Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?ngiliz Atasözleri

ingiliz Atasözleri ve Anlamlar? - Türkçeleri ile beraber yay?nlayaca??m?z ingilizce atasözleri türkçe anlamlar?yla bu sayfam?zda olacakt?r.
Cut your coat according to your cloth.(kotunu elbisene göre kes.) (aya??n? yorgan?na göre uzat)
Don't count your chickens before they are hatched (kuluçkadan ç?kmam?? tavuklar? sayma)
Don't burn your brigdes behind you. ard?ndaki köprüleri asla yakma
Bad news travels fast.
Kötü haber çabuk yay?l?r.
A little is better than none.
Az hiç yoktan iyidir. Elindeki ile idare et, ona da sahip olamayabilirdin.
A word to the wise is enough.
Bilge insanlar için bir kelime yeter. Yani bilge ki?iler uyar?l?nca bunu dikkate al?r.
Tell me who you go with and I'll tell you who you are.
Kimin yolundan gitti?ini söyle kim oldu?unu söyleyeyim. Türkçedeki "Dostunu söyle sana kim oldu?unu söyleyeyim." ile ayn? anlamdad?r.
Actions speak louder than words.
Davran??lar sözlerden daha önemlidir.
Every man is his own enemy.
Insan kendisinin dü?man?d?r.
Empty vessels make the most noise.
Bo? teneke çok ses ç?kart?r. Yani bilgisiz insanlar bilgili insanlara göre daha çok konu?ur.
Each day brings its own bread.
Her yeni gün kendi ekme?ini getirir.
An army marches on its stomach.
Bir ordu midesi üzerinde yürür. Yani bir gurup insana bir görev yapt?rmak istiyorsan onlar?n yemek ihtiyaçlar?n? kar??lamal?s?n.
All roads lead to Rome.
Bir i?i tamamlamak için bir çok yol vard?r.
After a storm comes a calm.
Üzüntülü, sinirli kimseler bir süre sonra yat???rlar.
If you chase two rabbits, you will not catch either one.
Ayn? anda iki amaç pe?inde ko?uyorsan, ikisini de ba?aramazs?n.
He who hesitates is lost.
Karar?n? geciktirirsen f?rsat? kaç?r?rs?n.
Blood is thicker than water.
Akraba ili?kileri, di?er ili?kilerden daha kuvvetlidir.
Be swift to hear, slow to speak.
Konu?madan önce dikkatlice dinle.
The way to a man's heart is through his stomach.
Erke?in kalbine giden yol midesinden geçer.
Where there's a will there's a way.
E?er azim var ise her zaman bir yol bulunur. Yani zor da olsa bir amaca ula?mak için azminiz var ise mutlaka bir yol bulursunuz.
If you wish good advice, consult an old man.
E?er iyi bir nasihat istiyorsan ya?l? bir adama dan??.
The best advice is found on the pillow.
E?er bir problemin var ise, sorunun çözümünü iyi bir gece uykusundan sonra bulabilirsin.
You can't tell a book by its cover.
Kitab?n iyi mi kötü mü oldu?unu kab?na bakarak anlayamass?n. Insanlar için kullan?lm??t?r.
Give a dog bad name and hang him
Adam?n ad? ç?kaca??na can? ç?ks?n
A quiet baby gets no suck
A?lamayana meme yok
Better late than never
Geç olsun güç olmas?n
Easy come, easy go
Haydan gelen huya gider
Barking dog never bites
Havlayan köpek ?s?rmaz
It never rains, but pours
Aksilikler hep üst üste gelir
Your mother alone will be wail on you
A?larsa anam a?lar, gerisi yalan a?lar
You can't teach an old dog new tricks
A?aç ya?ken e?ilir
Save up something for a rainy day
Ak akçe kara gün içindir
Every cloud has a silver lining
Her felakette bir hay?r vard?r
All that glitters isn't gold
Her sakall?y? deden sanma
Man make houses, women make homes
Yuvay? di?i ku? yapar
Better lose the saddle than the horse
Zarar?n neresinden dönülürse kard?r
A rolling stone gathers no moss
Yuvarlanan ta? yosun tutmaz
If the cap fits, wear it
Yaras? olan gocunur
Cheats never prosper
Yalanc?n?n mumu yats?ya kadar yanar
Too many cooks spoil the broth
Horozu çok olan köyde sabah erken olur
Two cunning men will not try to make a dupe of each other
?ki cambaz ayn? ipte oynamaz
Talk of the devil and you'll see his hoofs
?ti an çoma?? haz?rla
A friend in need is a friend indeed
Dost kara günde belli olur
A change is as good as a rest
Tebdili mekanda hay?r vard?r
Don't teach your grandmother to suck eggs
Tereciye tere sat?lmaz
Cleanliness is next to godliness
Temizlik imandan gelir
Do as the Romans do when in Rome
Ya bu deveyi güdersin, ya bu diyardan gidersin
Speech is silver, but silence is gold
Söz gümü?se sükut alt?nd?r
The early bird gets the worm
Sona kalan dona kal?r
He that laughs last laughs best
Son gülen iyi güler
Once burnt twice shy
Sütten a?z? yanan yo?urdu üfleyerek yer
Good words are worth much, and cost little
Tatl? söz y?lan? deli?inden ç?kar?r
Throw out a sprat to catch a mackerel
Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez
All his geese are swans
Karga yavrusunu ?ahin görür
As you make your bed, you lie on it
Kendi dü?en a?lamaz
Spare the rod and spoil the child
K?z?n? dövmeyen dizini döver
The apples on the other side of the wall are the sweetest
Kom?unun tavu?u kom?uya kaz görünür
Nothing venture, nothing have
Korkak bezirgan ne kar eder ne ziyan
Covards die many times before their deaths
Korkunun ecele faydas? yoktur
The rotten apple injures its neighbours
Körle yatan ?a?? kalkar
Bad news travels fast
Kötü haber tez yay?l?r
As you sow, so you shall reap
Ne ekersen onu biçersin
Christmas come but once a year
Papaz bir kere pilav yer
Who pays the piper calls the tune
Paray? veren düdü?ü çalar
Everything comes to him who waits
Sabreden dervi? murad?na ermi?
All well that ends well
Sonu iyi biten her?ey iyidir
It's not over until the fat lady sings
Dereyi görmeden paçalar? s?vama
An apple a day keeps the doctor away
Güne? girmeyen eve doktor gire
Too many cooks spoil the broth.
Kör ata ha göz k?rpm??s?n, ha ba??n? sallam??s?n
?nsan, kuyusu kurumad?kça suyunu özlemez.
Kedilerin dokuz can? vard?r, üçü oyun için, üçü çiftle?mek için ve üçü de yerle?mek için.
Sa??r bir koca ile kör bir kar? her zaman mutlu bir çifttir.
Cahiller, okumu?lar?n cevaplayamayaca?? sorular? sorarlar.
Ucuz ?ey alabilecek kadar zengin de?ilim.
Mutlu do?mak, zengin do?maktan iyidir.
Cesurlar bir kere ölür, korkaklar bin kere.
Cüret ba?ar?n?n ba?lang?c?d?r.
Kad?nlar gülebildikleri zaman gülerler, istedikleri zaman a?larlar.
Kusurlar?n? yüzüne söyledikleri için dü?manlar?n? sev.
Dü?ünmeden konu?mak, ni?an almadan ate? etmeye benzer.28 Ekim 2010
?öhret kabiliyetin gölgesidir.
Büyük seller küçük kaynaklardan meydana gelir.
S?rça kö?kte oturan, ta? atmaktan çekinmelidir.
Cahil kral taç giydirilmi? e?ektir.
Sersemler ak?ll?lar?n 7 y?lda cevapland?ramayaca?? sorular? 1 günde sorarlar.
?ti an köte?i haz?rla.
(Speak the devil and sure the appear)
Speak the devil and sure the appair
(When you think the worse it will go worse)
A?a?? tükürsen sakal, yukar? tükürsen b?y?k
(Between the devil and deep blue sea)
En iyiyi ümit et, en kötüye haz?rlan.
If the cap fits, wear it
Early bird gets the worm.
Mü?teri her zaman hakl?d?r.
(The customer is always right)
What can't be cured must be endured.
Körler ülkesinde tek gözlü adam krald?r.3 Eylül 2010
(In the country of the blind, the one-eyed man is king)
Once burnt twice shy.
Roma'daysan, Romal?lar gibi davran.
(When in Rome do as the Romans do)
Ya?l? köpe?e yeni numara ö?retemezsin.
(You cannot teach an old dog new tricks)
Kalem k?l?çtan keskindir.16 Ekim 2010
(Words cut more than swords)
Her ku? kendi türüyle uçar.
(Birds of a feather flocks together)

#2448

 
© 2015
AŞK