Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?yi Geceler Sözleri

Daha güzel, daha dinç, daha uykusunu alm?? bir insanl?k için ; "Yats?n Bu Dünya!" Cümleten ?yi Geceler...

Gece olup güzel gözlerin yenik dü?tü?ünde uykusuzlu?a, seni gökyüzünden al?p dü?lerime emanet ediyorum, gözlerimden uzaks?n belki ama daima yüre?imdesin unutma. ?yi geceler.

Rüyalara rest çektim uyumuyorum, herkes derin uykudayken ben sana dal?yorum, uyku çok tatl? derler ben seni tad?yorum, onlar uykuya ben sana doyam?yorum bir tanem iyi geceler.

Kalbinin ????? gecenin karanl???n? bast?rs?n, rüyalar?n mutluluk ya?murlar?nda geçsin, gecen mutlu, kalbin huzur dolu olsun Allah rahatl?k versin. ?yi geceler...

Yeni do?acak güne?in yeni umutlar, yar?nlar getirmesi dile?iyle iyi uykular.

Ve bazen unutmak için uyumak gerek. Rüyalar? hesaba katmadan. ?yi geceler.

Belkide bir gecenin köründe aray?p hiç sesini ç?karmadan onun sesini dinlemektir a?k. Hay?rl? geceler...

En güzel rüyalar?n senin olmas?, meleklerin uyurken seni korumas? dile?iyle. Hay?rl? geceler.

Allah huzurlu uyku, hay?rl? gece sabaha da uyanmay? nasip etsin. ?yi uykular...

Karanl?k gecemin parlayan y?ld?zlar? hepinize iyi geceler dilerim.

Güne? geçer gece gelir. Ya?am biter, ölüm gelir. Unutuldu?unu sansa da insan, her önemli günde akla ilk yürekten sevilenler gelir. Yüzünde nur, akl?nda ilim, kalbinde Allah, La ilahe illallah. Hay?rl? geceler...

Kul bittim dedi?i anda Rabbi yettim der... Derman? kulda aramamak, ellerimizi hep ona açmak ve dualarda unutulmamak dile?iyle iyi geceler dilerim.

Tövbe güvercini kalbe konsun af dalgalar saadet kervana gelip kap?nda dursun. Bütün Melekler sizinle, dualar?n?z kabul geceniz hay?rlara vesile olsun.

Gecenin güzel yüzü yüre?ine dokunsun, ?eytan senden uzakta, melekler ba?ucunda olsun, güne? öyle bir geceye do?sun ki dualar?n kabul gecen hay?rl? olsun.

Ey ümmeti Muhammed! Hepinize hay?rl? geceler...

?yi geceler a?k?m. Ne kadar da s?cak ellerini ellerimde yüzümde hissedemesem de yast???n verdi?i rahatl??? senin kuca??n yorgan?n ?s?tmas?na sen sar?l?yormu?sun gibi farz edece?im. Sen uyurken ben hep seni dü?ünece?im. ?yi uyu a?k?m. Geceler korkutmas?n seni. Üstünü açarsan üstüne örtmeye gelece?im iyi geceler a?k?m.

Her ?eye kadir olan Yüce Allah, bizleri do?ru yoldan ve sevdiklerimizden ay?rmas?n... Hay?rl? geceler dilerim.

Rabbimin sevdi?i, sevdirdi?i, sevindirdi?i ve raz? oldu?u kullardan olabilmek ümidi ve niyaz? ile geceniz mübarek olsun ve hay?rl? son bulsun.

Can?m yan?nda olmak istiyor can?m?n bana ihtiyac? vard?r diye. Can?m çok s?k?l?yor can?m yan?mda yok diye. Sensiz gecelerden sensiz günlerden b?kt?m art?k. Sabret hayat?m iyi günler bizi bekliyor. ?yi geceler can?m...

Varl??? ebedi olan merhamet sahibi yüce Allah, kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualar?n?z?n Rabbin yüce kat?na vesile olmas?n? dilerim. Hay?rl? geceler...

Kalpler ancak Allah c. c. ' yi anmakla huzur ve saadete erebilir. Dua ve selam ile hay?rl? geceler dilerim.

Allah'?n nuruyla, ümmetini selamlayan Peygamberin (SAV) ?efaat? hürmetine iyi geceler dilerim.

Rabbimiz Allah, fikrimizi zikrullah, kalbimizin nuru Resullulah, evvelimiz Allah, ahirimiz Allah, rehberimiz Kelamullah, Rabb'imiz hay?rlara ihsan et bu geceyi in?allah.

Allah c. c'yi tan?yan ve itaat eden zindanda da olsa bahtiyard?r. O'nu unutan, sarayda da olsa zindandad?r, bedbahtt?r. Allah c. c bu gecenizi hay?rlara vesile etsin. Hay?rl? geceler dilerim.

Allah?n rahmeti üzerine olsun. Sana gelen her iyilik Allah'tand?r, bütün kötülükler nefsindendir. Mekân?n cennet, yuvan huzurlu, kalbin Allah ile dolu bu geceler hay?rl? olsun.

Bu gönül sana tutkun. Sözlerin yine suskun ne olursa olsun art?k, sessizlikten korkuyorum. Bir aradayken ayr?y?z.

Her ?eye ra?men dayanmal?y?z. Kay?p gitme ellerimden, korkuyorum sensizlikten, gecelerden. ?yi geceler a?k?m...

Bir avuç dua, bir kucak sevgi, s?cak bir mesaj, kapat?r mesafeleri birle?tirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun, geceniz hay?rl? olsun.

Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, sayg?lar?m?z?, dualar?m?z? gönderiyoruz. Hay?rl? geceler...

Dostlu?u, sevgiyi ve gelece?i. Hüznümüzü, ac?m?z?, yaln?zl???m?z? payla?t???m?z; birlik ve beraberli?imizi, karde?lik ve dostlu?umuzu en s?cak ?ekilde hissedece?imiz geceler dilerim.

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir gece dilerim.

Evinize gül kokusu essin kalplerinize ALLAH iyilik versin. Bu gecede ellerimizi her zamanki gibi mutlulukla birle?sin. Hay?rl? geceler...

A?k?m rüyamda seni göreyim diyece?im ama o zaman korkuyla uyan?yorum, o gördü?üm rüya de?il kâbus oluyor.

Kalabal?k y?ld?zlar içinde arama gözlerimi... Ben sana ay kadar büyük yans?yaca??m, ?????mla ayd?nlan ve tatl? uyu hayal gözlüm...

Beyaz bir güvercin gönderiyorum sana, kanatlar?nda mutluluk yüre?inde sevgi ve ?efkat, kar beyaz tüylerinde kokun ve gagas?nda iyi geceler öpücü?ü ona iyi bak.

Bu mübarek gecede, kâinat?n yarat?c?s? ve âlemlerin Rabbi ba???lay?c? ve ac?y?c? yüce Allah tüm dualar?n?z? kabul etsin.

Bir avuç dua, bir kucak sevgi, s?cak bir mesaj kapat?r mesafeleri, birle?tirir gönülleri, bir s?cak gülümseme, bir ufak hediye daha da yakla?t?r?r bizi birbirimize. Hay?rl? geceler...

Kâinat?n yarat?c?s? ve âlemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz ?ükürler olsun! Hay?rl? ve bol dual? geceler dilerim.

Sevgi söze dolarsa dua olur, dua Allah'a ula??rsa nur olur, ayn? yolda birle?en dualar?m?z?n nura dönü?üp Rabbimize ula?mas? dile?i ile hay?rl? geceler...

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok aç?n avucunuza melekler gül koysun, yüre?iniz co?sun geceniz hay?rlara vesile olsun.

Her ?eye kadir olan Yüce Allah, bizleri, do?ru yoldan ve sevdiklerimizden ay?rmas?n! Hay?rl? ve bereketli geceler dilerim.

Allah'?n rahmeti üzerine olsun. Sana gelen her iyilik Allah'tand?r, bütün kötülükler nefsindendir. Mekân?n cennet, yuvan huzurlu, kalbin Allah ile dolu gecen mübarek olsun...

Sevap kap?lar?n?n sonuna kadar aç?k, kaza ve belalar?n bertaraf oldu?u bu gecenin ya?ad???n?z tüm sorunlar? al?p götürmesi dile?iyle.

?slam'?n nurlu güne?i kalbine dolsun, makam?n cennet Hz. Muhammed kom?un olsun, günlerin mutluluk, gönlün saadetle dolsun. Hay?rl? geceler dileklerimle.

Bin damla serilsin yüre?ine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, dualar?n kabul olsun bu bu gecede.

Dama??n?z?, ruhunuzu ve çevrenizi tatland?ran, mutlu, umutlu, bereketli bir gece dilerim.

Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, ac?lar unutulsun, dualar?n?z kabul ve geceniz hay?rl? olsun.

Kalbiniz duayla dolsun, gönlünüz huzurlu olsun, yüre?iniz sevgiyle dolsun, geceniz hay?r, sabah?n?z nur dolsun. Hay?rl? geceler.

Bir hüzün sakl?d?r ve bin umut vard?r her yeni gün do?umunda! Hüzünsüz uyuyup bin umutla uyanman?z dile?imle, iyi geceler.

Gözlerinizi kapatt???n?zda akl?n?za ilk gelen ?eyin, gözlerinizi hay?rl?s?yla açt???n?zda gerçekle?mesi dile?iyle... ?yi geceler.

Gönlünüz huzurlu olsun, yüre?iniz sevgiyle dolsun, geceniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun hay?rl? geceler.

Rabbim c. c. selam?, sevgisi, muhabbeti, rahmeti cümlemize üzerinde olsun. Gecemiz mübarek olsun. Melekler sizi korusun. Yeni bir günde bulu?mak dile?i ile hay?rl? geceler dilerim.

En güzel gecelerin en güzel rüyalar?n? gör bir tanem tatl? uykular.

Allah'?m sana en güzel uykular? ve benli rüyalar? bah?etsin birici?im.

Kalabal?k y?ld?zlar içinde arama gözlerimi... Ben sana ay kadar büyük yans?yaca??m, ?????mla ayd?nlan ve tatl? uyu hayal gözlüm...

Günün birinde hayat seni bo? verirse ve yüre?in sana yaln?z b?rakt???n? söylerse ald?rma çevir gözlerini gökyüzüne sana gülümseyen gözlerimi göreceksin a?k?m iyi uykular tatl? rüyalar.

Geceleri uzaklara ç??l?k olur sesim, denizden ç?kan yosun kokusundan keskin sana olan özlemim, bu gece s?rf senin için kapan?yor gözlerim. ?yi geceler her ?eyim.

Hep akl?mdas?n öylesine bendesin ki hiç bitmek, tükenmek bilmeyen bir ?ey bu, bu can bu bedenden ç?kana, bu diyardan göçene dek görebildi?im tek gerçek rüyam sensin tatl? rüyalar mele?im.

Her gece varl???n?n verdi?i huzurla ba??m? yast??a koyuyorum her ?eyim... Sonsuza kadar hep benim ol çünkü sadece seninle bu can var olur. ?imdi yine seni dü?ünerek yat?yorum Allah rahatl?k versin.

Kalbinin ????? gecenin karanl???n? bast?rs?n rüyalar?n mutluluk ya?murlar?nda geçsin gecen mutlu kalbin huzur dolu olsun iyi geceler!

Yüre?in do?an güne?i de?il batan Güne?i seçsin, çünkü do?an güne? elbet batacakt?r ama batan Güne? yeni umutlarla do?acakt?r yar?nki Güne? senin için bir tanem iyi geceler.

Hayat?ms?n ve ben sadece seni ya?ayabilirim... Seni ya?ad???m her gün için yana??na bir buse gönderiyorum huzurla uyu bir tanem. Huzurlu ve mutlu. ?yi geceler. Seni seviyorum.

#1656

 
© 2015
AŞK