Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?nsanla ?lgili Sözler

Bir insan, söyledi?i ?eylerden çok, söylemedikleriyle de insanla??r. Albert Camus

Bir insan? tan?mak istiyorsan?z onu büyük bir mevkiye geçiriniz. La Bruyere

En çok ho?umuza giden insan, kendimize benzetti?imiz insand?r. Moliere

Her insan bir dünyad?r. Herbert

Her insan meyvesi ile tan?n?r. Martine Luther

Hiç bir insan raslamad?m ki, onda ö?renilecek bir ?ey bulunmas?n. Alfred de Vigny

Hiç bir ?ey insan kadar yükselemez ve onun kadar alçalamaz. Hölderlin

?nsana hayat verilmemi?, kiralanm??t?r. Publilius Syrus

?nsan hep kendini geçmeye çal??mal?d?r. Northam Lee

?nsan, insan?n kurdudur. Plautus

?nsan karde?iyle çoktur, kuvvetlidir. Hadis-i ?erif

?nsan kendinden ba?kas?n? örnek almad?kça ilerleyemez. Goldsmith

?nsan, "Ne ise o olmay?" rededen tek mahluktur. Albert Camus

?nsan ?i?irilmi? bir tulum gibidir, a?z? aç?l?nca söner. Ka?garl? Mahmut

?nsanlar?n en kötüsü, iyili?i kötülükle kar??layan ve insanlar?n en iyisi, kötülü?e kar?? iyilik yapand?r. Hz. Ali r. a.

Mesut oldu?um zamanlar insanlar? anl?yorum sanm??t?m. Onlar? ancak felaket içinde tan?mam mukaddermi?. Napolyon

Okumas?n? bilirsen, her insan?n bir kitap oldu?unu göreceksin. Channing

Olgun insan, güzel sözler söyleyen de?il, söyledi?ini yapan ve yapabilece?ini söyleyendir. Konfiçyus

Öküzlerle domuzlar konu?abilselerdi, konular? hep ot ve yem olurdu. Mideleri için ya?ayan insanlar da onlardan farks?zd?r. Epictetos

Üstün say?lan insanlara yak?ndan bak?nca anlad?m ki, ço?u herkes gibi insand?r. Montaigne

#1391

 
© 2015
AŞK