Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?smet ?nönü Sözleri

Bir memlekette, namuslular, namussuzlar kadar cesur olmad?kça, o memlekette kurtulu? yoktur.

Ben her devre yeni bir hayata ba?lar gibi ba?lar?m.

Ülkeyi dini irticadan kurtarman?n tek yolu millete kuran'? türkçe olarak okutmakt?r.

Sava??n ba??nda bir hata, bazen sonuna kadar sizi takip eder.

Çok ac? çektik çok kan ak?tt?k. Her millet gibi ba??ms?zl?k istiyoruz.

?artlar geli?irse ihtilaller hak olur.

CHP 27 May?s'?n ne içindedir, ne d???nda.

Böyle giderseniz sizi ben bile kurtaramam.

Mardin Türk olmaya hevesli bir Arap ?ehridir.

Gerekirse yeni bir dünya kurulur ve Türkiye de orada yerini bulur.

Avrupa bütünle?mesi projesi be?eriyet tarihi boyunca insan zekâs?n?n vücuda getirdi?i en cesur eserdir.

Hiç bir ?ey için a??r? endi?e etmeyin. Bakars?n?z yar?n ya deve ya deveci ya da üstündeki hac? ölebilir.

?rtica Ba?bakan'dan cesaret bulursa, kim onun soka?a dökülmesini önleyebilir? ?rtican?n soka?a dökülmesi ise ülkenin kana bulanmas?d?r.

Biz aç?kça milliyetçiyiz... ve milliyetçilik bizim yegane birlik unsurumuzdur. Türk ekseriyetinde di?er unsurlar?n hiçbir etkisi yoktur. Vazifemiz Türk vatan? içinde Türklü?ü ya?atmakt?r. Türkleri ve Türklü?e muhalefet edecek ö?eleri kestirip ataca??z. Ülkeye hizmet edeceklerde her ?eyin üstünde arad???m?z Türk olmalar?d?r.

Kullanamayacaksam o zaman al ve münasip bir yerine koy...

Atatürk gibi e?siz bir kahraman? istihlaf etmi?tim (halef olmu?tum). Benim için en büyük tehlike onun gölgesi alt?nda erimek ve ezilmek idi. Devlet icraat?n?n bütün sorumlulu?u bana ait olmal?yd?. Bunun için de kudretim neyse benim damgam? ta??yacak bir dönemin ba?lad???n?n belli olmas? gerekiyordu. Paralara resim nak?edilmesi tarihten gelen bir devlet kudreti ve hakimiyeti gelene?i idi. Parada pulda yap?lanlar?n ba?ka türlü manaland?r?lmas? bir istismard?r. Ve vebali yapanlara aittir. Bizim ona vefa ve sadakatimiz tarihin imtihan?ndan geçmi?tir.

2. Dünya Sava?? sonlar? birgün yolda ilerlerken bir k?z çocu?u korumalardan s?yr?l?p hayk?rmaya ba?lar: bizi ekmeksiz b?rakt?n! ?nönü'nün verdi?i cevap ilginçtir ama babas?z b?rakmad?m.

Dostlar aras?nda bir toplant?da sigaray? b?rakmaktan söz edilirken: Sigaray? b?rakmaktan kolay ne var? Ben en az be? defa b?rakt?m.

21 May?s 1963'taTalat Aydemir'in ikinci defa darbe giri?imine kalk??t???n? ö?rendi?inde: Vay maskara vay.

#537

 
© 2015
AŞK