Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?nci Sözler

?nsan akl?n sn?rlar?n? zorlamad?kça hiçbir ?eye eri?emez

ALBERT EINSTEIN

Olgun insan yapabilece?ini söyleyen ve söyledi?ini yapan insand?r

KONF?ÇYUS

Gerçek arkada? sa?l?k gibidirDe?eri ancak o yok olunca anla??l?r

CERVANTES

Sözcüklerin gücünü anlamadan insanlar?n gücünü anlayamazs?n?z

KONF?ÇYUS

?nsanlar?n yapabilece?i en büyük fenal?k kendisine olan güvenini kaybetmesidir

R?CHARD BERNED?C?

?nsansal öz, tek tek her bireyin do?as?nda bulunan bir soyutlama de?ildir Gerçekli?i içersinde, bu, toplumsal ili?kilerin bütünüdür

KARL MARX

Aristotelesin söyledi?i inci gibi sözler

Zay?f, daima adalet ve e?itlik ister, halbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile de?ildir

?nsanlar arzular?na son olmad??? için, bu arzular? tatmin edecek vas?talara da son olmamas?n? isterler

Arzu öyle bir ?eydir ki, hiç doymak bilmez; bir çok insanlar?n hayat?, arzular? doyurma yollar?n? aramakla geçer

Cesaret kuvvetle birle?ince büsbütün artar

Umut, uyan?k adam?n rüyas?d?r

Fazileti olmayan insan, hayvanlar?n en kirlisi, en vah?isi, en muhteris ve en doymak bilmez olan?d?r

Adalet önce devletten gelir

?yi, basit; kötü ise çok yönlüdür

Mevkilerini para ile satan kimseler, masraflar?n? geri almak yoluna dü?erler

Honore de BALZAC'?n söyledi?i inci sözler

Hayat herkes için ac?, çünkü benim bo? yere dilediklerime sahip olmu? nice insanlar gördüm, onlar da mes�ut de?il

?nsan?n en zor katland??? duygu ac?mad?r, hele hak edince

Evlenme dâvaya benzer Mutlaka memnun olmayan bir taraf vard?r

Yoksullu?un hüküm sürdü?ü yerde ne utanma kal?r, ne suç, ne namus, ne de ruh

Güzellik, ço?u zaman kusurlar? gizleyen bir örtüdür

Sevmek, bir ba?kas?n?n hayat?n? ya?amakt?r

Bir anne yüre?i, dibinde daima af bulunan bir uçurumdur

Beklemesini bilenin her ?ey aya??na gelir

Hiç kimse bir al??kanl??a veda etmek cesaretini gösteremez

Bernard SHAW'un söyledi?i inci gibi sözler

E?er yürüdü?ünüz yolda güçlük ve engel yoksa, bilin ki o yol sizi bir yere ula?t?rmaz

Ya?lanmadan ak?llanmay? çok isterdim

Yanl??l?k fare deli?inden geçer, do?ruluk kap?lardan s??maz

Susman?n kudretine inan?yorum Bu mevzu üzerinde saatlerce konu?abilirim

Dürüst insan her zaman gerçe?i söyler, ak?ll? insan ise yaln?z zaman?nda

Bir kelime yeterlidir, gerisi laft?r

Moda kad?nlara benzer, onun da havas? vard?r

Her ?eyi dü?ünmek, ço?un her ?eyi düzene sokmak demektir

Birçok insan?n korkak olmaya cesareti yoktur

Yaz? ile insan daya iyi yalan söyleyebilir

Zekan?n sak?ncas?, insan? devaml? surette bir ?eyler ö?renmeye zorlamas?d?r

Erke?in de, kad?n?n da terbiyesi birbirleriyle tart??t?klar? zaman belli olur

Aptallar, utan?lacak bir ?ey yapt?klar? zaman mazeret diye o i?i her zaman yapt?klar?n? söylerler

Ak?ll? adam akl?n? kullan?r, daha ak?ll? adam ba?kalar?n?n da ak?llar?n? kullan?r

Ben ?aka yaparken gerçekleri söylerim, çünkü gerçekler dünyan?n en gülünç ?akalar?d?r

Bu dünyada ba?ar?ya ula?an insanlar istedikleri ?artlar? yakalayan insanlard?r E?er onlar? bulamazlarsa, kendileri yaparlar

Paray? kazanmadan harcamaya nas?l hakk?m?z yoksa, mutlulu?u da üretmeden tüketmeye hakk?m?z yoktur

De?i?mez kural, de?i?mez kural?n olmayaca??d?r

Çocuklar?n?za ders vermek istiyorsan?z (bu hiç de gerekli de?il) kendinizi örnek gösterin Ama sizin gibi olmalar? için de?il, sizin gibi olmamalar? için

Yapabilenler yapar; yapamayanlar yapmay? ö?retir

Benim en iyi dostum terzimdir Çünkü ne zaman beni görse, derhal o andaki ölçülerimi al?r Oysa bütün öteki tan?d?klar?m benim hala eskisi gibi oldu?umu dü?ünürler

Yalanc?n?n cezas?; kimsenin kendine inanmay??? de?il, as?l kendisinin kimseye inanmay???d?r

Merhamet sevgiye yak?nsa, minnet onun aksine yak?nd?r

Ahlak duygumuz, ihtiraslar?m?z? kontrol eder

A?k, insana vakar, a??rba?l?l?k, hatta güzellik verir

DOSTOYEVSK?'nin inci sözleri

Baz? insanlar, ev köpekleri gibi, yamand?klar? kap?dan ayr?lmazlar

Çocuk, dünyan?n en büyük saadetidir

Çocuklar? seven hayat? da sever

Evlenme, bo?anma i?i s?rf kad?nlar?n elinde olsayd?, bir tek nikâh sa?lam kalmazd?

Gözya?lar? kurur

Hayata yeniden ba?lasayd?m , saniyelerin nabz?n? tutard?m

Hayat?m?zda en yüce, en güçlü, en faydal? dayana??m?z ana baba evinden kalan hat?ralar?m?zd?r

?nsan ya?amay? ve ya?amamay? ayn? ?ey diye kabul etti?i zaman hürriyete kavu?ur

?nsanlar?n bazen neye güldüklerini anlamak güçtür

?nsanlar?n saadet kadar felakete de ihtiyac? vard?r

?ster tatl?, ister ac? olsun, hat?ra insana ?st?rap verir

Kad?n? kalk?nd?ran, onu uçurumun dibine kadar yuvarlanmaktan koruyarak hayata yeniden do?mas?n? sa?layan biricik kuvvet a?kt?r

Johann Wolfgang Von GOETHE'nin inci sözleri

Ak?ls?zlar h?rs?zlar?n en zararl?lar?d?r: Zaman?n?z? ve ne?enizi çalarlar

A?k ve sevinç büyük çabalar?n kanatlar?d?r

Bir ki?inin sözleri önemli de?ildir; iki yan? da dinlemeli

Bir ?ey her ?ey için, her ?ey bir ?ey için vard?r

Çözümde görev almayanlar problemin bir parças? olurlar

Gönlümüz bize akl?m?zdan daha yak?nd?r

Görev, içinde bulundu?umuz zaman?n bizden istedi?i ?eydir

?nsan ancak anlad??? ?eyi duyar

?nsan kendini hiçbir yerde, kar?ncalar gibi kayna?an kalabal??? yar?p geçti?i zamanki kadar yaln?z hissedemez

?nsan, babas?na borçlu oldu?u sayg?y?, ancak baba oldu?u zaman duyar

?nsan?n bir ?eyi ö?renebilmesi için her ?eyden önce o ?eyi sevmesi gerekir

Konu?mak ihtiyaç olabilir ama susmak bir sanatt?r

Mükemmel insanlar?n aksayan taraflar? daha çok göze batar

Samimi olmay? vaad edebilirim; tarafs?z olmay? asla

Sevmek, inanmak demektir

Siz kendinize inan?n, ba?kalar? da size inanacakt?r

KONFÜÇYÜS'ün inci özlü sözleri

Vefa ve samimiyet ilk prensipleriniz olmal?d?r

E?er kusurlar?n varsa, onlardan kurtulmaya çal??mal?s?n ve bundan korkmamal?s?n

Yap?lm?? ?eyler üzerinde konu?mak lüzumsuzdur, geçmi? ?eyleri ay?plamak da manas?zd?r

Bir insan sabahleyin do?ru yolda ise, ak?am saatlerinde de öyle kalacak ve bundan pi?man olmayacakt?r

Tevazu ile konu?mayan bir ki?i, zamanla bununla ilgili bütün kelimeleri de tamam?yla unutabilir

Kelimelerin kuvvetini bilmeyen insanlarla esasl? bir konuyu konu?mak mümkün de?ildir

?htiyatl? insan nadiren hata i?ler

Do?aya göre bütün insanlar birdir, fakat pratikte birbirlerinden deh?etli ayr?l?k gösterirler

William SHAKESPEARE'in anlaml? inci gibi sözleri

Akl?n ba?lamad??? dostlu?u, ak?ls?zl?k kolayca çözebilir

Hiçbir miras, do?ruluk kadar zengin de?ildir

?nsanlar?n yapt?klar? fenal?klar arkalar?ndan ya?ar, iyilikler çok zaman kemikleriyle beraber gömülür

Herkese kula??n?, ama çok az?na sesini ver

Ah! Bu kadar okudum, bu kadar öykü ya da destan duydum, a?k?n yolu asla düz gitmiyor

?yimser, yaran?n üstünde art?k kabuk, kötümser ise kabu?un alt?nda yine yara görür

Baz? y?k?l??lar, daha parlak kalk?n??lar?n te?vikcisidir

Konu?madan önce dü?ün, hareket etmeden önce ölç

Geçmi? bir dost için yak?nmak yeni dertler edinmektir

Cehalet Tanr?n?n laneti oldu?una göre, bilgi göklere uçabilece?imiz kanatlard?r

Nas?l bir at, üzerindeki zengin ko?umlar?n fark?na varmazsa insan da içinde ya?ad??? nimetlerin öyle fark?na varmaz

Bir iftira ba?ka iftiralar? do?urur

A?k bir deliliktir

Daha iyi, iyinin dü?man?d?r

Yi?itlik intikam kazanmakta de?il, tahammül göstermektedir

Geçmi? bir felakete üzülmek, bir yenisini davet etmenin en emin yoludur

Asl?nda hiç bir ?ey iyi veya kötü de?ildir Her ?ey bizim onlar hakk?nda dü?ündü?ümüze ba?l?d?r

Leo Nikolaevich TOLSTOY'un söyledi?i sözler

Af dileyen, kendi kendini itham eder

A?k, k?z?l gibi geçirilmesi gereken bir hastal?kt?r

Bekleyebilen için her?ey iyi sonuç verir

Bir insan?, bulundu?u mevki ile de?il, göz koydu?u mevkiyle ölçmelidir

Güzel olan sevgili de?il, sevgili olan güzeldir

Herkes insanl??? de?i?tirmeyi dü?ünür, ama hiç kimse önce kendini de?i?tirmeyi dü?ünmez

H?rslar? kökünden atmak mümkün de?ildir Onlar? sadece as?l ülkülerine do?ru yöneltme?e çal??mal?

?nanç, hayat?n kuvvetidir

?nsanlar seni, istedikleri kadar bilsinler, ama kendi kendini aldatabilir misin?

Öyle davran ki, senin iraden kendini bir kanun koyucu gibi hissetsin Öyle davran ki, bu davran?? yan?nda insanl??? bir araç de?il bir amaç olarak göresin Öyle davran ki, senin iradenin bir kanun gibi genel geçerlili?i olsun

Sava?, m?zrakl?, trampetli bir bayram de?ildir Onun manzaras? kand?r Ölümdür

Tarihin konusu, kavimlerin ve insanlar?n hayat?d?r

Victor HUGO'nun sözleri

Ö?rendikten, sevdikten sonra daha çok ac? çekeceksiniz

Bar??, her ?eyi hazmeden mutluluktur

Çal??ma uçup gidebilen bir al??kanl?kt?r; b?rakmas? kolay, yeniden ba?lamas? zor bir al??kanl?k

Ölüm bu; ne hükümdar tan?r, ne soytar?; herkesi ayn? i?tahla yutar

Hayat, felaket, yaln?zl?k, yüzüstü b?rak?lm??l?k, yoksulluk kendine göre kahramanlar? olan sava? alanlar?d?r

Evlatlar?n? sevmeyen babalar olabilir; ama, torununu ç?ld?ras?ya sevmeyen dede olamaz

Kad?ns?z bir erkek horozsuz bir tabanca gibidir; erke?i ate?leyen kad?nd?r

FMArouet VOLTAIRE'nin sözleri

Ayr?l?k, tatmin edilmeyen a?k? artt?r?r

Her zaman zevk, zevk olmaktan ç?kar Bir ?eye dü?künlük hayvanlarda bile yoktur

Hiçbir ordu, zaman? gelmi? bir dü?ünceye kar?? duramaz

?nsan zeka kar??s?nda e?ilir ama ?efkat kar??s?nda diz çöker

?nsano?lu hiç de kötü olarak yarat?lmam??t?r; ama hastaland??? gibi kötüle?ir de

?yi bir taklit, kusursuz bir yarat??t?r

Kendi nefsine hakim olan, dünyaya hükmedebilir

Pek az insan ba?kalar?n?n deneylerinden yararlanmay? bilecek kadar ak?ll?d?r

Seçilmi? birkaç kitaptan güzel ne olabilir

Tanr?ya etti?im dua pek k?sad?r; Tanr?m dü?manlar?m? gülünç duruma dü?ür

Vah?iler hariç, bütün insanlar, kitaplar?n hükmü alt?ndad?r

Vatana sadakatla hizmet edenin atalara ihtiyac? yoktur

Vatan?m?z, bütün asil ruhlar için en mukaddes bir yerdir

Yarabbi ben dü?manlar?m? yenme?e kadirim Sen beni dostlar?mdan koru

cezas? sonradan dü?ünmeye mahkum olmakt?r

GIBBON

Hayatta hiç hata yapmam?? birisi zaten hiçbir i?e ba?lamam?? demektir

HENRY FORD

Hayatta hiçbir?eyden korkmay?n yaln?z;her?eyi anlamaya çal???n MAR?E CUR?E

?nsanlar tecrübeleri oran?nda de?il tecrübelerinden ald?klar? dersler oran?nda olgundurlar

BERNARD SHAW

?Y?Y? KURAN KÖTÜYÜ YIKAN OL.

?Y?DE ÇOK KÖTÜDE YOK OL.

?Y?DE BA? KÖTÜDE TA? OL.

?Y?DE DO?AN KÖTÜDE BATAN OL.

?Y?YE MERT KÖTÜYE SERT OL.

?Y?DE AÇAN KÖTÜDE SOLAN OL.

?Y?YE TEMEL KÖTÜYE TEMBEL OL.

?Y?DE BAK? KÖTÜYE FAN? OL.

?Y?YE HISIM KÖTÜYE HASIM OL.

?Y?YE ELÇ? KÖTÜYE FELÇL? OL.

?Y?DE MODA KÖTÜDE KOMA OL.

?Y?DE YETK?N KÖTÜDE B?TK?N OL.

?Y?YE A??KAR KÖTÜYE VEDAKAR OL.

?Y?YE TEK KÖTÜDE GEV?EK OL.

?Y?YE SARGIN KÖTÜYE DARGIN OL.

?Y?DE CO?KUN KÖTÜDE DURGUN OL.

?Y?DE ZENG?N KÖTÜDE FAK?R OL.

?Y?DE KO?AN KÖTÜDE DURAN OL.

?Y?YE KUDUR KÖTÜYE UYUR OL

?Y?YE HAZL? KÖTÜYE NAZLI OL.

?Y?YE G?RG?N KÖTÜDE B?TK?N OL.

?Y?DE ?NSAN?YET KÖTÜDE ?HANET OL.

?Y?YE B?NBA? KÖTÜYE D?KBA? OL.

?Y?YE VURGUN KÖTÜYE KUR?UN OL.

?Y?DE BOLLUK KÖTÜDE YOKLUK OL.

?Y?DE OCAK KÖTÜDE KORKAK OL.

?Y?DE DOKSAN KÖTÜDE NOKSAN OL.

?Y?DE AÇILI? KÖTÜDE KAPANI? OL.

?Y?DE DAH? KÖTÜDE ACEM? OL.

?Y?DE YAYGIN KÖTÜDE BAYGIN OL.

?Y?YE KAYNAYAN KÖTÜDE KAYTARAN OL.

?Y?DE DORUK KÖTÜDE UYU?UK OL.

YA ?Y?DE ÇOK

YA ÇOK ?Y?DE OL

YA ?Y?S? VAR

YA VAR ?Y?DE OL

ÇOK ?NSANLAR GÖRDÜM

HAMURUNDA ÇAMUR YOK

ÇOK HAMURLAR GÖRDÜM

HAMURU ÇAMURDA YOK

ÇOK ?NSANLAR GÖRDÜM

HAMURU BULUNMAZ

ÇOK BULUNMAZLAR GÖRDÜM

HAMURU ?NSANA KONMAZ

ARAMAYANDA ARAR ARAYANDA ARAR

VAR GÜNDE

ARAYANDA ARAMAYANDA ARAMAZ OLUR

DAR GÜNDE

NAMERTTE MERTT?R MERTTE MERTT?R

VAR GÜNDE

MERTTE NAMERT OLUR

DAR GÜNDE

SEVMEYENDE SEVER SEVENDE SEVER

VAR GÜNDE

SEVENDE SEVMEYENDE SEVMEZ OLUR

DAR GÜNDE

DOSTTA DÜ?MANDA DOSTTUR

VAR GÜNDE

DOSTTA DÜ?MAN OLUR

DAR GÜNDE

ÇOK ?NSANLAR GÖRDÜM

DÜRÜSTSÜZLÜ?Ü YOK

ÇOK DÜRÜSTLER GÖRDÜM

DÜRÜSTLÜ?Ü DÜRÜSTSÜZDE YOK

ÇOK ?NSANLAR GÖRDÜM

?Ç? ?Y?DE YOK

ÇOK ?Y?LER GÖRDÜM

?Ç? KÖTÜDE YOK

ÇOK ?NSANLAR GÖRDÜM

HUYU HUYLUDA YOK

ÇOK HUYLULAR GÖRDÜM

HUYU HUYSUZDA YOK

ÇOK ?NSANLAR GÖRDÜM

YOLU YOLLUDA YOK

ÇOK YOLLULAR GÖRDÜM

YOLU YOLSUZDA YOK

ÇOK ?NSANLAR GÖRDÜM

NAMUSU NAMUSLUDA YOK

ÇOK NAMUSLULAR GÖRDÜM

NAMUSU NAMUSSUZDA YOK

ÇOK ?NSANLAR GÖRDÜM

?EREF? ?EREFL?DE YOK

ÇOK ?EREFL?LER GÖRDÜM

?EREF? ?EREFS?ZDE YOK

ÇOK ?NSANLAR GÖRDÜM

N?YET? ?Y? N?YETL?DE YOK

ÇOK ?Y? N?YETL?LER GÖRDÜM

N?YET? KÖTÜ N?YETTE YOK

ÇOK ?NSANLAR GÖRDÜM

?NSAFI ?NSAFLIDA YOK

ÇOK ?NSAFLILAR GÖRDÜM

?NSAFI ?NSAFSIZDA YOK

#21

 
© 2015
AŞK