Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Immanuel Kant Sözleri

En Güzel immanuel Kant Sözleri Sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere çok güzel De?i?ik ve Yeni immanuel Kant Sözleri haz?rlamaya çal??t?k.. Sizde de burada olmayan farkl? K?sa immanuel Kant Sözleri varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderin yay?nlayal?m.. Buyrun immanuel Kant Sözleri ;
Zaman, Sessiz Bir Testeredir.
Böcek Olmay? Kabul Edenler, Ayaklar Alt?nda Kal?p Ezilmekten Yak?nmamal?d?r.
Öyle Davran Ki, Davran??lar?n Genel Kural Haline Gelsin.
Ba?kalar?n?n Yapt??? Hatalardan Dolay? Öfkelenirseniz, Onlar? De?il Kendinizi Cezaland?rm?? Olursunuz.
Ne Var Ki Her Yandan «Dü?ünmeyin! Akl?n?z? Kullanmay?n! » Diye Ba??r?ld???n? I?itiyorum. Subay, Dü?ünme, E?itimini Yap! », Maliyeci Dü?ünme, Vergini Öde! , Din Adam? Dü?ünme, Inan! Diyorlar.
?nanca Yer Açmak Için Bilgiyi Bir Kenara B?rakt?m.
Bütün Sahip Oldu?umuz Bilginin Tecrübe Ile Ba?lad???na ?üphe Yoktur.
Ayd?nlanma; Ki?inin Kendi Akl?n? Kullanmaya Cüret Etmesidir.
Ba?kalar?n? Kendi Amaçlar?n? Gerçekle?tirmek Için Araç Olarak Görme.
?nsan?n Yarat?ld??? Böyle Yamuk Odundan Düzgün Hiçbir ?ey Yap?lamaz.
Uçarken Havay? Kesen Ve Onun Direncini Hisseden Ku?, Bunu Havas?z Yerde Daha Iyi Yapabilece?i Kan?s?na Kap?labilir.
Akl?mda Merak, ?üphe Ve Sayg? Uyand?ran Iki ?ey Vard?r: Üzerimde Y?ld?z Gibi Parlayan Cennet Ve Içimdeki Ahlak Yasas?.
Bilgi Deneyle Ba?lar Ama Deneyden Do?maz.
?ki ?ey Var Ki, Ruhumu Hep Yeni, Hep Artan Bir Hayranl?k Ve Müthi? Bir Sayg?yla Dolduruyor: Üzerimdeki Y?ld?zl? Gökyüzü Ve Vicdan?mdaki Ahlak Yasas?.
Sava? Uluslar?n Hayvanca Var Olu? Durumudur; Bar?? Ise Insanca Var Olu? Durumu.
Her Ne Kadar Inanmasam Da Bir Tanr?n?n Varl???n? Kabul Etmek Gerekir.
?nsanlar I???? Görmez, I??kla Görür.
Dogmalar Ve Kurallar, Insan?n Do?al Yetilerinin Akla Uygun Kullan?l???n?n Ya Da Daha Do?ru Bir Deyi?le Kötüye Kullan?lmas?n?n Bu Mekanik Araçlar?, Erginle?me Ve Olgunla?ma Için Sürekli Bir Ayakba?? Olurlar.
Bizler S?rlarla Dolu Bir Evrende Bir Rüyan?n Rüyas?n? Görmekteyiz. Gerçekte Bildi?imiz Hiçbir ?ey Yoktur. Bildi?imizi Sand???m?z ?ey Sadece Olaylard?r. O Olaylar Ki, Bilmedi?imiz Bir Objeyle Asla Bilemeyece?imiz Bir Süjenin Birbirlerine Olan Ilgisinden Do?mu?tur.
En yüce varl?k: her?eyi bilen. Her?ey için iyilik isteyen.
·Felsefe, insan için herzaman tamamlanmadan kalan bilgeli?e ula?ma çabas?d?r.
·Do?a insana zorbaca davran?r. ?nsanlar birbirlerini kurtlar gibi parçalarlar. Bitkiler ve hayvanlar birbirlerinin üstünde geli?ip birbirlerini bo?arlar. Do?a onlar?n gereksedi?i bak?ma ve özene ald?rmaz. Sava?lar uzun sürmü? sanat eylemlerinin kurduklar?n? ve koruduklar?n? parçalar.
·Ben, insan olarak, kendim için uzamda ve zamanda bir duyu nesnesiyim; ayn? zamanda da bir anlam nesnesi -bir ki?iyim: dolay?s?yla hak sahibi bir ahlak varl???y?m.
·Bir?eyi yapmal?ysam, yapabilecek durumday?m demektir; üzerime kaç?n?lmazsa dü?en, kurma olanaklar?m?n da içinde olmal?d?r.
·Do?a eder (agit). ?nsan eyler (facit). Amac?n bilinciyle etkinlikte bulunan ak?l sahibi özne, i?ler (operatur). Duyuya gelmeyen zihinsel neden, k?lar (dirigit).
·?çimde öyle bir varl?k var ki, etkinli?in nedensel ili?kileri (nexus effectivus) içinde benden ayr? olarak benim üstümde durur (agit, facit, operatur), kendi kendine özgür olarak, yani, uzam ve zaman içindeki do?a yasas?na ba??ml? olmadan, beni içimden yarg?lar (hakland?r?r ya da lanetler) ve ben insan, kendim, bu varl???m; bu, öyle, benim d???mda bir töz de?ildir; ve as?l garip olan ?u: nedensellik, gene de, eyleme özgürlük içinde belirlenmi?liktir (do?a zorunlulu?u olarak de?il).
·Üstümde Tanr?, d???mda dünya, içimde insansal tin-
·Dünyay? bilmek isteyen, onu önce kurmak zorundad?r, hem de kendi içinde.
·?nsanda etkin ama duyu-üstü bir ilke vrd?r ki, do?adan ve dünyan?n nedenselli?inden ba??ms?z olarak, berikinin görünü?lerini belirler; buna özgürlük denir.
·Olabilir ki görmeyi ve i?itmeyi sürekli yeniden ö?renmem gerekir; ama gene de nesnenin tasar?m?n?n benim kendimce a priori yap?lmas? gereklidir.
·Özne kendi kendisini nas?l a priori belirler. en yüce bilgelik
·Dünyan?n içindeki insan, dünyan?n bilgisiyle birlikte ona aittir; ama dünya içinde ödevinin bilincindeki insan, görünü? de?il, kendinde varl?kt?r; ?ey de?il, ki?idir.
·Ki?i, özgürlük ilkelerine göre kendi kendini belirleyen varl?kt?r. Özerklik. Özgürlük ise kendi ba??na varl???n özelli?idir.
·Ben, insan, kendim için bir d??sal duyu nesnesi; dünyan?n bir parças?y?m.
·Tek bir dünya vard?r: çünkü olanakl? deneyimin nesneleri olarak duyusal görünün biçimlerinin üzerinde kurulu oldu?u uzam?n ve zaman?n mutlak birli?i vard?r.
·Ben, insan, bir dünya varl???y?m ve kendim de dünyaya aitim. ?eylerin tümü benim içimdedir, hem de d???mda (exstra; praeter de?il).
·Tanr? kutsal oland?r, ama kutsal bir varl?k yapamaz.
·Özgürlük kavram?: kendi kendinin yarat?c?s? olmak.
·Özne kendi d???nda etkindir.
·Madde dünya uzam?n?n heryerindedir. Cisimler ayr? ayr? dururlar.
·?nsan, bir dünya varl???d?r, ama, kendi kendisini (onun) bir üyesi olarak kuran (varl?k).
·Nereden geliyor bana bu fikirler dizisi? Varl?klar?n bütünlü?ü akla a priori verilmi? bir kavramd?r; benim kendi bilincimden kaynaklan?r. Dü?ünmemin nesnelerini elde edip onlar? kavrayabilmeliyim, yoksa kendimin bilincinde olamam (cogito, sum: burada ergo demeye gerek yok). Bu autonomia rationis purae'd?r; çünkü bu olmasayd?, verilmi? bir görü konusunda bile, dü?ünceden yoksun kal?rd?m; varoldu?umu bilmeden, bir hayvan gibi varolurdum.
·Ak?l, kaç?n?lmazca, nesneler yarat?r kendi kendisine. Bu yüzden her dü?ünenin bir tanr?s? vard?r.
·Ya?am?n pe?inden gelen cans?zl?k ölümdür.
·?nsan?n yaln?zca dü?ünmesi de?il; kendi kendine, dü?ünüyorum, diyebilmesidir, onu bir ki?i k?lan.
·Felsefe, akl?n kendisine verdi?i, kendi kendini kuramsal ve k?lg?sal bak?mdan nesne k?lma görevidir.
·Felsefeyi felsefe yapma i?i olarak de?il, tamamlanm?? bir bütün olarak ortaya koymak. Kimseye a?k?n filozof denemez.
·Bütün bilginin en son amac? en yüce k?lg?sal ak?lda kendi kendini tan?makt?r.

#2840

 
© 2015
AŞK