Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?smet Özel Sözleri

E?er Kürtler asimile edilmezse ve Aleviler sünnile?tirilmezse Türkiye Cumhuriyeti haritadan silinir.

Kafirle çat??may? göze alan Müslüman'a "Türk" denir.

Ac?lar t?nlad?kça bende hep seni seslendirir.

?nsanlar ciddiye al?nmak için deli taklidi yap?yor...

Ey kalbim Ey sular? usul usul yükselen gizli deniz ?çimiz damar damar parçalansa da D???m?z lal gibi sessiz...

A?lamadan dillerim dola?madan yumru?um çözülmeden gecenin kar??s?nda... ?afaktan utanmay?p utand?rmadan a?k? üzerime yüre?imden ba?ka muska takmadan konu?mak istiyorum.

Otlar?n sarard??? yerlerde güne? Kur?unun de?di?i tende heves kalm??t?r...

?nsan için önüne ç?kan bütün yollar yürünebilir yollar ise, o insan art?k kaybolmu?tur.

S?z?y? gideren su. Suyun s?zlad???n? kimseler bilmez...

?iir okuman?n hasad? ancak bilinmeyen eski ile tan???lmam?? yeni aras?nda toplan?r.

Türk, söylenmesi gerekeni söyleyendir.

Uzak nedir? kendinin bile ücras?nda ya?ayan benim için gidecek yer ne kadar uzak olabilir.

Türkler u?rayabilece?i bütün aldatmacalara u?rad?. Son ocaktay?z. Art?k her Türk tüttürülmesi gereken son ocakta bulundu?u bilincine ermelidir.

Sor gücün sormaya yetiyorsa var m?ym??, Gönlümü bin parçaya böldü?ünün bir sebebi...

Hayal, ipleri elden kaç?rmakt?r. Oysa öyle bir dünyada ya??yoruz ki, o ipin ucu elinizden bir kaçt? m?, hemen bir ba?kas?n?n eline geçiveriyor. Ondan sonra siz hayal ediyorsunuz, ama bir ba?kas? ya??yor...

Türk milleti tarihe damgas?n? ?stiklâl Harbi ile vurdu. ?stiklâl Harbi ?stiklâl Mar??'n?n temin etti?i mant?k ve iradeyle kazan?ld?.

Cellad?ma Gülümserken Çektirdi?im Son Resmin Arkas?ndaki Sat?rlar.

Usta ölmeden bana bir oyun ö?ret... ?nsan olay?m...

E?er öte dünyada makbul olaca?? kabul edilen vas?flar bu dünyada üstünlük tesis etmenin aleti haline gelmi? ise ahiret sarf edilmi? olur.

Bana soru sor art?k Beni kurtarma konu?tur Beni yaz geceleri patlayan sa?naklara ba???la.

Kimseye a?z?n?n pay?n?n verilemedi?i bir ülkede ya??yoruz. Uzun y?llar boyunca, en az?ndan son k?rk y?ld?r "yavuz h?rs?z ev sahibini bast?r?yor" dü?üncesi zihnimizi me?gul etti. Bir gün ev sahibinin h?rs?z? a?z?n?n pay?n? verece?ini ümid ediyorduk. Sosyal de?i?imin hakkaniyet konusunda bir duyarl?k geli?tirece?i bize mant?kl? görünüyordu. Diliyor ve özlüyorduk ki Türk toplumunun me?ruiyet alan? inkâr edilemeyecek derecede aç?kl?kla benimsenebilecek. Fakat böyle olmad?. Son birkaç y?lda Türkiye'yi evi sayanlar?n kimler oldu?u ve bu evin ahalisinin kimlerden te?ekkül etti?i sorular? eskisinden daha mu?lak hale geldi. Kimse kimseye a?z?n?n pay?n? veremedi.

Birisi bize yaln?zca severseniz anlayabilirsiniz dediyse, her türlü çat??man?n akabinde sa? kalabilece?imizin müjdesini de vermi?tir. Sevmek hu?u duyman?n bir parças?d?r çünkü. Ha?yet de anlaman?n ön ?art?d?r.

Yegâne hakikatin de?i?me oldu?u fikrinden kalkarak hareket edenler günümüzün iri k?y?m Türklerinin yapt??? gibi paças?n? dünya sisteminin döndürdü?ü çarklara kapt?r?yor ve hayat?n? birkaç milyar dolar?n s?n?rlar? içine fütûrsuzca t?k??t?rabiliyor. Bir sonraki a?amada kendimizi iri k?y?m Türklerin gâvur paras?yla kaça gittiklerinin ve ufak tefek Türkleri kaça pazarlad?klar?n?n ke?fine hasretmek mecburiyeti alt?nda hissediyoruz.

O?ul vermeyen bir ar? kovan? gibidir Türkiye. Bal yapmaz bir ar? türünün kovan?.

Siyasetin bütün ini? ç?k??? bir yandan kurtlar?n, di?er yandan çakallar?n devlete kar?? toplumu, topluma kar?? devleti koz olarak kullan???na ayarlanm??t?r. Bu ini? ç?k??tan ba?? dönen Türk toplumu bir türlü hem güvenli?ini, hem de özgürlü?ünü bir arada, birlikte istedi?ini ve biri için di?erini feda etmek mecburiyetinde olmad???n? söylemez, söyleyemez. Kurtlar?n kurtluk, çakallar?n çakall?k yapmalar?ndan ülke lehine bir sonuç ç?kabilece?i ihtimalini hep göz önünde tutar. O kadar ki kurtlar?n çakalla?mas?, çakallar?n kurtla?mas? Türklerde endi?e uyand?r?r. Çünkü onlar da bütün haz?rl?klar?n? hayatlar?n? ya?amak üzere yapm??lard?r. Kurt veya çakal, tak?lacak birileri olsun isterler.

Yar?m yüzy?ld?r olup bitenden anla??lan ?u ki Türk siyasetinde yön tayin edici gibi görünen yakla??mlar? benimseyenler gerçekte yön sapt?r?c? bir güce mahsus gizli niyetin kurban? olmu?lard?r. Ba?lanman?n k?ymetini bilmeyenler Sosyalizmle, ?slâmc?l?kla, Türkçülükle gemlendikleri hissiyle hareket ederek onlara çözüldükleri, koptuklar? taktirde dünyal??a kavu?abileceklerini vadeden beynelmilel iktidar?n sultas? alt?na girmi?lerdir.

?nsanlar bilgisizlikleri sebebiyle cezaya müstahakt?r. Bilgisizlik ancak istikamette gösterilen sebat sebebiyle ba???lanabilir. Nereye gidece?ini bilmeyeni ba???laman?n mümkünü yoktur. Kimi ki gidece?i yerin neresi oldu?unu gayet sarih bir ?ekilde bilmektedir ve lakin oraya hangi yoldan, hangi vas?tayla ve ne vakit gidece?i hakk?nda malumat noksanl??? çekmektedir, i?te onun sergiledi?i yetersizlik ba???lanabilir ve cezas? ertelenebilir. Hatta bir insan?n yola ç?kma niyeti tereddüde mahal vermeyecek kesinlikte ise onun nas?l, neyle, ne zaman gidece?ini bilmemesi tedbirli oldu?unun yani yolculu?u en az zararla nihayete erdirme iradesinin göstergesi gibi yorumlanabilir.

Türk topra??n?n üstün niteliklerle donat?lmas? görevi savsaklanm??, vatan topraklar? bak?ms?z b?rak?lm??, Türkler Türkleri ihmal etmi?tir. Türk olmayanlar taraf?ndan telkin edilen sözde milliyetçilik bu noktalar? gözden uzak tutuyor. Savsaklama hangi alanda ve ne zaman ba?lam??? Vatan topraklar?n?n bak?ms?zl???ndan kimler yararlanm??? Kimlerin ihmaliyle felâkete giden yol geni?letilmi?tir? Bunlar? konu?al?m. Türkiye dü?manlar?n?n elimize tutu?turdu?u siyaset reçetesini y?rt?p atal?m.

Ciddi mesele Türkiye'den nakledilen ?eyin bal de?il de kaymak olmas?d?r. Yani Türkiye bir türlü yay?k olmaktan kurtulup kovan haline dönü?ememi?tir. Türkiye kar??t?r?ld?kça ve çalkaland?kça kaymak ba?lamaktan ötesine güç yetiremeyen bir ülkedir. Dolay?s?yla Türkiye'den yarar sa?lamak isteyen her kimsenin akl?na ülkeyi kar??t?r?p çalkalamak geliyor. Biz Türklerde bal yapacak bir örgütlenme olsayd? her birimizde bal?m?za el uzatan? sokacak bir i?ne de olurdu.

Orta-Do?u ve Balkanlar? Avrupa ve Amerika'n?n tasallutundan kurtarma yükü Osmanl? Devleti'nin omuzlar?ndayd?. Önceleri bölgede bir Pax-Ottomana ihdas etmi? bulunan Osmanl?lar?n omuzlar? zamanla bu yükü kald?racak güçten mahrum kald?. Daha do?rusu Avrupa ve Amerika'n?n güçlü olduklar? alanla Osmanl?lar?n güçlü oldu?u alan birbirinden farkl?yd?. Güçler aras?nda mahiyet fark? vard?. Kapitalizmin dünyaya sundu?u ölçüler bak?m?ndan Osmanl? Devleti dünyan?n en güçsüz devletiydi. Bu güçsüzlü?ün kaç?n?lmaz sonucudur ki Osmanl?lar tarihten silindi, gitti. Fakat Osmanl? devletinin hayat kayna?? sarih bir biçimde anti-kapitalist olan tarih yükü Türkiye'ye kald?. Türkiye'nin etraf?ndaki ülkeler bu yükten muaf olduklar? için her a?amada Avrupa ve Amerika oralara musallat oluyor. Kar???kl?klar?n sebebi bu. Türkiye ba??ndan tarih yükünü atmaya kalk??am?yor. Sakin kal???n?n sebebi bu.

Türkiye devlet olarak bilgiden inhiraf ve sahici bilgiye biganelik bak?m?ndan dünyada yaln?z de?ildir. Türkiye'nin dünyada biricik oldu?u husus "millî kültür" konusunda millî müktesebat?n?n ve millî mevcudiyetinin z?dd? istikamette ilerleyi?idir. Sahicili?in dünyan?n her yerinde devlet himayesinden yararlanmad???n? gözlemleyebilirsiniz. Sahicilik her zaman avaredir. Ne var ki sahicili?in devlet taraf?ndan bir tehlike olarak alg?land??? ve kifayetsiz muhterisler taraf?ndan dü?man ilan edilip devlete ihbar edildi?i yegane ülke Türkiye'dir. Sahtecilikle gününü gün edenler bir gün sahicili?in onlara öldürücü bir nihaî darbe indirece?inden korkuyorlar.

Anadolu'nun asilleri bu topraklar?n vatanla?t?r?lmas?nda öncü rolü oynayan kimlerse hep onlar olmu?tur. Anadolu'nun vatanla?t?r?lmas? ile ?slâmla?t?r?lmas? yüzy?llar boyunca at ba?? giden iki e?ilim olmu?tur. Bu bak?mdan ?stiklâl Harbi ve Cumhuriyetin ?lân? istisna de?ildir. Söz konusu e?ilimlerin yan yana ve birbirlerine güç aktaran, birbirlerinden güç dev?iren unsurlar olu?u hem istiklâl harbinde ve hem de Cumhuriyetin ilân?nda gerçekle?mi?tir. Biz Türkler topraklar?m?za mahsus asaleti bu iki e?ilimin kesi?ti?i noktalarda belirginle?en davran??larda ar?yoruz. Bekledi?imiz kesi?me bekledi?imiz asilleri getiriyor. Nerede vatanla?t?rma ve ?slâmla?t?rma birbirinden uzak dü?üyorsa orada asaletin kayboldu?unu gözlüyoruz. Bir insan?n asaletini kaybetmesi de bu iki e?ilimi birbirinden kopard???, bu e?ilimleri ç?kar kap?s? haline getirmesiyle gerçekle?iyor.

Nas?l H?ristiyan ve Yahudiler sinelerinden bilhassa XVII. yüzy?l sonras?nda has?l ettikleri modernlik kar??s?nda çaresiz kal??lar?n?n faturas?n? yüzy?llar boyunca ?slâm'a ödetme yolunu tutmu?larsa Türkiye'nin sa?c?lar? ve solcular? da cumhuriyetin ilan? üzerinden daha bir yüzy?l geçmeden ufuksuz kal??lar?n?n ac?s?n? Türk topraklar?ndan ?slâmc?l?k tezini silmek suretiyle ç?karmak istiyorlar.

içinde bulunulan müthi? zaman parças?n?n önemini bir önceki veya bir sonraki zamanla de?i?tirme yanl?s? kimseler ya?amadaki uyan?kl??? terketmi?, ?imdiki zaman? gölgede b?rak?p kendilerini uyu?turmu? kimselerdir.

#534

 
© 2015
AŞK