Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?ntihar ?le ?lgili Sözler

?ntihar ile ilgili Sözler Sayfas? - Dinimizce haram olan ve günah? çok büyük olan intihar etmek ile ilgili sözler yazaca??m?z bu sayfam?zda ayr?ca ayetleri hadisleri de sizlerle payla?aca??z.
?slâm'?n haram k?ld??? büyük günahlardan birisidir. Bir Müslüman?n kendi kendisini öldürmesi, ba?ka birisini öldürmesinden daha büyük bir cinayet ve günaht?r. Bu sebeble âlimler, "intihar edenin cenaze namaz?n? k?l?n?r m?, k?l?nmaz m?" ?eklinde ihtilâfa bile dü?mü?lerdir. Bu ihtilâf, ba?kas?n? öldüren katil hakk?nda yoktur. Katilin cenaze namaz? k?l?n?r.
Kalbinde îman?n zerresi olan bir kimse, böyle büyük bir günaha ve kötü âk?bete raz? olmaz, kendini öldürmeye te?ebbüs etmez. Resûl-i Ekrem Efendimiz (asm), intihar etmenin büyük günah oldu?unu pek çok hadîs-i ?erîflerinde haber vermi?tir. Bir hadîs-i ?erif'te ?öyle buyurulur:
"Kendini bo?arak öldüren kimse, cehennem için bo?mu? olur. Kendini vuran kimse, cehennem için vurmu? olur." (Buhârî, Cenâiz 84)
Demek oluyor ki mü'min te'sirinde kald??? dünyevî bir hâdisenin zorlu?una tahammül edemeyip böyle büyük bir günah? i?lemeye te?ebbüs etmemelidir. Zira mü'minin nazar?nda dünyan?n en büyük ve en kötü hâdisesi bile, âhiret mes'elesi yan?nda büyük say?lmaz, korkutucu olmaz. Dünya nas?l olsa fânidir, gelip geçicidir.
Bu gün dayan?lmaz zannederek intihara insan? zorlayan hâdiseler, bir müddet sonra asl?nda hiç o derece üzülmeye de?medi?i ortaya ç?kabilir, zamanla unutulur, yerine yeni mes'eleler zuhur eder. Sabr?n, musibetin geldi?i ilk anda gösterilmesinin hikmeti de buradad?r.
?manl? insanlar, böyle fâni ve geçici ?eyleri, geçmeyecek elem ve keder sanarak onlar?n alt?nda ezilmezler. "Bu da geçer yahu!.." diyerek sab?r gösterirler, sabr?n sevab?n? kazanmaya çal???rlar. Böylece o musibetli hâli haklar?nda rahmete çevirirler.
?ntihar edenin cenaze namaz? k?l?n?r. Çünkü ortada imandan ç?kmak gibi bir durum yoktur. Sadece îman zâfiyetinden, hâdiselerin tazyikine dayanamama durumu vard?r. Bu sebeble intihar edenin cenaze namaz? k?l?n?r. Ancak o müntehir, âhirette intihar cezas?n? çektikten sonra, Cennet girmeye hak kazanacakt?r.
?ntihar?n büyük günah olu?unun sebeplerinden biri de, insan?n kendini öldürmeye yetkili olmamas?d?r. ?nsan vücûdu, Allah'?n binas?d?r. O binay? kim yapt? ise, o y?kacakt?r. ?nsan?n kendi vücuduna ve nefsine sâhip olmas? söz konusu de?ildir
?ntihar hakk?nda ayet
4. Sure (Nisâ Suresi), 29. Ayet
Ey iman edenler! Mallar?n?z? aran?zda bat?l yollarla yemeyin. Ancak kar??l?kl? r?za ile yap?lan ticaretle olursa ba?ka. Kendinizi helak etmeyin. ?üphesiz Allah size kar?? çok merhametlidir.
4. Sure (Nisâ Suresi), 30. Ayet
Kim haddi a?arak ve zulmederek bunu yaparsa, onu cehennem ate?ine ataca??z. Bu, Allah'a pek kolayd?r.

#2571

 
© 2015
AŞK