Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?yi Sözler

?nsano?lu hilebazd?r, kimse bilmez fendini, Her kime iyilik edersen, sakla ondan kendini. ( La-Edri )

?yili?i, yaln?z iyiler anlar, kötülü?ü herkes. ( Cenap ?ehabettin )

?yilik, insanl?k sanat?d?r. ( Nizami )

?yilik, iyilikten, kötülük de kötülükten do?ar. ( Buda )

Milletlerin gelenekleri ba?ka ba?kad?r, fakat iyilik her yerde birdir. ( Heine )

Vah?i hayvan tuzakla, insano?lu iyilikle avlanabilir. ( ?irazi )

Yapt???n iyili?i hat?rlama, gördü?ünü unutma. ( Chillon )

Yaln?z iki erdem var. Ah bunlar bir birle?se: ?yilik hep büyük olsa, büyüklük de hep iyi... ( Schiller )

Zerre kadar iyilik eden mükafat?n?, zerre kadar kötülük eden de cezas?n? görür. ( Zilzal Suresi, 7-8 )

iyili?in bedeli bu olmamal? sevdi?ini b?rak?p gitmemeli sende bir iyilik yap beni bende ya?a...

iyilik yapan kötülük bulur, e?er iyilik yapmak istiyorsan tan?mad???n insana iyilik yapki iyili?in de?eri oLsun!

iyilik yap denize at

A?a??l?k insanlara iyilik etmek, denize su ta??maya benzer. ( Servantes )

Ba?a kak?lan bir iyilik daima hakaret yerini tutar. ( Racine )

Ba?kalar?nda iyilik, kendinde ise kötülük ara. ( Benjamin Franklin )

Bir dana binlerce inek aras?nda kendi anas?n? nas?l seçer ve bulursa, insan?n yapt??? iyilik ve kötülüklerde eninde sonunda gelir onu bulur. ( Pançantra )

Bir fenal?k ettinse, arkas?ndan bir iyilik icras?na çal?? ki, o fenal?k defterinden silinsin( Hadis-i ?erif )

Bir insan?n gerçek zenginli?i, onun bu dünyada yapt??? iyiliklerdir. ( Hadis-i ?erif )

Bir kimseye edilecek iyili?in en mükemmeli o kimseyi minnet alt?nda b?rakmayan?d?r. ( Balzac )

Deryaya b?raksan eylik zayi olmaz. ( Süleyman Baba )

Her iyilik bir sadakad?r. ( Hadis-i ?erif )

Her ?eyden önce iyi olal?m, ondan sonra mutlu oluruz. ( J. J. Rousseau )

?nsan, hayat?nda yapt??? iyilikler kadar mutlu olur. ( ?ehabeddin Ahmed )

?nsanin ileriye dönük do?ru kararlar almas?, hesab?n?n olmad??? bir bankadan para çekmesine benzer.

Oscar Wilde

?nsan dü?ünce ile görür ve duyar.

Epiharmus

Özgürlük için mücadele eden halk, çogunlukla kar??s?nda yeni efendiler bulur.

Lord Halifax

Ba?kas?n?n önünü ayd?nlat?rken kendi yolumuza da ???k tutar?z.

Ben Sweetland

Uçurtmalar rüzgar gücü ile de?il o güce kar?? koyduklar? için yükselirler.

W. Churchill

Karakteriniz, ?öhretinizden önemlidir. Karakteriniz, siz ne iseniz odur... Oysa ?öhretiniz, ba?kalar? sizi ne san?yorsa odur.

John Wooden

Ak?l hiçbir zaman duygular? yönetmez, sadece onun suç orta?? olur.

Mignon McLaughlin

?nsan, denemedi?i her ?eyde yüzde yüz ba?ar?s?z olur.

Francois de la Rochefoucauld

Dünyada hiçbir ?ey insan? kin besleme duygusu kadar y?pratmaz.

Nietzsche

F?s?ldanan sözler, çok kere yüksek sesle söylenenlerden daha uza?a gider.

Çin Atasözü

Birisi herhangi bir konuda "anlat?lmas? imkânsiz" diyorsa, anlatmaya çal??aca??ndan emin olun.

Clyde B. Aster

Az ?ey bilirsek bir ?eyin do?rulu?una emin olabiliriz, bilgi art?nca ku?ku da artar.

Goethe

Göze göz yasas? herkesi kör eder.

Gandhi

Hayat?n en büyük trajedisi çok çabuk ya?lanmam?z, ama çok geç ak?llanmam?zd?r.

Benjamin Franklin

Az geli?mi? demokrasilerde vaatler yaln?zca onlara inananlar? ba?lar, vaatleri yapanlar? de?il.

Nerede otorite varsa orada otoriteye direnen bir adam vard?r.

Oscar Wilde

Yetenek, sükunet içinde ortaya ç?kar..Karakter ise dünyan?n f?rt?nalar? içinde.

Goethe

?mkâns?zla imkân dahilinde olan?n aras?ndaki tek fark, insan?n kararl?l?k derecesidir.

Tommy Lasorda

Kad?n, her ihtiyac?n? kar??layacak tek bir erke?i ister. Erkek, tek bir ihtiyac?n? kar??layacak her kad?n?.

Cisimleri gördü?üm gibi de?il, dü?ündü?üm gibi boyar?m.

Pablo Picasso

Baz?lar?n?n, sadece normal olmak için ne büyük çaba sarf etti?ini kimse fark etmiyor.

Albert Camus

Kendinizi bo?, çaresiz ve yarars?z hissediyorsan?z kötü... Bu demek oluyor ki, tez elden despot bir yönetimi ba??n?za efendi olarak getireceksiniz.

Ak?ll? despot bunu bildi?i için köleleri aras?nda yarars?zl?k ve çaresizlik hissini peki?tirmeye çal?s?r.

Frank Herbert

Uygarl?k bir harekettir, bir durum de?il. Bir yoldur. Liman de?il..

Arnold Toynbee

Bir insan hakk?nda, ba?kalar?n?n onun için söylediklerinden çok, Onun ba?kalar? için söylediklerinden fikir edinilebilir..

Leo Alkman

?lham diye bir kavram?n varl??? kesin; önemli olan insan? çal???rken yakalamas?.

Pablo Picasso

Erkek çocuk ile babas? aras?ndaki tek fark oyuncaklar?n?n fiyat?d?r.

Jurg Weber

Bilgisayarlar ço?u i?i kolayla?t?r?r, ancak kolayla?t?rd?klar? i?lerin büyük ço?unlu?u gereksizdir.

Andy Rooney

Maddi hayata tapanlar, deniz suyu içenlere benzerler, içtikçe susuzluklar? artar.

Muhittin-i Arabi

Hayat tiyatro gibidir, en kötü insanlar, en iyi yerlerde otururlar.

Aristofanes

E?er aç ve kimsesiz bir köpe?i al?p bakar ve rahata kavu?turursan?z sizi ?s?rmaz. ?nsan ve köpek aras?ndaki temel fark budur.

Mark Twain

Dü?manlar?n?z? kötülemeyin, onlar sizin eserinizdir.

William Hazlitt

Ki?ilikli olmak, kimse görmedi?i zaman da do?ru olan? yapmakt?r.

J. C. Watts

Ey hayat! Ölüme ?ükret, seni, onun yüzünden seviyorum.

Seneca

Güzel konu?mak için bir tek yol vard?r; dinlemeyi ö?renmek.

Christopher Morley

Birisine kar??l?k veremeyece?i bir iyilik yapmad?ysan, mükemmel bir gün nedir bilmiyorsun demektir.

Ruth Smeltzer

Nefretin kök salmas?, t?pk? kötü ün gibidir: yok edilmesi zordur.

Baltasar Gracian

Hiç bir insana rastlamad?m ki, onda ö?renilecek bir ?ey olmas?n.

Alfred de Vigny

Ho?görünüzü tutumlu kullan?n. Çünkü ona muhtaç olanlar?n say?s? çok fazlad?r.

Chateaubriand

Gençlikte sevmek için ya?ar?z, ya? ilerledikçe ya?amay? severiz.

Saint-Euremond

En sürekli a?k kar??l?ks?z a?kt?r.

S. Maugham

Gökku?a??na ula?mak istiyorsan ya?mura katlanmak zorundas?n.

Dolly Patron

?en adam güne?e benzer, girdi?i yeri ayd?nlatm?? olur.

Cenap Sehabettin

Derin ve ihtirasl? sev... Kalbin k?r?labilir ama hayat? dolu dolu ya?aman?n tek yoludur.

Erich Fromm

A?k köprü kurmakt?r. ?nsanlar köprü kuracaklar?na duvar ördükleri için yaln?z kal?rlar.

Newton

Kendini ulusuna hizmet etmeye adayan siyasetçiye devlet adam? denir. Ulusun kendisine hizmet etmesi gerekti?ini dü?ünen devlet adam?na ise siyasetçi.

George Pompidou

Bir ?eyi istedi?imiz zaman hep onun çekici yanlar?n? görürüz, onu elde ettikten sonra da hep kötü yanlar?n? buluruz.

Jonathan Swift

?nsan dünyaya bir defa gelir. Adam gibi ya?arsa bir defa gelmek yeterlidir.

Joe E. Lewis

Mutlu olmak için ugra? vermelisiniz. Mutlulu?a, i?, para ya da a?kla ula??lmaz. Mutluluk sizinle kendiniz aras?nda bir meseledir.

Rufus Wainwright

Düzeltilmesi gereken bir yanl??l?k, do?ruluktan daha a??r bir yüktür.

Dag Hammarskjölk

Ne üstün zekâ, ne hayal gücü ne de her ikisi beraber, bir dâhi yapmaya yeter. Sevgi, sevgi, sevgi..??te bu dehan?n ta kendisidir.

Wolfgang Amadeus Mozart

Felek sana hayat diye eksi bir limon uzatt?ysa, sen üstüne tekila ve tuz iste.

Meksika deyi?i

S?rt? yere geldikten sonra kazanm?? olmak yaln?z siyaset alan?nda görülür.

Edgar Fause

Güne? parlamaktayken, ekinini biç.

Chamfort

Mutluluk, gençlikte beklenmedik ?eylerde, ya?l?l?kta ise al??kanl?klarda aran?r.

P. Courty

Erkekler uslanmaz, erkekler teslim olur.

Chris Rock

?nsan, yüzü k?zaran ve yüz k?zart?c? i?ler yapan tek hayvand?r.

Mark Twain

Kalbin kendine has nedenleri vard?r ki, ak?l hiç bir zaman anlayamaz.

Blaise Pascal

Flört ederken kalbimiz o kadar yüksek sesle atar ki, akl?m?z?n sesini duyamay?z.

Bern Williams

Dünyada insana yard?m eden ?ey raslant? de?il, azim ve sebatt?r.

Samuel Smiles

Öfkeliyken konu?; göreceksin, hayat?nda yapt???na pi?man oldu?un en iyi konu?ma olacak.

Laurence J. Peter

Yenilgiye ugray?nca umutsuzlu?a kap?lma, her ba?ar?s?zl?kta bir zafer iste?i yatar.

Germain Martin

Bir i?i yapt?rman?n üç yolu vard?r: Ya kendin yapars?n ya para verip yapt?r?rs?n ya da çocuklar?n?n yapmas?n? yasaklars?n.

Monta Crane

Hayat, bir bile?i ta??d?r, benli?inizi yapan madenin cinsine göre sizi ya eskitecek ya da cilalayacakt?r.

?deas

E?er güne?i gözden kaç?rd?m diye gözya?? dökersen, y?ld?zlar? da gözden kaç?r?rs?n.

Rabindranath Tagore

Vicdan, ba?kalar?n?n size söyleyeceklerini önceden size f?s?ldayan duygudur.

J. H. Temple

Hayat?m?zdaki gölgelerin ço?u kendi güne?imizin önünde durmam?zdan olu?ur.

Ralph Waldo Emerson

Bütün deham?, bütün eserlerimi, ak?am yeme?ine geç ya da erken gelmemle candan ilgilenen bir kad?n u?runa feda etmeye raz?y?m.

Turgenyev

Risksiz fetih, zafersiz galibiyettir

Pierre Corneille

Yapamayaca??n ?eylerin yapabileceklerini engellemesine izin verme.

John Wooden

Sevip de kaybetmek, sevmemi? olmaktan daha iyidir.

Seneca

Arkada?, insan?n yapacak hiçbir ?eyi olmadan, konu?acak hiçbir laf bulamadan, sessizce birlikte olabildi?i ki?idir.

Sheryl Condie

Çocukluk safl???n? kaybetmeyen adama büyük adam denir.

Mencius

Korku suçu, suç cezay? do?urur.

Voltaire

Ya?lanmak bir da?a t?rmanmak gibidir, solu?unuz kesilir ama ufkunuz geni?ler.

Mualla Aylar' te?ekkürler

Yolu sevgiden geçen herkesle, bir gün bir yerde bulu?uruz.

de?erli Dostum Hüseyin Atalan´dan

Eylemsiz vizyon, rüya gibidir. Vizyonsuz eylem, bo? vakit geçirmek. Vizyonlu eylem, dünyay? de?i?tirir.

Sabah gazetesinden al?nt?

Ele?tiriden kaç?nmak istiyorsan, hiçbir?ey yapma, hiçbir?ey söyleme, hiçbir?ey olma!..

Edward Hubbard

Yürüyen bir aptal, oturan iki ak?ll?dan daha çok yol al?r.

Çin atasözü

?lk kar?n? sana Allah, ikinci kar?n? insanlar, üçüncüsünü ise ?eytan gönderir.

Japon atasözü

Erkeklerin akl?, ev kad?n? arar, ama kalbi ve hayal gücü ba?ka özellikler pe?indedir.

Goethe

Kötü insanlar, yeryüzüne serpilmi? bir avuç iyi insan? s?namaya yararlar.

Okumak ö?renmeye yol açar ama dehan?n okulu yaln?zl?kt?r..

?yi dostluklar hesaps?z kurulur..

Uçurumu sevenlerin kanatlar? olmal?d?r..

Sevgiler geçici olabilir, a?klarda ölümlü, ölümsüz olan tek ?ey sadece dostluklard?r.

Hiç hissetmedi?in hissi hissetti?in an, hissetti?in his a?ktir.

Ayla Gökceli ye gönderdi?i bu güzel sözlerden dolay? te?ekkürler

?yi bir kad?n bir erke?i etkiler, zeki bir kad?n onda ilgi uyand?r?r, güzel bir kad?n büyüler, anlay??l? bir kad?n ise ona sahip olur.

Helen

Adaletsizliklerin en büyü?ü adil olmay?p adil gibi görünmektir.

Platon

Ya?am uyku, sevgi ise onun rüyas?d?r

Alfred de Musset

Hükümetler ve kocalar yan?ld?klar?n? hiç bir zaman kabul etmezler

Honore de Balzac

Mutluluk top gibidir. Yuvarland???nda arkas?ndan ko?ar, durdu?unda aya??m?zla tekmeleriz.

Alphonse Chateaubriand

?nsanlar?n kimlikleri güç ve makam s?ras?nda ortaya ç?kar.

Abraham Lincoln

Kad?n bekarken sadece evlenmeyi, evlendikten sonra ise her ?eyi ister.

William Shakespeare

Güçsüzlü?ünü dile getirmek, yüre?i güçlü insan?n i?idir.

Harold Laski

Susuz çiçek açmaz, sevgisiz mutluluk olmaz.

Maksim Gorki

?nsan?n tek dü?man? kendisidir, onuda cesaretiyle yenebilir.

Winston Churchill

Mutluluk güzel görünmemizi sa?lar, ancak güzellik her zaman mutluluk getirmez.

Oscar Wilde

Korkaklar, kendinden daha güçsüz olanlara güç gösterisinde bulunanlard?r.

Voltaire

Mutluluk, do?an?n bize satabilece?i en pahal? mald?r.

Voltaire

?nsanlar?n onurlar?yla oynayanlar cesareti olmayanlard?r.

Hint atasözü

Beraber a?lamaktaki tatl?l?k kadar hiçbir ?ey kalpleri birbirine ba?layamaz.

Rousseau

Kökünü be?enmeyen dal ve dal?n? be?enmeyen meyve, olgunla?madan çürür.

Milliyet gazetesinden al?nt?

Kaçinilmaz felaketler kar??s?nda s?zlanmak, gülmek kadar aptalcad?r.

Shakespeare

Dünyaya gerçek bir dahi geldi?inde onu ?u i?aretten tan?yabilirsiniz. Tüm ahmaklar ona kar?? birle?mi?lerdir.

Jonathan Swift

Sükutun kudretine inan?yorum. Bu mevzu üzerine saatlerce konu?abilirim.

G. B. Shaw

Merhamet, s?k s?k söylenen, fakat pek az hissedilen nefret, s?k s?k hissedilen, fakat az söylenen bir histir.

Colton

Hayatta ba?ar?l? olmak için ak?ls?z görünmeli, ama ak?ll? olmal?y?z.

C. de Montesquieu

Elinizde ise ba?ka insanlardan daha ak?ll? olun, ama sak?n onlara bunu söylemeyin.

P. L. Chesterfield

Ac? , ak?ll? adam?n hocas?d?r.

G. G. L. Byron

?nsanlar dünyaya yaln?z gelirler..Yaln?z giderler..Bana sorarsan?z, ya?arken, gelirken ve giderkenkinden daha yaln?zd?rlar.

Emily Carr

?stedi?iniz baz? ?eylere sahip olamamak, mutlulu?un bir parças?d?r.

B. Russel

Bir ülke iyi yönetiliyorsa, yoksulluk ve dü?künlü?ün varl???, utanç verici bir ?eydir. Bir ülke kötü yönetiliyorsa, zenginlik ve onur gibi ?eylerin varl???ndan utanç duyulmal?d?r.

Konfüçyüs

Felaket, dost say?s?n? s?f?ra indirir.

W. Shakespeare

Dalkavuklu?un sa?lad??? ç?kar, dürüstlü?ün kazand?rd??? faydadan daha fazla olursa , o ülke batar.

Monteskiyo

Ak?l ve dirayetin ak saçl?lar?nki gibi , ama kalbin çocuklar?nki gibi olsun.

Schiller

Hafif ac?lar konu?abilir ama , derin ac?lar dilsizdir.

L. a. Seneca

?nsan? hayvandan ay?ran ak?ld?r. ?nsan , ak?ldan uzakla?t??? zaman , hayvan ortaya ç?kar.

Efictetos

Ay?b?n büyü?ü , ayn?s? sende varken ba?kas?n? ay?plamand?r.

Hz. Ali

Büyük saadetler , büyük ac?lar?n yan?ba??ndad?r.

La edri

Köpeklerin duda?? de?di diye deniz kirlenmez.

Hz. Mevlana

Çocuklar?m?z? kuzu gibi büyütmeyelim ki , ileride koyun gibi güdülmesinler.

Sadi-i ?irazi

Ac? , bir saati on saat yapar.

W. Shakespeare

Herhangi bir ?eyi yapmak için asla zaman bulamazs?n?z. Zamana ihtiyac?n?z varsa, onu siz yaratmal?s?n?z.

Charles Buxton

Ne kadar ya?arsan?z ya?ay?n, ilk 20 y?l ömrünüzün en uzun yar?s?d?r.

Southey

?sterseniz yanl?? dü?ünün. Ama ne olur kendiniz dü?ünün.

Gotthold Lessing

Yanl?? trene bindiyseniz koridorda ters tarafa yürümenin faydas? yoktur.

Dietrich Bonhoeffer

Baz? yenilgilerin nedeni, insanlar?n i?i yar?da b?rakt?klar?nda, ba?ar?ya ne kadar yak?n olduklar?n? bilememeleridir.

Thomas A. Edison

?stekleriniz , içinizdeki yeteneklerin birer elçisidir.

Goethe

Tembellik ço?u zaman sab?rla kar??t?r?l?r.

Fransiz Atasözü

Ba?kalar?n?n yapamad???n? yapmak kabiliyettir. Kabiliyetin yapamad???n? yapmak da dahiliktir.

Will Henry

Yemine bak?l?p insana inan?lmaz, insana bak?l?p yemine inan?l?r.

Aeskhylos

Bilim konu?ur , ama bilgelik ona kulak verir.

Jimi Hendrix

Ahmakca olan her?ey , telaffuzu zor oldu?u için ?ark? olarak söylenir.

Voltaire

Duyuyorum ve unutuyorum. Görüyorum ve hat?rl?yorum. Yap?yorum ve anl?yorum.

Konfüçyüs

Belkide bu Dünya ba?ka bir gezegenin cehennemidir.

Aldous Huxley

A?k , çok zor bir ?uur bozuklu?udur

Platon

Kanunlar , kendi kurallar?ndan taviz vermeyenler için yap?lm??t?r.

Chuck Yeager

Tanr?n?n yapt??? ?eyleri insanlar?n bozmamalar? laz?m , zaten O bozacak.

Georg Bernard Shaw

A?k her?eyi yener

Vergil

Sanat , gerçekleri tan?mam?za yard?mc? olan bir yaland?r.

Picasso

?nsanin budala olmadan da ya?l? olabilece?ini kabul etmek, nedense gençlere zor gelir.

S. Maugham

Gerçe?e ancak tek yoldan gidilir, ama ondan uzakla?t?ran binlerce yol vard?r.

La Bruyere

?nsanlar ç?karlar? için haklar? için oldu?undan daha gayretli sava??r.

Napolyon

Kimsenin seni üzemeyece?i kadar güçlü oldu?unda ve sen kimseyi üzmeyecek kadar iyi oldu?unda; mutlusun

Radikal gazetesinden al?nt?

Bir insan kendi ile kavgaya ba?larsa de?erli bir adam oldu?una inanabilir.

Browning

Sevmeden evlenmek, inanmadan ibadet etmek gibi, alçakça bir i?tir.

Cehov

Sevgi , gözlerinin içine bakmak de?il ayn? istikamete bakmakt?r.

Antoine de Saint-Exupery

Gerçe?e giden yol çok uzundur , ve yolda bir çok alçak köpek vard?r.

Alexander Jublakov

Sadece iki ?ey sonsuzdur , evren ve insan ahmakl??? , ilkinden o kadarda emin de?ilim.

Albert Einstein

Gazetelerin ilk önce spor sayfalar?n? okurum , buras? ba?ar? ve galibiyet haberleri ile doludur . Birinci sayfada ise sadece birilerinin hatalar?ndan bahsedilir.

Earl Warren

Gerçekler ke?iflerden daha delicedir , ke?finde bir mant???n?n olmas? laz?m.

Mark Twain

Herkes kendi ki?ili?inin y?ld?z?d?r, bütün i? ve davran??lar?m?z ya iyilik ya da kötülük içindir.

M. Arnold

Hayat bir öyküye benzer, önemli yan? eserin uzun olmas? de?il iyi olmas?d?r.

Seneca

Dinlerseniz, size her zaman do?ru yolu gösteren bir sesin var oldu?unu unutmazs?n?z.

Thomas Hughes

Sevip de kaybetmek, sevmemi? olmaktan daha iyidir.

Seneca

Adaletsizli?i engelleyecek gücünüzün olmad??? zamanlar olabilir. Fakat itiraz etmeyi beceremedi?iniz bir zaman asla olmamal?!

Elie Wisel

Sahip oldu?unuz ko?ullar? de?i?tirmek için, önce farkl? dü?ünmeye ba?lay?n.

Norman Vincent Peale

Ne derece sab?rl? oldu?unuzu çocuklardan ö?renebilirsiniz.

Franklin P. Jones

Bir insan?, ancak gerçekten uyuyorsa uyand?rmak mümkündür. Ama, e?er uyumuyor, uyku taklidi yap?yorsa, dünyan?n bütün gayretlerini sarf etseniz, nafiledir.

Mahatma Gandhi

?nsanlar?n ya?lar? onlar? a?ktan koruyamaz ama a?k insanlar? bir noktaya kadar ya?l?l?ktan korur.

Jeanne Moreau

Adaletsizli?i engelleyecek gücünüzün olmad??? zamanlar olabilir. Fakat itiraz etmeyi beceremedi?iniz bir zaman asla olmamal?!'

Elie Wisel

?nsanlar ba?aklara benzerler. ?çleri bo?ken ba?lar? havadad?r, doldukça e?ilirler.

Montaigne

Yanl?? yapmayan insan yoktur. ?nsanl?k yanl???n? kabul ve düzeltmekle ölçülür.

Einstein

Cehennem yerinde hiç ate? yoktur. Herkes ate?ini yan?nda götürür.

Karacaoglan

Denizin dibinde incilerle ta?lar kar???k bulunurlar. Övülecek ?eyler de kusur ve yanl??lar?n aras?nda bulunur.

Mevlana

Ba?ar?s?zl?k, daha ak?ll?ca i?ler yapmak için yeni baslang?çlar f?rsat?d?r.

Moshe Arens

Dü?man?n?z? asla hata yaparken rahats?z etmeyin.

Napoleon Bonaparte

Ya?am size verilmi? bo? bir filmdir. Her karesini mükemmel bir biçimde doldurmaya çal???n.

Ara Güler

Dostluk, toprak bir ma?rapa gibidir, önemsiz bir nedenden birdenbire k?r?l?r ve bir daha kullan?lmaz.

Cicero

Herkes ayn? fikirdeyse, hiç kimse yeterince dü?ünmüyor demektir.

Mevlana

Bana güç veren zaferlerim de?il, ya?amdaki yenilgilerimdir.

Sidney Poyntz

Büyüklü?ün belli bir ölçüsü yoktur. Yükselten ya da alçaltan ?ey k?yaslamad?r. Nehirde büyük görünen bir gemi, denizde küçüktür.

Seneca

Hayat?n?z kötü bir yola girmi?se, unutmay?n; direksiyondaki sizsiniz.

Marlynn Longston

Hayal gücünün mutlu bir çabaya girebilmesi için biraz da s?k?nt? görmesi gerekir.

John Ruskin

Hayat?n çe?itli güçlüklerine kar?? üç ?ey hediye edilmi?tir..Ümit, uyku ve gülmek.

Kant

Dünyada hiçbir ?ey insan? kin besleme duygusu kadar y?pratmaz.

Nietzsche

Bir insan?n hayat?n?n ikinci yar?s?, ilk yar?da kazan?lan al??kanl?klar?n sürdürülmesinden ibarettir.

Dostoyevski

öfke; elimizde tuttu?umuz k?zg?n bir ta? gibidir, onu ta??makla ancak ve ancak kendimize zarar veririz.

bu güzel sözü gönderen Yunus Emre Aytimur´a te?ekkürler

A?k yepyeni kalabilen eski bir masald?r.

Heinrich Heine

Ya?ayan hiçbir ?ey kendi ba??na sadece kendisi için ya?amaz

William Blake

Silahla kazan?lan ?eref, ?erfsizli?in en büyü?üdür.

.

Dehan?n yüzde biri ilham, yüzde doksan dokuzu terdir.

Thomas Edison

Att???n?z tokada kar??l?k vermeyen ki?iden sak?n?n: O hem sizi ba???lamaz hem de kendinizi ba???laman?za olanak b?rakmaz.

Bernard Shaw

Hayatta en büyük e?lence, ba?kalar?n?n "Yapamazs?n" dedi?ini yapmakt?r.

Walter Bagehot

Övülmek isterseniz, alçakgönüllülü?ü yem olarak kullanabilirsiniz.

Chesterfield

Kalbin kendine has nedenleri vardir ki, ak?l hiç bir zaman anlayamaz.

Blaise Pascal

Aya ç?kan insanla ileti?im kurabilecek sistemleri geli?tirmi? bulunuyoruz. Buna kar??n, ço?u kez anne k?z?yla, baba o?luyla, siyah beyazla, i?çi i?verenle ve demokrasi komünizmle konu?am?yor..

Hadleyread

Emin adam, az, ama olumlu dü?ünen adamd?r.

Norman Vincent Peale

Tatl? sözler, ?iddetli bir öfkeye kar?? en etkili ilaçt?r.

Aiskhylos

Be?enilen ?eyler ya yeni ya da yüksektir.

Francis Bacon

Herkes hata i?leyebilir, yaln?z ahmaklar hatalar?nda ?srar eder.

Çiçero

Erdem, bir kötülü?ü yapmamak de?il, i?lenmi? kötülükleri ba???lamakt?r.

Çiçero

?nsanlar amaçlar?ndan büyük olmal?d?r..

Michel de Montaigne

Hayat?n de?eri uzun ya?anmas?nda de?il, iyi ya?anmas?ndad?r.

Montaigne

Zaman?n kayboldu?unun bilenler, en çok üzüntü duyanlard?r.

Dante

Her zaman kalp k?ran adam, ayakkab? içindeki ta?a benzeyen bir arkada?t?r.

Elbert Hubbard

?htiraslar, geminin yelkenlerini ?i?iren rüzgard?r: Bazen gemiyi bat?rd??? olur, ama onsuz gemi, yerinden k?m?ldayamaz.

Voltaire

Kendini idare etmesini bilmeyenler, kendi yurtta?lar?n? yönetmek iddias?nda bulunamazlar.

Eflatun

?nsanlarla ya?amak için biricik yol sab?rd?r.

Platen Hallermund

Kaplumba?aya dikkat et. Ancak kafas?n? ç?kart?p risk ald???nda ilerleyebiliyor.

James B. Conont

Akl?n ba??na gelince, sak?n pi?man olaca??n bir i? yapma.

Mevlana

Seni di?erlerinden farks?z yapmaya bütün gücüyle gece gündüz çal??an bir dünyada kendin olarak kalabilmek, dünyan?n en zor sava??n? vermektir. Bu sava? bir ba?lad? m?, art?k hiç bitmez!

Sabah gazetesinden al?nt?

Gençlikte sevmek için ya?ar?z, ya? ilerledikçe ya?amay? severizç

Saint Euremond

?nsan?n sevmedi?i ile ya?amas?, sevdi?inden ayr?lmas?ndan da beterdir.

La Bruyere

Denk olmayan birle?melerin en kötüsü gönüllerinkidir.

Chamort

Her zaman güvensizlik göstermek, her zaman güvenmek kadar büyük bir yanl??l?kt?r.

Goethe

Size ençok yard?m eden kitaplar, sizi ençok dü?ündüren kitaplard?r.

Theodor Walker

Ben hiç hata yapmaz de?ilim, ama bir hatay? bir kez yapar?m.

?smet ?nönü

Siyaset, ba?kalar?na sezdirmeden de?i?me sanat?d?r.

Andre Malraux

Cesaret gerektiren ya?amakt?r, ölmek de?il!

M. Antionette

Dünyan?n en zor ?eylerinden biri, herkesin dü?ünmeden söyledi?ini, dü?ünerek söylemektir.

Alain

Dinlemeyi ö?renirsen, kötü konu?malardan bile yararlanabilirsin.

Plutarch

Do?ru yolda bile olsan?z, e?er oturuyorsan?z, sizi ezip geçerler.

Will Rogers

Bilim, iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir s???nak ve iyi bir yol göstericidir.

Aristo

Yapan yapar, yapamayan ele?tirmen olur!

George Bernard Shaw

Adam sava?makla çetin er say?lmaz, öfkelendi?i zaman kendini tutabilendir çetin.

Mevlana

Hayat, duygulananlar için bir trajedi, dü?ünenler için bir komedidir.

La Bruyere

Unutup gülmek, hat?rlay?p üzülmekten çok daha iyidir.

Christina Rosetti

Özgür bir ülkede yaygara çok ?st?rap az, bask? alt?ndaki bir ülkede ise yak?nma az, keder çoktur.

Carnot

Bir koyun sürüsünün ba??nda bir aslan olmas?, bir aslan sürüsünün ba??nda bir koyun olmas?ndan daha iyidir.

Daniel De Foe

Dünyan?n en yoksul insan?, paradan ba?ka hiç bir ?eyi olmayand?r.

Schopenhauer

Namuslu birisini aldatmak kadar kolay bir ?ey yoktur.

La Fontaine

Gençli?in ruhunu, i?lenmeyen bir tarla gibi kendi haline b?rak?rsan?z, orada ?s?rganlar, dikenler yeti?ir.

Snellman

K?rk ya? gençli?in ihtiyarl???, elli ya? ihtiyarl???n gençli?idir.

Victor Hugo

Her orman? bo? sanma belki de kuytuluklar?nda bir kaplan uyuyordur.

Sadi

?lkbaharda usul usul yürü, toprak ana hamiledir.

Kizilderili atasözü

Tutku her iklimde yeti?en bir bitkidir.

Walter Scott

Ayakta ölmek, dizleriniz üzerinde ya?amaktan çok daha iyidir.

Dolores Ibarruri

Gülün dikene katlanmas? onu güzel kokulu yapt?

Mevlana

?nsan sevdi?i sürece ba???lar..

La Rochefaucauld

Bir dönemin çözümleri, bir sonraki dönemin sorunlar?d?r.

R. H. Rawney

?nsan özgür olmadan mutlu olamaz.

Dante

Kurtlarla arkada? ol, yaln?z elinden baltay? b?rakma.

Rus Atasözü

Erkek ya?lan?r, kad?nlarsa de?i?ir.

Goethe

Yalanlar gerçeklerle ba?da?mad??? gibi, genellikle kendi aralar?nda da çat???rlar.

Daniel Webster

Bo? bir çuval?n dik durmas? zordur.

Benjamin Franklin

Bozulan dostluktan sonraki nefret, meyvelerin en öldürücüsüdür.

G. E. Lessing

Ak?ll?lar, zay?f yanlar?n? bildiklerinden, yan?lmayacaklar?n? ileri sürmezler.

Thomas Jefferson

Para her?eyi yapar diyen adam, para için her?eyi yapan adamd?r.

Benjamin Franklin

Do?a, dilsiz hayvanlara bile özgürlük vermi?tir.

Tacitus

Bütün büyük i?ler, küçük ba?lang?çlarla olur.

Cicero

Balonlar?n gururu, i?nelerle kar??la??ncaya kadard?r.

Canan Mumcu'ya te?ekkürler

Kimin dü?ündü?ü ile söyledi?i bir olursa, i?te do?ru insan odur

Dünyaya güzel karakterlerini göstermek isteyen eskiler, önce devletlerini bir düzene koymaya çabalad?lar. Devletini düzenlemek isteyenler, önce evlerine çeki düzen verme gere?ini gördüler. Evlerini düzene koymak isteyenler, önce ki?iliklerini terbiyeden geçirme gere?ini anlad?lar

Canan Mumcu'ya te?ekkürler

Tomurcuk derdinde olmayan a?aç odundur.

Canan Mumcu'ya te?ekkürler

Ayn? gökte uçarlar ama, kuzgunun dünyas? ba?ka, ?ahinin dünyas? ba?kad?r.

Canan Mumcu'ya te?ekkürler

Dü?üncelerinde inat ve ?iddet, aptall???n en aç?k belirtileridir

Canan Mumcu'ya te?ekkürler

Dostlar?n s?k?nt?da iken onlar? mutlu olduklar? zamankinden daha çok ara.

Chilon

Yaln?zl?k güzel bir?ey, ama birilerinin yan?n?za gelip yaln?zl???n güzel bir?ey oldu?unu söylemesi gerekir.

Balzac

Bilginin efendisi olmak için çal??man?n u?a?? olmak ?artt?r.

Honore de Balzac

Öylesine ciddiye alacaks?n ki ya?amay?, yetmi?inde bile mesela zeytin dikeceksin.

Nâzim Hikmet

Üstünde ilaçlar denenen bir yara kapanmaz. ?kide bir ba?ka yere dikilen bitki geli?mez.

Seneca

?yi kalpli insan, ba?kalar?n? haset ettirmemek için, kendisinde birkaç kusur b?rak?r.

Benjamin Franklin

Bazen evrende yaln?z oldu?umuzu dü?ünürüm, bazen de olmad???m?z?. Her iki durumda da bu dü?ünce beni afallat?r.

Arthur C. Clarke

Ya?amdan korkmay?n çocuklar. ?yi, do?ru bir ?ey yapt???n?z zaman ya?am öyle güzel ki.

Dostoyevski

Baz? horozlar, güne?in onlar?n yüzünden do?du?unu san?rlar.

Theodor Fontans

Kendi iste?i ile sevilmek kolay de?ildir ama sayg? uyand?rmak kolayd?r.

Fontenelle

Dünyan?n her taraf?nda ö?retmenler insan toplulu?unun en fedakâr ve muhterem unsurlar?d?r.

Atatürk

Hiçbir ?ey insan kadar yükselemez ve alçalamaz.

Hölderlin

Egoistlerin en güzel yan? ba?kalar? hakk?nda konu?muyor olmalar?.

Lucille S. Harper

Gerçek bir sevgide di?er insan?n iyili?ini istersin. Romantik sevgide di?er insan? istersin.

Margaret Anderson

Maddi hayata tapanlar, deniz suyu içenlere benzerler, içtikçe susuzluklar artar.

Muhittin-i Arabi

E?er güne?i gözden kaç?rd?m diye gözya?? dökersen, y?ld?zlar? da gözden kaç?r?rs?n.

Rabindranath Tagore

Sevmek bir ba?kas?n?n ya?am?n? ya?amakt?r.

Balzac

Hayat tiyatro gibidir, en kötü insanlar, en iyi yerlerde oturur.

Aristofanes

Dünya dü?ünenler için bir komedi, duyanlar için bir trajedidir.

Walpole

Herkes cahildir. Ama farkl? konularda.

Will Dogers

Deha gayret ve sabr?n çocu?udur. Yerine getirilmi? bir vazifenin mutlulu?u di?er bir vazifeyi yapabilme gücünü meydana getirir.

George Elliot

Ba?ar?, ço?unlukla , ötekiler pes ettikten sonra da ipe as?l?yor olmaktr.

William Feather

Affetmek ve unutmak iyi insanlar?n intikam?d?r.

Schiller

Üç ?ey sürekli kalmaz; ticaretsiz mal, tekrars?z bilgi, cesaretsiz iktidar.

Sadi-i ?irazi

Ak?ll? adam akl?n? kullan?r, daha ak?ll? adam ba?kalar?n?nda akl?n? kullan?r.

Bernard Shaw

Dü?ünmek zor i?tir, muhtemelen bu nedenle çok az ki?i dü?ünür.

Henry Ford

Ta?? delen suyun gücü de?il, damlalar?n süreklili?idir.

Latin atasözü

Sözün en güzeli, söyleyenin do?ru olarak söyledi?i, dinleyenin de yararland?? sözdür.

Aristo

Hiç ellerin ta?? bana de?mez, ille dostun gülü yaralar beni.

Pir Sultan Abdal

Hür olmad?klar? halde, kendilerini hür sananlar kadar hiç kimse esir olamaz.

Goete

Elinde çekiç olan her ?eyi çivi olarak görür.

Maslow

Hakiki arkada?l?k s?hhatten farks?zd?r, k?ymeti ancak elden gittikten sonra anla??l?r.

Golti

?nsanlar?n umudunu k?rma..Belki de sahip oldu?u tek ?ey odur.

Evlilikte ba?ar? yaln?z aranan ki?iyi bulmakta de?il ayn? zamanda aranan ki?i olmakt?r.

Foster Wood

Silgi kullanmadan resim çizme sanat?na hayat denilmektedir.

John Christian

Kötümser yaln?z tüneli görür, iyimser tünelin sonundaki ????? görür, gerçekçi tünelle birlikte hem ????? hem de gelecek treni görür.

J. Harris

Paul´un Peter hakk?nda soyledikleri, Peter'den çok Paul'u tan?mam?z? sa?lar.

Baruch Spinoza

Ne kadar çok ki?i benimle ayn? fikirdeyse, o kadar cok yan?ld???m? dü?ünürüm.

Oscar Wilde.

Ya ümitsizsiniz. Ya da ümit sizsiniz.

Ya çaresizsiniz. Ya da çare sizsiniz.

Behçet Necatigil

Bütün renkler ayn? h?zda kirleniyordu. Birincili?i beyaza verdiler.

Özdemir Asaf

?nsanlar?n ço?u kaybetmekten korktugu için, sevmekten korkuyor.

Sevilmekten korkuyor, kendisini sevilmeye lay?k görmedi?i için.

Dü?ünmekten korkuyor, sorumluluk getirece?i için.

Konu?maktan korkuyor, ele?tirilmekten korktu?u için.

Duygular?n? ifade etmekten korkuyor, reddedilmekten korktu?u için.

Ya?lanmaktan korkuyor, gençli?inin kiymetini bilmedi?i için.

Unutulmaktan korkuyor, dünyaya iyi bir?ey vermedi?i için.

Ve ölmekten korkuyor asl?nda ya?amay? bilmedi?i için.

W. SHAKESPEARE

Gerçek, onu ö?renen için, onu söyleyenden daha yararl?d?r.

Blaise Pascal

?afak ne yaps?n ki biz kalkm?yorsak.

Georg Christoph Lichtenberg

Do?aüstü henüz anlayamad???m?z do?al ?eylerin ad?.

Elbert Hubbard

Yazar yaz? yazmay? ba?ka insanlara göre daha zor yapan insand?r.

Thomas Mann

?nsan yarat?l??tan iyidir. Kötülü?e yöneli?i, d?? etkilerdendir.

Lu Wang

Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir.

Pascal

H?rs yelkenleri dolduran bir rüzgard?r, asla yön belirlemez.

Ak?ll? bir insan kazand??? paran?n biraz?n?, ald??? nasihat?n ise birço?unu bir yana koyar.

Harry Carns

?nsanl??? tan?mak insanlar? teker teker tan?maktan kolayd?r.

La Rochefoucauld

Ki?ilik, kendi öz düsman?n? kendi öz yuvas?nda bar?nd?r?r.

Bergs

Kurtlar sofras?nda karde? pay? olmaz.

E?er bir kelebe?i sevebiliyorsak, t?rt?llara da de?er vermemiz gerekir.

Antonie de Saint-Exupery

Mutluluk, fark?nda olmadan aç?k b?rakt???m?z kap?dan gelir.

Barrymore

Seçim neden mi yap?l?r?

Halka demokrasiye kat?l?yormu? hissi vermek için...

Gerald Lieberman

Siyasetçi bir cambazd?r... Dengesini söylediklerinin tersini yaparak bulur...

Maurice Barres

?nsan dilini tutup konu?mad?kça, ay?b? da hüneri de gizli kal?r.

Sadi

Konu?ma mini ete?e benzer: Merak uyand?racak kadar uzun, s?kmayacak kadar k?sa olmal?d?r.

?nsan ile insan aras?nda fark vard?r. Bir demirden hem nal, hem de k?l?ç yapar.

Nizami

Hala çevrende bulabilece?in güzellikleri bir dü?ün ve mutlu ol.

Anne Frank

Ba?kalar?n? susturmak için önce kendiniz susunuz.

Yunan atasözü

Kinimiz büyüdükçe, kin besledi?imiz kimseden daha küçülürüz.

La Rochefoucauld

Yüz ki?inin içinde a??k, gökte y?ld?zlar aras?nda par?ldayan ay gibi belli olur.

Mevlana

Demokrasi, hak etti?imizden daha iyi yönetilmeyece?imizi garanti eden sistemdir.

George Bernard Shaw

Sa?l?ktan daha tatl? bir ?ey yoktur derler, ama hasta olmadan önce hiç de öyle dü?ünmezler.

Eflatun

Her kahraman sonunda s?k?c? tiplere dönü?ür.

Ralph Waldo Emerson

Bir miktar kar?? dü?ünme ve kar?? koyma insan?n en büyük yard?mc?s?d?r. Uçurtmalar rüzgarla de?il, rüzgara kar?? yükselirler.

John Neal

Rica ile ac?nma, dilenmekle bir ulus ve devletin onuru ba??ms?zl??? kurtar?lamaz.

ATATÜRK

U?a??m bile olsa, yanl??lar?m? düzelten efendim olur.

Goethe

Yapamayaca??n ?eylerin, yapabileceklerini engellemesine izin verme.

John Wooden

Az ?ey bilirsek bir ?eyin do?rulu?una emin olabiliriz, bilgi art?nca ku?ku da artar.

Goethe

Öyle büyük bo? laflar vard?r ki, içinde bütün bir ulus tutsak edilebilir.

Jerzy Lec

Kapanmayan tek yara vicdan yaras?d?r.

Publius Cyrus

Ba?kalar?ndan nefret etmenin bedeli, insan?n kendini daha az sevmesidir.

Eldridge Cleaver

Bir insan ya?am?n?n bir bölümünde yanl?? yaparken di?er bir bölümünde do?ru davranamaz. Ya?am bir bütündür.

Gandhi

Günün do?ma saati, ne?e ve umudun baslang?c?d?r.

Ahmet Hasim

?rfan?m öyle bir mertebeye yükseldi ki bilgisiz oldu?umu ?imdi anlad?m.

Hekim Senayi

Moda denilen ?ey o kadar çirkindir ki, onu her alt? ayda bir de?istirirler.

Oscar Wilde

Bir kitab?n kaderi okuyan?n zekas?na ba?l?d?r.

Latin Atasözü

?urada, burada güçlü ad?mlarla dola?maktansa, do?ru yolda sekerek yürümek iyidir.

Augustinus

Hiçbir ?ey yapmamak de?il, yapacak çok ?eyi olup da onlar? yapmamak zevklidir.

Mary Wilson Little

"Ben 14 ya??ndayken babam "˜çok cahil' bir adamd?. Gözüme görünmesin isterdim. Fakat 21 ya??ma geldi?imde hayrete dü?tüm; bizim ihtiyar yedi y?l içinde ne çok ?ey ö?renmi?ti!"

Mark Twain

Bozuk saatler bile 24 saatte iki kez gerçe?i söyler.

Pitigrilli

Kabile deyin, a?iret deyin, tak?m deyin, aile deyin, ne derseniz deyin, kim olursan?z olun, mutlak birine ihtiyac?n?z vard?r.

Jane Howard

Her rüzgarla otlar gibi sallan?rsan, da?lar kadar olsan da bir ota de?mezsin.

Mevlana

Karakter ana babadan geçmez. ?nsan onu günü gününe dü?ünerek ve uygulayarak in?a eder.

Helen Gahagan Douglas

Bir insanla göz göze gelmek için insan olmak gerekir.

Jerzy Lec

Bar??a giden yol yoktur, bar???n kendisi bir yoldur!

Gandhi

Kahraman, çevresine ölüm yaymaz, ama ölüme meydan okur.

Aristo

Mermere s?k??m?? bir melek gördüm ve onu özgürlü?üne kavu?tuncaya dek mermeri oydum.

Mikelanjelo

?eytanla yeme?e oturacaksan ka????n uzun olmal?.

Alman Atasözü

Az konu?maktan pek az, çok konu?maktan s?k s?k pi?man olunur.

Confucius

Cehenneme giden yol, iyi niyet ta?lar?yla dö?enmi?tir.

William Blake

Uçurtmalar rüzgar gücü ile de?il o güce kar?? koyduklar? için yükselirler.

W. Churchill

Baz?lar? neden yazar? Yazmadan duracak kadar güçlü bir ki?ili?e sahip olmad???ndan.

Jerzy Lec

Dü?ün, onlar? seyredecek birileri olmasayd?, kaç ki?i Mercedes otomobil al?rd?.

Bilimde ve güzel sanatlarda en üstün ba?ar?lar, tek ba?lar?na çal??an ki?iler taraf?ndan elde edilmi?tir. Hiçbir parkta bir kurul için dikilmi? bir an?t yoktur.

Yapabilece?in kadar söz ver. Sonra söz verdi?inden daha fazlas?n? yap.

Oturarak ba?ar?ya ula?an tek yarat?k bir tavuktur.

Dal?n ucuna gitmekten korkma. Meyve oradad?r.

Günün sonunda kendini bir sokak köpe?i kadar yorgun hissediyorsan, bu belki bütün gün h?rlad???n içindir.

Ba?lamak için en uygun zaman? beklersen hiç ba?lamayabilirsin. ?imdi ba?la!. ?u anda bulundu?un yerden, elindekilerle ba?la.

Gülümsedi?inde güzelle?meyen bir yüz hiç görmedim.

Kimi zaman içindeki o sessiz sese uzmanlardan daha fazla güven

Aerodinamik yasalar?na göre o tombul ve tüylü ar?n?n hiç uçmamas? gerekiyordu. Herhalde bunu ona hiç kimse söylemedi ki, uçuyor.

Zamanlar?n?n büyük bir k?sm?n? para kazanmak ve saklamakla geçiren insanlar sonunda, en çok istediklerinin sat?n al?namayacak ?eyler oldu?unu anlarlar.

Mutlu olman?n en garantili yolu bir ba?kas?n? mutlu etmektir

Hayatta ya tozu dumana katars?n, ya da tozu duman? yutars?n

?yi çal??an, s?k gülen ve çok seven ba?ar?y? elde eder

?nsan?n tüm evrende kesin olarak düzeltebilece?i tek bir ?ey vard?r: Kendisi

?nsanlar yaln?zca ya?am?n amac?n?n mutluluk olmad???n? dü?ünmeye ba?lay?nca, mutlulu?a ula?abilir.

George Orwell

?lk ba?ta anne-babalar?m?z?n çocuklar?, sonra çocuklar?m?z?n anne-babas? oluruz. Daha sonra anne-babam?z?n anne-babas?, en sonunda da çocuklar?m?z?n çocuklar? oluruz.

MILTON GREENBLATT

Gönderdi?i için Canan Mumcu'ya te?ekkürler

Tüm sözcükler tükendi?inde insan insan? anlamaya ba?lar.

Jerzy Lec

Her çocuk sanatç?d?r. Mühim olan büyüyünce de öyle kalabilmektir.

Pablo Picasso

Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar çirkindir.

Eflatun

Ço?u zaman babama ac?d???m? hissederdim, ona sevdi?imi söylemedi?im için. Asl?nda kendime ac?yordum. Benim söylemeye ihtiyac?m, onun duymaya ihtiyac?ndan daha fazlayd?.

Trevanian

Hayat bir öyküye benzer, önemli yan? eserin uzun olmas? de?il iyi olmas?d?r.

Seneca

Çok kitap okuyana okumu? adam derler. Çok televizyon izleyene görmü? adam demezler.

Lily Tomlin

Zenginli?i olmayan adam?, adaml??? olmayan zengine ye? tutar?m.

Plutarch

?nsan ya?ad??? anlarda de?il ya?amad??? anlarda ihtiyarlar.

?skoçya Sözü

Ya?murlu bir pazar günü ö?leden sonra ne yapacaklar?n? bilmeyen milyonlar, bir de ölümsüzlük isterler.

Susan Ertz

Bir deliyle ba?ederken, yap?lacak en mant?kl? ?ey normal rolü yapmak.

Herman Hesse

Ya?amdan korkmay?n çocuklar!!. ?yi, do?ru bir ?ey yapt???n?z zaman ya?am öyle güzel ki.

Dostoyevski

Deha, gerçekte al???lmam?? ?ekilde görmekten ba?ka bir ?ey de?ildir.

William James

Hedefe kestirmeden giden yol en tehlikeli yoldur. Çünkü o kur?unlar?n gitti?i yoldur.

Jerzy Lec

Erkeklerle köpeklerin ortak yan? odur ki... Elektrikli süpürge çal??maya ba?lay?nca ikisi de toz olur...

Jasmin Birtles

?nsanlarla ya?amak için biricik yol sab?rd?r.

Platen Hallermund

Her do?an çocuk, Tanr?'n?n insano?lundan hala umut kesmedi?i mesaj?n? getirir.

Sir Rabindranath Tagore

Geçmi? ya da gelecek yoktur. Sonsuz bir ?imdi vard?r.

Cowley

Bir iyili?i yapan de?il, iyili?i gören hat?rlamal?d?r.

Cicero

Denk olmayan birle?melerin en kötüsü gönüllerinkidir.

Chamort

Büyükler neden mi büyüktür? Biz, dizlerimizin üstüne çökmü?üz de ondan. Art?k aya?a kalkal?m!

Stirnera

Dünyadaki bütün insanlar, biri d???nda ayn? fikirde ve o tek ki?i kar?? fikirde olsa, o tek ki?inin iktidar? ele geçirip tüm insanlar? susturma hakk? ne kadar yoksa, tüm insanlar?n o tek ki?iyi susturma hakk? da ayn? derecede yoktur..

John Stuart Mill

Sorunlar onlar? yaratanlar?n mant??? ile çözümlenemez.

Einstein

Sava?? ya?l? adamlar ilan eder, genç adamlar ölür...

Kendi gelece?imizi kendimiz haz?rlar, sonra da kader deriz.

Disraeli

En iyi yolu bulmak, en kötüsünü bulmaktan çok daha kolayd?r.

Thomas Moore

A?k köprü kurmakt?r. ?nsanlar köprü kuracaklar?na, duvar ördükleri için yaln?z kal?rlar.

Newton

Gerçe?i bilenler ile onu sevenler hiç bir zaman e?it de?ildirler.

Confucius

Sava?, bir para israf?d?r... Hayat?n kazançlar?n? silip süpürür.

Eugene O'neill

Birinin iyi niyetini istismar etmek, o iyi niyetin ba?kalar?na sunulmas?n? da yok eder.

Noblese Oblige

Hiçbir söz yoktur ki, eskiden söylenmemi? olsun.

Terence

Tüm mutsuzluklar yokluktan de?il, çokluktan gelir.

Tolstoy

Senin barda??n? k?rd?klar? vakitde, kom?unun barda?? k?r?ld??? kadar sakin olmal?s?n!

Epiktekos

?nsanlar ba?aklara benzerler. ?çleri bo?ken ba?lar? havadad?r, doldukca e?ilirler.

Montaigne

En büyük zaman h?rs?z? karars?zl?kt?r.

C. Flori

E?er son birkaç y?lda önemli bir fikrinizi de?i?tirip yenisini edinemediyseniz hemen nabz?n?z? kontrol edin. Ölmü? olabilirsiniz..

G. BURGESS

Biz böyle e?ilmezdik çocuklar olmasayd?...

B. Necatigil

?nsan , ya insan gibi ak?ll?ca söylemeli ; yahut hayvanlar gibi susmal?d?r!

Sadi

Kad?nlar zay?ft?r;ama analar kuvvetlidir!

Viktor Hugo

Dünyada sadece iki s?n?f insan vard?r. Doktorlar ve hastalar.

Rudyard Kipling

Politika kans?z sava?, sava? ise kanl? politikad?r.

Mao

Kahramanlara tap?nma, insan özgürlü?üne en az sayg? duyulan yerlerde doruklara ç?kar.

Herbert Spencer

Yaln?zca ak?ll?lar dü?ünce sahibidirler. ?nsanlar?n geri kalanlar? dü?üncelerinin tutsa??d?r.

Coleridge

Dünyay? temelinden de?i?tirmek isteyen ki?i, önce onu yanl??s?z olarak anlayabilmelidir.

Milovan Cilas

?nsan hayat?nda iki feci olay vard?r: Biri insan?n çok istedi?i ?eyi elde edememesi, di?eri de etmesidir.

George Bernard Shaw

?nsan ya?amak için do?ar, ya?ama haz?rlanmak için de?il.

Boris Pasternak

Ba?ar? tek ba??na elde edilemez. Eme?i dokunan herkesle mutlulu?u payla?anlar, daha büyük ba?ar?lara ula??r.

Dr. Faruk Bayülkem

Önce do?ruyu bilmek gerekir; do?ru bilinirse yanl?? da bilinir, ama önce yaln?? bilinirse do?ruya ula??lamaz.

Farabi

?nsanlar? ikna etmenin en iyi yollar?ndan biri onlar? dinlemektir.

Dean Rusk

Dostluk, toprak bir ma?rapa gibidir, önemsiz bir nedenden birdenbire k?r?l?r ve bir daha kullan?lamaz.

Cicero

Karanl??a küfretmektense, bir küçük ???k yak?n, daha iyi edersiniz.

Andre Gide

Ö?renmenin s?n?rlar?n? genellikle kendiniz koyars?n?z.

Colin Rose

Evren ayn? kalmak için de?i?ir, biz ise farkl? olmak için.

John Fowles

Hat?rlar m?s?n, do?du?un zamanlar?..Sen a?larken herkes sevinçle gülü?üyordu. Öyle bir ömür geçir ki, herkes a?las?n öldü?ünde, sen mutlulukla gülümse.

sabah'tan al?nt?

Olgun bir adam? dost edinmek isterseniz ele?tirin, basit bir kimseyi dost edinmek isterseniz övün.

Nelson

Özgürlü?ü sevmek ba?kalar?n? sevmektir, iktidar? sevmek kendimizi sevmektir.

William Hazzlit

Rüyalar?n?z?n gerçekle?mesini istiyorsan?z öncelikle uykudan uyanman?z gerek.

A. Siegtried

Derdin ne kadar oturmu?, görünü?ün ne kadar mutsuz, yanl???n ne kadar büyük oldu?u hiç fark etmez. Sevgiyi yeterli derecede anlamak hepsini yok edecektir.

Emmet Fox

Denizin dibinde incilerle ta?lar kar???k bulunurlar. Övülecek ?eyler de kusur ve yanl??lar?n aras?nda bulunur.

Mevlana

Önemli olan insanlar, di?er herkesin önemli oldu?unun da en çok fark?nda olanlard?r.

Robert Zend

Bir politikac?n?n amac? sürekli iktidar olmakt?r. Bu çaba ona ço?u zaman sorun çözme görevini unutturur.

Jean Monnet

Kad?nlar erkeklerin güçlü yanlar?na hayran olurlar, zay?f yanlar?n? severler.

Beatrice Brown

Sessizlik, çok kez toplumun de?er ve hükümlerini sözlerden daha güçlü olarak belirtir.

Benjamin Disraeli

Devlet yararl? olan? yapmak için vard?r, birey ise güzel olan?.

Oscar Wilde

Dün rüya, yar?n hayaldir Dünü mutlu, yar?n? umutlu yapan bugündür. Onun için bugüne iyi bak, Gülümse..

?nsanlar?n elinden hayalleri al?nacak olursa, ba?ka ne zevkleri kal?r?

Foostenelle

Ba?ar? ruh halinizle ba?lant?l?d?r. Ba?ar?l? olmak istiyorsan?z, kendinizi ba?ar?l? biri olarak görmeye ba?lay?n.

Dr. Joyce Brothers

Kendinizi temiz ve parlak tutsan?z iyi edersiniz; çünkü arkas?na geçip dünyay? görmeniz gereken pencere sizsiniz.

George Bernard Shaw

Dü?manlar?n?z? daima ba???lay?n, hiç bir ?ey onlar?n bu derece can?n? s?kmaz.

Oscar Wilde

Mutluluk, gençlikte beklenmedik ?eylerde, ya?l?l?kta ise al??kanl?klarda aran?r.

P. Courty

Ba?kalar?n?n yanl??lar?ndan ö?renmeliyiz. Hepsini kendimiz yapacak kadar bol zaman?m?z yok.

Grucho Marx

Unutma ki, a?z?nda bal olan ar?n?n, kuyru?unda da i?nesi vard?r.

John Lyly

Her ruh, yeniden düzenleme ihtiyac? duyan bir melodidir.

Stephane Mallarme

Ne yazik ki, vücudun çökmesi, zekan?n olgunluk zaman?na rastlar.

Ahmet Ha?im

Felaketler kar??s?nda dayan?kl? durmak ve kader diyerek e?ilmemek, kahramanl?klar?n en büyü?üdür.

Fenelon

Aptall???n en büyük kan?t?, ayn? ?eyi defalarca yap?p farkl? bir sonuç almay? ummakt?r

Einstein

Bende bir yumurta var. Sende bir yumurta var. E?er, sen bana bir yumurta verirsen, ben sana bir yumurta verirsem, yine sende bir yumurta Bende bir yumurta olur. ?ayet, sende bir bilgi var. Bende bir bilgi var. Ben sana bir bilgi verirsem, sen bana bir bilgi verirsen, sende iki bilgi, Bende iki bilgi olur.

Konficyus

Büyük iyilikleri tan?mak için, küçük kötülükleri tan?mam?z gerekir.

J. J. Rousseau

Mutlu ki?i belirli ko?ullara de?il, belirli yakla??mlara sahip ki?idir.

Gerçe?e yard?m ediniz. Gerçek size yard?m etmekte gecikmeyecektir.

H. Newman

Nefretin kök salmas?, t?pk? kötü ün gibidir: yok edilmesi zordur.

Baltasar Gracian

Hiç bir zaman ç?kt???n kap?y? h?zla çarpma, geri dönmek isteyebilirsin.

Don Herold

Gerçek ke?if yeni topraklar bulmakla de?il, yeni bir gözle bakmakla ilgilidir.

Marcel Proust

Her güçlük, içinde ayn? büyüklükte veya daha büyük bir faydan?n tohumunu bar?nd?r?r.

Napoleon Hill

?nsan yarat?l??tan iyidir. Kötülü?e yöneli?i, d?? etkilerdendir.

Lu Wang

Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir.

Pascal

Bir kad?n?n yeniden evlenmesi, onun ilk kocas?ndan nefret etti?ini gösterir. Bir adam?n yeniden evlenmesi, onun ilk kar?s?n? çok sevdi?ini gösterir.

Oscar Wilde

Ak?ll? bir insan kazand??? paran?n b?raz?n?, ald??? nasihat?n ise birço?unu bir yana koyar.

Harry Carns

Haks?zl?k sadece bir tarafta olsa davalar uzun sürmezdi.

La Rochefoucauld

Ki?ilik, kendi öz dü?man?n? kendi öz yuvas?nda bar?nd?r?r.

Bergson

Herkesin ayn? ?eyi dü?ündü?ü bir ortamda hiç kimse hiçbir ?ey dü?ünmüyor demektir.

Walter Lipmann

Dert bir olsaydi aglamak kolaydi...

atasözü

Olumlu ve co?kuluysan?z, insanlar sizinle zaman geçirmek ister.

Jeff Keller

Tilki, kümesi iyi tan?yor diye bekçi yap?lr m??

Harry Truman

Al?c?lar almaz, vericiler al?r.

Eugene Benge

Öyle horozlar vard?r ki, güne?in onlar öttü?ü için do?du?unu san?rlar.

Atasözü

Sahip oldu?unuz ko?ullar? de?i?tirmek için, önce farkl? dü?ünmeye ba?lay?n.

Norman Vincent Peale

?nsan?n en büyük hatas? ?udur; kendini oldu?undan büyük görmek ya da kendine hak etti?inden az de?er vermek.

Goethe

Bir iyili?i yapan de?il, iyili?i gören hat?rlamal?d?r.

Cicero

Keyifler de?ildir ya?am? de?erli yapan. Ya?amd?r, keyif almay? de?erli k?lan.

Bernard Shaw

K?zg?nken karar veren, f?rt?nal? havada yelken açan bir insand?r.

Euripides

Gençlikte sevmek için ya?ar?z, ya? ilerledikçe ya?amay? severiz.

Saint Euremond

Kendisini ba?kalar?n?n kurtarmas?n? bekleyen ki?iler yaln?zca kölelerdir.

Voltaire

Dü?ünmek kolayd?r, yapmak zordur. Dünyada en güç olan ?ey de dü?ünüleni yapmakt?r.

Goethe

Gerçe?i bilenler ile onu sevenler hiç bir zaman e?it de?ildirler.

Confucius

?nsanlar? ikna edemezsen ak?llar?n? kar??t?r.

Harry S. Truman

?nsan vard?r ki söyledi?i sözlerle büyür, söz vard?r ki, söyleyen insan yüzünden büyük görünür.

Ismail Habip Sevük

Sorumluluk, yaln?z ortas? görülebilen bir sicime benzer, iki ucu görünürde yoktur.

John Mc. Crac

Siyasi alanda tutkular ve inan??lar, pek az da dü?ünceler çarp???r.

Gustave Le Bon

Sevgi insan? birli?e, bencillik de yaln?zl??a götürür.

Schiller

Sarho?luk kusur yaratmaz, kusurlar? aç??a vurur.

Seneca

Mutlu olmak istiyorsan, kendini ba?kalar?yla kar??la?t?rma.

James F. Cooper

Uyan?k bir tek adam, uyuyan binlerce ki?iden daha güçlüdür.

S. Carnot

Her yeni fikir, ba?lang?çta di?erleri aras?nda az?nl?kta kal?r.

Thomas Carlyle

Soyuldu?u halde gülen adam h?rs?zdan bir ?ey çalm?? demektir, bo? yere üzülen ise kendi kendini soyar.

William Shakespeare

Hayat tramvay gibidir... Tam yer bulmu?, oturacakken bir de bakm??s?n son dura?a gelmi?sin.

Camillo Sbarbaro

Bir çocu?a önce konu?may? ö?retirsiniz, sonra da susmay?.

Prochnow

Mant?kl? dü?ünüp mant?ks?z davranmak insan yap?s?n?n özelli?idir.

Anatole France

Güzel gençler do?an?n rastlant? sonucu yarat?lmas?d?r; güzel ya?l?lar ya?lanmas?n? bilen sanat eserleridir.

Walter Winchell

Üzülmek, yar?n?n s?k?nt?s?ndan bir ?ey eksiltmez, sadece bugünün gücünü tüketir.

A. J. Cronin

Karanl??a küfretmektense, bir küçük ???k yak?n, daha iyi edersiniz.

Andre Gide

Gözler ya?armad?kça gönüllerde gökku?a?? olu?maz

J. V. Cheney

Yaln?zca kültürlü insanlar ö?renmeyi sever, cahiller ders vermeyi tercih eder.

Edouard Le Berquier

Karde?, dost olmayabilir ama dost, her zaman karde?tir.

Benjamin Franklin

Küçük ?eylere gere?inden çok önem verenler, elinden büyük i? gelmeyenlerdir.

Eflatun

?iirin duyarl?klar?ndan soylu tatlar alabilen ki?i, gerçek bir ?airdir; ömrü boyunca bir tek dize yazmam?? olsa da.

George Sand

?nsan her gün biraz müzik dinlemeli, biraz ?iir okumal?, güzel bir resim görmelidir ki, dünyevi kayg?lar Tanr?'n?n insan ruhuna a??lad??? güzel duygusunu silip yok etmesin.

Goethe

Soyuldu?u halde gülen adam h?rs?zdan bir ?ey çalm?? demektir, bo? yere üzülen ise kendi kendini soyar.

William Shakespeare

Dü?man?n?z?n neden korktu?unu anlamak için, sizi ne ile korkuttu?una bak?n.

Eric Hoffer

Nankör insan, her ?eyin fiyat?n? bilen hiçbir ?eyin de?erini bilmeyen kimsedir.

Oscar Wilde

Dü?en bir ç??da, hiçbir kar tanesi kendisini olup bitenden sorumlu tutmaz.

W. Churchill

Sevgiye ve tutkuya aç?k bir kalp kadar dünyada de?erli bir ?ey yoktur.

Goethe

Vicdan, içinizden geçen "Birisi bak?yor olabilir" sesidir.

H. L. Mencken

Dünya, aç olduklar? için uyuyamayanlarla, açlardan korktuklar? için uyuyamayanlar aras?nda bölünmü? durumdad?r.

Paulo Freire

Ciddiyet, zihin eksikliklerini örtmek için icat edilmi? bir tav?rd?r.

François de la Rochefaucould

Para insan? de?i?tirmez, sadece maskesini dü?ürür.

Marie-Jeanne Riccoboni

Ald?klar?m?zla hayat?m?z? kazan?r?z, verdiklerimiz ise hayat? hayat yapar.

Arthur Asle

#51

 
© 2015
AŞK