Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?nce Sözler

Çal??mak insan?n hem Bedenini Dinç Tutar Hemde ufkunu Açar.

Veren de O, alanda O, nedir senden gidecek?

Telâ??n? görenler, can senin zannedecek!...

Bir Mümin Fani Dünyada yapt??? Bütün Do?rular? Birdahaki Hayat?nda Gerçek oLarak ve fazlas?yla Al?cakt?r.

Hâk ol ki, Hudâ mertebeni eyleye âli.

Kâmil insan; övülmek ve kötülenmekte, hâli de?i?meyen kimsedir.

Ömer bin Abdülazîz (rahmetullahi aleyh)

Fani Dünyada Hak geçsede Hakk?n Huzurunda Hakk?n OLan? Alacaks?n.

Ey birader pekçe sakla r?zk?n? etme telef, Dü?mana kal?rsa kals?n, dosta muhtaç olma tek.

Abdullah bin Abdülaziz ;

" insano?lu gaflete dalar ise, Allahü teâlân?n emirlerini yapmaz ve yasaklad??? ?eyleri yapmaya ba?lar. ?nsanlardan korkarak, emr-i ma'rûf ve nehy-i an-il-münker; iyili?i emredip, kötülüklerden al?koyma farz?n? terk eder. "

Bir Müminin temeli nekadar Sa?lam Olursa iman?da okadar kuvvetli olur

Ki?i nâm ile i?ler i?i, nams?z bir pula de?mezmi? ki?i!

En çok dikkat edece?imiz ?ey, birbirimizin kusurlar?n? afv edece?iz, sabredece?iz. Sabredenin gidece?i yer cennetdir

Hüseyn bin Said (rahmetullahi aleyh)

Sak?n sanma ki hay?n berhurdâr olur; ak?bet ya boynu vurulur, ya berdar olur.

Elden geldi?i kadar kaç kötü arkada?tan, Kötü ahbâb kötüdür, en zehirli y?landan. Y?lan zehir ak?t?p, insan? candan eder, Ama kötü arkada?, can ve imandan eder.

Mevlânâ Hâlid-i Ba?dâdî (Rahmetullahi aleyh)

Olacak olsa gerek çâr-ü nâ-çâr, gerek kalbin gen tut, gerek dâr.

Gençli?in k?ymetini ihtiyarlar, huzûrun k?ymetini huzûrsuzlar, s?hhatin k?ymetini hastalar, hayat?n k?ymetini ölüler bilir.

Hatim-i Esam (Rahmetullahi aleyh)

Temiz suya kurba?an?n vakvaks?ndan ne zarar!

islamiyetin içinde hiçbir zarar yoktur. ?slamiyetin d???nda hiçbir menfaat yoktur ve olamaz

Abdülhakim Arvasi (rahmetullahi aleyh)

Bir ki?inin ki yard?mc?s? Allah ola, Var k?yas eyle ki ol ne ?ah ola.

Hakîki sevgi, iyilik gördü?ünde artmayan, kötülük gördü?ünde de eksilmeyendir

Yahyâ bin Muâz-? Râzî (Rahmetullahi aleyh)

Er odur ki dünyada koya bir eser;

Esersiz ki?inin yerinde yeller eser.

Barbaros Hayreddin Pa?a

#22

 
© 2015
AŞK