Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?mam ?afii Sözleri

Ö?renmenin ac?s?n? bir müddet tatmayan, hayat? boyunca cehaletin zilletini yudumlar.

Kendini Hak ile me?gul etmezsen, bat?l seni i?gal eder.

?bret almak istersen, hata sahibi ki?ilerin ak?betlerine bak da kalbini topla.

Kanaatkâr olmak, rahatl??a kavu?turur.

?lmi sevmeyende hay?r yoktur. Böyle kimselerle dostluk ve ba?l?l???n? kes. Çünkü, ilim kalblerin hayat?, gözlerin ayd?nl???d?r.

?lim, ezber edilen ?ey de?il, ezber edilen ?eyden temin edilen faydad?r.

Dünyay? ve Yaradan?n? bir arada sevdi?ini söyleyen kimse yalanc?d?r.

Dünyada en huzursuz kimse, kalbinde haset ve kin ta??yanlard?r.

Dünya i?lerinde bir darl??a ve s?k?nt?ya dü?en kimse, ibadete yönelmelidir.

Dünya sevgisi ile Allah sevgisini bir arada toplar?m iddias?nda bulunmak, yaland?r.

Bütün dü?manl?klar?n asl?, kötü kimseler ile dostluk etmek ve onlara iyilik yapmakt?r.

Ba?kalar?n? senin yan?nda çeki?tiren, senin bulunmad???n yerde de seni çeki?tirir.

?ki ki?inin, dar?ld?ktan sonra birbirinin ay?plar?n? ortaya ç?karmas?, münaf?kl?k alametidir.

?lim ö?renmek için üç ?art vard?r: Hocan?n maharetli, talebenin zeki olmas? ve uzun zaman.

Senden görü?ünü istemeyene, görü?ünü verme. Çünkü böyle yaparsan, övülmedi?in gibi, görü?ün de o kimseye fayda vermez.

Kendini bilmeyene ilim ö?reten, ilmin hakk?n? zayi etmi? olur. Lay?k olandan ilmi esirgeyen de, zulmetmi? olur.

Dostlar ile yap?lan sohbetten sevimli bir hareket yoktur. Dostlar?n ayr?l??? kadar da gam ve keder veren ?ey yoktur.

Bütün dü?manl?klar?n sevgiye dönü?mesi umulur. Fakat hasetten dolay? olan dü?manl?k böyle de?il.

Sefih ve cahil bir kimse konu?unca ona cevap verme. Sükut, ona cevap vermekten daha hay?rl?d?r.

Resulullah?n ve Esbab?n?n yolunda olmayan? havada uçar görsem, yine do?rulu?unu kabul etmem.

Sad?k dost ve halis kimya az bulunur, hiç arama!

Herkese ak?ll? denmez. Ak?ll? kimse, kendisini her türlü kötülükten koruyand?r.

Haks?z sözleri tasdik eden, dalkavuk ve iki yüzlüdür.

Hakk? do?ruyu kim söylerse söylesin kabul ediniz.

Sana gelene sen de git. Sana kötülük ve eziyet edene sen eziyet etme.

S?rr?n? saklamas?n? bilen, i?inin hakimidir.

Sad?k dost, arkada??n?n hüzün ve sevinçte orta?? oland?r.

Sad?k dost, arkada??n?n ay?plar?n? görünce ihtar eder, if?a etmez.

?lim ö?renmek, nafile ibadetten üstündür.

?lim ö?ren, kimse âlim olarak do?maz, ilim sahibi ile cahil bir olmaz.

Hizmet edene, hizmet edilir.

Gururlan?p böbürlenmek, adi ve baya?? kimselerin vasf?d?r.

?lmi, kibirlenmek, kendini büyük görmek için isteyenlerden hiçbiri felah bulmu? de?ildir. Ama ilmi tevazu için, âlimlere ve insanlara hizmet için isteyen, elbette felah bulur, kurtulur.

Kimin dü?üncesi, arzusu, maksad? yemek içmek (dünya) ise; k?ymeti, ba??rsaklar?ndan ç?kard??? kazurat kadard?r.

Kalbine ilahi bir nur penceresinin aç?lmas?n? isteyen ?u dört ?eyi yaps?n: 1- Günün belli bir vaktinde yaln?z kals?n ve huzura dals?n. 2- Midesini pek fazla doyurmas?n. 3- Sefih kimselerle dü?üp kalkmay? b?raks?n, kötü kimselerle dü?üp kalkmas?n. 4- ?limleriyle yaln?z dünyal?k arzu eden kimselere yakla?mas?n.

Hiçbir kimse yoktur ki, dostu ve dü?man? olmas?n. Madem ki böyledir, o halde Allahü teâlâya itaat edenlerle beraber bulun, onlar? sev.

Hiç bir vakit yoktur ki, ilim mütalaas?, hüzün ve kederi yok etmesin, ilmi mütalaa, kalbin en ince ve en gizli noktalar?n? harekete geçirir, insanda yüce duygular uyand?r?r.

Ey insan, dilini muhafaza et, seni sokmas?n. Çünkü o, büyük bir y?land?r. Kabirlerde, kahraman ve cesur kimselerin bile kendileriyle kar??la?maktan çekinip, dilinin kurban? giden nice kimseler vard?r.

Bir kavmin büyü?ünün ilmi yoksa, herkes ona yönelip geldi?i zaman o küçüktür. Kavmin makam ve mertebe sahibi olmayan ve ilim sahibi olan küçü?ü, ilmi meclislerde kavmin büyü?üdür.

?nsanlar? tamamen raz? ve memnun etmek çok zordur. Bir kimsenin bütün insanlar? kendinden ho?nut etmesi mümkün de?ildir. Bunun için kul, daima Rabbini raz? ve memnun etmeye bakmal?, ihlas sahibi olmal?d?r.

?nsanlar aras?nda hata ve ay?b?n çok olsa bile, ahlak?n; iyilik, cömertlik ve vefa sözünde durmak olsun, iyilik ve cömertli?in ile, hata ve ay?plar?n? ört. Cimriden iyilik bekleme. Çünkü Cehennemde, susuz kimseye su yoktur.

Senden daha çok mal? ve paras? olan kimseyi k?skanma. O mal?na ve paras?na hasretle ölür. ?badeti ve taat? çok olan kimselere g?pta et. Ya?ayanlar da sonunda ölecekleri için, onlar?n dünyal?klar?na özenmeye de?mez.

Resulullahtan sonra insanlar?n en üstünü Hz. Ebu Bekir, sonra Hz. Ömer, sonra Hz. Osman, sonra Hz. Ali'dir.

Müslümanlar?n önderi ?mam-? A'zam Ebu Hanife memleketleri ve içerisinde ya?ayanlar?, ilmiyle verdi?i hükümlerle süsledi. Do?uda, bat?da ve Kufe'de onun bir e?i yoktur. Allahü teâlâ ona rahmet eylesin.

Dünyan?n sevinci de, kederi de, bollu?u da, darl??? da devaml? de?ildir. Kanaatkâr bir kalbe sahip oldu?un zaman, sen ve dünyaya sahip olan kimse e?itsiniz. Ölüm, kimin yan?na gelirse, art?k onu ölümün elinden kurtaracak ne yer ve ne de gök vard?r. Gerçi Allahü teâlân?n yaratt??? ?u yeryüzü geni?tir. Fakat, bir kere Allahü teâlân?n hükmü gelince, feza bile dar gelir. Ölümün asla devas? (ilac?) yoktur.

Dünyada zahid ol, dünya mal?na ba?lanma! Ahireti isteyici ol, onun için çal??! Her i?inde Allahü teâlây? hat?rla. Böyle yaparsan, kurtulmu?lardan olursun. Ruhsat ve teviller ile u?ra?an âlimden fayda gelmez.

Ba??mda a?aran saçlar?n ortaya ç?kmas?yla, nefsimin ate?i sönüp gitti. Ba??mda beyaz saçlar?n yanmas?yla, benim gecem oldu. (Çünkü bunlar, ölümün habercileri idi. ) ?htiyarl???n habercileri yanaklar?ma indikten sonra, ben nas?l rahat ya?ar?m, insan?n ömrünün en iyi k?sm?, ihtiyarl?ktan öncekidir. Halbuki, gençli?i yok olan bir nefs, yok olmu? demektir, insan?n rengi sarar?p, saçlar? a?ard??? zaman, güzel ve tatl? günleri de, o güzellik ve tatl?l???n? kaybeder. Yeryüzünde büyüklenerek yürüme. Çünkü, bir müddet sonra bu yer, seni de içine çekip alacakt?r.

Allahü teâlây? sevdi?ini söylersin, halbuki, Ona isyan edersin. Böyle sevgi olmaz. E?er sevginde samimi olsayd?n, Allahü teâlâya itaat ederdin. Çünkü seven, sevdi?ine itaat eder.

Allahü teâlây? bilen necat (kurtulu?) bulur. Dininde titizlik gösteren, kötülüklerden kurtulur. Nefsini ?slah eden saadete kavu?ur.

Alimlerin güzelli?i, nefslerini ?slah etmeleridir, ilmin süsü, ?üpheli ?eylerden sak?nmak, yumu?ak olup, sertlik göstermemektir.

#1259

 
© 2015
AŞK