Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?nci Sözler ?nci Gibi Sözler

Sevgiliye K?sa inci sözler ve inci gibi sözler sayfas? - Facebook twitter sayfalar?n?zda payla?abilirsiniz.
Yedi?in lokmalar?n hepsinin helal olmas?na çok dikkat et de, zarar? yok, geceleri sabaha kadar namaz k?l?p, gündüzleri oruç tutma. Hiç kimse namaz, oruç, zekat ve hac ibadetlerini eda ederek Allah |cc| adamlar?n?n payesine ula?amaz. Bu payeye ancak bo?az?ndan geçen ?eyin helal oldu?unu bilen ula??r.
Can ise gönüle der ki: "Yürü git, beni de gülünç bir hale sokma, etraf?ndakileri de kendine güldürme! Ben onda bulunmayan, onun ihtiyac? olan ?eyle onu kand?r?r?m."
Yolda at?lm?? bir ta? gördüm. Üzerine, Çevir ve alt?n? oku! diye yazm??lard?. Çevirdim ve gördüm ki, E?er bildi?inle amel etmiyorsan, ne diye bilmedi?ini bellemek istiyorsun?"
Ben bir marangozum: Yontup yapt???m merdiveni yedinci kat gö?e dayad?m da göklerin dam?na, yücelere ç?kt?m, ötelere yükseldim.
Tatl? suyun ba??, kalabal?k olur. (Mevlana)
Adama bakt???n zaman onun hakîkatini gör! Onu, îblis gibi, su ve toprak görme, topra??n ötesindeki yüz binlerce gül bahçesini gör!
Bir mum di?er bir mTatl? suyun ba??, kalabal?k olur. (Mevlana)
Bo?az?ma kadar tövbe etmek suçuna gömülmü?üm. Tövbeden o kadar can?m yand? ki, eskiden etti?im tövbelerden de ?imdi tövbe ettim.
Ya oldu?un gibi görün, ya da göründü?ün gibi ol.
(Mevlana)
Sevgide güne? gibi ol, dostluk ve karde?likte akarsu gibi ol, hatalar? örtmede gece gibi
(Mevlana)
?nce sözler keskin k?l?ca benzer, kalkan?n yoksa geri dur.
(Mevlana)
Vazifesini tam yerine getirmemi? olan?n vicdan yaras?na ne mazaretin devas? ne ilac?n ?ifas? deva getirmi?..
(Mevlana)
Nefis üç kö?eli dikendir, ne türlü koysan batar.
(Mevlana)
A?k, davaya benzer, cefa çekmek de ?ahide: ?ahidin yoksa davay? kazanamazs?n ki..
(Mevlana)
Herkes herkese bir lokma ?ey verebilir ama bo?az ba???lamak, ancak ALLAH'?n i?idir.
(Mevlana)
Tövbe bine?i, ?a??lacak bir binektir. Bir solukta a?a??l?k dünyadan gö?e s?çray?verir.
(Mevlana)
Günah i?leyece?in zaman Allahü Teala'n?n |cc| sana verdi?i r?zk? yeme.
Mana evinde hepimiz sütle ?eker gibi birbirimize kar??m???z, birle?mi?iz. Burada ise hepimiz birbirimize dü?man?z, birbirimizle kavgal?y?z. Dünya nimetleri için birbirimizle insafs?zca çeki?ir dururuz.
O'na asi olmak istersen, O'nun mülkünden ç?k. Mülkünde olup da O'na isyan etmek olur mu?
Bir ?eyden çok uzakta olan, o ?eyi görmez. Bizse ona çok yak?n oldu?umuzdan ötürüdür ki onu göremiyoruz.
O'na isyan etmek istersen, gördü?ü yerde günah yapma! Gördü?ü yerde günah yapmak uygun de?ildir.
Kaf Süresi, 50/16. ayetinin meali ?öyle: "Biz ona ?ah damar?ndan daha yak?n?z."
Can al?c? melek, ruhunu almaya geldi?i zaman tevbe edinceye kadar izin iste. O mele?i kovamazs?n. ?imdi kudretin var. Gücün kuvvetin yerindeyken tövbe et. Tövbe edilecek zaman, bu zamand?r. Zira ölüm çok ani gelir.
Ak?l der ki: "Ben onu dil dökerek, meth ü sena ederek kand?r?r?m." A?k der ki: "Sen sus, ben onu u?runda can vererek aldat?r?m."

#2636

 
© 2015
AŞK