Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?man Ve ?nanmak ?le ?lgili Güzel Sözler

Kendisinden ba?ka ilâh olmayan Allah'a andolsun; kim iman?n?n gitmesinden korkmaz ve onu esirgemeye bakmazsa iman? gider. Ebüddredâ U. b. Zeyd (R. A. )

Hangi müslüman? gözümde küçülttümse, buna cezâ olarak, iman?m?n ve irfân duygumun azal???n? buldum. Hamid Tirmizi (Rah. A. )

?nsanlar ilr iyi ho? geçinmeyen kimse, iman?n tad?n? alamaz. Vehb bin el-Verd (Rah. A. )

imanla ilgili güzel ve özlü sözler

?man sahibi az konu?ur çok i? yapar, Münaf?k ise, çok konu?ur az i? görür. Ahmet Rüfâî (K. S. )

?man ç?plakt?r, onun örtüsü takvâd?r. Vehb bin el-Mûnebbih (Rah. A. )

?mân : gönlünü halktan koparmak, Cenab-? Hakk'a vermektir. Abdurrahman CAM? (K. S. )

?man nedir ? diye ak?ldan sordum; Ak?l, kalbimin kula??na söyleyerek, iman: Edeb'tir, dedi. MEVLANA Celâleddin Rûmî ( K. S. )

?man, f?tratla yarat?c?s? aras?na gerilen bir iptir. O, sonsuzlu?a ermi? ?erefli bir hayata t?rmanan yoku?ta, ad?mlar?n bas?laca?? noktalar? ayd?nlatan bir ???kt?r. Seyyid KUTUP

Son günümde olmas?n çelengim, top arabam, Tabutumu götürsün, tam dört imanl? adam. Necip Faz?l KISAKÜREK

?man, yaratanla yarat?lan, emir sahibiyle memur aras?ndaki bir teslimiyet anla?mas?d?r. Seyyid KUTUP

?mand?r o cevher ki, ilâhi ne büyüktür, ?mans?z olan pasl? yürek, sinede yüktür. Mehmet Akif ERSOY

?nanan insan, dünya hayat?n?n parlayan y?ld?z?, ahiret hayat?n?n güne?idir. Sami ARSLAN

?nsan imanda kemâl'e ererse, korkaca?? bir felâket veya yapmayaca?? bir fedâkarl?k yoktur. Saidi Nursî

?man, ilâhi huzura kabul vesikas?, ebedi saâdete dühûl davetiyesidir. A. ?eref GÜZELYAZICI

?man hem nur, hem kuvvettir. Saidi Nursî

Allah'a giden yol, en do?ru yoldur. Arifsen kalbini imanla doldur. C. O?uz ÖCAL

Hakîkî zevk, elemsiz lezzet, kedersiz sevinç ve hayattaki saâdet yaln?z imandad?r. Saidi Nursî

?man, zekâ, ak?l, tefekkür, iz'an ve duygu erbab?n nasibidir. A. ?eref GÜZELYAZICI

?manla geçen gece, gündüz gibi ayd?n, Bir taze bahar alemi her an? hayat?n. Ali Ulvi KURUCU

?man, âhiret hayat?n?n kurtulu? vesîkas?, ebedi saâdetin hüvviyet varakas?d?r. A. ?eref GÜZELYAZICI

Yak??maz hiç e?ilmek gerçek iman ehline, Daha dik, daha vakar, daha cesûr olmal?. ?smail BAYRAM

?nsana de?er kazand?ran imân?d?r. Bu gün dört milyar insan?n gecesini ????a kavu?turan Edison bile e?er imans?z gittiyse Cehennem'den ebediyyen paças?n? kurtaramaz. Ali TÜRKMEN

Bir millet için iman?n? muhafaza etmek çok önemlidir. Zira iman, milletlere milli ve dini hayat yolunu gösterir. Dwight D. EISENHOWER

?man bir ?eye yaramaz gibi görünür amma, hakikatta onsuz hiç bir ?ey yap?lamaz. Samuel BUTLER

Hiçbir ?eye inanmayan insan, bir bardak içindeki köksüz çiçe?e benzer. L. BORNE

Ben ?ahsen büyük bir hakikati harp meydanlar?nda ö?rendim. Sava?ta siper içinde bulunup da Allah'a inanmayan tek kimse görmedim. Dwight D. EISENHOWER

Hiç bir dâvay?, hiç bir inanc? bir katilin kur?unlar? öldüremez. John F. KENNEDY

?man Allah ile kul aras?nda bir köprüdür. BLONDEL

?nanç kaybolup ?eref öldü mü, insan da yok olur. Saidi Nursî

?man ?le ?lgili Hikmetler

?u üç ?ey, üç ?eye sebeptir : 1. ?man, cenneti kazanma?a, 2. ?badet, Allah'?n r?zas?n? kazanma?a, 3. Günah i?lemek de Allah'?n gadab?n? kazanma?a sebeptir.

Mesut olur o kimse bir Allah'a iman var, ?bâdetsiz gönüllerde, y???n y???n hüsran var.

?man, tarihin kaydetti?i en büyük kuvvettir. Onunla z?rhlanan korkaklar kahraman, sakatlar pehlivan olur.

Tevhid, imân kap?s?, gider nâr?n korkusu, Açar cennet kap?s?, Lâ ilâhe illallah.

Sen imanla gidersen, kabir bir cennet olur, ?mans?zl?k ne büyük, ne büyük cinnet olur.

?a?t?m kald?m ey millet, bu ne adâvet, ne kin, Siz iman noktas?nda, Allah için birle?in.

?mand?r rûha mi'râc, imand?r ba?lara tâç, Topyekün be?eriyet, i?te o nûra muhtaç.

?man sahibinin ço?u hali, dünyada s?k?nt?yla geçer.

?man, bit tâç imi? nûr-u Hüdâ'dan, Giyin ol tâc? kurtul her belâdan.

?man?n üçte biri hayâ, üçte biri ak?l, üçte biri de cömertliktir.

?man ?le ?lgili Atasözleri

Zerre kadar iman, dünya kadar amelden üstündür.

?man, vicdan huzurunun birinci ?art?d?r.

??ini sa?lam tutan?n, iman?n kuvvetli olur.

Zerre kadar iman, dünya kadar günaha yeter.

Tatbikat haline gelmeyen iman ölür.

Ar?y? duman, insan? iman yola getirir.

Rü?vet kap?dan girerse, iman bacadan ç?kar.

#724

 
© 2015
AŞK