Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?saac Newton Sözleri

E?er di?er insanlardan benim için bir ?eyler yapmalar?n? bekleseydim hiçbir ?ey yapamazd?m.

A?k köprü kurmakt?r. ?nsanlar köprü kuracaklar? yerde, duvar ördükleri için yaln?z kal?rlar.

Sa?lam bir tahmin olmadan, hiçbir büyük bulu? yap?lmam??t?r.

Dünyaya nas?l göründü?ümü bilmiyorum ; ama ben kendimi, henüz ke?fedilmemi? gerçeklerle dolu bir okyanusun k?y?s?nda oynayan, düzgün bir çak?l ta?? ya da güzel bir deniz kabu?u buldu?unda sevinen bir çocuk gibi görüyorum.

Ben, benden öncekilerin omuzlar?na t?rmand???m için onlardan biraz daha ilerisini görebildim.

Y?ld?zlar?n hareketlerini hesaplayabilirim ancak insanlar?n deliliklerini de?il.

E?er daha ileriyi gördüysem, devlerin omuzlar?nda durdu?um için olmu?tur.

Biz dü?üncelerimiz de?iliz, biz dü?üncelerimizin dü?üncesiyiz.

Tanr? her ?eyi ölçüyle yaratm??t?r. A??rl?k, say? ve uzunluk.

Di?er tüm kan?tlar? bir yana b?rak?rsak ba? parmak bile benim Tanr?'n?n varl???na inanmam için yeterlidir.

?nsanlar say?lar gibidir, o insan?n de?eri ise o say?n?n içinde bulundu?u say? ile ölçülür.

Plato benim arkada??m, Aristoteles benim arkada??m ancak benim en büyük arkada??m do?ruluk.

#543

 
© 2015
AŞK