Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?mam Hasan Askeri Sözleri

Mü'minin, kendisini alçaltacak ?eye ilgi göstermesi ne de kötüdür.

Ahma??n kalbi a?z?ndad?r, hikmet sahibi olan kimsenin a?z?ysa kalbindedir.

En huzursuz insanlar, kin güden kimselerdir.

Mahzun bir ?ahs?n yan?nda, sevinçli oldu?unu göstermek edepsizlik say?l?r.

Karde?ine gizlide ö?üt veren onu süslemi?, aç?kta halk?n önündü ö?üt veren de onu kötülemi?tir.

Hayattan daha iyisi, kaybetti?inde hayata nefret etti?in ?eydir. Ölümden daha kötüsü ise, ba??na geldi?inde ölümü arzulad???n ?eydir.

?ki hasletten üstün bir ?ey yoktur: Allah'a iman etmek ve karde?lere faydal? olmak.

Cahil ile dost olan ?st?rap çeker.

Hakk? terkeden her güçlü, zelil olur; hakk'a sar?lan her zelil de, izzet kazan?r.

Abdestli oldu?unda haddini a?an, abdestini bozan kimse gibidir.

Garantilenmi? r?z?k, seni farz bir i?ten al?koymas?n.

Öfke, her ?errin anahtar?d?r.

Allah'?n nimetiyle ku?at?lmayan hiçbir bela yoktur.

Tevazu, k?skan?lmayan bir nimettir.

Mü'min mü'mine bereket, kafire ise hüccettir.

Yan?ndan geçti?in herkese selam vermen ve mecliste makam?ndan a?a??da oturman tevazudand?r.

Münaka?a etme; yoksa de?erin yok olur. ?aka yapma; yoksa ba?kalar? sana kar?? cür'et kazan?r heybetin sars?l?r.

Bel k?ran musibetlerden biri de, gördü?ü iyili?i gizleyen ve kötülü?ü aç??a vuran kom?udur.

Bismillahirrahmanirrahim Allah'?n ism-i a'zam'?na, gözün siyah?n?n beyaz?na olan yak?nl???ndan daha yak?nd?r.

Affedilmeyecek günahlardan biri de, ki?inin "Ke?ke, sadece bu günah?mdan sorguya çekilsem yani, bu günah önemli de?il demesidir. Daha sonra ?öyle buyurdular: ?nsanlar aras?nda ?irk, kar?ncan?n karanl?k gecede siyah bir deri üzerindeki ayak izinden daha gizlidir.

?nsanlar?n en takval?s?, ?üpheli olan i?lere te?ebbüs etmeyen kimsedir. ?nsanlar?n en abidi, farzlar? eda eden kimsedir. ?nsanlar?n en zahidi, haramlar? terkeden kimsedir. ?nsanlar?n en çok çaba göstereni, günahlar? terkeden kimsedir.

Allah'? ve ölümü çok an?n. Kur'an'? çok tilavet edin. Peygamber (sav)'e çok salavat getirin. Çünkü Peygamber'e salavat getirmenin on hasenesi (sevab?) vard?r. Size yapt???m tavsiyeleri unutmay?n. Selam?m? size ileterek sizi Allah'a emanet ediyorum.

#471

 
© 2015
AŞK