Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?stanbul ?iirleri

istanbul ?iirleri sayfas? - Yazan: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: Bu sayfam?zda en güzel ve anlaml? çe?itli ?airlerimizin ?iirlerinden eklenmi? istanbul ?iirlerine ula?abileceksiniz. Buyrun istanbul ?iirleri:
?stanbul'u Dinliyorum
?stanbul'u dinliyorum, gözlerim kapal?;
Önce hafiften bir rüzgar esiyor;
Yava? yava? sallan?yor
Yapraklar a?açlarda;
Uzaklarda, çok uzaklarda
Sucular?n hiç durmayan ç?ng?raklar?;
?stanbul'u dinliyorum gözlerim kapal?.
?stanbul'u dinliyorum gözlerim kapal?;
Ku?lar geçiyor derken
Yükseklerden, sürü sürü, ç??l?k ç??l?k;
A?lar çekiliyor dalyanlarda;
Bir kad?n?n suya de?iyor ayaklar?;
?stanbul'u dinliyorum, gözlerim kapal?.
?stanbul'u dinliyorum, gözlerim kapal?;
Serin serin Kapal?çar??,
C?v?l c?v?l Mahmutpa?a
Güvercin dolu avlular,
Çekiç sesleri geliyor doklardan
Güzelim bahar rüzgar?nda ter kokular?;
?stanbul'u dinliyorum, gözlerim kapal?.
?stanbul'u dinliyorum, gözlerim kapal?
Ba??nda eski alemlerin sarho?lu?u,
Lo? kay?khaneleriyle bir yal?
Dinmi? lodoslar?n u?ultusu içinde.
?stanbul'u dinliyorum gözlerim kapal?.
?stanbul'u dinliyorum, gözlerim kapal?;
Bir yosma geçiyor kald?r?mdan.
Küfürler, ?ark?lar, türküler, laf atmalar.
Bir ?ey dü?üyor elinden yere;
Bir gül olmal?.
?stanbul'u dinliyorum, gözlerim kapal?.
?stanbul'u dinliyorum, gözlerim kapal?;
Bir ku? ç?rp?n?yor eteklerinde.
Aln?n s?cak m?, de?il mi bilmiyorum;
Dudaklar?n ?slak m? de?il mi, biliyorum;
Beyaz bir ay do?uyor f?st?klar?n arkas?ndan
Kalbinin vuru?undan anl?yorum;
?stanbul'u dinliyorum.
Orhan Veli Kan?k
———-
A?a cami
Havsalam alm?yordu bu hazin hali önce
Ah, ey zavall? cami, seni böyle görünce
Dertli bir çocuk gibi iman?ma ba?land?m;
Allah?m?n ismini daha çok candan and?m.
Ne kadar yabanc?s?n böyle sokaklarda sen!
Böyle sokaklarda ki, anas? can verirken,
I??kl? kahvelerde kendi öz evlad? var...
Böyle sokaklarda ki, çamurlu kald?r?mlar,
En kirlenmi? bayra??n ta??yor gölgesini,
Üstünde orospular yükseltiyor sesini.
Burda bütün gözleri bir siyah el ba?l?yor,
Yaln?z senin gö?sünde büyük ruhun a?l?yor.
Kendi elemim gibi anl?yorum ben bunu,
Anl?yorum bu yerde azap çeken ruhunu
Bu imans?z muhitte öyle yaln?zs?n ki sen
Bir teselli bulurdun ruhumu görebilsen!
Ey bu caminin ruhu: Bize mucize göster
Mukaddes huzurunda el ba?lamayan bu yer
Bir gün harap olmazsa Türkün k?l?ç k?n?yla,
Ba?tan ba?a tutu?sun göklerin yang?n?yla!
Naz?m Hikmet
————-
Can?m istanbul
Ruhumu eritip de kal?pta dondurmu?lar;
Onu ?stanbul diye topra?a kondurmu?lar.
?çimde tüten bir?ey; hava, renk, eda, iklim;
O benim, zaman, mekan a??p geçmi? sevgilim.
Çiçe?i alt?n yald?z, suyu telli pulludur;
Ay ve güne? ezelden iki ?stanbulludur.
Denizle toprak, yaln?z onda ermi? visale,
Ve kavu?mu? rüyalar, onda, onda misale.
?stanbul benim can?m;
Vatan?m da vatan?m...
?stanbul,
?stanbul...
Tarihin gözleri var, surlarda delik delik;
Servi, endaml? servi, ahirete perdelik...
Bulutta ?aha kalkm?? Fatih`ten kalma k?r at;
P?rlantadan kubbeler, belki bir milyar k?rat...
?ahadet parma??d?r gö?e do?ru minare;
Her nak??ta o mana: Ölece?iz ne çare?..
Hayattan canl? ölüm, günahtan bask?n rahmet;
Beyo?lu tepinirken a?lar Karacaahmet...
O manay? bul da bul!
?lle ?stanbul`da bul!
?stanbul,
?stanbul...
Bo?az gümü? bir mangal, kaynat?r serinli?i;
Çaml?ca`da, yerdedir göklerin derinli?i.
Oynak sular yal?n?n alt kat?na misafir;
Yeni dünyadan mahzun, resimde eski sefir.
Her ak?am camlar?nda yang?n ç?kan Üsküdar,
Perili ah?ap konak, koca bir ?ehir kadar...
Bir ses, bilemem tanbur gibi mi, ud gibi mi?
Cumbal? odalarda inletir "Katibim"i...
Kad?n? keskin b?çak,
Taze kan gibi s?cak.
?stanbul,
?stanbul...
Yedi tepe üstünde zaman bir gergef i?ler!
Yedi renk, yedi sesten say?s?z beliri?ler...
Eyüp öksüz, Kad?koy süslü, Moda kurumlu,
Adada rüzgar, uçan eteklerden sorumlu.
Her ?afak Hisarlarda oklar ç?kar yay?ndan
Hala ç??l?klar gelir Topkap? saray?ndan.
Ana gibi yar olmaz, ?stanbul gibi diyar;
Güleni ?oyle dursun, a?layan? bahtiyar...
Gecesi sünbül kokan
Türkçesi bülbül kokan,
?stanbul,
?stanbul...
Necip Faz?l K?sakürek
————-
Hayal ?ehir
Git bu mevsimde, gurub vakti, Cihangir'den bak!
Bir zaman kendini kar??ndaki rüyaya b?rak!
Ba?kad?r çünkü bu ak?am bütün ak?amlardan;
Güne?in vehmi saraylar yarat?r camlardan;
O ilah isteyip e?lence hayalhanesine,
Çevirir camlar? birden peri ka?anesine.
Som ate?ten bu saraylarla bütün kar?? yaka
Benzer üç bin sene evvelki mutantan ?arka.
Mestolup içti?i alt?n ?arab?n zevkinden
Elde bir k?rm?z? kaseyle ufuktan çekilen
Nice yüz bin senedir ?ark?n ???k mimar?
Böyle ma'mur eder ettikçe hayal Üsküdar'?.
O ilah?n bütün ilham? fakat anidir; Bu ate?ten yarat?lm?? yap?lar fanidir;
Kaybolur hepsi de bir anda kararmakla bat?.
Az sürer gerçi fakir Üsküdar'?n saltanat?;
Esef etmez güne?in ?imdi neler y?kt???na;
Serviler ?ehri dalar kendi iç ayd?nl???na,
Ezeli ma?firetin böyle bir ikliminde Alt?n?n göz boyamaz kalp? kadar halisi de.
Halk?n?n hilkati her semtini bir cennet eden
Kar?? sahilde karanl?kta kalan her tepeden,
Gece bir çok f?kara evlerinin lambalar?
En sahih aynadan aksettiriyor Üsküdar'?.
Yahya Kemal Beyatl?
————-
Der Beyan-? ?eref-i ?stanbul
?lm ile ma'rifete cây-? kabul
Olmaz illâ ki me?er ?stanbul
Olmaya mîve-hor-? bâ?-? hüner
Olmaya ?ehr-i Sitanbul kadar
?tsün ?stanbul'? Allah ma'mur
Andad?r cümle meâli-i umur
Mevlid ü men?e-i ashâb-? himem
Terbiyet-hâne-i esnâf-? ümem
Ne kadar var ise ashâb-? kemal
Hep Sitanbul'da bulur istikbâl
....... Ne kadar âlemi devr itse sipihr
Bulmaz ?stanbul'a benzer bir ?ehr
Hüsn ile görmek ile müstesnâ
An? â?û?una çekmi? deryâ
Ne kadar var ise aksam-? hüner
Hep Sitanbul'da bulur revnâk ü fer
.... ?'tidal olsa hevâs?nda eger
Gayri buldâna kim eylerdi nazar
Her kimün kim ola bünyâd? kavi
Yapmasun gayri vilâyetde evi
Ana mânend olamaz ?ehr-i diyar
Olmaz anun gibi bir cây-i karar
Andadur mâ-hasal-? kadr ü hüner
Ta?ralarda kim okur kim dinler
Akçedür ta?ranun ancak hüneri
Hakk olunmu? hünerün sanki yeri
.... N'oldu?un halk? kenar?n ancak
Gören ?stanbul'u anlar ancak
Olur irdükde kemin meclise hasr
Geçinen ta?rada allâme-i asr
Mütefennin görünen sersem olur
Mütekellim geçinen ebkem olur
Olmaz ednalar?nun bezmine râh Ta?ra yirlerde satan izzet ü câh
..... Hak budur âb-? rûy-i buldândur
Hayli ma'mûre-i âl-i ?ândur
Maksad-? Hind ü Firenk ü Maçin
Bender-i mu'teber-i rûy-i zemin
Bulunur emtia-i gûn-a-gûn
Ni'met ü mal ü menâli efzûn
Bâhusus ab ü hevâs? dil-ke?
Sâha-i nihr ü binâs? dil-ke?
Nebi
————-
Gelirli ?iir
?stanbul`dan ayva da gelir, nar gelir
Döndüm bakt?m, bir edal? yar gelir,
Gelir desen dar gelir;
Gün a??r? alacakl?lar gelir.
Anam anam
Dayanamam,
Bu i? bana zor gelir.
Orhan Veli Kan?k
————-
Bayram
Gelin de bayram? Fatih'te seyredin, zira
Hayale, hat?ra s??maz o herc ü merc-i safa,
Kucakta gezdirilen bir kar?? çocuklardan
Tutun da, ta dedemiz demlerinden arta kalan,
As?rlar ölçüsü boy boy asal? nesle kadar,
Büyük küçük bütün efrad-? belde, hepsi de var!
Ad?m ba??nda kurulmu? be?ik sal?ncaklar,
?çinde darbuka, teflerle zilli ?ak?aklar,
Biraz gidin; Kocaman bir çad?r... önünde bütün,
Çoluk çocuk birer onluk verip de girmek için
Nöbetle bekle?iyorlar; acep içinde ne var?
"Caponya'dan gelen insan suratl? bir canavar!"
Geçin: s?rayla çad?rlar, önünde her birinin.
Diyor: "Kuzum, girecek varsa durmas?n girsin."
Ba??rmadan sesi bitmi? ayakl? bir ilan,
"Al?n gözüm buna derler..." sedas? her yandan.
Alettirikçilerin keyfi pek yolunda hele:
Gelen yap??mada bir, mutlaka o sapl? tele,
Terazilerden adam eksik olmuyor; birisi
?nince binmede art?k onun da hem?erisi:
"Hak okka çünki bu kantar... Frenk icad? g?ram
De?il! Diremleri dörtyüz, hesapta ?a?maz adam."
"Muhallebim ne de kaymak!
"?ifal?d?r macun!"
"Simit mi istedin a?a!" "Yokmu? onlu?un, dursun."
O ba?ta: Kuskunu kopmu? e?erli düldüller
Bu ba?ta: Pald?m? dü?mü? semerli bülbüller
Baloncular, hac?yatmazlar, f?r?ldaklar,
Horoz ?ekerleri, civ civ öten oyuncaklar;
Sa??nda atl?kar?nca, solunda taht?revan
Önünde bir sürü çekçek, tepende çifte kolan
Öbek öbek yere çökmü? kömür çeken develer...
Ferag-? bal ile birden gevi? getirmedeler,
Ko?an, gezen, oturan, maniler düzüp ça??ran.
Davullu zurnal? "dans" eyliyen, co?up ba??ran,
Bu kainat-? sürurun içinde gezdikçe,
Çocuklar?n taraf?ndayd? en çok e?lence,
Güzelce süslenerek dest-i naz-? maderle,
Birer çiçek gibi nevvar olan bebeklerle
Gelirdi safha-i mevvac-? ?yde ba?ka hayat..
Bütün sürur u ?etaretti gördü?üm harekat,
Onar parayla biraz salland?rd?lar... derken,
Dururdu "Yand?!" sadasiyle türküler birden,
- Ayol, demin daha yanm??t? a! Herif sen de,
- Peki k?z?m, az?c?k fazla sallar?m ben de.
"Deniz dalgas?z olmaz
Gönül sevdas?z olmaz
Yari güzel olan?n
Ba?? belas?z olmaz!
Haydindi mini mini ma?allah
Kavu?uruz in?allah...."
Fakat bu levha-i handana kar??, pek ya?l?, Bir ihtiyar kad?n?n koltu?unda gür ka?l?,
Uzunca saçl? güzel bir k?z a?lay?p duruyor.
Gelen geçen "Bu niçin a?l?yor?" deyip soruyor.
- Yetim ayol... Bana evlat belas?d?r bu ac?
Çocuk de?il mi, 'sal?ncak' diyor...
- Sal?ncakç?!
Kuzum, biraz da bu binsin... Ne var sevab?na say...
Yetim sevindirenin ömrü çok olur...
- Hay hay!
Hemen o k?z da sal?ncakç?n?n mürüvvetine
Kat?ld? a?lam?yan k?zlar?n ?etaretine.
Mehmed Akif Ersoy
————-
?stanbul Destan?-1
?stanbul deyince akl?ma mart? denir
Yar?s? gümü?, yar?s? köpük
Yar?s? bal?k yar?s? ku?
?stanbul deyince akl?ma bir masal gelir
Bir varm??, bir yokmu?
?stanbul deyince akl?ma Gülcemal gelir
Anadolu`da toprak daml? bir evde
Gülcemal üstüne türküler söylenir
Süt akar cümle musluklar?ndan
Direklerinde güller tomurcuklan?r
Anadolu`da toprak daml? bir evde çocuklu?um
Gülcemalle gider ?stanbul'a
Gülcemalle gelir
?stanbul deyince akl?ma
Bir sepet k?nal? yap?ncak gelir
?ehzadeba??`nda ak?am üstü
Sepetin üstünde üç tane mum
Bir k?z yana??r insafs?zca di?i
Boyuna bosuna kurban oldu?um
Kal?n dudaklar?nda yap?nca??n bal?
Tepeden t?rna?a arzu dolu
Sam yeli sö?üt dal? harmandal?
Bir ?arap mahzeninde do?mu? olmal?
?ehzadeba??`nda ak?am üstü
Yine zevrak-? derunum
K?r?l?p kenara dü?tü
?stanbul deyince akl?ma Kapal?çar?? gelir
Dokuzuncu Senfoniyle kolkola
Cezayir mar?? gelir
Dört ba?? mamur bir gelin odas?
Haraç mezat sat?lmakta
Bir gelinle güvey eksik yatakta
Kö?ede sedef kakmal? tombul bir ut
Tamburi Cemil Bey çal?yor eski plakta
Sonra ellerinde ?amdanlar nargileler
Pasl? Acem k?l?çlar?
Amerikan kovboylar?
Eller yukar?
Ne kadar da beyaz elbiseleri
Amerikan deniz erleri
Kocaman bir papatyadan yolunmu?lar gibi
Sütten duru buluttan beyaz
Beyaz?n böylesine ölüm yak???r m? dersin
Yak??maz
Ama harbederken onlara
Bamba?ka elbiseler giydirirler
Kan rengi, barut rengi, duman rengi
Kin tutar kir tutmaz
?stanbul deyince akl?ma
Kocaman bir dalyan gelir
Kimi pasl? bir örümcek a?? gibi
Gerinir Beykoz'da
Kimi Fenerbahçe'de yan gelir
Dalyanda k?rk tane Orkinos
Bedri Rahmi Eyübo?lu
————-
?stanbul Türküsü
?stanbul'da, Bo?aziçi'nde,
Bir garip Orhan Veli'yim;
Veli'nin o?luyum,
Tarifsiz kederler içinde.
Urumelihisar?'na oturmu?um
Oturmu? da bir türkü tutturmu?um:
"?stanbul'un mermer ta?lar?;
Ba??ma da konuyor, konuyor aman, mart? ku?lar?;
Gözlerimden bo?an?yor hicran ya?lar?;
Edal?'m,
Senin yüzünden bu hal?m."
"?stanbul'un orta yeri sinema;
Garipli?im, mahzunlu?um duyurmay?n anama;
El konu?ur, sevi?irmi?, bana ne?
Sevdal?'m,
Boynuna vebalim!"
?stanbul'da, Bo?aziçi'ndeyim.
Bir fakir Orhan Veli;
Veli'nin o?lu,
Tarifsiz kederler içindeyim.
Orhan Veli Kan?k
————-
?stanbul / Sevgilî
?stanbul`um, nazl? yârim:
Yedi Tepeli gözlerinin ?ehveti,
Bak??lar?ndan `bo?az`?na uzan?yor.
Bo?az?n iyi yüzü, dünyan?n iki sûreti...
Beyo?lu`nda keyifli bir gece; içti?im kadehsin.
Yudumlarken ?arab?m?, öpüyorum dudaklar?ndan.
Duda??mdaki kadehsin,
?çiyorum seni doyas?ya..
Be?ikta? iskelesinden çaresizce seyrediyorum seni;
Seyrim Kad?köy`de iniyor,
Yürüyor umars?zca Bahariye`de; gecenin bir yar?s?.
Bir göz, bir bak?? ar?yor, bulam?yor geçmi?ten...
Sarayburnu`ndan, e?sizli?ini
Seyre dald???mda Ayasofya`ya naz?r;
Mart?lar?n sesinde duyumsuyor,
Gözlerimle sevi?iyorum seninle.
Sanki kendi evimin kara sular?d?r Haliç,
Hasköy`den Piere Loti`ye uzan?rken hissetti?im koku,
Sevgiliyle içece?im çay?n âdeta demidir.
Haliç`li çay?n bu?usu, teleferikle Eyüp Sultan`a sal?nmakta..
Galata Kulesinin üst kat?ndan
Seyrediyorum vücudunun en güzel yerlerini..
Prangal? mahremiyetinin `giz`lerini,
Yüre?imin derinliklerinde ar?yorum.
Ya?att???n bunca ac?, bunca keder;
O e?sizli?ini unutturmana yetmiyor.
Bebek`ten Hisar`a uzanan bir pazar sabah?,
Güzelli?in, kahvalt?da bana e?lik ediyor.
Her sevgili,
Sende özde?le?erek;
Sende onlar?, onlar?n ruhunda seni görerek;
Ya??yorum seni `?stanbul`...
Ya??yorum seni `Sevgili`...
Emrah Ceylan
————-
?stanbul Sevgisi
Önce hikayeni, sonra ?anl? tarihini okudum
Sonra türkülerini dinleyip, ?iirlerini okudum
Daha sonra kendini görüp, ta içine sokuldum
Gözlerimle görüp, ellerimle bizzat dokundum
Seni hakk?yla anlatamam diye y?llarca kaç?nd?m
Fakat bu kadar da ekme?ini yiyip, suyunu içtim
Vefas?z dersin diye, birkaç kelam edeyim dedim
Ama, anlatmaya ne kelam, ne kalem bulabildim
Sende hayat ne kadar zor olsa da caziben yeter
Senin güzelli?inden ayr?lmak, ölümden de beter
Senin ?iirlerini de?il, destan?n? yazmak isterdim
Onu ecdad?m?z yazm??, bende ya?atmak isterim
O dil beste cazibeli?ini görür, lâkin anlatamam
Çünkü seni anlatan lal ü güher lehçeni bilemem
Ben de senin cazipli?ine kap?lan bir Mecnun'um
Sana â??k olanlardan ne ilk, ne de sonuncuyum
?lkin surundan gedik aç?p, sonra da d??ar?ya ta?t?n
Anadolu`dan gelenlere yedi tepende mesken açt?n
Sonra da say?s?z insana, Halil ?brahim sofras? açt?n
Alt?n olan o ta??n topra??ndan da bereketler saçt?n
Ne ho?görülüsün ki her çe?it kulu bünyene al?rs?n
Ne kutsals?n ki içinde çe?itli mabetleri bar?nd?r?rs?n
Öyle vefal?s?n ki nice vefas?zlar? içinde bar?nd?r?rs?n
Öyle ?anl?s?n ki tarihini alt?n harflerle yazd?rtm??s?n
Ye?ille mavi içinde gizlenmi?, bir nazar boncu?usun
Allah seni kem nazarlardan, sonsuza kadar korusun
Anneler seni fetheden misali yeni Fatih'ler do?ursun
?n?aallah, bu ?an ve ?erefle ebedi milletimin olursun
Öncekiler gibi ben de birkaç günlü?üne misafirindim
Misafirli?im bitti bitecek, ama daha sana doyamad?m
Sevgini yüre?ime koydum, fakat kendini koyamad?m
Çünkü seni içime de?il, tarih sayfas?na s??d?ramad?m
Bunca verdi?in nimetler ve gösterdi?in güzellik yeter
Çok ?ey istemem, dünya ve ahret mekan?m ol yeter
Ben seni içime s??d?ramad?m, sen beni içine al yeter
Sen, kendini ne de çok sevdirdin, gönlümde ol yeter
Bayram Tunca

#3001

 
© 2015
AŞK