Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?mam Musa Kaz?m Sözleri

?nsanlara kendini sevdirmek akl?n yar?s?d?r.

Çok gam, ihtiyarl?k getirir.

Acelecilik, cehaletin ta kendisidir.

Anne ve babas?n? üzen, onlara asilik etmi?tir.

Allah, ihtiyaç miktar?nca yard?m eder ve musibet miktar?nca da sab?r verir.

Emaneti eda etmek ve do?ruluk, r?z?k getirir.

Musibet, sabreden kimseye birdir, sabretmeyen kimseye ise ikidir.

Zulmün zorlu?unu, ancak zulme u?rayan kimse anlar.

Kim makam dilerse, helak olur ve kim bencil olursa helak olur.

Ey Hi?am! Do?ru konu?an?n ameli de temiz olur.

Halka göz dikme, çünkü bu s?fat zelil olma ve alçalman?n anahtar?d?r.

Hikmetli bir kelime, mü'minin yitik mal?d?r, öyleyse ilim pe?inde ko?un!

?aka yapmaktan sak?n, çünkü ?aka, iman?n nurunu yok eder.

Kim kötülüklerden rahats?z olmazsa, iyilik de onun yan?nda bir de?er ta??m?z.

Her gördü?ün ?eyde bir ö?üt vard?r.

Allah'?n verece?i mükafata yakini olan, cömertçe ba???ta bulunur.

Mutedil davranan, muhtaç olmaz.

Tedbir, mai?etin yar?s?d?r.

Kim ifrat ve tefritten sak?n?r ve kanaat ederse nimeti baki kal?r. Kim de savurgan olur ve israf ederse nimeti yok olur.

Ey adam, Allah'tan kork. Helak olmana sebep olsa bile hakk? söyle. Çünkü gerçekte kurtulu?un ondad?r. Ey adam, Allah'tan kork; kurtulmana sebep olsa bile bat?l? terket. Çünkü gerçekte helak?n ondad?r!

Sak?n Allah'a itaat yolunda mal?n? esirgeme. Çünkü onun iki kat?n? Allah'?n masiyetinde günah yolunda harcars?n.

Mü'min, iman ve bela aç?s?ndan terazinin iki kefesi gibidir; ?man? artt?kça belas? da ço?al?r.

Kulu, Allah'? tan?maktan sonra ona en yak?n edecek ?ey, namaz k?lmas?, ana ve babaya iyilik yapmas?, haset, bencillik ve övünmeyi terk etmesidir.

Allah'?n kullar? aras?nda en kötü olan, kötü dili oldu?u için halk?n onunla oturup kalkmaktan çekindi?i kimsedir.

Kendinize fakirli?i telkin etmeyin, çünkü bunu yapan cimri olur. Kendiniz için uzun ömür göz önüne almay?n, çünkü bu sizi ihtirasa kapt?r?r.

Ey Hi?am! Hz. Mesih(?sa) havarilerine dedi ki; Küçük ve ehemmiyetsiz say?lan günahlar ?eytan?n tuzaklar?ndan biridir. ?eytan onlar? size küçük ve ehemmiyetsiz gösteriyorlar, böylece onlar ço?al?yor ve sizi ku?at?yor.

Allah u Teala di?erlerine söven, ne dedi?ine ve ona ne dendi?ine ald?r?? etmeyen hayas? az ki?iye cenneti haram etmi?tir.

Ey hi?am! Bütün insanlar y?ld?zlar? görür. Ama y?ld?zlar?n seyrini ve duru? yerlerini bilenden ba?kas? onlara bak?p yolunu bulamaz. Sizler de hikmet ö?reniyorsunz, ama ö?rendi?iyle amel edenlerden ba?kas? yolunu bulamaz.

Allah'? tan?d?ktan sonra, en büyük ibadet kurtulu?u ?mam Mehdi'nin zuhurunu beklemektir.

Allah'a hamd-u sena etmeden ve peygambere salat göndermeden önce dua eden kimse, kiri?siz kemanla ok atan ki?iye benzer.

Ey hi?am! Ak?ll? insanlar, ?lim ve Hikmetle birlikte olan s?n?rl? dünya imkanalr?n?, geni? dünyevi imkanlarla olan s?n?rl? ilim ve hikmete tercih etmi?lerdir.

Nefsini heva ve hevesten korumak için onunla cihad et. Bu dü?manla cihad etmen gibi sana farzd?r.

Her kim halka kar?? gazab?n?n önünü al?rsa, Allah da k?yamet günü ona kar?? azab?n önünü al?r.

Ey hi?am! Ziraat yumu?ak toprakta olur, ta??n üzerinde de?il. Böylede ?lim ve Hikmet de alçak gönüllerde olur, müstekbirlerin kalbinde de?il.

Ey Hi?am! Lokman o?luna ?öyle dedi: "?nsanlar?n en ak?ll?s? olmak istersen hakka boyun e?. Ey o?ul, dünya derin bir denizdir, insanlar?n ço?u bo?ulmu?tur onda. Yükü ?man, Yelkeni Tevekkül, Kaptan? Ak?l, Pusulas? ?lim, Lengeri Sab?r olan Takva gemisiyle o denizde hareket etmelisin.

?nsanlar?n bilmeleri gereken dört ?ey var: Allah'?n? tan?mak, Allah'?n ona neler yaratt???n? bilmek, Allah'?n ondan ne istedi?ini anlamak, onu dinden ç?karan ?eyin ne oldu?unu bilmek.

Allah u Teala'n?n, ?nsanlara zahiri ve batini iki hücceti delili vard?r: Zahiri hücceti, Resuller, peygamberler ve ?mamlard?r. Bat?ni hücceti ise ak?ld?r.

#870

 
© 2015
AŞK