Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?mam Rabbani Sözleri

Ölmek, felâket de?ildir. Öldükten sonra, ba??na gelecekleri bilmemek felâkettir.

Eflatun, felsefecilerin reisidir. ?sa (a. s. )'?n Peygamberli?i zaman?na eri?mi?tir, ama O'nu tasdik etmemi?tir. Cehaleti sebebiyle kendisinin O'na ihtiyac? olmad???n? sand?.

K?yametli ömrünüzü faydas?z, bo? ?eyler arkas?nda, oyun ve e?lence ile geçirmemek için uyan?k olunuz.

Dünyây? ele geçirmek için âhireti vermek ve insanlara yaranmak için Allahü teâlây? b?rakmak ahmakl?kt?r.

Tarikat gaye de?il vas?tad?r, ama vas?talar?n da en etkili olan?d?r.

Edebi gözetmek, zikirden üstündür. Edebi gözetmeyen Hakk'a kavu?amaz...

Ak?ls?z din olmayaca?? gibi, akl? yegane ölçü kabul edip, onun yorum ve hükümlerini din olarak kabul etmek de mümkün de?ildir. Böyle bir ?ey, Allah'?n gönderdi?i din de?il, insan?n kendi uydurdu?u din olur.

Kâfirlere k?ymet vermek, müslümanl??? a?a??lamak olur.

Büyükleri sevmek, saadetin sermayesidir. Muhabbete müdahane, gev?eklik s??maz.

Zekat niyeti ile bir kuru? vermek, da?lar kadar alt?n? sadaka olarak vermekten kat kat daha sevapd?r.

Her arayan bulamayabilir, ancak bulanlar arayanlard?r.

Farz? b?rak?p, nâfile ibâdetleri yapmak bo?una vakit geçirmektir.

Bir farz? vaktinde yapmak, bin sene nâfile ibâdet yapmaktan daha çok faydal?d?r.

Kurtulman?n tek çaresi vard?r, o da kurtulanlarla beraber olmakt?r.

Mübahlar? geli?i güzel kullanan, ?üpheli ?eyleri yapma?a ba?lar. ?üphelileri yapmak da harama yol açar.

Varl?klar?n en üstünü insand?r. Mahlûklar?n en a?a??s?, en kötüsü de, yine odur. Çünkü, âlemlerin Rabbinin sevgilisi olan Muhammed Mustafâ insan oldu?u gibi, âlemlerin Rabbinin dü?man? olan Ebû Cehl bin Hi?âm da insand?r.

Eshâb-? kirâm aras?ndaki uygunsuzluklar ve muhârebeler iyi dü?ünceler ve olgun görü?ler ile idi. Nefsin arzular? ile ve cehâlet ile de?ildi. ?lm ile idi. ?ctihâd ayr?l???ndan idi.

Gençlik ça??n?n k?ymetini biliniz! Bu k?ymetli günlerinizde, ?slâmiyet bilgilerini ö?reniniz ve bu bilgilere uygun ya?ay?n?z! K?ymetli ömrünüzü faydas?z, bo? ?eyler arkas?nda, oyun ve e?lence ile geçirmemek için uyan?k olunuz.

?yi biliniz ki, bid'at sahibi ile konu?mak, kâfirle arkada?l?k etmekten, katkat daha fenad?r. Yetmi?iki türlü bid'at sahibi vard?r. Bunlar?n içinden en kötüsü, Peygamberimizin Eshâb?na dü?manl?k edenlerdir.

Dini hükümleri kendi akl?yla anlamak ve akl? ona rehber etmek isteyen, peygamberli?e inanmam?? olur. Onunla konu?mak ak?l i?i de?ildir.

Fazladan nafile ibadet yapmaktansa, günahlardan sak?nmak daha efdaldir. T?pk? bir farz?n edas?n?n, binlerce nafileden üstün oldu?u gibi.

#536

 
© 2015
AŞK