Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?ntikam ?iirleri

intikam ?iirleri sayfas? - Yazan: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: Bu sayfam?zda en güzel ve anlaml? intikam ?iirleri haz?rlamaya çal??t?k. Buyrun intikam ?iirleri:
?ntikam
Zaman geçer ac?m bitmez
Yüre?im a?lar intikam diye.
Güne? batar, gece bitmez
Güzüm a?lar intikam diye.
Hakk?n olan mutluluk de?il,
Yapt???n insanl??a s??ar de?il,
Vefas?z di?i, yaln?z dostlar de?il
Dü?man a?lar intikam diye.
Can?m?n biricik canan?yd?n
Bu kahpeli?i bana nas?l yapt?n
Hayat?m?n tek anlam?yd?n
Duyan a?lar intikam diye.
Vurup gittin bir ?erefsiz gibi
Bunca sene oyun oynam?? gibi
Sanki kendine yap?lm?? gibi
Dostum a?lar intikam diye.
Kan?n damar?nda durmaz akar,
Yapt?klar?n? Rabbim elbet sorar
Mezar?na tükürmeden bu can nas?l ya?ar
Her an a?lar intikam diye.
A?a??l?k varl???n att? bana pençe,
Ya?ant?m oldu paramparça
Ölmedikçe, var oldukça
Serdar a?lar intikam diye.
—————
?ntikam Al?r Gibi Seviyorsun
güne? kanatm?? gündo?usunu
yine gölgem ç?k?yor
ve sen bas?p gidiyorsun üstünden
intikam al?r gibi seviyorsun!
intikam al?r gibi seviyorsun!
intikam al?r
gibi ellerin
belliydi bir dönü? haritas?yd? gözlerin
korkunç bir sessizlik ta??yordu y?k?nt?lardan
güne? kanatm?? günbat?s?n?
yine büyüyecek gölgem
ve örtecek bütün ?ehirlerde üstünü
intikam al?r gibi seviyorsun!
intikam al?r gibi seviyorsun!
intikam al?r
gibi ellerin
belliydi bir deniz haritas?yd? gözlerin
hiçbir kentte öyle uzun kalamazd?n
—————
A??t
Kahrediyor garda? k?z?l göz meni,
Bu k?z?l zincirden gel de çöz meni,
Bir k?z?l kur?una verdik Özmen'i
?ehit oldum Allah döktüm kan?m?
?ntikam almadan alma can?m?.
Cemil yüre?imde derin bir s?z?,
Aln?ma yaz?lm?? bu kara yaz?
Nerde garda? nerde Dursun Önkuzu?
?ehit oldum Allah döktüm kan?m?
?ntikam almadan alma can?m?.
Ozan Arif söyler derdim büyüdü,
Yi?it Yusuf'umun suçu neyidi?
?mamo?lu derler genç bir bey idi
?ehit oldum Allah döktüm kan?m?
?ntikam almadan alma can?m?.
—————
?ntikam
Bir zamanlar gözlerine bakt???mda,
Y?ld?zlar? görürdüm sevginle
S?cakl?k vard?, sevecenlik de
?imdi ise bir nefret sanki
Gözbebe?imden yüzüme yans?yan
?ntikam duygusu içimde
Hatalar?m diz boyu unutamayacaks?n
Her f?rsatta söylemeye can at?yorsun
Sevgiden eser kalmam?? yüre?inde
Yosun tutmu? kalbin
Özlem duydu?un sevgin
Yerine intikam hislerine b?rakm??
Yaz?k ki bir sevgi daha
?ntikam arzusuyla yok olmu?
?imdi istedi?in kadar sinirlen
Söyle anlat bana nankörlü?ümü
Ne faydas? var sana sevgimin
Hatalar?m? anlatman?n özür dilemenin
Sen çoktan intikam ate?iyle yanm??s?n
Yanm??s?n arkada??mda ben geç anlad?m
Affet yaratt???n eseri
Bu duygularla görmek istemem Ho?çakal.
—————
Ben Ölmem
?çimde bu ac? oldukça
Kan damarlar?mda durdukça
Yüre?im sensiz çarpt?kça
Sen bensiz nefes ald?kça
Al?nacak bir intikam kald?kça
Ben ölmem...
Bedenim ac?yla k?vrand?kça
Ruhum hasretle yo?ruldukça
Gözlerin akl?mda durdukça
Sesin kula??mda ç?nlad?kça
Al?nacak bir intikam kald?kça
Ben ölmem...
Sen benden kaç?p durdukça
Hayat? bana haram k?ld?kça
Her sabah ac?ya uyand?kça
Ve gece zulümlere yatt?kça
Al?nacak bir intikam kald?kça
Ben ölmem.
—————
?ntikam
K?r?lm?? camlar? gönül pencerelerimin
Donmu? kalbim içimdeki ayazlarda
Sabaha varmaz ac?lar?m
?ntikam zikir olur son solu?umda
Uyanmam girdi?im uykulardan
Sonbahar?m çoktan k??a dönmü?
Bir ???k gelmez ba?ka gönüllerden
Bülbüllerim çoktan dut yemi? susmu?
Görmezde gözlerim sava? mavili?inden ba?ka bir rengi
Bulamad?m ba?kas?nda sendeki s?cakl???n dengini
Kulaklar?mda yank?land?kça ad?n?n harfleri
Güne? görmez gönlümün so?uk sahilleri
Uzakla?t?kça insanlardan nefretim artar
Herkezin hayat?n? mahfetmek gelir içimden
Bilmiyorum bu oyun sürer ne kadar
?ntikam intikam almal?y?m vakit geçirmeden
Y?kmal?y?m hepinizi içimdeki sizden miras ac?lar?m için
Dindirmeliyim yang?nlar?m? göz ya?lar?n?zla
Siz bilmeden kimden geldi?ini bu dü?manl???n
Sizi teselli etmeliyim bir dost gibi sonra
Hepinizin ac?lar?n? izleyerek zevk duymal?y?m
?ntikam?n serin s?cakl???n? içimde duymal?y?m
Kahkahalara bo?ulmal?y?m sava? kazanm?? komutan gibi
Yok etmeliyim gebertmeliyim hepinizi hepinizi hepinizi.
—————
A??k De?ildin
Hiçbiri a?k de?ildi senin ya?ad???n..
A?klar üst üste ya?anmaz..
Sevdin belki ama a??k de?ildin..
B?rak kand?rma kendini
Sen sadece intikam ald?n
?ntikam a?k?n di?er ad? m??
Bana gelince
En büyük a?klar?m hep intikam almak istedi benden..
Ben masumum sadece do?ru zamanda bulamad?m sizi
Ve çok sevdim inanamayaca??n?z kadar çok
Ama art?k unutun çünkü ne desem bo?..
Ben a?klar?m? kendime saklad?m
Ve tüm kap?lar?n? kapatt?m..
A?k bana göre de?il
Ve mutlu a?k yoktur..
Sen de tüm a?klar?n? al git..
Sevece?in birini bul benim gibi..
F?rt?nalar çoktan dindi..
Art?k hasat mevsimi..
Ak?tt?k tüm ac?lar?m?z? damarlar?m?zdan
Bo?una ak?yor zehirimiz
A?k dalga geçilmeyecek kadar yüce ya?anmal?
Ve sen a??k de?ildin.
—————
Sen Sustukça Ben Yazaca??m
Sen hep böyle sustukça ben de böylesi ?iirler yazaca??m,
Kar??l?ks?z sevda çekenlerin, bayra??n? dalgaland?raca??m,
??te böyle ?iirler yaz?p yaz?p ay?ranlardan intikam alaca??m,
Sen hep böyle sustukça, ben de böylesi ?iirler yazaca??m.

#3002

 
© 2015
AŞK