Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?skender Pala Sözleri

Belki de en sevdi?im sakarl???n, gözlerime tak?l?p yüre?ime dü?mendi.

O ki; rüyana girece?im diye söz verdi. Nice y?llar geçiyor ki bu söz yüzünden gözüme uyku girmedi.

Senden dolay? seviyorum seni ey sevgili..Öyle ki k?skançl???mdan kendi gözümle bile dost de?ilim...

Kimileri Gül dediler, ömür boyu güldüler; Kimileri de Gül dediler, Gül u?runa öldüler.

A?k i?nesiyle dikilince bir diki?, k?yamete kadar sökülmez imi?.

D?? yerine içi, suret yerine ruhu sevmek gerekir. Hayat ancak sevgiyle tatl?d?r.

A?k bakmakla güzelle?ir, Konu?makla zenginle?ir, Dokunmakla bozulur.

A?k tek ki?iliktir. ?ki ki?inin birbirine A??k olmas? diye bir ?ey, hiç olmam??t?r.

Göz... Sava?? ba?latan haberci. Bak??... Elde olmayan kader, ilahi kaza. Ve a?k... Kalp ile göz aras?nda kutlu bir hadise.

Beni a?k?n ya?mur olup ya?d???, zaman?n a?ka kuruldu?u, a?k?n zekât olarak verildi?i co?rafyalara götürsünler istiyorum.

Ey A??k..!! Sevgilinin hasretiyle, seherlerinde âh ederek gözya?? döktü?ün geceler miktar?nca, a?k?n sana kutlu olsun..!

Ey Yar Ne kadar uzakla??rsan uzakla? ; Yüre?imin dibine kadar yolun var.

A?k. Gök kubbenin alt?ndaki en gizemli kelimelerden biri, binbir ba?l? bir ?rmak, her birinin yolculu?u ayr? ama hepsinin ula?mak istedi?i deniz bir.

Ben, Leyla'n?n nazik elleriyle koydu?u denkler aras?na kat???p giderken, yaz?k ki o hiç duymad? ç??l?klar?m?. ?lk ayr?l??? ve ilk ac?y? bu yolculukta ö?rendim. Yaprak yaprak a?k, tomar tomar hasret ta??yordum içimde...

Senin beni unutma ihtimalini hat?rlay?p ç?ld?r?yorum baz? günler ve baz? geceler yüzünü eskisi gibi hayal edemeyece?imden korkup kahroluyorum. Sonra tevbeler ediyorum. Seni unutma ihtimalini dü?ündü?üm için.

Hüzün, bir hazin kelime... Ayr?l?k gibi, hicran gibi; ama mutluluk gibi de. Bazen bir gözde görürüz onu, bazen bir yüzde. Bazan bulutlarla gelir, bazen lodoslarla.

A?k, kelimesinin bir anlam?da sarma??k demek. Nas?l ki bir sarma??k bir a?ac? çepeçevre sar?p, onun d?? dünya ile ili?kisini keser ve sard??? a?ac? bir süre sonra kurutursa, a?k da sard??? tuttu?u ki?iyi çevresinden kopar?r ve bir süre sonra o a?aç gibi kurutur...

Her gözya??n?n ayr? bir anlam? vard?. Her damlan?n hangi zamanda, hangi mekânda, hangi ki?iyle payla??ld??? önemliydi. Gözya?lar? ne kadar çok ?eye tercümanl?k yap?yordu! Damlad???, süzüldü?ü, akt??? veya kana dönü?tü?ü zaman, hep ayr? manalar? vard?. Gözya?lar? gizli duygular? aç??a vuran mektuplar gibiydi.

#546

 
© 2015
AŞK