kat? ve kara olur. Çok mal art?rmak için hasislik yapma.

Darg?n ve küskün olanlar? bar??t?r ki yar?n k?yamet gününde sevinenlerden olas?n.

Dünyada kimi sever ve kim ile dü?üp kalkarsan k?yamette onunla ha?rolursun. O halde ilmi ile amel eden alimlerin ve salihlerin sohbetine devam et..!

Allahü teâlân?n verdi?i nimeti, Onun sevdi?i yerde harcamak ?ükür; sevmedi?i yerde kullanmak ise küfran-? nimettir (nimeti inkâr etmektir).

Allah-ü teâlân?n, her yapt???m?z? her dü?ündü?ümüzü bildi?ini unutmamal?y?z. ?nsanlar birbirinin d???n? görür. Allahü teâlâ ise, hem d???n?, hem içini görür. Bunu bilen bir kimsenin i?leri ve dü?ünceleri edepli olur.

Akl? olan kimse nefsine demelidir ki: Benim sermayem, yaln?z ömrümdür. Ba?ka bir ?eyim yoktur. Bu sermaye, o kadar k?ymetlidir ki, her ç?kan nefes hiçbir ?eyle tekrar ele geçmez ve nefesler say?l?d?r, azalmaktad?r. O halde bu günü elden kaç?rmamak bunu saadete kavu?mak için kullanmamaktan daha büyük ziyan olur mu? Yar?n ölecekmi? gibi bütün âzâlar?n? haramdan koru.

Ey nefsim, sonra tevbe ederim ve iyi ?eyler yapar?m, diyorsan, ölüm daha önce gelebilir, pi?man olup kal?rs?n. Yar?n tevbe etmeyi bugün tevbe etmekten kolay san?yorsan, aldan?yorsun.

#539

 
© 2015
AŞK