Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?nsan Haklar? Ve Demokrasi Haftas? ?iirleri

En Güzel insan Haklar? ve Demokrasi Haftas? ?iirleri Sayfas? - Sizlere yeni ve de?i?ik K?sa insan Haklar? ve Demokrasi Haftas? ile ilgili ?iir haz?rlamaya çal??t?k.. Sizinde burada olmayan farkl? insan Haklar? ve Demokrasi Haftas? ?iirleriniz varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderebilirsiniz.. Buyrun Dünya ?nsan Haklar? ve Demokrasi Haftas? ?iirleri;
Sevgi Çiçe?i
Ayy?ld?zl? ülkemde
Sevgi tomurcuk verdi.
Bir ku?un kanad?nda,
Çiçek gibi ye?erdi.
Sevgi çiçekleridir,
Yeryüzünün bayra??.
Gülsün evrenin yüzü,
Do?sun bar???n ça??.
Sürsün sonsuza kadar,
Gerçek olsun rüyam?z.
El ele süsleyelim,
Cennet olsun dünyam?z.
Mustafa Ruhi ??R?N

?yilik
?yi ?eyler dü?ünüyorum dostlar
Sizin için iyi ?eyler.
?nsan insan? sevmez de bu dünyada
Ba?ka neyler ?
Bahar içinde bahar,
Sonra sevince döner kayg?
Üstünde ya?ad???m toprak kadar
Dostlar?m, size de sayg?.
Say?l?r odama bir uyku bitimi
Güvercin kanatl? iyilik.
Gün ????? böldü bütün derdimi
I????n içindeki geni? mavilik.
Recep B?LG?NER

?nsanlar
Evrensel bildiride
Say?lan bütün haklar
Dünyan?n her yerinde
Özenle korunmal?.
Onurlu bir ya?am?
Karde?çe payla?mal?,
Sevmeyi ö?renmeli,
?nsanca ya?amal?.
Kalks?n kulluk kölelik
Renk ayr?m? olmas?n
E?it do?an insanlar
?nsan gibi ya?as?n.
Erol YAVUZ

?nsan Haklar? U?runa
?nsanlar, yöneticilerle haklar? u?runa
Didi?ip durdu binlerce y?l;
Usanmadan b?kmadan,
Y?lmadan...
Eri?ince, 1948 Aral???n?n on'u
?nsan Haklar? Evrensel Bildirisiyle
Geldi haks?zl???n sonu.
Umutland?rd? bu olay,
Mutland?rd? bu olay.
Çal??an insano?lunu.
?nsan haklar?na sayg?,
Karde?lik, özgürlük, e?itlik,
Kaderde, k?vançta birlik
Daha çok ayd?nlat?r
?nsanl???n yolunu.
M.Necati ÖNGAY

?nsan Haklar?
?nsanl??a önem verip,
Bu bildiride yay?nland?.
Bütün insanl?k sevinip,
Derin uykudan uyand?.
O evrensel bildiride,
"?nsan Haklar?" var, dinle,
bildiriyi okuyal?m,
arkada??m gel seninle.
"Tüm insanlar hür do?arlar,
Dil, din, ?rk, renk bak?m?ndan,
Ayr? bile bulunsalar,
Kaybetmezler haklar?ndan."
"Köleli?i" çirkin bulur,
"Özgür" olmay? savunur.
?nsanlar? sevdi?ine,
Bütün dünyaya duyurur.
Çarpt?r?lmaz hiçbir kimse,
?nsanl?k d??? cezaya.
Kar??amaz hiçbir kuvvet,
Ne almaya, ne satamaya.
Hasan ?EN

?nsan Haklar?
10 Aral?k dünya insan haklar? günüymü?.
En büyük engelde ba?örtüsüymü?.
Bu kural evrenselmi?l vede bütünmü?.
Yapmay?n beyler millet gülmü? gülmü?.
En büyük hakt?r insanca ya?amak.
Dü?üncelerini özgürce payla?mak.
Kendince bir hayat ya?amak.
Bugün tek ko?ul olmu? sava?mak.
Mesut Kurt

?nsan Haklar?
?nsanlar köleydiler
Yetkiler kraldayd?,
Zulme kar?? birdiler
Ayr?mlar kald?r?ld?.
Bin dokuz yüz k?rk sekiz
Ça?da? ilkede biriz
Her ?eyin üstündedir
Hukuk ve ?erefimiz.
Olu?tu otuz madde
Yap?land? bildirge
Türkiye imzalad?
Alt? may?s gününde.
Bugün, bütün ülkede
E?itim güvencede
?nsanl??a arma?an
çal??mak, e?lenmek de.
Muhsin Durucan

?nsan
Gelin yüzlü papatyalar
K?r?n en güzel süsüdür.
Ondan daha güzeller var
Bu, gülen insan yüzüdür.
Yaz a?aca küpe takar,
Gümü? dere durmaz akar.
Akan sudan güzeli var
Bu, gülen insan yüzüdür.
Art?k hava karar?nca
Yuvas?ndad?r kar?nca.
Ölüm menzile var?nca
Ya?lanan insan gözüdür.
Ne solan çiçek, duran su,
Ne kar?ncan?n uykusu.
?nsana ilk dokunan ?u
Küsen insan?n sözüdür.
?lhami Bekir TEZ

Demokrasi
Seçilen halktand?r, seçen de halktan
Bir düzen ki kuvvet, al?n?r haktan
Ne bask?ya teslim, ne kork tuzaktan
En güzel yönetim, demokrasidir
Özünde vard?r hep, tercihe sayg?
Seçilen - seçende, olamaz kayg?
Sand?klar hakemdir, denetçi yarg?
En güzel denetim, demokrasidir
Bazen geni? gelir, bazen olur dar
Seçilen kalamaz, sonsuza kadar
Halka hesap verir, komplo kafadar
En güzel yönetim, demokrasidir
Millet iradesi, yans?r meclise
Pabuç b?rak?lmaz, duman ve sise
Halk tavr?n? koyar, kötü gidi?e
Çareyi üretim, demokrasidir
?nanç ve fikirler, güven alt?nda
?stikrar hükümdar, vatan sath?nda
Millet vekaleti, meclis kat?nda
Nesle emanetim, demokrasidir
Herkese tarifi, farkl? olamaz
Hukuka sayg?s?z, hakl? olamaz
Koruyacak halkt?r, toplu olamaz
Yüce adaletim, demokrasidir
Yenik pehlivanlar, güre?e doymaz
Millet huzur ister, çatlak ses duymaz
Saraydaki hesap, sand??a uymaz
Geçerli kudretim, demokrasidir
Onu kutsal bir din, zannedenler var
Tekeline al?p, zaptedenler var
Kendince yontup da, hükmedenler var
En iyi gözetim, demokrasidir
Görüntü farkl?ysa, suçlu aray?n
Haf?za yoklay?n, fikir taray?n
Malkoç Ali diler, huzur bozmay?n
Hukuki senedim, demokrasidir
Ali R?za Malkoç 02/07/2006 Bursa

Biz Dünya Çocuklar?
Bizler çiçekleriyiz
Umudun ve sevincin,
Habercileriyiz biz,
Gelen mutlu günlerin.
Biz hepimiz karde?iz.
Hep dünya çocuklar?,
Kuraca??z birlikte
Ya?anas? dünyay?.
Her ülkeden, her ?rktan,
Biz dünya çocuklar?,
Verelim hep elele
Dünyan?n her yerinde.
Haydi çocuklar gelin bizimle,
Yürüyelim biz yar?na,
Haydi çocuklar gelin bizimle,
Mutlulu?a ve bar??a.
Gülsüm AKYÜZ

#2908

 
© 2015
AŞK