Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?nstagram Durum Sözleri

Ya fark?ma vard???nda, fark?n kalmam?? olursa?

Ah benim sevdas?nda bencil ama yüre?inde sa?lam sevdi?im. Akl?ma geli?ini seveyim. Ne güzel darmaduman ediyorsun beni.

Neden sanc?lar eksik olmaz, iyi insanlar?n yüre?inden?

Hayata kar?? ilk küskünlü?ümüz; yan?m?zda sand???m?z ki?ileri, kar??m?zda görmemizle ba?lar.

Kalp herkeste var; yürek ba?ka bir ?ey.

Arad??? zaman uyuyormu? gibi rol yapt?klar?m?z var. Bir de uyurken arad???nda uyumuyordum konu?abiliriz' dediklerimiz.

A?k?n her halini gördüm, art?k ne hali varsa görsün.

Birinin hayat?na öylece girip... Onlar için de?erli bir hale gelip, sonra da çekip gidemezsin öylece.

Akl?na hiç gelir miydi, hiç akl?ma gelemeyece?in...

Bir zamanlar senin çirkinliklerin de güzeldi; ?imdi güzelliklerin bile çirkin.

Her dost dosdo?ru dost olmuyor.

Ayr?l?ktan sonra, kalbini bir müddet ili?kiye kapatmak; yaln?zl??? de?il, asilli?i gösterir.

Bana da yaz?klar olsun; ça??rsan yine gelece?im.

K?r?lacak 206 tane kemi?iniz varken, aptal?n biri gelir kalbinizi k?rar.

Bana senin oldu?un ?ehir laz?m...

Ya? satard?k, bal satard?k; ne güzel y?llard? kimsenin kimseyi satmad???...

E?er hala yaln?zsan, Allah seni birilerinden koruyor demektir.

Nas?l oluyor da insan, ya?am?na onca güzellik katm?? birini günün birinde bu kadar anlams?z bulabiliyor.

Gülmüyorsun ki. Gülsen kapanacak yüre?imde açt???n yara.

Senin ?erefe kald?rd???n kadehi ben hep mutlulu?a kald?rd?m... Çünkü senin ?erefe benim ise mutlulu?a ihtiyac?m var...

Tek ihtiyac?m neydi biliyor musun? Bir papatya yapra?? daha...

Yarat?c? olun biraz, ama abartmay?n. Ka?ar? madam, züppeyi adam yapmaya çal??may?n...

Unutma her ten haz verse de, her omuz güven vermez.

Düzen bu: kad?n a?lar, erkek bakar... Kad?n duyar, erkek duymaz... Kad?n sorar, erkek susar... Kad?n gider, erkek içer...

Ve a?k; Bizans kadar kahpe art?k...

Ne olursa olsun hep gülümse, sen kahrolup üzülece?ine; hayat ölsün senin tek bir gülü?üne...

Gelmeyecek bir gideni, olmayacak bir nedeni beklediniz mi hiç.

Gerçek buysa ya??yorsak kader var da biz yaz?yorsak ben seni kaderime yazd?m. ?ster siler gidersin ister kal?r ömür boyu seversin...

Herkesin derdi farkl? tabi kiminin ekme?i bayat, kiminin p?rlantadaki ta?? ufak...

Ben seni mi sevmi?im, sana m? yanm???m, sana m? inanm???m, sana m? aldanm?? kanm???m, ben ne kadar aptalm???m...

Denize k?y?s? olmayan insanlar? hiç sevemedim...

Bir kere gittin ya art?k bin kere dönsen de bo?... Sen bende bittin art?k ömrünce sevsen de bo?...

Kartlar? kader kar??t?r?r, biz oynar?z...

Birinin uykusundan önce etti?i duada yer almak, hayatta olabilece?in en güzel yerlerdendir.

Tahammül gerek, özlem iyice ars?zla?t?...

Ben de yürüyorum kendime göre bir yolda, yürüdü?üm yol ne kadar ?eytanlarla dolu olsa da...

Oldum olas? içimde biri, tüm gücüyle hiçbir ?ey olmamaya çal???yor...

Bir erkek u?runa a?lad??? kad?n?, bir kad?n da affetmek istedi?i hâlde affedemedi?i adam? asla unutmaz...

Baz?lar?na â??k olmay?n; belki arkada?l?klar? daha güzeldir...

Ben vazgeçersem sen hiç kimse olursun, kaybolma diye k?yak geçiyorum. Ay?k ol.

Hayat güzel sanm??t?m. Me?erse. Kafam güzelmi?...

Sahibinden sat?l?k a?klar gördüm ben, karaktere s?f?r, ?er. fsiz manzaral?...

Sevi?ti?in kad?n girdi?in günaha de?meli...

Bakt?n olmuyor, durmadan bak. Psikolojik bask? sonuçta. ?knaa edemiyorsan akl?n? kar??t?r...

?nsanlar ya?amaya devam edecek, baz?lar? da ölmeye...

Neyin var. Dediklerinde, zaten anlayamayacaks?n u?ra?t?rma beni demek istedi?im insanlar var...

Silah? bilmem ama bo? insan? ?eytan doldurur...

Sevgi varsa ta??d???n yükün a??rl??? v?z gelir. ?hanet varsa, ak?tt???n bir damla ya? bile fazla gelir...

Dünyay? küçük gördü?ü için kendini büyük san?yordu...

Gerçek ne kadar ac? olursa olsun, hiçbir ?ey yalan kadar insan? yaralayamaz...

Baz? insanlar birbirlerini bulduklar? an kaybetmi?tir...

Her an?, ne yapmam gerekti?ini dü?ünerek geçirdi?im için çabuk yoruldum.

Bana müsaade ben dokunam?yorum, yazd?klar?m dokunsun...

Mutlulu?umuz kimin can?n? ac?t?yorsa, ona sesleniyorum dur daha yeni ba?lad?k...

?imdiki a?klar mektup misali, yazma, yalama, i?in bitince postalama...

Seni gerçekten bulmak istesem, arasam bulurdum, ula??lmaz de?il u?ra??lmazs?n...

Her zaman seninleyim dedi?in gün bile yan?mda yoktun...

Kiminin en büyük hayali zenginliktir, kimininse en büyük zenginli?i hayalleridir...

Kinim yoktur, affederim. Ama hiç bir zaman eskisi gibi olmam.

B?rak?p giden bir gün dönmek ister... B?rak dönsün ne kaybetti?ini görsün...

Masumduk nefisle ve ?eytanla tan??madan önce...

#612

 
© 2015
AŞK