Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?yi Sözler Mesajlar

Gelmi? geçmi? en iyi sözler k?sa 2014 iyi mesajlar sayfas? -
Bir dana binlerce inek aras?nda kendi anas?n? nas?l seçer ve bulursa, insan?n yapt??? iyilik ve kötülüklerde eninde sonunda gelir onu bulur. ( Pançantra ) iyi sözler facebook
Bir fenal?k ettinse, arkas?ndan bir iyilik icras?na çal?? ki, o fenal?k defterinden silinsin( Hadis-i ?erif ) iyi sözler 2014
Bir insan?n gerçek zenginli?i, onun bu dünyada yapt??? iyiliklerdir. ( Hadis-i ?erif )
Bir kimseye edilecek iyili?in en mükemmeli o kimseyi minnet alt?nda b?rakmayan?d?r. ( Balzac ) iyi sözler a?k
Deryaya b?raksan eylik zayi olmaz. ( Süleyman Baba )
Her iyilik bir sadakad?r. ( Hadis-i ?erif )
Her ?eyden önce iyi olal?m, ondan sonra mutlu oluruz. ( J.J.Rousseau )
?nsan, hayat?nda yapt??? iyilikler kadar mutlu olur. ( ?ehabeddin Ahmed )
?nsanlar?n yapt?klar? fenal?klar arkalar?ndan ya?ar, iyilikler çok zaman kemikleriyle beraber gömülür. ( ?heakspeare )
?nsano?lu hilebazd?r, kimse bilmez fendini, Her kime iyilik edersen, sakla ondan kendini. ( La-Edri )
?yili?i, yaln?z iyiler anlar, kötülü?ü herkes.( Cenap ?ehabettin )
?yilik, insanl?k sanat?d?r. ( Nizami )
?yilik, iyilikten, kötülük de kötülükten do?ar. ( Buda )
Milletlerin gelenekleri ba?ka ba?kad?r, fakat iyilik her yerde birdir. ( Heine )
Vah?i hayvan tuzakla, insano?lu iyilikle avlanabilir. ( ?irazi )
Yapt???n iyili?i hat?rlama, gördü?ünü unutma. ( Chillon )
Yaln?z iki erdem var. Ah bunlar bir birle?se: ?yilik hep büyük olsa, büyüklük de hep iyi... ( Schiller )
Zerre kadar iyilik eden mükafat?n?, zerre kadar kötülük eden de cezas?n? görür. ( Zilzal Suresi, 7-8 )
iyili?in bedeli bu olmamal? sevdi?ini b?rak?p gitmemeli sende bir iyilik yap beni bende ya?a...
iyilik yapan kötülük bulur, e?er iyilik yapmak istiyorsan tan?mad???n insana iyilik yapki iyili?in de?eri oLsun!
iyilik yap denize at
A?a??l?k insanlara iyilik etmek, denize su ta??maya benzer. ( Servantes )
Ba?a kak?lan bir iyilik daima hakaret yerini tutar. ( Racine )
Ba?kalar?nda iyilik, kendinde ise kötülük ara. ( Benjamin Franklin )
Zerre kadar iyilik eden mükafat?n?, zerre kadar kötülük eden de cezas?n? görür. ( Zilzal Suresi, 7-8 )
iyili?in bedeli bu olmamal? sevdi?ini b?rak?p gitmemeli sende bir iyilik yap beni bende ya?a...
iyilik yapan kötülük bulur, e?er iyilik yapmak istiyorsan tan?mad???n insana iyilik yapki iyili?in de?eri oLsun!
iyilik yap denize at
A?a??l?k insanlara iyilik etmek, denize su ta??maya benzer. ( Servantes )
Ba?a kak?lan bir iyilik daima hakaret yerini tutar. ( Racine )
Ba?kalar?nda iyilik, kendinde ise kötülük ara. ( Benjamin Franklin )
Bir dana binlerce inek aras?nda kendi anas?n? nas?l seçer ve bulursa, insan?n yapt??? iyilik ve kötülüklerde eninde sonunda gelir onu bulur. ( Pançantra )
Bir fenal?k ettinse, arkas?ndan bir iyilik icras?na çal?? ki, o fenal?k defterinden silinsin( Hadis-i ?erif )
Bir insan?n gerçek zenginli?i, onun bu dünyada yapt??? iyiliklerdir. ( Hadis-i ?erif )
Bir kimseye edilecek iyili?in en mükemmeli o kimseyi minnet alt?nda b?rakmayan?d?r. ( Balzac )
Deryaya b?raksan eylik zayi olmaz. ( Süleyman Baba )
Her iyilik bir sadakad?r. ( Hadis-i ?erif )
Her ?eyden önce iyi olal?m, ondan sonra mutlu oluruz. ( J.J.Rousseau )
?nsan, hayat?nda yapt??? iyilikler kadar mutlu olur. ( ?ehabeddin Ahmed )
?nsanlar?n yapt?klar? fenal?klar arkalar?ndan ya?ar, iyilikler çok zaman kemikleriyle beraber gömülür. ( ?heakspeare )
?nsano?lu hilebazd?r, kimse bilmez fendini, Her kime iyilik edersen, sakla ondan kendini. ( La-Edri )
Emin adam, az, ama olumlu dü?ünen adamd?r.
Norman Vincent Peale
Tatl? sözler, ?iddetli bir öfkeye kar?? en etkili ilaçt?r.
Aiskhylos
Be?enilen ?eyler ya yeni ya da yüksektir.
Francis Bacon
Herkes hata i?leyebilir, yaln?z ahmaklar hatalar?nda ?srar eder.
Çiçero
Erdem, bir kötülü?ü yapmamak de?il, i?lenmi? kötülükleri ba???lamakt?r.
Çiçero
?nsanlar amaçlar?ndan büyük olmal?d?r..
Michel de Montaigne
Hayat?n de?eri uzun ya?anmas?nda de?il, iyi ya?anmas?ndad?r.
Montaigne
Zaman?n kayboldu?unun bilenler, en çok üzüntü duyanlard?r.
Dante
Her zaman kalp k?ran adam, ayakkab? içindeki ta?a benzeyen bir arkada?t?r.
Elbert Hubbard
?htiraslar, geminin yelkenlerini ?i?iren rüzgard?r: Bazen gemiyi bat?rd??? olur, ama onsuz gemi, yerinden k?m?ldayamaz.
Voltaire
Kendini idare etmesini bilmeyenler, kendi yurtta?lar?n? yönetmek iddias?nda bulunamazlar.
Eflatun
?nsanlarla ya?amak için biricik yol sab?rd?r.
Platen Hallermund
Kaplumba?aya dikkat et. Ancak kafas?n? ç?kart?p risk ald???nda ilerleyebiliyor.
James B. Conont
Akl?n ba??na gelince, sak?n pi?man olaca??n bir i? yapma.
Mevlana
Seni di?erlerinden farks?z yapmaya bütün gücüyle gece gündüz çal??an bir dünyada kendin olarak kalabilmek, dünyan?n en zor sava??n? vermektir. Bu sava? bir ba?lad? m?, art?k hiç bitmez!
Sabah gazetesinden al?nt?
Gençlikte sevmek için ya?ar?z, ya? ilerledikçe ya?amay? severizç
Saint Euremond
?nsan?n sevmedi?i ile ya?amas?, sevdi?inden ayr?lmas?ndan da beterdir.
La Bruyere
Denk olmayan birle?melerin en kötüsü gönüllerinkidir.
Chamort
Her zaman güvensizlik göstermek, her zaman güvenmek kadar büyük bir yanl??l?kt?r.
Goethe
Size ençok yard?m eden kitaplar, sizi ençok dü?ündüren kitaplard?r.
Theodor Walker
Ben hiç hata yapmaz de?ilim, ama bir hatay? bir kez yapar?m.
?smet ?nönü
Siyaset, ba?kalar?na sezdirmeden de?i?me sanat?d?r.
Andre Malraux
Cesaret gerektiren ya?amakt?r, ölmek de?il!
M. Antionette
Dünyan?n en zor ?eylerinden biri, herkesin dü?ünmeden söyledi?ini, dü?ünerek söylemektir.
Alain
Dinlemeyi ö?renirsen, kötü konu?malardan bile yararlanabilirsin.
Plutarch
Do?ru yolda bile olsan?z, e?er oturuyorsan?z, sizi ezip geçerler.
Will Rogers
Bilim, iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir s???nak ve iyi bir yol göstericidir.
Aristo
Yapan yapar, yapamayan ele?tirmen olur!
George Bernard Shaw
Adam sava?makla çetin er say?lmaz, öfkelendi?i zaman kendini tutabilendir çetin.
Mevlana
Hayat, duygulananlar için bir trajedi, dü?ünenler için bir komedidir.
La Bruyere
Unutup gülmek, hat?rlay?p üzülmekten çok daha iyidir.
Christina Rosetti
Özgür bir ülkede yaygara çok ?st?rap az, bask? alt?ndaki bir ülkede ise yak?nma az, keder çoktur.
Carnot
Bir koyun sürüsünün ba??nda bir aslan olmas?, bir aslan sürüsünün ba??nda bir koyun olmas?ndan daha iyidir.
Daniel De Foe
Dünyan?n en yoksul insan?, paradan ba?ka hiç bir ?eyi olmayand?r.
Schopenhauer
Namuslu birisini aldatmak kadar kolay bir ?ey yoktur.
La Fontaine
Gençli?in ruhunu, i?lenmeyen bir tarla gibi kendi haline b?rak?rsan?z, orada ?s?rganlar, dikenler yeti?ir.
Snellman
K?rk ya? gençli?in ihtiyarl???, elli ya? ihtiyarl???n gençli?idir.
Victor Hugo
Her orman? bo? sanma belki de kuytuluklar?nda bir kaplan uyuyordur.
Sadi
?lkbaharda usul usul yürü, toprak ana hamiledir.
Kizilderili atasözü
Tutku her iklimde yeti?en bir bitkidir.
Walter Scott
Ayakta ölmek, dizleriniz üzerinde ya?amaktan çok daha iyidir.
Dolores Ibarruri
Gülün dikene katlanmas? onu güzel kokulu yapt?
Mevlana
?nsan sevdi?i sürece ba???lar..
La Rochefaucauld
Bir dönemin çözümleri, bir sonraki dönemin sorunlar?d?r.
R.H. Rawney
?nsan özgür olmadan mutlu olamaz.
Dante
Kurtlarla arkada? ol, yaln?z elinden baltay? b?rakma.
Rus Atasözü
Erkek ya?lan?r, kad?nlarsa de?i?ir.
Goethe
Yalanlar gerçeklerle ba?da?mad??? gibi, genellikle kendi aralar?nda da çat???rlar.
Daniel Webster
Bo? bir çuval?n dik durmas? zordur.
Benjamin Franklin
Bozulan dostluktan sonraki nefret, meyvelerin en öldürücüsüdür.
G. E.Lessing
Ak?ll?lar, zay?f yanlar?n? bildiklerinden, yan?lmayacaklar?n? ileri sürmezler.
Thomas Jefferson
Para her?eyi yapar diyen adam, para için her?eyi yapan adamd?r.
Benjamin Franklin
Do?a, dilsiz hayvanlara bile özgürlük vermi?tir.
Tacitus
Bütün büyük i?ler, küçük ba?lang?çlarla olur.
Cicero
Balonlar?n gururu, i?nelerle kar??la??ncaya kadard?r.
Canan Mumcu'ya te?ekkürler
Kimin dü?ündü?ü ile söyledi?i bir olursa, i?te do?ru insan odur
Dünyaya güzel karakterlerini göstermek isteyen eskiler, önce devletlerini bir düzene koymaya çabalad?lar. Devletini düzenlemek isteyenler, önce evlerine çeki düzen verme gere?ini gördüler. Evlerini düzene koymak isteyenler, önce ki?iliklerini terbiyeden geçirme gere?ini anlad?lar
Canan Mumcu'ya te?ekkürler
Tomurcuk derdinde olmayan a?aç odundur.
Canan Mumcu'ya te?ekkürler
Ayn? gökte uçarlar ama, kuzgunun dünyas? ba?ka, ?ahinin dünyas? ba?kad?r.
Canan Mumcu'ya te?ekkürler
Dü?üncelerinde inat ve ?iddet, aptall???n en aç?k belirtileridir
Canan Mumcu'ya te?ekkürler
Dostlar?n s?k?nt?da iken onlar? mutlu olduklar? zamankinden daha çok ara.
Chilon
Yaln?zl?k güzel bir?ey, ama birilerinin yan?n?za gelip yaln?zl???n güzel bir?ey oldu?unu söylemesi gerekir.
Balzac
Bilginin efendisi olmak için çal??man?n u?a?? olmak ?artt?r.
Honore de Balzac
Öylesine ciddiye alacaks?n ki ya?amay?, yetmi?inde bile mesela zeytin dikeceksin.
Nâzim Hikmet
Üstünde ilaçlar denenen bir yara kapanmaz. ?kide bir ba?ka yere dikilen bitki geli?mez.
Seneca
?yi kalpli insan, ba?kalar?n? haset ettirmemek için, kendisinde birkaç kusur b?rak?r.
Benjamin Franklin
Bazen evrende yaln?z oldu?umuzu dü?ünürüm, bazen de olmad???m?z?. Her iki durumda da bu dü?ünce beni afallat?r.
Arthur C. Clarke
Ya?amdan korkmay?n çocuklar. ?yi, do?ru bir ?ey yapt???n?z zaman ya?am öyle güzel ki.
Dostoyevski
Baz? horozlar, güne?in onlar?n yüzünden do?du?unu san?rlar.
Theodor Fontans
Kendi iste?i ile sevilmek kolay de?ildir ama sayg? uyand?rmak kolayd?r.
Fontenelle
Dünyan?n her taraf?nda ö?retmenler insan toplulu?unun en fedakâr ve muhterem unsurlar?d?r.
Atatürk
Hiçbir ?ey insan kadar yükselemez ve alçalamaz.
Hölderlin
Egoistlerin en güzel yan? ba?kalar? hakk?nda konu?muyor olmalar?.
Lucille S. Harper
Gerçek bir sevgide di?er insan?n iyili?ini istersin. Romantik sevgide di?er insan? istersin.
Margaret Anderson
Maddi hayata tapanlar, deniz suyu içenlere benzerler, içtikçe susuzluklar artar.
Muhittin-i Arabi
E?er güne?i gözden kaç?rd?m diye gözya?? dökersen, y?ld?zlar? da gözden kaç?r?rs?n.
Rabindranath Tagore
Sevmek bir ba?kas?n?n ya?am?n? ya?amakt?r.
Balzac
Hayat tiyatro gibidir, en kötü insanlar, en iyi yerlerde oturur.
Aristofanes
Dünya dü?ünenler için bir komedi, duyanlar için bir trajedidir.
Walpole
Herkes cahildir. Ama farkl? konularda.
Will Dogers
Deha gayret ve sabr?n çocu?udur. Yerine getirilmi? bir vazifenin mutlulu?u di?er bir vazifeyi yapabilme gücünü meydana getirir.
George Elliot
Ba?ar?, ço?unlukla , ötekiler pes ettikten sonra da ipe as?l?yor olmaktr.
William Feather
Affetmek ve unutmak iyi insanlar?n intikam?d?r.
Schiller
Üç ?ey sürekli kalmaz; ticaretsiz mal, tekrars?z bilgi, cesaretsiz iktidar.
Sadi-i ?irazi
Ak?ll? adam akl?n? kullan?r, daha ak?ll? adam ba?kalar?n?nda akl?n? kullan?r.
Bernard Shaw
Dü?ünmek zor i?tir, muhtemelen bu nedenle çok az ki?i dü?ünür.
Henry Ford
Ta?? delen suyun gücü de?il, damlalar?n süreklili?idir.
Latin atasözü
Sözün en güzeli, söyleyenin do?ru olarak söyledi?i, dinleyenin de yararland?? sözdür.
Aristo
Hiç ellerin ta?? bana de?mez, ille dostun gülü yaralar beni.
Pir Sultan Abdal
Hür olmad?klar? halde, kendilerini hür sananlar kadar hiç kimse esir olamaz.
Goete
Elinde çekiç olan her ?eyi çivi olarak görür.
Maslow
Hakiki arkada?l?k s?hhatten farks?zd?r, k?ymeti ancak elden gittikten sonra anla??l?r.
Golti
?nsanlar?n umudunu k?rma.. Belki de sahip oldu?u tek ?ey odur.
Evlilikte ba?ar? yaln?z aranan ki?iyi bulmakta de?il ayn? zamanda aranan ki?i olmakt?r.
Foster Wood
Silgi kullanmadan resim çizme sanat?na hayat denilmektedir.
John Christian
Kötümser yaln?z tüneli görür, iyimser tünelin sonundaki ????? görür, gerçekçi tünelle birlikte hem ????? hem de gelecek treni görür.
J.Harris
Paul´un Peter hakk?nda soyledikleri, Peter'den çok Paul'u tan?mam?z? sa?lar.
Baruch Spinoza
Ne kadar çok ki?i benimle ayn? fikirdeyse, o kadar cok yan?ld???m? dü?ünürüm.
Oscar Wilde.
Ya ümitsizsiniz. Ya da ümit sizsiniz.
Ya çaresizsiniz. Ya da çare sizsiniz.
Behçet Necatigil
Bütün renkler ayn? h?zda kirleniyordu. Birincili?i beyaza verdiler.
Özdemir Asaf
?yili?i, yaln?z iyiler anlar, kötülü?ü herkes.( Cenap ?ehabettin )
?yilik, insanl?k sanat?d?r. ( Nizami )
?yilik, iyilikten, kötülük de kötülükten do?ar. ( Buda )
Milletlerin gelenekleri ba?ka ba?kad?r, fakat iyilik her yerde birdir. ( Heine )
Vah?i hayvan tuzakla, insano?lu iyilikle avlanabilir. ( ?irazi )
Yapt???n iyili?i hat?rlama, gördü?ünü unutma. ( Chillon )
Yaln?z iki erdem var. Ah bunlar bir birle?se: ?yilik hep büyük olsa, büyüklük de hep iyi... ( Schiller )

#2558

 
© 2015
AŞK