Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?mam Muhammed Bak?r Sözleri

?man, ikrar ve ameldir. ?slam ise yaln?z ikrard?r.

Sak?n Kendisine Verdi?in K?ymeti Sana Vermeyenle Arkada?l?k Kurma.

?man ve haya ayn? köke uzanmaktalar; biri giderse di?eri onu izler.

Kime ahmakl?k verilmi?se, iman ondan uzakla?t?r?lm??t?r.

Gücün yetiyorsa ili?kin olan herkesten, iyilikte üstün olmaya çal??.

Tembellik, hem dine, hem de dünyaya zarar verir.

Dili gerçe?i söyleyenin, ameli temiz olur. Niyeti iyi olan?n, r?zk? ço?al?r. Ailesine kar?? güzel davranan?n ise ömrü uzar.

Dört ?ey hay?r hazinelerindendir: ?htiyac? gizlemek, sadakay? gizlemek, a?r?y? bildirmemek ve musibeti söylememek.

En üstan ibadet, kar?n ve fercin ?rz?n iffetidir.

Allah-u Teala çirkin söz söyleyen, a?z? bozuk adam? sevmez.

?man, sevgi ve buzdan ibarettir.

Karde?inin sana kar?? kalbindeki sevgisini, kalbindeki ona kar?? sevginle tan?.

?lminden faydalan?lan alim, yetmi? bin abidden daha üstündür.

Zahiri bat?n?ndan iyi olan?n, (amel) terazisi hafif olur.

Allah'?n bütün takdirleri, mü'min için hay?rl?d?r.

Yirmi y?ll?k arkada?l?k akrabal?kt?r.

Hilim ve ilim beraberli?inden daha güzel bir beraberlik yoktur.

Münaf?k kimseyle dilinle anla? ve geçin. Sadece mü'mini kalbinle sev. Bir yahudi bile seninle oturursa ona kar?? iyi davran.

Kemalin tümü, din hususunda derin bilgi sahibi olmak, musibetlere kar?? sabretmek ve geçim masraf?n? ölçülü bir ?ekilde ayarlamakt?r.

?nsan, kendisinden üsttekini k?skand??? ve kendisinden a?a??dakini de küçümsedi?i sürece alim say?lmaz.

Üç kimse selam vermez: Cuma namaz?na giden, cenaze arkas?nda yürüyen ve hamamda olan kimse.

Allah u Teala, her kimin bat?n?nda ona bir ö?üt verici yerle?tirmezse, halk?n ö?ütleri ona fayda vermez.

Allah'?n raz? oldu?u yerde mal?n? infak etmekten sak?nan cimri kimse de, o mal?n kaç kat fazlas?n?

Allah'?n sevmedi?i bir yerde sarfetmeye duçar olur.

Allah-u Teala, insanlar?n, bir ?ey istediklerinde, birbirlerine ?srar etmelerini sevmez; ama onu kendisi için sever. Kendisinden ber ?eyin istenilmesini ve indinde olan?n ?srarla talep edilmesini sever.

Üç ?ey, dünya ve ahiret güzelliklerindendir: Sana zulüm edeni affetmen, seninle ili?kisini kesenle ili?ki kurman ve sana kar?? cahillik yapana yumu?ak ve olgun davranman.

K?yamet günü, pi?manl??? herkesten daha fazla olan, do?ru yolu aç?klay?p o yolda gitmeyen kimsedir.

Allah buyuruyor ki: Ey Ademo?lu! Haram k?ld???m ?eylerden kaç?n. Böyle yaparsan insanlar?n en takval?s? olursun.

Ki?inin ba?kas?nda gördü?ü bir ay?b? kendisinde görmemesi, terkedemedi?i bir ?eyle ba?kas?n? ay?plamas? ve kendisini ilgilendiremyen bir ?eyle arkada??n? incetmesi, kendisini aldatmas? için yeterlidir.

Tevazu: makam?ndan a?a?? olan bir yerde oturmaya raz? olman, kar??la?t???n herkese selam vermen ve hakl? olsan bile münaka?ay? terketmendir.

Sak?n tembellik ve sab?rs?zl?k etme. Çünkü bunlar her ?errin anahtar?d?r. Tembellik eden hiçbir hakk? eda edemez. Sab?rs?zl?k eden de hiçbir hakka dayanamaz biraz sinirlenmekle haktan el çeker.

Marifetsiz yap?lan amel kabul olmaz; amelsiz de marifet olmaz. Kim Allah'? tan?rsa, marifeti, onu amel etmeye sevkeder; marifeti olmayan?n ameli kabul olmaz.

Üç haslete sahip olan, onlar?n vebalini cezas?n? çekmedikçe ölmez: Zulmetmek, s?la-i rahmi kesmek ve yalan yere yemin etmek ki, Allah'a kar?? sava?makt?r.

Nice insanlar var ki, birbirleriyle kar??la?t?klar?nda: Allah dü?man?n? helak etsin derler; oysa ki onun Allah'tan ba?ka bir dü?man? yoktur.

Zulüm üç çe?ittir: Allah'?n affetmeyece?i zulüm, Allah'?n affedece?i zulüm ve Allah'?n ondan

vazgeçmeyece?i (hesaps?z b?rakmayaca??) zulüm. Allah'?n affetmeyece?i zulüm, Allah'a ?irk ko?makt?r.

Allah'?n affedece?i zulüm, insan?n kendisiyle Allah aras?nda olan bir ?eyde kendisine zulüm etmesidir. Allah'?n ondan geçmeyece?i zulüm ise insanlara yap?lan zulümdür.

S?la i rahim, amelleri temizler, mallar? art?r?r, belay? uzakla?t?r?r, hesab? kolayla?t?r?r ve eceli erteler ömrü uzat?r.

#871

 
© 2015
AŞK